Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент icon

Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент
Скачати 364.83 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент
Дата22.09.2012
Розмір364.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України


Методичні рекомендації


щодо складання робочих навчальних програм


Укладач: Куць Надія Григорівна

кандидат технічних наук, доцент


м. Луцьк

2005


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Кафедра (назва)


Затверджую”

Перший проректор

__________ Герасимчук З.В.

(підпис)

„___”____________200_ року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів (якого) курсу


з дисципліни: назва

спеціальності: назва

напряму підготовки: назва

освітньо–кваліфікаційного рівня: назва

форма навчання: назва


Укладач:

___________________

(науковий ступінь,

вчене звання)


Луцьк 200_

УДК Додаток 2.

ББК


(Назва дисципліни). – Луцький державний технічний університет,

200 . -- ____с.

Робоча навчальна програма складена на основі анотації дисципліни (назва).


Розробники: (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. кафедра, ВНЗ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Рецензенти:

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. кафедра, ВНЗ)

_____________________________________________________________________________

^ Програму затверджено на засіданні кафедри (назва кафедри):

Протокол №_________

від “ ” 200_року

Завідуючий кафедрою: _________________________________ (П.І.Б.)


^ Програму схвалено науково-методичною комісією факультету:

Протокол №_________

від „ ” ________________200_ року

Голова науково-методичної комісії факультету: _____________________ (П.І.Б.)


ББК

ЛДТУ, 200_

РЕЦЕНЗІЯ Додаток 3.

на робочу навчальну програму дисципліни


для студентів_______________курсу спеціальності_________________________

Укладач_________________________________________

Рецензент________________________________________

Обсяг робочої навчальної програми дисципліни:

  • кількість сторінок____________

  • кількість питань до екзаменаційних білетів____________

  • кількість літературних джерел________________

Зміст рецензії:

1. Оцінка відповідності програми методичним вимогам:

а) наявність сформульованих знань і вмінь студентів________________________________

_____________________________________________________________________________

б) формування мети і завдань дисципліни _________________________________________

_____________________________________________________________________________

в) структура та зміст тематичного курсу___________________________________________

_____________________________________________________________________________

г)форми контролю та літературні джерела ________________________________________

_____________________________________________________________________________

д) Формування питань для контрольного опитування, тематика рефератів та завдань для самостійної роботи студентів ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

е)пропоноване унаочнення _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ж) програмне забезпечення навчальної дисципліни _________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Позитивні сторони робочої навчальної програми _________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Негативні особливості роботи, інші зауваження__________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Оцінка РНП дисципліни в цілому______________________________________________

„____” _____________200__р Рецензент_________(підпис)


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1. Положення про робочу навчальну програму дисципліни розроблено у відповідності до Закону України „Про вищу освіту”, державних стандартів вищої освіти, „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого МОН України за №161 від 02.06.1993р., рішення колегії МОН України від 24.04.03р. „Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації” та наказу МОН України від 20.10.04р. за №812 „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, ухвал вченої ради ЛДТУ та наказів ректора щодо удосконалення організації навчального процесу.

1.2. Робоча навчальна програма (РНП) є нормативним документом вищого навчального закладу, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі типової (нормативної) програми відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програми підготовки фахівців:

-- для бакалаврів – за напрямами підготовки;

-- для магістрів – за спеціальностями.

1.3 Якщо типові програми відсутні, робочі програми з нормативних дисциплін для бакалаврів складаються на основі освітньо-професійних програм (ОПП) спеціальностей відповідних напрямів підготовки, затверджених МОН України з посиланням на рік затвердження та шифр дисципліни.

1.4. Робочі навчальні програми з вибіркових дисциплін складаються на основі варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) підготовки бакалаврів відповідних напрямів і спеціальностей.

1.5. Робочі програми для магістрів розробляються на основі ОПП та ОКХ характеристик підготовки магістрів відповідних спеціальностей.

1.6. Для денної, заочної та дистанційної форм навчання розробляється єдина навчальна програма дисципліни з виділенням в ній аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, форм контролю.

1.7. У робочій навчальній програмі відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно - методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю.

1.8. Особливістю структури та змісту РНП дисципліни у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП) є їх відповідність вимогам ЕСТS.

1.9. РНП дисципліни, затверджена першим проректором і скріплена печаткою ЛДТУ дає викладачеві право на проведення занять.

1.10. РНПД повинна розроблятися на електронному (дискета, компакт диск, тощо) та паперовому носіях ( 2 примірники формату А4).

1.11. Поточні зміни до РНПД вносяться щорічно до початку навчального року у разі:

-- змін у галузевих стандартах освіти (ОПП, ОКХ);

-- впровадженні нової навчальної технології;

-- зміни або уточнення системи контролю та оцінювання знань, планів, лабораторно-практичних занять, тематики курсових проектів, робіт, рефератів, тощо.

1.12. Зміни затверджуються на засіданні кафедри і вносяться до РНПД і пере затверджуються науково-методичною комісією та першим проректором.

1.13. Завідувачі кафедр відповідають за своєчасне розроблення, затвердження і перегляд програм, відповідність їх змісту встановленим вимогам.

1.14. Декани факультетів та їх заступники з навчально-методичної роботи контролюють своєчасність підготовки і подання програм на затвердження.

1.15. На складену лектором РНПД потрібно отримати рецензію профільної кафедри.


^ I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Даний розділ формується на підставі відповідних положень освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП). У робочій навчальній програмі повинні бути відображені всі основні положення ОКХ та ОПП, які відносяться до даної навчальної дисципліни.


1.1 ^ Предметом навчальної дисципліни є: частина узагальненого об’єкту (предмету) діяльності, наведеного в ОКХ. Предмет навчальної дисципліни визначає те, на що спрямована діяльність студента як майбутнього фахівця. Предмет включає вміння, навички та засоби діяльності, якими необхідно оволодіти студенту в процесі навчання.


^ 1.2 Метою вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів вирішувати. типову задачу діяльності, наведеної в ОКХ; сформувати у них такі особисті якості і властивості, які дозволяють виконувати типову задачу діяльності; розвивати у студентів знання, вміння, навички у використанні типової задачі діяльності.


1.3 ^ Завданнями навчальної дисципліни є: формування наступних умінь, наведених в ОКХ і якими повинен оволодіти студент протягом вивчення навчальної дисципліни. Кожному вмінню ОКХ відповідає змістовний модуль ОПП, протягом оволодіння якого формується відповідне вміння.

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РНПД.


У даному розділі викладається логічно упорядкований і дидактично обґрунтований перелік основних питань робочої навчальної програми

Структура та зміст робочої навчальної програми в кредитно-модульній організації навчального процесу, в цілому, відповідає вимогам щодо розробки РНПД, які запроваджені в ЛДТУ. Зміни та їх пояснення внесені до загального положення.

Титульна сторінка РНП складається за зразком (дод.1).

На зворотній титульній сторінці (дод.2) вказується на основі якого документа розроблена програма, ким прорецензована, де розглянута і затверджена.

Рецензія здійснюється за зразком (дод.3).

РНПД розробляється, відповідно до вимог КМСОНП та ЕСТS, за такими структурними розділами:

1. Вступ.

2.Опис предмета навчальної дисципліни.

3.Мета та завдання курсу.

4.Програма навчальної дисципліни.

5. Зв’язки між дисциплінами.

6. Структура курсу.

7. Вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни.

8. Форми контролю.

9.Тематичне планування курсу або структура залікового кредиту навчальної дисципліни.

10.Теоретичне планування курсу.

11.Теми семінарських занять.

12.Теми практичних занять.

13.Теми лабораторних занять.

14.Завдання для самостійної роботи.

15.Критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

16.Тести для діагностики успішності студентів.

17.Екзаменаційні білети.

18.Організаційно -- методичне забезпечення.

19.Рекомендована література.

20.Розподіл викладачів за навчальними групами.


ІІІ. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ РНПД.


У даному розділі дається коротка характеристика змісту основних питань робочої навчальної програми

Зміст програми передбачає: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійну роботу, курсовий проект (курсову роботу) та інші види навчального навантаження. Описується форма контролю знань.


3.1. Вступ.

Робоча навчальна програма дисципліни „_____________” є складовою частиною

______________________________________(назва)

нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки _________________________ напряму_______________________

(кваліфікаційний рівень) (шифр, назва)

за спеціальністю ___________________________________________________

(шифр, назва спеціальності)


^ 3.2.Опис предмета навчальної дисципліни.

Опис предмета навчальної дисципліни повинен включати:

--кількість кредитів, відповідних ЕСТS;

--кількість модулів разом із самостійною та індивідуальною навчально-дослідною роботою;

--кількість змістових модулів; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни;

--шифр і назву напряму та спеціальності;

--освітньо-кваліфікаційний рівень;

--характеристику навчальної дисципліни;

--вид контролю.


Примітка: загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на проведення:

--лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять;

--консультацій, практик; самостійної та індивідуальної робіт;

--контрольних заходів (включно з поточним та підсумковим тестуванням).

На навчальні, виробничі, польові, педагогічні та інші види практик, кваліфікаційний екзамен, підготовку і захист випускних, дипломних та магістерських робіт кредити відводяться окремо.


3.2.1. Опис предмета навчальної дисципліни (назва).

Таблиця 1.

Курс: підготовка бакалаврів, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість:

Кредитів, відповідних ЕСТS

Модулів

Змістових модулів


Загальна кількість годин:

Тижневих:

Аудиторних

Самостійної роботи

Шифр та назва напряму


Шифр та назва спеціальності


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Обов’язкова

Нормативна

Вибіркова

Рік підготовки

Семестр

Лекції (год.)

Практичні (год.)

Самостійна (год.)

Курсова робота (назва)

ІНДЗ– за вибором (форма звіту – різна)

Вид контролю:

Залік

Екзамен


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до індивідуальної та самостійної роботи може становити: 50% до 50%; 60% до 40%; 40% до 60% -- залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу). Ціна кредиту складає 36 академічних годин (зазвичай – 18 годин становлять аудиторні заняття, 9 год. – індивідуальна робота викладача зі студентом, 9 год. – самостійна робота студентів. Можливі й інші співвідношення.)


^ 3.3. Мета та завдання курсу.

Вносяться основні положення з анотації навчальних дисциплін освітньо-професійної програми, типової програми затвердженої НМК, фаховою радою або іншими інстанціями.


3.3.1. Мета.


3.3.2. Завдання.


^ 3.4.Програма навчальної дисципліни.

Програма побудована за вимогами КМСОНП у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою програми навчального курсу (за вимогами Європейської кредитно-трансферної системи), затвердженою МОН України лист №14/18, 2-715 від 09. 04. 04р. і є самостійною дисципліною, що дає можливість визначити змістові модулі навчання, узгоджувати кредитні системи оцінювання досягнень студента і забезпечена зовнішніми та внутрішніми державними та громадськими системами контролю якості освіти.

Зміст навчальної програми має бути розподілений на модулі. Модуль містить у собі функціонально завершену частину навчальної дисципліни та має самостійне значення. Він повинен забезпечувати можливість досягнення цілей навчальної дисципліни, тобто забезпечувати формування відповідного уміння. Завдяки цього модуль виступає основною дидактичною одиницею організації навчального процесу.

Зміст навчального матеріалу навчального модуля повинен відповідати змісту відповідних змістовних модулів освітньо-професійної програми (ОПП). Зміст навчального матеріалу модуля може бути розподілений на теми (розділи).

Кожен модуль повинен мати чіткий опис, логіку викладення матеріалу – зміст і кваліфікаційні цілі, навчальні форми ( лекції, семінари, практичні і т. д. ).

Нижче наведений приклад оформлення змісту навчальної дисципліни з розподілом на модулі та теми.

Модуль І

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Назва. Зміст.

Опис усіх тем змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2. Назва.

Перелік та опис усіх тем змістового модуля 2.

Модуль ІІ.

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Назва. Зміст.

Опис усіх тем змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2. Назва.

Перелік та опис усіх тем змістового модуля 2.


^ 3.5. Зв’язки між дисциплінами.

Вказується місце і значення навчальної дисципліни в реалізації ОКХ І ОПП підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра), тобто, у продовження яких дисциплін викладається дана дисципліна, з якими дисциплінами вона тематично пов’язана.


^ 3.6.Структура курсу.

Здійснюється розрахунок навчального часу у формі таблиці. Кредит навчальної дисципліни враховує всі види аудиторних та поза аудиторних навчальних робіт студента як денної, так і заочної форми навчання. Загальна кількість годин повинна відповідати опису навчальної дисципліни.


3.6.1. Орієнтовна структура навчальної дисципліни (курсу)


Таблиця 2.
Модулі

Інші види робіт

Зміст та структура залікового кредиту

Модуль1

Аудиторна робота

Складається з декількох змістових модулів: ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3+... ЗМn

Лекції

Практичні (семінарські, лабораторні)

Консультації

Контрольні заходи (модульний контроль, залік, екзамен)

Модуль2

Індивідуаль на робота

ЗМ

Робота в лабораторіях (кабінетах) у позанавчальний час

ЗМ

ІНДЗ

Модуль3

Самостійна робота

ЗМ

Робота в інформаційних мережах

ЗМ

Опрацювання додаткової літератури

Модуль4

Курсова, кваліфікаційна робота

Модуль5

Практики

Навчальна

Виробнича

Модуль6

Наукова робота

ЗМ

Публікації

ЗМ

Участь у конференціях

ЗМ

Участь в олімпіадах

ЗМ

Участь в інших конкурсах, отримання грантів тощо


3.6.2.Таблиця структури курсу.

Таблиця 3.

Форма

нав

чання
ККурс


Се -

местр

Нормативні дані

(кількість годин)

Контроль навчальної роботи

Всьо

го

(год.)

Аудиторні

заняття

Самостійна

робота


МК


ПК


Лек ції

ППР

(С)

ЛЛР

ІЗ

ПАЗ

РРГР,Р, ін


КП

(Р)

КР

Денна

Заочна

Скоро-

чена

Друга

Вища

освіта


Примітка: МК – модульний контроль (кількість модулів у семестрі); ПК –підсумковий контроль (форма контролю); ІЗ – індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин); ПАЗ – підготовка до аудиторних занять; КР – контрольні роботи; КП(Р) – курсові проекти (роботи); РГР – розрахунково-графічні роботи; Р – реферати; ін. – інші види робіт; ПР(С) – практичні заняття (семінарські); ЛР – лабораторна робота.


^ 3.7.Вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни.

Цілі навчальної дисципліни повинні бути сформовані на трьох рівнях: знати, вміти, мати навички. Цілі першого рівня „знати” подаються у вигляді: знати + що. Цілі другого рівня „вміти” формулюються у вигляді: діяльність + об’єкт. Цілі третього рівня можуть бути подані, як частина цілей другого рівня, досягнення яких забезпечує більш високий рівень володіння практичними навичками.

Вимоги до знань, вмінь і навичок студентів описуються у таблиці (4).


3.7.1. Вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни.

Таблиця 4.

Номер цілі

Зміст цілі

1.1

1.2

........

1. Студент повинен знати:

2.1

2.2

.........

2. Студент повинен уміти:

3.1

3.2

........

3. Студент повинен мати навички:


^ 3.8. Форми контролю.

Форми контролю можуть бути: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний і модульний контроль навчальної роботи студентів передбачає рейтингове оцінювання знань, умінь і навичок студентів за окремими змістовими модулями та їх елементами.

Примітка: модуль – це логічно завершена, системно впорядкована і структурована за окремими навчальними елементами частина теоретичних знань, практичних умінь і навичок навчальної дисципліни, що реалізуються відповідними формами навчального процесу, визначеного для їх засвоєння.

З врахуванням обсягу навчальної дисципліни рекомендується така орієнтовна кількість модулів:

Для дисциплін, що мають обсяг 1-1,5кредити – 2модулі; 2-2,5 кредити – 3модулі.

Дисципліни, обсягом 0,5 кредиту оцінюються, як один модуль.

Для таких елементів модуля, як розділ або тема лекційного курсу, а також номер лабораторної роботи, слід обов’язково вказувати їх назви. Це дасть можливість у подальшому інформувати студентів на початку вивчення відповідної навчальної дисципліни про зміст її модулів, розподіл балів між елементами модулів, форми і терміни поточного модульного контролю. Елементами змістового модуля можуть бути:

-- розділ, кілька розділів або тем лекційного курсу;

-- одна або кілька лабораторних робіт;

-- індивідуальне завдання або його окрема частина;

-- одне або кілька домашніх завдань;

-- розділи пояснювальної записки курсового проекту (роботи) ,тощо.

Кожна навчальна дисципліна, що має форму контролю (іспит, диференційований залік, залік) або підсумкову форму контролю, оцінюється в 100 балів. Курсовий проект (робота) може оцінюватись також в 100балів.

Формами поточного і модульного контролю засвоєння елементів модуля можуть бути:

-- письмова контрольна робота;

-- тестування знань студентів; усне опитування;

-- виконання і захист лабораторної роботи;

-- виступ на семінарських заняттях;

-- перевірка і захист індивідуального завдання;

-- перевірка домашнього завдання;

-- перевірка і захист розділу або графічної частини курсового проекту.


3.8.1. Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного і модульного контролю.

Таблиця 5.

Номер модуля

Елементи модуля

Кількість балів

Форма контролю

Тиждень контролю

1

2

3

4

5

3.8.2. Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні та запропонована в ЛДТУ.

Таблиця 6.

Оцінка за шкалою ЕСТS

%студентів, на відповідну

оцінки


Визначення

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ЛДТУ


A


10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок


5


90-100


B


25

Дуже добре – вище середнього рівня, лише з кількома помилками


4


82-89


C


30

Добре – правильна робота лише з певною кількістю помилок


4


75-81

D


25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок


3


69-74


E


10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії


3


60-68


FX

-

Незадовільно – потрібно допрацювати на перездачу


2


35-59

F

-

Незадовільно – обов’язковий повторний курс


2


1-34^ 3.9. Тематичне планування навчальної дисципліни або за іншим визначенням: структура залікового кредиту дисципліни.

Тематичний план має розроблятися провідними викладачами з дисципліни, які мають достатній досвід педагогічної роботи і у повному обсязі володіють науковим змістом та методикою викладання навчальної дисципліни.

В тематичному плані вказується перелік літератури, яка забезпечує дисципліну, її кількість та місце знаходження; перелік технічних засобів для забезпечення навчальних занять з дисципліни, а також плакатів, схем, кіно- та діафільмів, діапозитивів, інших демонстраційних матеріалів.

Заліковий кредит навчальної дисципліни враховує усі види аудиторних та поза аудиторних навчальних робіт студента, як денної, так і заочної форм навчання. Загальна кількість годин повинна відповідати опису навчальної дисципліни.

Форма і структура залікового кредиту наведена в таблиці (7) тематичного планування дисципліни, тільки дописується: Заліковий (змістовий) модуль 1.(Його назва)

.(назви тем).....................................................

Заліковий (змістовий) модуль 2

(назва тем) .....................................................


3.9.1. Тематичне планування дисципліни різних форм навчання

Таблиця 7.п/п

Назва теми курсу

Лекції

(год.)

ПР

(С)

(год)

ЛР

(год)

СР

(год)

ІНДЗ

(год)

РГР,

Р, ін

КП

(Р)

Всього

(год)

МК

(год)
Змістов. модуль
1

Тема

Примітка: МК – модульний контроль (кількість модулів у семестрі); ПК –підсумковий контроль (форма контролю); ІЗ – індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин); ПАЗ – підготовка до аудиторних занять; КР – контрольні роботи; КП(Р) – курсові проекти (роботи); РГР – розрахунково-графічні роботи; Р – реферати; ін. – інші види робіт; ПР(С) – практичні заняття (семінарські); ЛР – лабораторна робота.


^ 3.10. Теоретичне планування курсу.

Планування теоретичного курсу виконується окремо для денної чи заочної форми навчання, у вигляді таблиці із зазначенням назви тем курсу, тем лекційних занять, питань, які є обов’язковими для розгляду, бібліографії.


3.10.1 Планування теоретичного курсу для денної (заочної) форми навчання.

Таблиця 8.

№ п/п


Назва тем курсу, лекційних занять

та їх зміст.

Назви змістових модулів

Час

на опра

цювання

Бібліогра

фія

Критерії оцінки

(бали)

1

2

3

4

5
Змістовий модуль1


Тема
1.1

Лекція №.
^ 3.11. Планування семінарських занять.

Семінарське заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому обговорюються питання з попередньо визначених робочою програмою тем. Семінарське заняття проводяться у формі бесід, дискусій, доповідей, обговорень рефератів, тощо.

Планування семінарських занять виконується окремо для денної чи заочної форм навчання у вигляді таблиці із зазначенням тем курсу, тем занять, питань, які є обов’язковими для розгляду рекомендованої літератури.


3.11.1 Таблиця планувань семінарських занять.

Таблиця 9.

п/п


Назва тем курсу

семінарських занять та їх зміст

Час, відведений

на опрацювання теми, год.

Бібліо­графія

Форми контролю

(бали)1

2

3

4

5

1

Назва тем курсу
1

Семінарське заняття 1. (назва)

Зміст семінарського заняття

(перелік питань)^ 3.12. Планування практичних занять.

Практичне заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому детально розглядаються теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються вміння та навички їх практичного застосування. На практичних заняттях проводиться виконання завдань, вправ, розв’язування задач, тощо.

Планування практичних занять виконується окремо для денної чи заочної форм навчання у вигляді таблиці із зазначенням тем курсу, тем занять, питань, які є обов’язковими для розгляду рекомендованої літератури.


3.12.1. Таблиця планувань практичних занять.

Таблиця 10.

№ п/п

Назва тем курсу

практичних занять та їх зміст

Час, відведений

на

опрацювання

теми, год.

Бібліо­графія

Форми контролю

(бали)1

2

3

4

5

1

Назва тем курсу
1.1

Практичне заняття 1. (назва)

Зміст практичного заняття

(перелік питань)^ 3.13. Планування лабораторних занять.

Лабораторна робота – це вид навчального заняття, на якому проводяться натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження теоретичних положень навчальної дисципліни.

Планування лабораторних занять виконується окремо для денної чи заочної форм навчання у вигляді таблиці із зазначенням тем курсу, тем занять, питань, які є обов’язковими для розгляду рекомендованої літератури.


3.13.1.Таблиця планувань лабораторних занять.

Таблиця 11.

№ п/п

Назва тем курсу

Лабораторних занять та їх зміст

Час, відведений

на

опрацювання

теми, год.

Бібліо­графія

Форми контролю

(бали)1

2

3

4

5

1

Назва тем курсу
1.1

Лабораторне заняття 1

(назва лабораторної роботи)


1.2

Лабораторне заняття 2.

(назва лабораторної роботи)


2

..............................................................
^ 3.14. Планування самостійної роботи.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст та обсяг самостійної роботи з кожної навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Планування самостійної роботи виконується у вигляді таблиці із зазначенням назви тем курсу, питань, які необхідно опрацювати самостійно, форм поточного контролю знань студентів, бібліографії.


3.14.1. Планування самостійної роботи студентів денної ( заочної) форми навчання

Таблиця 12.

№ п/п

Назва тем курсу


Модуль 2

(ІНДЗ)


Час, відведений

на

опрацювання

теми, год.

Бібліо­

графія

Форми контролю

(бали)

ІНДЗ

1

2

3

4

5

1

Тема 1
.^ 3.15. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни при підсумковому контролі необхідно розробляти, виходячи з таких загальних рекомендацій, за якими виставляти оцінки:

„відмінно” – якщо студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;

„добре” – якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

„задовільно” – якщо студент засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;

„незадовільно” – якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.

Підсумковий контроль знань може проводитись у таких формах:

-- за результатами модульного контролю навчальної роботи студентів, якщо вони набрали не менше мінімальної кількості балів за кожним із модулів;

-- контрольна письмова робота, якщо студент не набрав мінімальної кількості балів з відповідного модуля із врахуванням набраних балів за іншими модулями;

-- іспит у письмовій формі за екзаменаційними білетами, якщо студенти , за результатами модульного контролю, не набрали мінімальної кількості балів більше, як з половини модулів;

диференційованого заліку якщо студенти за результатами модульного контролю не набрали мінімальної кількості балів більш, як з половини модулів;

^ 3.16. Тести для діагностики успішності студентів.

Поточний та модульний контроль оцінювання знань студентів бажано проводити тестуванням. За допомогою тестів або питань контроль знань можна проводити після кожної теми курсу або після кожного змістового модуля курсу. Підсумкове оцінювання за результатами тестування студентів здійснюється в такій послідовності:

  1. Підраховується кількість правильних відповідей на тестові завдання.

  2. Підраховується загальна кількість балів за тестування.

  3. Визначається відсоток набраних балів щодо максимально можливих.

  4. Кількість набраних балів переводиться в оцінку за обраною шкалою оцінювання.


^ 3.17. Екзаменаційні білети.

Зразок форми екзаменаційного білета розроблений МОН України.

Питання, які включені до екзаменаційних білетів, можуть бути використані для поточного контролю та модульного контролю після кожного елемента змістового модуля.


^ 3.18. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП.

Навчальна дисципліна (курс) складається з декількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, зазвичай, завершується підсумковим оцінюванням (тестуванням, заліком або семестровим екзаменом). Заліковий кредит складається з модулів (частина програми навчальної дисципліни поєднана з формами навчання – лекційними, практичними, семінарськими, лабораторними та індивідуальними заняттями, всіма видами практик та консультацій, виконанням самостійних завдань студентів та іншими формами та видами навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів), кожен з яких, у свою чергу, складається зі змістових модулів. Таким чином, навчальна дисципліна побудована за принципом включеності.


^ 3.18.1. Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; ІНДЗ; контрольні завдання до всіх видів занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового тестування; методичні матеріали з питань самостійного опрацювання фахової літератури, виконання ІНДЗ, курсових і дипломних робіт. Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, перелік демонстраційних навчально-методичних матеріалів, технічних засобів навчання, в тому числі лабораторного обладнання й устаткування, аудіовізуальних засобів навчання, програмного забезпечення, навчальних моделей, необхідних для вивчення курсу.


^ 3.19. Рекомендована література.


Бібліографія та перелік навчально - методичного забезпечення

Таблиця 13.п/ п


Назва бібліографічного джерела

К-ть екз.

Назва

бібліотеки

1

2

3

4


^ 3.20. Розподіл викладачів за навчальними групами.


Таблиця 13.

Навчальний рік

Вчене звання, вчений ступінь. П.І.Б. викладача


Вид занять


№№ навчальних груп

2004/2005

К.т.н., доц..

Лекції Практичні

ААГ 12а
Ст..викл.

Практичні

ААГ 12 б^ ІV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.


Таблиця 14.


Вид індивідуальних завдань


Тематика

індивідуальних завдань


Всього

годин

Із них

Ауд. занять


СРС

Курсові проекти і роботи


Розрахунково-графічні роботи


Реферати


Теми та окремі питання, які пропо-нуються для повніс-тю самостійного або поглибленого вив-чення


УсьогоЗМІСТ


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Предметом навчальної дисципліни

1.2 Метою вивчення навчальної дисципліни

1.3 Завданнями навчальної дисципліни

ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РНПД.

3. 1. Вступ.

3.2.Опис предмета навчальної дисципліни.

3.3.Мета та завдання курсу.

3.4.Програма навчальної дисципліни.

3.5. Зв’язки між дисциплінами.

3.6. Структура курсу.

3.7. Вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни.

3.8. Форми контролю.

3.9.Тематичне планування курсу або структура залікового кредиту навчальної дисципліни.

3.10.Теоретичне планування курсу.

3.11.Теми семінарських занять.

3.12.Теми практичних занять.

3.13.Теми лабораторних занять.

3.14.Завдання для самостійної роботи.

3.15.Критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

3.16.Тести для діагностики успішності студентів.

3.17.Екзаменаційні білети.

3.18.Організаційно -- методичне забезпечення.

3.19.Рекомендована література.

3.20.Розподіл викладачів за навчальними групами.

ІІІ. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ РНПД.

ІV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.


Схожі:

Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconМетодичні рекомендації з написання випускних робіт для спеціальності
Укладач: Копилова С. В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconДоцент, кандидат технічних наук
Кандидат технічних наук за спеціальністю “Машини та процеси лісівничого комплексу” – 2006 р
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconДослідження елементів системи трансфертного ціноутворення в банку
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи Євченко Наталія Григорівна
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconЗбірка авторських навчальних програм дисциплін із гуманітарної та методологічної підготовки
Поліщук І.Є. – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, доцент, кандидат філософських наук
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconЖмайлова Ольга Григорівна, кандидат економічних наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Слюсарева Людмила Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент Національного університету державної податкової служби України «Концепція...
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconУдосконалення нецінових методів управління залученням ресурсів із депозитних джерел
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи Євченко Наталія Григорівна
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент iconМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи