Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" icon

Дисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Скачати 401.42 Kb.
НазваДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Сторінка1/3
Дата22.09.2012
Розмір401.42 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Кафедра автомобілів


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної та

методичної роботи

Герасимчук З.В.

(підпис)

"____"___________2004 р.


Робоча навчальна програмадисципліни


"Вища освіта і Болонський процес"


для студентів спеціальності “Облік і аудит”

денної форми навчання.


Укладач:

к.т.н., доцент Куць Н.Г.


Робоча навчальна програма складена

на основі навчальної програми дисципліни "Вища освіта України і Болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік і аудит” денної форми навчання.

Затверджено Міністерством освіти і науки України №14/18. 2-715 від 09.04.2004р..


Рецензенти: __________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. рецензентів)

__________________________________________________________


Робоча навчальна програма розглянута
і затверджена на засіданні

кафедри автомобілів

Протокол № __ від “___” ______________200_ р.


Завідувач кафедри _______________ ^ Приймак О.В.


Схвалено науково-методичною комісією факультету

Протокол №___ від “___” __________________200_ р.


Голова науково-методичної комісії факультету ______________ ^ Пустюльга С.І.  1. Пояснювальна записка робочої навчальної програми
    1. Вступ


Робоча навчальна програма дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес” розрахована на осіб, які навчаються за освітньо- кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікацій на вузівському та після вузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

Зміст програми передбачає лекції, семінарські заняття і самостійну роботу.

Форма семестрового контролю – поточне тестування; оцінка за проект; підсумковий письмовий тест.


1.2 Мета та завдання курсу


1.2.1 Викладання дисципліни має на меті ознайомити майбутніх фахів з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу. Оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.


1.2.2 Задачею вивчення дисципліни є визначення умов запровадження, передбаченої Болонською декларацією, системи академічних кредитів, аналогічній Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS); визначення умов складання змістових модулів з дисципліни; вивчення створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, дослідників на теренах Європи.

^ 1.3 Зв‘язки між дисциплінами


Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною „структурою програми навчального курсу” (за вимогами ECTS), затвердженою МОН України лист №14/18, 2-715 від 09. 04.2004 р. І є самостійною дисципліною, що дає можливість визначити змістові модулі навчання з кожної дисципліни, узгоджувати кредитні системи оцінювання досягнень студента і забезпечена зовнішніми та внутрішніми державними та громадськими системами контролю якості освіти.


^ 1.4 Структура курсу.

Таблиця 1.4.1
Структура курсу дисципліни „Вища освіта України і Болонський прцес” для бакалаврів
Форма навчання

Напрям; освітньо-кваліфікаційний рівень

Курс

Семестр

Нормативні дані (х-ка навчального курсу)

Форма контролю


Лекцій (год.)

Семінари (год.)

Самос-тійна робота (год.)

Всього (год.)

Залік.


магістри

5

10

10

10

34

54

-


^ 1.5 Вимоги до знань і вмінь фахівців


1.5.1 В результаті вивчення дисципліни потрібно знати:

-- шляхи модернізації вищої освіти України в Європу;

-- умови Лісабонської конвенції;

-- наявність та цінність різноманітних освітніх систем за Лісабонською угодою;

-- завдання Сорбонської декларації про створення відкритого Європейського простору;

-- принципи Болонської декларації;

-- наявність внутрішніх і зовнішніх державних систем контролю якості освіти;

-- умови Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).


1.5.2 В результаті вивчення дисципліни потрібно вміти :

-- бути мобільним на європейському ринку праці.

-- запроваджувати в освіті принципи Болонської декларації – систему кредитів;

-- запроваджувати засоби передачі кредитів ВНЗ інших країн;

-- визначати змістові модулі;

-- запроваджувати кредитно-модульну систему організації навчального процесу в вищих навчальних закладах України.


^ 1.6 Форми контролю


При вивченні дисципліни передбачаються методи оцінювання:

-- поточне тестування;

-- оцінка за проект;

-- підсумковий письмовий тест.


1.6.1 Поточне тестування здійснюється по кожній темі двох залікових модулів першого змістового модуля (максимум 25 балів).

Оцінка за проект—це є другий змістовий модуль (максимум 40 балів).

Підсумковий письмовий тест оцінюється максимумом в 35 балів.


1.6.2 Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться при умові проходження слухачем всіх етапів контролю.


Таблиця 1.6.3.

Розподіл балів, присвоюваних слухачам:


Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

(проект)

Підсумковий

тест

Сума


Заліковий модуль

1

Заліковий модуль

24035100

10

15

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

-

2

2

2

4

5

5

5

-^ Шкала оцінювання:


90 -- 100 балів – відмінно(А)

75 -- 89 балів – добре (ВС)

60 –74 бали – задовільно (DE)

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1 – 34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


^ 2. Тематичне планування курсу


Таблиця 2.1

Тематичне планування навчальної дисципліни для бакалаврів:
п/п

Назва теми

(змістового модуля)

Лекції (год.)

Прак-тич­ні (год.)

Семінарські

(год.)

Самостійна робота (год.)

Всього (год.)
Заліковий модуль 1.Європейська освітня інтеграція


1

Т1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.


1-1


4


6

2

Т2. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки

1

-

1

6

8

3

Т3. Болонський процес, як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу

1

-

1

4

6

4

Т4.Основні завдання, принципи та етапи формування зони Європейської вищої освіти

1

-

1

4

6
Заліковий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

5

Т5. Європейська система накопичення кредитів (ECTS)

2

-

2

6

10

6

Т6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи пере зарахування кредитів у вищу освіту України

2

-

2

4

8

7

Т7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України

2

-

2

6

10

Всього

10

-

10

34

54^ 3. Теоретичне планування курсу

Таблиця 3.1

Теоретичне планування курсу для бакалаврів.п/п

Модулі, назва тем курсу (змістових модулів), лекційних занять та їх зміст

Час, відведе-

ний на опра-

цювання, (год.)

Бібліо-графія

1

Заліковий модуль 1. (Блок змістових модулів 1)

Європейська освітня інтеграція.

1

Лекція 1.

2
1.1


Тема 1. (Змістовий модуль1)

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Європейський вибір України – невід’ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і ЄС. Входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле.1

Література до т. 1 з кн..[10]


[10]

ст..5-46

1.2


Тема 2. (Змістовий модуль 2)

Система вищої освіти у країнах Європи і Америки.

Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах. Організація навчання. Методи і засоби навчання.1

Література до т. 2 з кн..[10]


[10]

ст..40-82

2.

Лекція 2

2
2.1

Тема 3. (Змістовий модуль 3).Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

Євро інтеграція як соціально-єкономічний процес. Хронологія подій Болонського процеу.. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти.1


Література до т. 3 з кн..[10]


[10]

ст..129-1522.2

Тема 4. (Змістовий модуль 4). Основні завдання, принципи та етапи формування зони Європейської вищої освіти.

Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти, як основне завдання Болонського процесу. Шість цілей Болонського процесу. Подальші дії для досягнення шести цілей. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) або інші, сумісні з нею системи. Навчання протягом усього життя. Забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти.1Література до т. 4 з кн..[10]


[10]

ст..153-186
Залікой модуль 2 Адаптація вищої освіти до вимог Болонського процесу.3

Лекція 3.

2
3.1


Тема 5. (Змістовий модуль 5) Європейська кредитно-трансферна система та система накопичення – ECTS.

Характерні особливості ECTS. Базові елементи системи. Основні документи. Загальні умови користування ЕСТS. Європейська система полегшеної шкали оцінювання навчальних досягнень студента. Сумісність різних систем оцінювання.2

Література до т. 5 з кн..

[10]


[10]

ст..186-228
Лекція 4.

2
4.1


Тема 6. (змістовий модуль 6) Принципи, шляхи та засоби адаптації Європейської системи пере зарахування кредитів у вищу освіту України.

Узгодження і поєднання національних компонентів вищої освіти різних країн із вимогами Болонського процесу щодо створення Зони європейської вищої освіти. Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу. Проведення педагогічного експерименту3 щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-модульної системи.

2

Література до т. 6 з кн..[10]


[10]

ст..230-265
Лекція 5

2
5.1


Тема 7. (Змістовий модуль 7) Запровадження кредитно-модульної ситеми організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

Основні заходи з підготовки до впровадження КМСОНП. Поняття та визначення кредитно-модульної системи (заліковий кредит, модуль, змістовий модуль).Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП. Форми організації та методичного забезпечення навчання в КМСОНП.
2

Література до т.7 з кн..

[10]


[10]

ст..265-276

ст..279-286^ 4. Планування семінарських занять

Планування семінарських занять для бакалаврів. Таблиця 4.1п/п

Назва тем (змістових модулів) семінарських занять та їх зміст

Час, від-ведений на опра-цюван-ня, год.

Бібліогра- фія


Форма контролю (індивіду-альні навчально-дослідні завдання)


1

2

3

4

5

1.

Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх інтеграції.

Вивчення діючих в Європі систем страхування якості освіти.

Аналіз діючих в Європі механізмів визнання еквівалентності документів про освіту

.

2

[4]


[1]Проект2.

Формування інформаційного пакету ECTS

для ВНЗ, факультету, спеціальності (за вибором).

Складання структурно-логічних схем, навчальних планів спеціальностей, індивідуального навчального плану студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2

[2]

[6]Проект

3

Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором).

Складання навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором).

Формування індивідуального навчального плану студента.

Методика формування змістового модуля

дисципліни та залікового кредиту.

Розробка структури залікового кредиту курсу (за вибором).


2

[2]


[10]Проект

4

Розробка шкал оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Створення шкали оцінювання навчальної діяльності студента з курсу (за вибором).


2

[2]


[10]Проект

5

Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або спеціальностями і напрямами у ВНЗ різних країн Європи.


2

[6]


[10]Проект

Всього

10

^ 5. Планування самостійної роботи


Таблиця 5.1
  1   2   3

Схожі:

Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconКиїв – Тернопіль 2004 удк 378. 1 Ббк 74. 480. 27 О-75 Вища освіта України І Болонський процес
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconКонспект лекцій
З дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом вища освіта України І болонський процес)»
Дисципліни \"Вища освіта І Болонський процес\" iconДокументи
1. /Вища осв_та _ Болонський процес-2007-2008/BP-osn.doc/Bergen-commyunike-19-20.05.05.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи