Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково icon

Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Скачати 213.61 Kb.
НазваПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Дата30.05.2013
Розмір213.61 Kb.
ТипПоложення

Затверджено


Вченою радою ВНТУ

(протокол № 6 від 26 січня 2012 року)


Голова Вченої ради ВНТУ


____________ В.В.Грабко


ПОЛОЖЕННЯ


про конкурс «Краща академічна група

Вінницького національного технічного університету»


Погоджено


Перший проректор з науково –

педагогічної роботи та організації

навчального процесу та його науково-

методичному забезпеченні


_______________ О.Н.Романюк


Прийнято

Президією

Наукового товариства

студентів та аспірантів ВНТУ


Протокол № 8 від 5 грудня 2011 р.


2012


^ 1. Загальні положення


Положення про конкурс «Кращу академічна група ВНТУ» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНМСУ.

Проведення конкурсу забезпечує підвищення якості навчально-виховного процесу, є одним з методів удосконалення навчально-виховної роботи, оптимізує умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді та участі у науковому житті ВНТУ.


^ 2. Мета та завдання


2.1. Конкурс на кращу академічну групу проводиться з метою:

 • підвищення якості навчання студентів;

 • активізації науково-дослідної роботи;

 • розвитку суспільної та громадянської активності студентів;

 • виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;

 • подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;

 • залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;

 • розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;

 • дотримання трудової дисципліни, техніки безпеки та норм поведінки під час навчання і в побуті.

2.2. Стратегічним завданням конкурсу є:

 • пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;

 • пропагування кращих взірців співпраці студентів з професорсько-викладацьким складом університету з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;

 • вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;

 • організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освіченості, морально-етичного виховання студентського колективу.


^ 3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу


3.1 Конкурс проводиться один раз на навчальний рік. У конкурсі приймають участь студентські групи усіх курсів та усіх інститутів.

3.2 Конкурс проводиться у 2 етапи: внутрішньо інститутський та загально університетський, та у двух номінаціях: краща група молодших курсів (2 – 3 курс), та краща група старших курсів (4 – 5 курс). За конкурсний період приймається: по навчальній діяльності – минулий навчальний рік, по науковій та культурно-масовій діяльності – минулий календарний рік.

3.3 На першому етапі, що завершується підбиттям підсумків не пізніше 1 березня поточного навчального року, інститутською конкурсною комісією, що складається з:

 • директора інституту;

 • заступника директора інституту з наукової роботи;

 • деканів факультетів;

 • заступників деканів факультетів з виховної роботи;

 • голови НТСА інституту.

визначаються переможців першого етапу конкурсу, обираються кращі групи (кількість який визначається з норми представництва, як найближче більше значення, що отримується шляхом ділення кількості студентів, що навчаються на відповідних курсах (згідно розподілу по номінаціям) на 50) у кожній з номінацій, які згідно з результатами внутрішньо інститутського конкурсу були визнані кращими та направляє їх результати до університетської конкурсної комісії.

3.4 На другому етапі, який завершується оголошенням результатів не пізніше 1 квітня поточного навчального року, загально університетська конкурсна комісія, що складається з:

 • першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення;

 • проректора з наукової роботи;

 • проректора з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу;

 • наукового куратора НТСА ВНТУ

 • голови НТСА ВНТУ.

визначає кращі академічні групи університету у кожній з номінацій з числа тих, що увійшли у п’ятірку кращих за результатами першого етапу конкурсу.

3.5 Обов'язки конкурсної комісії:

 • збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;

 • оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісії;

 • підготовка проекту наказу (розпорядження) про нагородження переможців відповідного етапу конкурсу;

3.6 Присвоєння звання "Краща академічна група студентів ВНТУ (інституту)" проводиться наказом ректора ВНТУ (розпорядженням директора інституту) на підставі позитивного висновку конкурсної комісії.


^ 4. Оцінка конкурсу


4.1. Оцінка кращих студентських груп на рівні університету (інституту) здійснюється за наступними показниками: основним критерієм оцінки є середньозважений бал успішності студентів групи за результатами усього терміну навчання, та паспорт студентської групи (додаток 1). У відповідності до розроблених критеріїв додаються усі отримані групою бали, відраховуються штрафні бали, отримана загальна сума балів ділиться на кількість студентів у групі та визначається відносний рейтинг групи.


^ 5. Критерії оцінювання показників діяльності академічних груп


Підсумки конкурсу підводяться по трьох незалежних рейтингах за такими критеріями:

5.1. Навчальна діяльність:

 • середньозважений бал групи множиться на 10 та додається до рейтингу «Успішність навчання»;

 • якісний показник успішності (кількість студентів, що навчаються на «добре» та «відмінно»): додається сума балів, що відповідає загальній кількості студентів, які протягом усього терміну навчання, мали лише оцінки «добре» та «відмінно» та сума балів помножена на два, яка відповідає загальній кількості студентів, що малина протязі зазначеного періоду лише оцінки «відмінно». Отримані у даній номінації бали діляться на кількість студентів у групі та додаються до рейтингу «Успішність навчання»;

 • середньозважений бал групи по результатам ректорських контрольних робіт множиться на 2 та додається до рейтингу «Успішність навчання»;

 • кількість невстигаючих: загальна кількість екзаменів та заліків, які не були складені студентами групи за весь час навчання на протязі визначеного періоду сесії або індивідуального графіку її складання, якщо такий мав місце множиться на «5»;

 • за кожен з інших видів навчальних досягнень, що здійснене студентами групи, нараховується відповідна кількість балів, згідно табл. 1.

 • нараховані бали діляться на загальну кількість студентів групи, а отриманий при цьому значення складає рейтинг «Успішність навчання» (обчислюється за формулою):де УН – рейтинг «Успішність навчання»; N – кількість студентів, що навчаються в академічній групі; СБГ – сума середніх балів студентів групи за конкурсний період по результатам сесій; NВ – кількість студентів групи, які протягом конкурсного періоду навчалися лише на «відмінно»; NХ – кількість студентів групи, які протягом конкурсного періоду навчалися лише на «відмінно»; СБГРК – сума середніх балів студентів групи за конкурсний період по результатам ректорських контрольних робіт; ДБ1 – сума додаткових балів, розрахованих по таблиці 1; NХВ – загальна кількість екзаменів та заліків, які не були складені студентами групи за конкурсний період на протязі визначеного терміну сесії або індивідуального графіку її складання, якщо такий мав місце.


Таблиця 1 – Бальні оцінки для рейтингів студентів (Успішність навчання)


Показник

Найменування

^ Кількість балів

1.

Призер Міжнародних Олімпіад та конкурсів з навчальних дисциплін

4

2.

Призер ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін

3

3.

Учасник Міжнародних Олімпіад та конкурсів з навчальних дисциплін

2

4.

Призер І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін

1

5.

Учасник університетських олімпіад з навчальних дисциплін

0,1

6.

Учасник Всеукраїнського конкурсу курсових проектів

1

7.

Переможець Всеукраїнського конкурсу курсових проектів

3

8.

Стипендіат стипендії Президента України або стипендії Верховної Ради

2

9.

Стипендіат спеціальних іменних стипендій ВНТУ (Кігеля, Вченої ради ВНТУ)

0,5


5.2. Наукова діяльність:

 • за кожен з видів наукових досягнень, що здійснене студентами групи, нараховується відповідна кількість балів, згідно табл. 2;

 • нараховані згідно табл. 2 бали діляться на загальну кількість студентів групи, а отриманий при цьому значення складає рейтинг «Успішність наукової діяльності» (розраховується по формулі):де НД – рейтинг «Успішність наукової діяльності»; N – кількість студентів, що навчаються в академічній групі; ДБ2 – сума додаткових балів, розрахованих по таблиці 2.


Таблиця 2 – Бальні оцінки для рейтингів студентів (Успішність наукової діяльності)


Показник

Найменування

^ Кількість балів

Наукові публікації

1.

Наукові публікації, що входять до науко-метричних баз даних (Scopus, Medline та інші) і журналах з імпакт-фактором


0,5

2.

Наукові праці, опубліковані в інших зарубіжних виданнях

0,15

3.

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

0,3

4.

Публікації у збірниках наукових праць

0,2

5.

Охоронні документи (патенти, свідоцтва, топографії ІМС)

0,15

6.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

0,15

7.

Публікації у матеріалах конференцій

0,05

8.

Тези доповіді на науково-технічній конференції ВНТУ (електронний варіант)

0,02

Наука та творчість

9.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт з оплатою

0,1

10.

Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0,3

11.

Учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

0,1

12.

Стипендіат стипендії фонду Пінчука та інші фонди

0,1

13.

Участь у міжнародних, всеукраїнських державних та галузевих виставках (наявність сертифікату)

0,1

14.

Член міжнародних товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та інш.)

0,1

15.

Член університетського наукового товариства

0,15.3. Культурно-масова та громадська робота:

 • за кожен з видів культурно-масової чи громадської роботи, у яких приймали участь студенти групи, нараховується відповідна кількість балів, згідно табл. 3;

 • дотримання внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни і норм поведінки у навчанні та побуті: визначається загальна сума штрафних балів (0,2 бали – за кожну догану та 0,1 бал за кожне попередження, що було отримане студентами групи протягом навчання). Отримане значення ділиться на кількість студентів грипи та віднімається від рейтингу «Успішність навчання»;

 • нараховані згідно табл. 3 бали діляться на загальну кількість студентів групи, а отриманий при цьому значення складає рейтинг «Успішність громадської роботи».де КМР – рейтинг «культурно-масова та громадська робота»; N – кількість студентів, що навчаються в академічній групі; ДБ3 – сума додаткових балів, розрахованих по таблиці 3; NД – кількість доган, що були отримані студентами групи за конкурсний період; NП – кількість попереджень, що були отримані студентами групи за конкурсний період.


Таблиця 3 – Бальні оцінки для рейтингів студентів (Успішність громадської роботи)


N

п/п


Напрям


Досягнення

Бальна оцінка

1.

Студентське самоврядування


- Голова студради ВНТУ;

- Заступник голови студради ВНТУ;

- Голова студентської фракції профкому.

0,3

- Голова студради факультету;

- Голова профбюро факультету;

- Голова студради гуртожитку;

- Командир ЗППГУ;

-

0,2

- Староста поверху гуртожитку;

- Члени ЗППГУ;

- Члени студради факультету;

0,1

2.

Спорт(рахується за умови, делегувалання ВНТУ)

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні Європи, світу.

0,3

- Переможці та призери спортивних змагань на рівні держави.

0,2

 • Переможці та призери спортивних змагань на рівні, області

0,1

3.

Культурно-масова робота(рахується за умови, делегувалання ВНТУ)

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів на рівні держави;


0,3

- Переможці та призери культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів. на рівні області

0,2

- Активісти клубу ВНТУ.

0,1

-Участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах і конкурсах

0,1


5.4. Підведення остаточних підсумків:

 • за результатами конкурсу визначається максимальна кількість балів, що набрана групами інституту (університету) по кожному з рейтингів: «Успішність навчання», «Успішність наукової діяльності», «Успішність громадської роботи»;

 • бали, набрані кожною з груп у рейтингах ділиться на максимальне значення балу даного рейтингу на інституті (університеті), внаслідок чого формується приведені рейтингові бали групи;

 • отримані приведені бали додаються, попередньо домножаючись на відповідні коефіцієнти:

 • приведений бал рейтингу «Успішність навчання» має приведений коефіцієнт «6»;

 • приведений бал рейтингу «Успішність наукової діяльності» має приведений коефіцієнт «3»;

 • приведений бал рейтингу «Успішність громадської роботи» має приведений коефіцієнт «1»;

 • отримане при цьому значення являється кінцевим конкурсним рейтингом групи на відповідному етапі (розраховується за формулою):де РГ – остаточний рейтинг групи; УН, НД, КМР – значення відповідних рейтингів групи; УНmax, НДmax, КМРmax – максимальне значення відповідних рейтингів по інституту (університету).


^ 6. Нагородження переможців огляду - конкурсу

 1. Групи переможниці конкурсу нагороджуються почесними грамотами, призами та дипломами (додаток 2).

 2. Фотографія та інформація про студентську групу-переможця першого етапу розміщується на офіційних сайтах інститутів та НТСА ВНТУ.

 3. Фотографія та інформація про студентські групи-переможці другого етапу розміщається на офіційних сайтах ВНТУ та НТСА ВНТУ.

6.4. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється у газеті «Імпульс».

6.5 Студенти груп-переможців нагороджуються матеріальною премією за рахунок коштів стипендіального фонду.


Додаток 1 до положення «Краща академічна група»


^ ПАСПОРТ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

Вінницький національний технічний університет

група

станом на 201 /201 навчальний рік


Куратор ( куратор ISTS) групи (П.І.П.)

Посада _______________________________________________________

Староста групи (П.І.П.) _______________________________________________________


1

Кількість студентів у групі
2

Кількість відмінників у групі за підсумками сесії, що входять у конкурсний період
3

Кількість студентів, які навчаються на 4 і 5 за підсумками сесії, що входять у конкурсний період
4

Кількість незадовільних оцінок (боргів за підсумками сесії), що були отримані студентами за конкурсний період
5

Середньозважений бал навчання у групі за підсумками всього періоду навчання
6

Кількість наукових публікацій, що входять до науко-метричних баз даних (Scopus, Medline та інші) і журналах з імпакт-фактором, авторами яких є студенти групи
7

Кількість наукових праць, опубліковани в інших зарубіжних виданнях, авторами яких є студенти групи
8

Кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України, авторами яких є студенти групи
9

Кількість публікацій у збірниках наукових праць, авторами яких є студенти групи
10

Кількість охоронних документів (патентів, свідоцтв, топографій ІМС), отриманих студентами групи
11

Кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих студентами групи
12

Кількість публікацій у матеріалах конференцій, авторами яких є студенти групи
13

Кількість тез доповідей на науково-технічній конференції ВНТУ (електронний варіант), авторами яких є студенти групи
14

Кількість призерів Міжнародних олімпіад та конкурсів
15

Кількість призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
16

Кількість призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
17

Кількість учасників Міжнародних Олімпіад та конкурсів
18

Кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
19

Кількість учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
20

Кількість учасників у міжнародних, всеукраїнських державних та галузевих виставках (наявність сертифікату)
21

Кількість стипендіатів стипендії Президента України
22

Кількість стипендіатів стипендії Верховної Ради
23

Кількість стипендіатів стипендії фонду Пінчука та інші фонди
24

Стипендіат спеціальних іменних стипендій ВНТУ (Кігеля, Вченої ради ВНТУ)
25

Кількість студентів, що приймали участь у виконанні науково-дослідних робіт з оплатою
26

Кількість членів міжнародних товариств (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.)
27

Кількість членів університетського наукового товариства
28

Кількість студентів групи, що займають (займали) одну з вказаних посад:

- Голова студради ВНТУ;

- Заступник голови студради ВНТУ;

- Голова студентської фракції профкому.
29

Кількість студентів групи, що займають (займали) одну з вказаних посад:

- Голова студради факультету;

- Голова профбюро факультету;

- Голова студради гуртожитку;

- Командир ЗППГУ;
30

Кількість студентів групи, що займають (займали) одну з вказаних посад:

- Староста поверху гуртожитку;

- Члени ЗППГУ;

- Члени студради факультету;
31

Кількість переможців та призерів спортивних змагань на рівні Європи, світу.
32

Кількість переможців та призерів спортивних змагань на рівні держави.
33

Кількість переможців та призерів спортивних змагань на рівні, області
34

Кількість переможців та призерів культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів на рівні держави;
35

Кількість переможців та призерів культурно-просвітницьких, розважальних і виховних заходів. на рівні області
36

Кількість студентів-активістів клубу ВНТУ.
37

Кількість студентів, що приймали участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах і конкурсах


Заступник декана з виховної роботи

Куратор (куратор ISTS) академічної групи


« » 201_р.

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


Д И П Л О М

«Краща академічна група молодших курсів ВНТУ»

201_/201_ навчального руку нагороджується

ГРУПА ________

За досягнуті значні успіхи в якісному навчанні, науковій, суспільно-громадській діяльності університету та виявлення активної національно-громадянської позиції.


Ректор В. В. Грабко


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


Д И П Л О М

«Краща академічна група старших курсів ВНТУ»

201_/201_ навчального руку нагороджується

ГРУПА ________

За досягнуті значні успіхи в якісному навчанні, науковій, суспільно-громадській діяльності університету та виявлення активної національно-громадянської позиції.


Ректор В. В. Грабко


Схожі:

Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Положення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково iconМіністерство освіти І науки України
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи