Зразок оформлення статті icon

Зразок оформлення статті
Скачати 88.95 Kb.
НазваЗразок оформлення статті
Дата19.10.2012
Розмір88.95 Kb.
ТипИсследование

Зразок оформлення статті

УДК 546.261


Л.О.Бірюкович, А.М.Степанчук

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

frame1

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕМІСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

СПЛАВІВ СИСТЕМИ LaB6 – MeB6

frame2

В роботі проведено дослідження … .

frame3

Л.О.Бирюкович, А.Н.Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd). В работе проведено исследование … .

frame4

L.Biryukovych, A.Stepanchuk. Investigaition of thermionic properties the alloys of LaB6-MeB6 (when Me-Ce,Pr,Nd) systems. From the given … .

frame5

Напруження випресовування описується залежністю [1]:

, (1)

де Fвип – зусилля випресовування, кН; d – зовнішній діаметр пресовки, мм; h – висота пресовки, мм.

Пресування порошкових сумішей здійснювалося у жорсткій матриці, наведеній на рис. 1.Рис. 1. Прес-форма для пресування: 1 – нижній пуансон; 2 – матриця; … ; 5 – пресовка

frame6

Залежність (1) наведена на (рис. 2а), а емісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Ємісійні характеристики сплавів системи LaB6–MeB6 (Me-Ce, Pr, Nd)

Склад

Температурний інтервал

φТ = φ0+dφ/dT·T, еВ

Ефективна робота виходу при

Т = 1700 К, еВ

1

2

3

4

La0.8Ce0.2B6

1600–1950

3,21+2,29·10-4T

2,82

La0.6Ce0.4B6

1620–1910

2,46+1,38·10-4T

2,69

frame7

Висновки

Гомофазні сплави гексаборидів системи LaB6–MeB6, отримані спільним боротермічним відновленням, більш інтенсивно … .

frame8

 1. Куницкий Ю.А., Морозов В.В., Шлюко В.Я. Высокотемпературные электродные материалы. – К.: Вища школа, 1977. – 232 с.Програмний комітет

Божидарнік Віктор Володимирович, д.т.н., професор, ректор ЛНТУ

Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н, професор, завідувач кафедри спеціалізованих і комп’ютерних систем НТУУ „КПІ”

Мельник Анатолій Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕОМ НУ „Львівська політехніка”

^ Гарбарчук Володимир Іванович, д.т.н.,завідувач відділу захисту інфомації Люблінського технологічного університету, Польща

Дворянкін Олександр Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Волгоградського державного технічного університету, Росія

^ Головко Володимир Адамович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій Брестського державного технічного університету, Беларусь

Поморова Оксана Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри системного програмування Хмельницького національного університету

^ Делявский Михайло Володимирович, д.т.н., професор комп’ютерної інженерії ЛНТУ

Рожанківський Ігор Володимирович, д.т.н., професор кафедри Телетрансмісії інституту Телекомунікації Бидгощського Технологічно – Природничого Університету, Польща


Організаційний комітет

Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛНТУ

^ Кузнєцов Руслан Михайлович, к.т.н., доцент, декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ

Пех Петро Антонович, к.т.н., доцент, зав. кафедри комп’ютерної інженерії ЛНТУ

^ Мельник Катерина Вікторовна, к.т.н., доцент, комп’ютерної інженерії ЛНТУ

Здолбіцька Ніна Василівна, к.т.н., доцент, комп’ютерної інженерії ЛНТУ


АДРЕСА ОРГКОМіТЕТУ

УКРАЇНА: ЛНТУ, вул.Потебні, 56, 43018, м. Луцьк, Волинська обл.

Довідки по організаційних питаннях:

Факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ

^ Тел. деканату ФКНІТ (03322) 76-73-94

Факс деканату ФКНІТ .................................................... (03322) 76-73-94

е-mail кафедри комп'ютерної інженерії...................... cit@lntu.edu.ua

Тел. кафедри комп'ютерної інженерії (03322) 74-61-15

^ Відповідальний секретарь кафедри комп'ютерної інженерії

Доцент Мельник Катерина Вікторівна тел. 0509160081

Адреса кафедри комп'ютерної інженерії

УКРАЇНА: ЛНТУ, вул.Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Волинська обл.

Корпус В, 141 кімната


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ Національний технічний університет України „КПІ”

Національний університет „Львівська політехніка”

Хмельницький національний університет

Брестський державний технічний університет Беларусь

^ Волгоградський державний технічний університет, Росія

Люблінський технологічний університет, Польща

Бидгощський Технологічно – природничий університет, Польща

Луцький національний технічний університет

ТзОВ “Сталкер”

Провайдер інтернет послуг “Візор”


^
інформаційне повідомленняМіжнародний науково – практичний семінар


«Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»


18-19 травня 2012 року


^ УКРАЇНА, ЛУЦЬК

Шановні колеги!

Луцький національний технічний університет 18-19 травня 2012 року проводять міжнародний науково-практичний семінар «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»Напрями роботи семінару

 • Теоретичне обґрунтування та розробка цифрових та цифроаналогових систем на базі ПЛІС.

 • Теоретичне обґрунтування та розробка систем на базі сучасних мікроконтролерів.

 • Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.

 • Організація баз даних та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

 • Робототехніка та системи штучного інтелекту.


Матеріали семінару

Планується видання матеріалів семінару на мовах оригіналу у міжвузівському збірнику наукових праць “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”, затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, подані до збірника, повинні відповідати тематиці збірника за напрямком технічні науки і вимогам ВАК. Обсяг матеріалів – 5-6 повних сторінок.


Для участі у семінару Вам необхідно до 10 квітня 2012 року надіслати звичайною поштою та електронною поштою:

 • заявку учасника;

 • підтверждення оплати (копії п/п або квитанції);

 • матеріали статті;

 • рецензію або рекомендацію доктора наук.

Матеріали, що надіслані після вказаних термінів та не відповідають вимогам до оформлення не розглядатимуться.


Попередню програму роботи семінару буде надіслано у запрошенні та розміщено на сайті факультету КНІТ ЛНТУ (http://lntu.edu.ua у розділі наука/конференції, виставки, семінари).


^ Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць, встановлено оргвнесок у розмірі, еквівалентному 10 €. (в т.ч. ПДВ).


Оргвнесок можна переказати на рахунок або внести готівкою під час реєстрації:


^ Банківські реквізити:

Отримувач: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 141

Код 05477296, МФО одержувача 803014, в ГУДКУ Волинської області р/р 31254277220076

У платіжному дорученні обов’язково вказати: «Для участі у семінарі .... (прізвище учасника)».


Заявка

на участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» , що відбудеться 18-19 травня 2012 року у м. ЛуцькПрізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи та службова адреса


Посада

Вчена ступінь та звання

Адреса доповідача (для листування)


E-mаil:

Теl: Fax:

Інформація про доповідь (назва статті)


Автори:

………………………………………………….......................................

Відомості про сплату оргвнеску:

Платіжне дорученя №_____________ від _________________

Оргвнесок буде внесено при реєстрації


Повідомлення учасника:

Необхідні технічні засоби: мультимедійний проектор, стенды, компьютер (потрібне підкреслити).


Проживання учасників планується у готелях м. Луцька.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Наукова стаття обов’язково повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 2. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А4 (290210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 5-6 сторінок.

 3. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле 2,5 см. Від краю до колонтитула верхнього–1,25 см, нижнього–1,25 см.

 4. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

 5. Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються на 1 см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

 6. Нижче анотації обов’язково вказуються ключові слова.

 7. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

 8. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

 9. Якщо в статті наявні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

 10. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

 11. Література подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.

 12. Обов’язково подати статтю в електронному вигляді на лазерному диску або переслати електронною поштою за такою адресою:

cit@lntu.edu.ua.

 1. До статті обов'язково додається рецензія або рекомендація доктора наук. Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію.

 2. При своєчасній подачі матеріалів збірник наукових праць буде видано до початку семінару.


Статті, що не відповідають вище вказаним вимогам, до друку не приймаються.

Схожі:

Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті
move to 1812-11460
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
move to 1812-11467
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті
У статті розглядаються проблеми навчання рідної мови за системою В. Сухомлинського, аналізуються методичні поради вченого щодо активного...
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті удк 004. 05; 510. 22
Для більшої наочності подамо отримані коефіцієнти на схемі міста Луцька (рис. 1)
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті
Л. О. Бирюкович, А. Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd). В работе проведено...
Зразок оформлення статті iconЗразок оформлення статті
Л. О. Бирюкович, А. Н. Степанчук. Исследование термоэмиссионных свойств сплавов системы LaB6-MeB6 (где Me-Ce,Pr,Nd). В работе проведено...
Зразок оформлення статті icon«Список використаних джерел». Джерела розташовуються за алфавітом. Список використаних джерел оформлюється за вимогами вак. Зразок оформлення статті Коломієць О. С
А4, електронний варіант статті в текстовому редакторі ms word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліворуч, угорі,...
Зразок оформлення статті iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Зразок оформлення статті iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи