Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення icon

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення
Скачати 107.63 Kb.
НазваПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення
Дата22.09.2012
Розмір107.63 Kb.
ТипПоложення

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65)


Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 січня 1998 р. N 65

Загальні положення

1. Відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" (1060-12 )

підготовка кваліфікованих робітників, а також молодших спеціалістів,

бакалаврів, спеціалістів та магістрів (далі - фахівці з вищою освітою)

здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою)

згідно з відповідними освітньо-професійними програмами.

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кваліфікованих робітників та

фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-

професійними програмами післядипломної підготовки.

2. Навчальні заклади відповідно до потреб народного господарства в

межах ліцензованого обсягу прийому на відповідний напрям підготовки чи

спеціальність здійснюють на конкурсній основі прийом на навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та

фахівців з вищою освітою.

3. Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників

та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів - це

державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і

передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені

освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти.

4. Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки

встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки

освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм

одержання освіти.

Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітньо-

кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони

підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше ніж один раз на 10 років.

Контроль за рівнем освітньої та фахової підготовки, яку здобуває особа у

процесі засвоєння змісту навчання, і визначення його відповідності

встановленим у змісті освіти вимогам здійснюються в установленому порядку.

5. Зміст освіти - це обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги

до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних

якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з

урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури.

Зміст освіти встановлюється в освітньо-кваліфікаційних характеристиках

та інших актах органів управління освітою і змінюється відповідно до рівня

розвитку науки, культури, виробництва, суспільства.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою освітою

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів - це державні документи, які

визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач

діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач.

Зміст навчання - це науково обґрунтований методичний та дидактичний

навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації

згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами

підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних

освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки,

програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та

навчальною і навчально-методичною літературою.

6. Нормативна частина змісту навчання - це обов’язковий для засвоєння

зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної

характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а

також форм державної атестації.

Вибіркова частина змісту навчання - це рекомендований для засвоєння

зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та

форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей

особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях

певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.

7. Нормативний термін навчання - це встановлений освітньо-

професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин

змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання.

Термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-

професійної програми для заочної та інших форм навчання визначається

навчальним закладом і може перевищувати нормативний термін навчання не

більше ніж на 20 відсотків.

8. Навчальні заклади самостійно визначають перелік та зміст вибіркових

навчальних дисциплін освітньо-професійних програм, а також розробляють

структурно-логічну схему навчання, робочі програми нормативних навчальних

дисциплін.

9. Переліки робітничих професій, а також напрямів і спеціальностей, за

якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та фахівців з вищою

освітою у навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними

рівнями, та зразки документів про здобуття освіти і певної кваліфікації та

порядок їх видачі затверджує Кабінет Міністрів України.

10. Умови прийому на навчання за освітньо-професійними програмами

підготовки кваліфікованих робітників розробляються і затверджуються

Міносвіти в установленому порядку.

Правила прийому на навчання за освітньо-професійними програмами

підготовки фахівців з вищою освітою встановлюються вищим навчальним

закладом відповідно до цього Положення та Типових умов прийому до вищих

навчальних закладів, які розробляються і затверджуються Міносвіти в

установленому порядку.

11. Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується державною

атестацією, яка здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною)

комісією на підставі результатів державних іспитів та (або) захисту

кваліфікаційної роботи після виконання відповідної освітньо-професійної

програми підготовки кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста,

бакалавра, спеціаліста та магістра.

12. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації. Особи, які

мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та

практичної підготовки з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками

"відмінно" за результатами державної атестації, отримують документи

встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації з відзнакою.

13. Особи, які не пройшли державної атестації після завершення

навчання, отримують відповідний документ.

II. Освітньо-кваліфікаційні рівні

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

20. Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця,

який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну

підготовку, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для

вирішення типових професійних завдань, які передбачені для відповідних

посад, у певній галузі народного господарства.

21. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та

кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти

або на базі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати

повну загальну середню освіту. Зазначена програма складається з навчальних

дисциплін фахового спрямування та з різних видів практичної підготовки і

може включати окремі дисципліни освітньо-професійної програми підготовки

бакалавра.

22. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

реалізується, як правило, вищими навчальними закладами I рівня акредитації.

Вищий навчальний заклад більш високого рівня акредитації може здійснювати

підготовку молодших спеціалістів, якщо в його складі є вищий навчальний

заклад I рівня акредитації або відповідний структурний підрозділ.

23. Нормативний термін навчання не може перевищувати на базі повної

загальної середньої освіти трьох років, а базової загальної середньої освіти -

чотирьох років.

Нормативний термін навчання для осіб, що мають повну загальну середню

освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за

спорідненою професією, зменшується на один рік.

24. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за

спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста.

25. У вищих навчальних закладах I рівня акредитації дозволяється

одночасно навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки

молодшого спеціаліста і програмою повної загальної середньої освіти.

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

26. Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі

повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну

підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо

узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання,

передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

27. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує

одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та

кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена

програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних,

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін

відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується вищими

навчальними закладами II - IV рівнів акредитації.

28. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може

перевищувати чотирьох років.

Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний

рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки

спеціальністю, зменшується на один - два роки.

29. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за

відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра.

30. У вищих навчальних закладах II - IV рівнів акредитації в період

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у разі

припинення подальшого навчання студент може за індивідуальною програмою

здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за освітньо-

професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста.

4. Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

31. Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на

основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний

досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань,

передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

32. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує

одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації

спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки

бакалавра. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста

складається із спеціальних дисциплін, у тому числі соціально-економічних, та

різних видів практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується вищими

навчальними закладами III та IV рівнів акредитації.

33. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може

перевищувати одного року (для окремих спеціальностей за погодженням з

Міносвіти може бути встановлено термін півтора року).

34. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста медичного,

ветеринарно-медичного, мистецького, а також юридичного спрямування в разі

цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів може

забезпечувати одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та

кваліфікації спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. В цьому разі

нормативний термін навчання визначається відповідним міністерством за

погодженням з Міносвіти.

35. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за

спеціальністю та кваліфікації спеціаліста.

5. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

36. Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі

кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та

знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та

продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у

певній галузі народного господарства.

37. Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує

одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації

магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки

бакалавра (нормативний термін навчання визначається програмою, але не може

перевищувати одного року, а для окремих спеціальностей за погодженням з

Міносвіти може бути встановлено термін півтора року). Здобуття кваліфікації

магістра може здійснюватися на базі відповідної освітньо-професійної

програми підготовки спеціаліста (нормативний термін навчання визначається

індивідуальною програмою з урахуванням академічної різниці між освітньо-

професійною програмою спеціаліста та магістра, але не може перевищувати

одного року).

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає

поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-

педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Вищий навчальний заклад реалізує освітньо-професійні програми

підготовки магістрів за спеціальностями IV рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра медичного та

ветеринарно-медичного спрямування може забезпечувати здобуття кваліфікації

магістра на базі освітньо-професійної програми післядипломної підготовки


(клінічної ординатури, інтернатури тощо). Нормативний термін навчання

визначається відповідним міністерством за погодженням з Міносвіти.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра юридичного

спрямування в разі цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів

може забезпечувати здобуття кваліфікації магістра на базі повної загальної

середньої освіти.

38. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за

спеціальністю та кваліфікації магістра.

6. Освітньо-професійна післядипломна підготовка

39. Освітньо-професійна програма післядипломної підготовки забезпечує

післядипломну освіту (підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів,

стажування, клінічну ординатуру, інтернатуру тощо) на базі освітньо-

професійної програми підготовки кваліфікованого робітника, молодшого

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра. Зазначена програма

післядипломної підготовки розробляється та контролюється професійно-

технічними та вищими навчальними закладами відповідного рівня акредитації.

40. Перепідготовка з видачею диплома встановленого зразка з

присвоєнням кваліфікації здійснюється в закладах післядипломної освіти

відповідного рівня акредитації, спеціалізованих підрозділах професійно-

технічних та вищих навчальних закладів та клініках.

Перепідготовка з видачею диплома встановленого зразка без присвоєння

кваліфікації та підвищення кваліфікації здійснюється в закладах

післядипломної освіти, спеціалізованих підрозділах професійно-технічних та

вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутах, підприємствах,

установах, закладах охорони здоров’я, культури та мистецтв тощо.

41. Нормативний термін навчання визначається програмою.

42. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують

документи встановленого зразка.

Схожі:

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про практику магістрів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів і магістрів до Вінницького національного технічного університету
Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Вінниця 2012
Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення icon„узгоджено”
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення icon„узгоджено”
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Вінниця 2014
Положення підготовлене на підставі Закону України “Про вищу освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні”, затвердженого...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи