Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст icon

Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст
НазваПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст
Сторінка1/9
Дата15.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

____________В. Божидарнік

«_____»____________2012р.


ПРОГРАМА


вступних випробувань

за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі»

для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № від « » 20 р.)


Луцьк 2012


ЗМІСТ


^ Назва навчальної дисципліни


Стр.

ВСТУП…………………………………………………………………...


3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теоретичні основи товарознавства»……………………………………………….3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Товарознавство одягово-взуттєвих товарів»……………………...................................5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення»…………………………………………………………...
8

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Товарознавство товарів рослинного походження»……………………………………11

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Товарознавство товарів тваринного походження»……………………………………22

ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ………………………………………………

34

ВСТУП

Для організації проведення фахового вступного випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» кафедрою товарознавства та експертизи в митній справі розроблено тестові завдання 3-х рівнів складності по таких дисциплінах: теоретичні основи товарознавства; товарознавство одягово-взуттєвих товарів; товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення; товарознавство товарів рослинного походження; товарознавство товарів тваринного походження.

В розділі кожної дисципліни сформовані коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентів перед складанням фахового вступного випробування.

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теоретичні основи товарознавства»

Мета та завдання курсу: сформувати загальне уявлення про товарознавство як наукову дисципліну, розкрити основні проблеми, якими займається товарознавство з тим, щоб випускник на професійному рівні, на основі принципу загального зв’язку «цілісності» міг легко зорієнтуватись у «частині» властивостей і можливостей поведінки конкретного товару на шляху здійснення комерційної операції.

Зміст дисципліни розкривається в темах.

Тема 1. Предмет, зміст, метод і завдання сучасного товарознавства.

Предмет товарознавства. Цілі товарознавства. Міжпредметний зв’язок товарознавства з іншими навчальними дисциплінами. Розділи товарознавства споживчих товарів. Історія і напрямки розвитку товарознавства.

^ Тема 2. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів.

Об’єкти і суб’єкти товарознавчої діяльності. Потреби та їх роль у формуванні споживчої вартості. Класифікація і характеристика потреб. Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на формування потреб. Роль підвищення якості продукції у прискоренні соціально-економічного розвитку країни.

^ Тема 3. Вимоги до якості товарів.

Вимоги до якості. Властивості і показники якості. Класифікація показників якості.

Тема 4. Споживчі властивості товарів і показники якості товарів.

Номенклатура споживчих властивостей і показників. Властивості соціального призначення та функціональні властивості. Ергономічні властивості. Психофізіологічні властивості. Естетичні властивості. Безпека товарів.

^ Тема 5. Функціональні і ергономічні властивості товарів.

Кількісна характеристика товарів. Фізичні властивості товарів. Специфічні фізичні властивості товарних партій. Специфічні фізичні властивості одиничних екземплярів товарів. Класифікація та номенклатура функціональних і ергономічних властивостей товарів.

^ Тема 6. Надійність товарів у споживанні.

Поняття про фізичний стан товару і поняття надійності, її значення в оцінці якості. Характеристика довговічності. Ремонтопридатність. Збереженість.

Тема 7. Естетичні властивості товарів.

Естетичні властивості, типова номенклатура естетичних властивостей. Раціональні форми. Цілісність композиції. Естетична оцінка якості товарів.

Тема 8. Безпека товарів і методи її забезпечення.

Властивості безпеки споживання. Екологічні властивості. Контроль якості і кількості товарних партій.

^ Тема 9. Якість товарів і оцінка якості.

Якість товарів, основні поняття. Підходи в системі дослідження властивостей і якості продовольчих і непродовольчих товарів і показники якості. Номенклатура споживчих властивостей і показників. Методи товарознавства (Методи дослідження властивостей і якості товарів).

^ Тема 10. Фактори, що впливають на якість товарів.

Забезпечення якості і кількості товарів. Упакування товарів. Вимоги до упакування.

Тема 11. Класифікація і асортимент товарів.

Класифікація товарів. Асортимент товарів. Кодування товарів.

Тема 12. Асортимент товарів.

Асортимент товарів. Визначення поняття “асортимент” і “сортимент”. Показники асортименту. Управління асортиментом.

Тема 13. Аналіз асортименту товарів.

Значення структури асортименту. Раціональна структура асортименту. Закономірність зміни структури асортименту.

Тема 14. Кодування товарів.

Сутність і цілі кодування. Основні терміни, поняття і визначення. Методи кодування товарів.

^ Тема 15. Зберігання товарів при товаропросуванні.

Умови збереження товарів (система властивості товаропросування), режим збереження. Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму. Основні принципи збереження товарів. Методи збереження товарів.

^ Тема 16. Види і засоби інформації про товари.

Види і форми товарної інформації. Засоби товарної інформації. Технічні документи, що містять інформацію про товари.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛУТЕРАТУРИ

 1. Даниляк В.И., Мунипов В.М., Федоров М.В. Эргодизайн, качество, конкурентоспособность. М.: изд. стандартов, 1990, 200с.

 2. Доманцевич Н.І., Полікарпов І.С., Естетика товарів народного споживання і дизайн: Навчальний посібник. – К., 1995.

 3. Жук Ю.Г. і др.. Теоретичні основи товарознавства К.: НМЦ “Уконоосвіта”, 2000р.

 4. Полікарпов І.С., Пугачевський Г.Ф., Стефаник Е.М. Товарознавство та кодування непродовольчих товарів, Київ, 1995.

 5. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. Київ-Львів, 1995.

 6. ДСТУ 1.0-93. Державний стандарт України. Державна система стандартизації України. Основні положення.

 7. ДСТУ 2860-94. Надійність в техніці. Терміни та визначення.

 8. ДСТУ 2863-94. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги.

 9. ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення.

 10. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

 11. ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

 12. ДСТУ 3144-95. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

 13. ДСТУ 32230-95. Управління якістю і забезпечення якості. Терміни і визначення.

 14. ДСТУ 3294-95. Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Товарознавство одягово-взуттєвих товарів»

Метою вивчення є: для роботи в умовах ринкової економіки мета й завдання вивчення товарознавства випливають із мети і завдань, котрі стоять перед спеціалістами підприємств і організацій – досягнення високої ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних.

Згідно міжнародного стандарту ICO 9004-87 успішна діяльність підприємства чи організації може бути досягнута від реалізації товарів, котрі:

 • відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги споживачів;

 • відповідають застосованим стандартам і технічним умовам;

 • відповідають чинному законодавству і іншим вимогам суспільства – пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною;

 • обумовлюють отримання прибутку.

Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам, спеціалісти повинні оперувати системою знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього формування, методів контролю і умов зберігання.

Основним завданням курсу є: теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в темах.

Тема 1. Текстильні товари.

Стан та розвиток текстильної промисловості України. Місце текстильних товарів у житті людини. Термінологія текстильних товарів. Волокна та їх класифікація. Натуральні волокна рослинного походження. Бавовна і льон. Інші луб’яні волокна. Волокна тваринного походження. Вовна і натуральний шовк. Мінеральне волокно. Штучні волокна. Гідратцелюлозні волокна. Ацетатні та триацетатні волокна. Синтетичні волокна. Поліамідні і поліефірні волокна, їх одержання та властивості. Поліакрилонітрильні і полівінілспиртові волокна. Інші синтетичні волокна, волокна третього покоління. Прядіння. Способи одержання та їх вплив на якість пряжі. Особливості прядіння різних волокон. Асортимент пряжі та ниток. Властивості пряжі та ниток. Ткацтво та його вплив на споживчі властивості тканин. Переплетення тканин: головні, похідні, дрібноузорчаті, жакардові та інші. Дефекти ткацтва. Обробка та фарбування тканин. Підготовчі операції обробки. Фарбування. Особливості обробки та фарбування різних тканин. Класифікація та характеристика барвників. Заключна обробка. Спеціальні види обробки тканин. Волокнистий склад та будова тканин. Волокнистий склад та його вплив на споживчі властивості тканин. Фізико-механічні властивості тканин. Зносостійкість тканин. Гігієнічність та естетичні властивості тканин. Асортимент тканин. Загальні відомості. Асортимент бавовняних тканин. Асортимент бавовняних тканин (продовження) та асортимент лляних тканин. Асортимент шерстяних та шовкових тканин. Класифікація та групова характеристика. Якості та сортування тканин.

^ Тема 2. Неткані товари.

Виробництво нетканих полотен. Класифікація асортименту та групова характеристика нетканих полотен.

Тема 3. Килимові товари.

Формування та характеристика споживчих властивостей килимів. Класифікація та характеристика асортименту. Маркування, пакування, зберігання килимів.

^ Тема 4. Швейні вироби.

Класифікація та асортимент швейних виробів. Якість швейних виробів. Нормативна документація чинна на швейні вироби. Дефекти швейних виробів. Організація контролю якості швейних виробів. Види контролю. Методи контролю якості і швейних виробів в торгівлі. Організація прийняття швейних виробів за якістю.

^ Тема 5. Трикотажні товари.

Класифікація, загальна характеристика класів і груп полотен за переплетенням. Характеристика головних поперечнов’язаних (кулірних) переплетень за структурою, властивостями, застосуванням. Характеристика візерункових поперечнов’язаних (кулірних) переплетень за структурою, властивостями і застосуванням.

^ Тема 6. Шкіряно-взуттєві товари.

Класифікація шкіряних матеріалів. Вимоги до шкіряних матеріалів. Проблеми шкіряної промисловості з якості шкір. Споживчі властивості шкір. Експертиза якості. Класифікація натуральних шкір. Характеристика асортименту натуральних шкір для верху взуття. Класифікація шкір для низу взуття. Характеристика асортименту шкір для низу взуття. Споживчі властивості шкір. Класифікація штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття. Характеристика асортименту шкір для верху взуття. Споживчі властивості штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття. Класифікація штучних і синтетичних матеріалів для низу взуття. Характеристика асортименту шкір для низу взуття. Споживчі властивості матеріалів для низу взуття. Проблеми і задачі взуттєвої промисловості на сучасному етапі. Класифікація асортименту побутового взуття. Характеристика асортименту шкіряного, валяного та гумового взуття.

^ Тема 7. Хутряні і овечо-шубні товари.

Головні відомості про хутряні шкірки. Джерела сировинної бази, заготовки і продажу напівфабрикатів і товарів, роль в цьому споживчої кооперації. Загальні відомості про сировину, напівфабрикат і готовий товар хутровини. Будова, форма, зігнутість стержня волосин. Категорії хутряного покрову. Топографія хутряної і овечої шкіри. Операції фарбування хутряних і овечих шкірок, їх вплив на споживчі властивості. Заключні особливості обробки волосяного покрову хутровини і шкірок овчин. Споживчі властивості волосяного покрову напівфабрикатів. Асортимент хутряних і овечо-шубних напівфабрикатів та виробів.

^ Тема 8. Косметичні і парфумерні товари.

Сировина. Виробництво. Класифікація. Характеристика асортименту і показників якості

Тема 9. Галантерейні і ювелірні товари.

Текстильна та шкіряна галантерея: класифікація, характеристика асортименту і якості. Металічна галантерея та галантерея із пластмас: класифікація, характеристика асортименту і якості. Споживчі властивості. Похідні матеріали. Класифікація. Характеристика асортименту.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛУТЕРАТУРИ

 1. Байдакова Л.И., Дудла И.А. Товароведение непродовольственых товаров. – К.: Вища школа, 1987 г. - 359 с.

 2. Сыцко В.Е., Миклушов М.Н. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: Вышэйшая школа, 1999 – 632 с.

 3. Байдакова Л.И., Федаева Н.Д. и др. Товароведение обувных и пушно-меховых товаров. – К.: Вища школа, 1990 г. - 401 с.

 4. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І,ІІ. /За загальною редакцією Л.Г.Войнаш, Л.І.Байдакова, І.В.Дудла, Д.І.Козьмич, Н.В. Павловська, М.В. Приходько, /Підручник. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2004.

 5. Байдакова Л.І.. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – 183с.: іл.

 6. Беседин А.Н., Ганцов М.К. Товароведение пушно-меховых товаров. – М.: Экономика, 1990 г. – 128 с.

 7. Іванов М.А., Шакланов И.Г., Панасенко В.А. Товароведение обувных товаров. – М.: Экономика, 1990 г. – 302 с.

 8. Савченко Л.В. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров. – М.:Экономика, 1989 г. – 205 с.

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення»

Метою вивчення є: для роботи в умовах ринкової економіки мета й завдання вивчення товарознавства випливають із мети і завдань, котрі стоять перед спеціалістами підприємств і організацій – досягнення високої ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних.

Згідно міжнародного стандарту ICO 9004-87 успішна діяльність підприємства чи організації може бути досягнута від реалізації товарів, котрі:

 • відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги споживачів;

 • відповідають застосованим стандартам і технічним умовам;

 • відповідають чинному законодавству і іншим вимогам суспільства – пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною;

 • обумовлюють отримання прибутку.

Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам, спеціалісти повинні оперувати системою знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього формування, методів контролю і умов зберігання.

Основним завданням курсу є: теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності.

Зміст дисципліни розкривається в темах.

Тема 1. Товари із пластмас.

Класифікація та характеристика споживчих властивостей товарів із пластмас. Чинники виробництва, які впливають на них. Інші чинники, які впливають на споживчі властивості товарів із пластмас. Класифікація та характеристика асортименту виробів із пластмас та господарських товарів із пластмас. Вимоги до якості виробів із пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Перевірка та оцінка якості господарських товарів із пластмас.

^ Тема 2. Хімічнопобутові товари.

Роль хімічних побутових товарів в побуті. Класифікація товарів побутової хімії. Споживчі властивості клеїв, миючих засобів. Класифікація та характеристика асортименту клеїв, миючих засобів. Загальна характеристика та класифікація лакофарбових товарів. Класифікація та характеристика споживчих властивостей лакофарбових товарів (оліфи, лаки, фарби, емалі).

^ Тема 3. Силікатні і керамічні товари.

Споживчі властивості склопосуду. Сировинні матеріали та їх вплив

на споживчі властивості. Основні види скла, їх властивості. Формування склопосуду та його вплив на споживчі властивості. Декорування склопосуду, асортимент. Особливості складу та споживчих властивостей різних видів кераміки. Основні стадії виробництва керамічних виробів. Декорування керамічного посуду, асортимент.

^ Тема 4. Металогосподарські товари.

Стан і перспективи виробництва та споживання МГТ на Україні. Розширення та удосконалення структури асортименту МГТ. Класифікація МГТ. Загальна характеристика споживчих властивостей МГТ. Споживчі властивості металевого посуду, формування вимог до нього. Класифікація металевого посуду. Характеристика асортименту металевого посуду. Закономірності розвитку та нове в асортименті металевого посуду. Вимоги до ножових виробів, їх споживчі властивості. Матеріали, які використовують для виготовлення ножових виробів, особливості виробництва обробки та декорування. Класифікація та характеристика асортименту, вимоги до якості ножових виробів. Ножиці: класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості. Столові прибори: матеріали, які застосовують для їх виготовлення, особливості виробництва та декору. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до якості столових приборів. Прилади для вікон і дверей. Матеріали, які використовуються для їх виготовлення, особливості їх виробництва і декорування. Вимоги до них. Класифікація, характеристика асортименту приладів для вікон та дверей. Кріпильні вироби, вимоги до їх якості. Класифікація і характеристика асортименту нагрівальних і освітлювальних приладів. Загальні вимоги до інструментальних товарів, їх споживчі властивості. Класифікація, характеристика асортименту інструментів для обробки деревини. Класифікація, характеристика асортименту інструментів для обробки металів.

^ Тема 5. Електропобутові товари.

Проводи і шнури, їх призначення, характеристика матеріалів, які застосовують для їх виготовлення. Класифікація, характеристика асортименту, маркування, вимоги до якості. Електроустановчі вироби. Класифікація, асортимент, вимоги до якості. Побутові світильники. Види електричного нагріву, типи електронагрівачів, види регулювання нагріву. Класифікація нагрівальних приладів за призначенням, характеристика їх асортименту, споживчих властивостей. Вимоги до якості нагрівальних електроприладів, фактори, які впливають на ціну цих виробів. Значення холоду для зберігання продуктів. Принципи роботи холодильників. Класифікація холодильників. Компресійні холодильники. Типи холодильників, їх властивості і технічні показники, характеристика асортименту. Абсорбційно-дифузійні холодильники, типи, їх властивості, технічні показники, характеристика асортименту. Споживчі властивості якості, вимоги до якості. Побутові пральні машини, їх класифікація, основне конструктивне виконання, характеристика асортименту. Напрямки вдосконалення асортименту пральних машин, їх споживчих властивостей. Вимоги до якості. Пилососи, принцип дії. Конструкції основних вузлів. Класифікація пилососів. Характеристика асортименту пилососів різних груп. Вимоги до якості, напрямки вдосконалення конструкції і асортименту побутових машин для прибирання приміщень. Машини для механізації кухонних робіт і підтримання мікроклімату в приміщенні.

^ Тема 6. Будівельні товари.

Деревинні будівельні матеріали, матеріали на основі пластмас. Будова деревини. Дефекти деревини. Асортимент деревинних будівельних матеріалів та на основі пластмас. Покрівельні матеріали. Теплозахисні матеріали.

^ Тема 7. Меблеві товари.

Класифікація та характеристика матеріалів, які використовуються у виробництві меблів. Конструювання та підготовка матеріалів, зборка меблів. Класифікація асортименту меблів. Характеристика асортименту столярних меблів. Особливості виробництва, асортимент та вимоги до якості гнутих меблів. Особливості виробництва, асортимент та вимоги до якості плетених меблів.

^ Тема 8. Товари культурно-побутового призначення.

Папір, картон, вироби з них; знаряддя для письма, для креслення та товари художнього призначення. Шкільно-письмові, канцелярські товари. Електронні обчислювальні машини. Радіокомплектуючі вироби: резистори (опори), конденсатори, моточні вироби, електроакустичні, електронні вакуумні, напівпровідникові прилади. Радіоелектронна апаратура: електропрогравачі, електрофони. Магнітофонні вироби. Принципи їх дії. Класифікація і характеристика телевізорів. Фото-, кінотовари. Світлочутливі матеріали. Фото-, кіноплівки. Фотопапір. Музичні інструменти. Формування споживчих властивостей музичних інструментів. Класифікація, характеристика асортименту струнних музичних інструментів. Духові, язичкові, ударно-шумові, електронні музичні інструменти. Принцип дії. Товари для спорту, туризму і альпінізму. Транспортні засоби особистого користування. Велосипедно-мотоциклетні транспортні засоби. Легкові і вантажні автомобілі. Класифікація асортименту товарів мисливського призначення. Асортимент рушниць, боєприпасів та спорядження мисливців і мисливських собак. Риболовні товари. Формування властивостей. Класифікація. Характеристика асортименту.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛУТЕРАТУРИ

 1. Байдакова Л.И., Дудла И.А. Товароведение непродовольственых товаров. – К.: Вища школа, 1987 г. - 359 с.

 2. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І,ІІ. /За загальною редакцією Л.Г.Войнаш, Л.І.Байдакова, І.В.Дудла, Д.І.Козьмич, Н.В. Павловська, М.В. Приходько, /Підручник. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2004.

 3. Сыцко В.Е., Миклушов М.Н. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: Вышэйшая школа, 1999 – 632 с.

 4. Алексеев Н.С. Товароведение хозяйственных товаров. М.: Экономика, 1989 г.,т. 1.

 5. Ещенко В.Ф., Лежении Е.Д. Товароведение хозяйственных товаров. - М.: Экономика, 1990 г.,т. 2.

 6. Зайцев В.Г., Ещенко В.Ф. Товароведение хозяйственных товаров. - М.: Экономика, 1989 г.

 7. Кутянин Г.Д. Пластические массы и бытовые химические товары. - М.: Экономика, 1988 г.

 8. Мареев Ю.И. Товароведение металлохозяйственных и электробытовых товаров. - М.: Экономика, 1986 г.

 9. Савенко Л.В. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров. - М.: Экономика, 1989 г. – 203 с.

 10. Товароведение непродовольственных товаров в 4 томах - М.: Экономика, 1985 г.т.2, т.З, 1986 г.

 11. Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1. Текстильне товарознавство. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1999 р. – 596 с.

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Товарознавство товарів рослинного походження»

Метою вивчення є: формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для вирішення основних завдань торговельної діяльності, що пов’язані з організацією роботи і комерційною діяльністю із закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту, рівня якості і купівельної спроможності.

Основним завданням курсу є: теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності в галузі торгівлі продовольчими товарами.

Зміст дисципліни розкривається в темах.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconПрограма фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі»
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03051001 «Товарознавство І...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconПротокол №7 програми фахових вступних випробуван ь та надати до приймальної комісії
Підготувати та затвердити на засіданні: приймальної комісії (20. 02. 2012 р., протокол №6); Вченої ради університету (23. 02. 2012...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconНаказ № Про допуск абітурієнтів до складання вступних випробувань для навчання на окр бакалавра, спеціаліста, магістра
На підставі рішення приймальної комісії наома (протокол №9 від 17. 07. 12), допускаються до складання вступних випробувань на навчання...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconНаказ №690 уч За конкурсом сертифікатів зно українського центру оцінювання якості освіти, результатами вступних випробувань та згідно з рішенням приймальної комісії (протокол №25 від 10 серпня 2012 р.) зарахувати на перший курс денної форми
Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова для навчання на місцях державного замовлення...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 03051002«Товарознавство та експертиза в митній справі»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи