Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки icon

Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Скачати 164.81 Kb.
НазваСекція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Дата22.09.2012
Розмір164.81 Kb.
ТипДокументи

Додаток № 2

до наказу МОН

від 07.02.2011 р. № 104

Секція №11 Машинобудування


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки


1. Тема НДР: “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”.

2. Номер державної реєстрації теми: 0109U001211.

3. Номер облікової картки заключного звіту: 0211U000406.

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Луцький національний технічний університет.

^ 5. Характер НДР: прикладна розробка.

6. Назва бюджетної програми:

“Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” (КПКВ 2201040).

^ 7. Терміни виконання: початок – 2 січня 2009 рік, закінчення – 31 грудня 2010 рік.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період: 90,7 тис. грн.

9. Керівник НДР: Дідух Володимир Федорович.

^ 10. Короткий зміст викладу запиту:

Об’єкт досліджень – малосипкі сільськогосподарські матеріали, важкороздільні багатокомпонентні сільськогосподарські рослинні матеріали та процеси їх сушіння шляхом активного вентилювання.

Предмет досліджень – закономірності впливу фізико-механічних властивостей малосипких і важкороздільних багатокомпонентних сільськогосподарських рослинних матеріалів на ефективність процесів їх сепарації та сушіння, а також параметри сушарки та сепарувального вузла.

Мета роботи – підвищення енергетичної і технологічної ефективності післязбирального обробітку малосипких сільськогосподарських рослинних матеріалів на основі розроблення науково-технологічних засад створення ресурсоощадної технології механізованого їх сушіння, зменшення енергоємності процесу сушіння малосипких сільськогосподарських матеріалів шляхом підготовки матеріалу до післязбирального обробітку.

Завдання проекту:

1. Обґрунтувати напрями зниження енергозатрат на сушіння малосипких рослинних матеріалів з різними фізико-механічними властивостями, що передбачають використання енергоощадних способів сушіння та підготовку матеріалу до сушіння.

2. Виявити основні закономірності сушіння неоднорідних малосипких рослинних матеріалів у товстому шарі.

3. Розробити конструкції сушарки вороху насіння трав та сепарувального вузла сушарки вороху льону.

4. Оптимізувати технологічні та конструктивні параметри сушарки вороху насіння трав та сепарувального вузла сушарки вороху льону.

5. На основі теоретичних передумов провести комплекс експериментальних досліджень з визначення фізико-механічних властивостей малосипких рослинних матеріалів, їх сепарації та сушіння.

6. Розробити компонувальну схему пункту сушіння продуктів льону-довгунця.

7. Розробити комплекс рекомендацій щодо впровадження у виробництво результатів досліджень.

Заплановані очікувані наукові результати:

1. Обґрунтування параметрів технологічних процесів сушіння вороху насіння трав та сепарування вороху льону.

2. Встановлення основних закономірностей сушіння неоднорідних малосипких рослинних матеріалів у товстому шарі.

3. Розроблення конструкції сушарки вороху насіння трав та сепарувального вузла сушарки вороху льону.

4. Оптимізація конструктивних параметрів сушарки вороху насіння трав та сепарувального вузла сушарки вороху льону.

5. Експериментальне встановлення фізико-механічних властивостей вороху насіння трав та вороху льону.

6. Розроблення компонувальної схеми пункту сушіння продуктів льону-довгунця.

7. Розроблення комплексу рекомендацій щодо впровадження у виробництво результатів досліджень.

^ 11. Опис процесу наукового дослідження:

Обґрунтовані напрямки зниження енергетичних витрат на післязбиральну обробку рослинних матеріалів (вороху льону та вороху насіння трав). Оптимізовані технологічні параметри процесу сушіння вороху льону та вороху насіння трав. У результаті експериментальних досліджень підтверджено доцільність застосування коливних температурних режимів для сушіння малосипких сільськогосподарських матеріалів (вороху насіння трав), що забезпечують економію енергоресурсів, а також збереження якісних властивостей матеріалів.

Розроблена конструкція сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів, всередині сушильного барабана якої розташована перфорована поверхня, що скручена по спіралі, витками якої переміщається матеріал під час сушіння. Запропонована конструкція сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів дозволяє збільшити шар матеріалу, через який проходить сушильний агент, що підвищує ефективність використання його енергетичного потенціалу, а постійне переміщення матеріалу інтенсифікує процес сушіння.

Розроблена конструкція сепарувального вузла сушарки вороху льону. Конструкція розробленого сепарувального вузла забезпечує інтенсифікацію процесу сепарації вороху льону за рахунок одночасного розтягування шару та надання йому коливного руху. Крім того, конструктивні особливості сепарувального вузла та положення матеріалу під час переміщення відносно робочих органів дозволяють усунути зачеплення та намотування стеблових складових вороху льону на обертові елементи конструкції й уникнути пошкодження насіння в процесі сепарації.

Виготовлені дослідні зразки сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів та сепарувального вузла сушарки льоновороху та проведені їх випробування в виробничих умовах, які підтвердили роботоздатність конструкцій. За результатами виробничих випробувань було рекомендовано сушарку малосипких сільськогосподарських матеріалів та сепарувальний вузол сушарки льоновороху до впровадження.

Удосконалено технологію розділення вороху льону-довгунця перед сушінням на фракції: плутанину, коробочки та вільне насіння. Проведено аналіз процесу сепарації при розтягуванні шару вороху льону на запропонованому сепарувальному вузлі сушарки. Встановлено взаємозв’язок між конструктивними та технологічними параметрами сушарки складових вороху льону.

Обґрунтовано оптимальні геометричні параметри сушарок досліджуваних матеріалів. Визначені кінематичні параметри сепарувального вузла сушарки вороху льону. Встановлено вплив параметрів днища сепарувального вузла на переміщення ним вороху насіння льону. Визначені умови сепарації вороху насіння льону на коливному решеті. Обґрунтовані оптимальні значення кроку спіралі сушарки вороху насіння трав. Встановлений раціональний режиму сушіння вороху насіння трав.

Для проведення експериментальних досліджень було розроблено методики їх проведення та виготовлено необхідне лабораторне обладнання.

У результаті експериментальних досліджень визначені фізико-механічні властивості досліджуваних матеріалів: статичний коефіцієнт тертя, шпаруватість (пористість), засміченість та насипна щільність.

Обґрунтовано кутову швидкість обертання розтягувальних секцій сепарувального вузла сушарки вороху льону та визначено інтенсивності сепарації вороху льону шляхом надання йому коливного руху. Визначено коефіцієнт сепарації при розтягуванні шару вороху льону. Досліджено закономірності виділення агрономічно зрілого насіння на коливному решеті. Досліджено пошкодження насіння льону та вплив робочих органів на енергію проростання та схожість насіння льону. Встановлено закономірності виділення вороху насіння льону із загального шару матеріалу при роботі сепарувального вузла сушарки вороху льону.

Обґрунтовано доцільність перенесення технологій отримання кінцевих видів продукції рослинництва у спеціалізовані сільськогосподарські підприємства, що дозволить суттєво зменшити енергетичну складову собівартості продукту, а також створити нові робочі місця у сільській місцевості. Запропоновано у льоносіючих господарствах створювати пункти сушіння та первинної переробки продуктів льону-довгунця. Пункт переробки має включати дві лінії: переробки льоновороху та первинної переробки льоносировини. Розроблено компонувальну схему пункту сушіння продуктів льону-довгунця.

^ 12. Отримані наукові і (або) науково-технічні результати:

- проаналізовано існуючі способи та засоби сушіння малосипких рослинних матеріалів;

- обґрунтовано параметри технологічних процесів сушіння вороху насіння трав та підготовки вороху льону до сушіння;

- встановлені основні закономірності сушіння вороху насіння трав у товстому шарі;

- розроблені конструкції сушарок вороху насіння трав та складових вороху льону з сепарувальним вузлом;

- вперше одержані аналітичні залежності для обґрунтування конструктивних параметрів сушарки вороху насіння трав та сепарувального вузла сушарки вороху льону;

- набули подальшого розвитку експериментальні дослідження з визначення фізико-механічних властивостей вороху насіння трав та вороху льону;

- розроблено компонувальну схему пункту сушіння продуктів льону-довгунця.

^ 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція:

Науково-методична продукція:

1. Голячук С.Є., Дідух В.Ф., Карпюк В.М. Основи технології переробки тваринницької продукції / За ред. В.М. Карпюка. Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2009. – 204 с.

2. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Тараймович І.В. Технології вирощування, збирання та переробки льону-довгунця: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2010. – 324 с.

3. Усенко М.В. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2010. – 232 с.

4. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – 215 с.

5. Усенко М.В. Комплекс малогабаритних машин для вирощування однорічних культур на пересічній місцевості. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – 240 с.

6. Голячук Н.В. Інформаційне забезпечення управління лісогосподарськими підприємствами. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – 136 с.

Науково-технічна продукція:

1. Виготовлено дослідний зразок сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів.

2. Виготовлено дослідний зразок сепарувального вузла сушарки складових льоновороху.

Отримано патенти на винаходи та корисні моделі:

1. Патент на корисну модель № 39858 Україна, МПК F26B17/04. Барабанна сушарка / Дударєв І.М., Голячук С.Є., Лук’янчук Т.М.; Заявлено 13.11.2008; Опубл. 10.03.2009; Бюл. № 5.

2. Патент на винахід № 85766 Україна, МПК F26B11/00, F26B9/08. Барабанна сушарка / Дударєв І.М., Кірчук Р.В., Кокалюк Л.Ю.; Заявлено 01.06.2007; Опубл. 25.02.2009; Бюл. № 4.

3. Патент на винахід №87212 Україна, МПК А01 D45/06, А01 D45/00. Сепаратор льоновороху / Дударєв І.М.; Заявлено 01.11.2007; Опубл. 25.06.2009; Бюл. № 12.

4. Патент на винахід №87213 Україна, МПК А01 D45/06, А01 D45/00. Сепаратор льоновороху / Тараймович І.В., Дударєв І.М., Дідух В.Ф.; Заявлено 02.11.2007; Опубл. 25.06.2009; Бюл. № 12.

5. Патент на винахід №87746 Україна, МПК А01 D45/06, F26 B9/06. Завантажувач-сепаратор / Дідух В.Ф., Тараймович І.В., Дударєв І.М.; Заявлено 15.11.2007; Опубл. 10.08.2009; Бюл. № 15.

6. Патент на корисну модель №44977 Україна, МПК F26 B17/00. Сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 17.04.2009; Опубл. 26.10.2009; Бюл. № 20.

7. Патент на корисну модель №48563 Україна, МПК F26 B17/04, F26 B17/02. Сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 21.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. № 6.

8. Патент на винахід №90341 Україна, МПК F26 B11/00. Барабанна сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 04.04.2008; Опубл. 26.04.2010; Бюл. № 8.

9. Патент на корисну модель №51252 Україна, МПК F26 B11/00, F26 B17/00. Барабанна сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 30.12.2009; Опубл. 12.07.2010; Бюл. № 13.

^ 14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами:

Застосування сушарки запропонованої конструкції у порівнянні з вітчизняними та світовими аналогами дозволяє збільшити шар матеріалу, через який проходить сушильний агент, що підвищує ефективність використання його енергетичного потенціалу та знижує енерговитрати на процес, а постійне пересипання та перемішування матеріалу забезпечує інтенсифікацію його сушіння.

Проведені експериментальні дослідження свідчать про доцільність реалізації коливних температурних режимів під час сушіння сільськогосподарських рослинних матеріалів, що забезпечують зниження енерговитрат у 1,3-1,8 разів в порівняння з традиційними способами сушіння, які реалізовані у відомих сушарках. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що пошкодження, отримані в результаті контакту з робочими поверхнями запропонованої сушарки, суттєво не впливають на посівні властивості насіння багаторічних трав (енергію проростання та схожість).

Результати випробувань підтверджують ефективність застосування сепарувального вузла сушарки в удосконаленій технології первинної обробки вороху льону-довгунця. Після проходження сепарувального вузла у плутанині міститься до 5% насіннєвих коробочок льону, а у відомих конструкціях цей показник може сягати 15%. Основним недоліком відомих сепараторів льоновороху є намотування матеріалу на обертові елементи конструкцій. У запропонованому сепарувальному вузлі, за рахунок його конструктивних особливостей, намотування, які б призводили до погіршення якісних показників роботи, не спостерігались. Відсоток виділеного вільного насіння у запропонованому сепарувальному вузлі становить – до 35%, а в існуючих сепараторах – до 25-30%.

Зміна структурного складу отриманого вороху насіння льону внаслідок видалення плутанини та менший вологовміст у порівнянні із початковим матеріалом дозволяє суттєво скоротити витрати (у 2 рази в порівнянні з традиційною технологією) на подальше сушіння вороху насіння льону.

Одним з основних якісних показників роботи сепаратора вороху льону є виділення вільного агрономічно зрілого насіння в процесі роботи механізму. Енергія проростання та схожість насіння, відібраного до й після роботи сепарувального вузла суттєво не відрізняються, отже виділення насіння відбувається без його значних пошкоджень, що, в свою чергу, не знижує якість вирощеного насіння. Насіння, отримане із насіннєвих коробочок, які не виділилися в процесі роботи сепарувального вузла сушарки, має значно нижчу схожість та енергію проростання.

Після удосконалення технологічної схеми первинної обробки вороху льону-довгунця відбувається його розділення на три фракції: плутанину, коробочки та вільне насіння льону. Дане вдосконалення дозволяє знизити втрати якості продукції внаслідок уникнення пошкоджень насіння в процесі обробки, а отже отримати якісний посівний матеріал.

^ 15. Практична цінність результатів та продукції:

Запропонована сушарка може бути використана для сушіння різних рослинних матеріалів у сільському господарстві, а також для сушіння сипких та малосипких матеріалів у харчовій, хімічній та інших галузях промисловості. Запропонований сепарувальний вузол сушарки льоновороху може бути встановлений на пунктах первинної переробки льону в льоносіючих господарствах України та інших країн.

Сушарка забезпечує економію енергоресурсів та збереження якісних показників рослинного матеріалу під час сушіння, що підтверджено експериментальними дослідженнями та виробничими випробуваннями, розрахунковий річний економічний ефект на експлуатаційних витратах від застосування сушарки становить 3970 грн.

Впровадження удосконаленої технології первинної переробки вороху льону-довгунця шляхом розділення його на три фракції (плутанина, ворох насіння льону та вільне насіння) в порівнянні з традиційною технологією дозволяє зменшити енерговитрати у 2 рази. Річний економічний ефект становить 7540 грн на одну сушарку складових вороху льону з сепарувальним вузлом за умови переробки за сезон 200 т сировини.

Проведені виробничі випробування сушарки малосипких матеріалів та сепарувального вузла у господарствах Волинської області, які підтверджують доцільність їх впровадження. Матеріали теоретичних та експериментальних досліджень з обґрунтування параметрів сушарки та сепарувального вузла передані на ПАТ “Ковельсільмаш”, де будуть використані під час удосконалення обладнання пунктів післязбиральної обробки сільськогосподарських рослинних матеріалів.

^ 16. Використання результатів (продукції) у навчальному процесі:

Результати науково дослідної роботи використані в курсах лекцій з дисциплін: “Основи розрахунку конструктивних елементів обладнання харчових виробництв”, “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Сільськогосподарські машини”.

17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:

Монографії:

1. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – 215 с.

2. Усенко М.В. Комплекс малогабаритних машин для вирощування однорічних культур на пересічній місцевості. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – 240 с.

3. Голячук Н.В. Інформаційне забезпечення управління лісогосподарськими підприємствами. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – 136 с.

Навчальні посібники:

1. Голячук С.Є., Дідух В.Ф., Карпюк В.М. Основи технології переробки тваринницької продукції / За ред. В.М. Карпюка. Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2009. – 204 с.

2. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Тараймович І.В. Технології вирощування, збирання та переробки льону-довгунця: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2010. – 324 с.

3. Усенко М.В. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур: Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2010. – 232 с.

Наукові статті у фахових виданнях:

1. Тараймович І.В., Дідух В.Ф., Дударєв І.М. Дослідження процесу переміщення вороху льону в робочій камері сепаратора // Науково-виробничий журнал “Легка промисловість”, № 4(216) (жовтень-грудень), 2008. – С. 34-35.

2. Дударєв І. Обґрунтування технологічних параметрів барабанної сушарки. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Том 14. № 1. –Тернопіль, 2009. – С. 77-81.

3. Дідух В.Ф., Тараймович І.В., Дударєв І.М. Обґрунтування конструктивних та кінематичних параметрів сепаратора льоновороху. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 18. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – С. 81-92.

4. Дударєв І.М. Шляхи удосконалення технології первинної переробки льону-довгунця. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 18. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – С. 103-109.

5. Кокалюк Л.Ю., Кірчук Р.В., Дударєв І.М. Обґрунтування параметрів барабанної сушарки. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 18. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – С. 186-193.

6. Тараймович І.В. Про вплив параметрів вихідного матеріалу та сепаратора вороху льону на ефективність сепарації // Науково-виробничий журнал “Легка промисловість”, № 1(217), 2009. – С. 50-51.

7. Кокалюк Л.Ю., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Дослідження аеродинамічних характеристик шару вороху насіння трав. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, випуск 39. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 230-237.

8. Сай В.А., Дідух В.Ф., Тараймович І.В. Перспективи вирощування льону олійного на Волині. Науково-виробничий журнал “Легка промисловість”. – 2009. – № 3 (219) – С. 10-11.

9. Тараймович І.В. Шляхи зниження енергетичних витрат в процесі первинної обробки вороху льону-довгунця // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., Вип. 19. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 167-171.

10. Сай В.А., Дідух В.Ф., Тараймович І.В. Вибір технології збирання льону олійного у зоні Західного Полісся. Проблеми легкої і текстильної промисловості. – Херсон, 2009. – №1 (15). – С. 84-89.

11. Дударєв І.М. Технології збирання льону-довгунця. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 19. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 47-53.

12. Дударєв І.М., Матвійчук М.П. Обґрунтування конструкції сушарки костриці льону. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 19. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 54-59.

13. Дударєв І.М., Мордик М.В. Обґрунтування конструкції сушарки насіння льону олійного. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 19. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 59-63.

14. Дударєв І.М., Кокалюк Л.Ю. Дослідження процесу вивантаження матеріалу з сушарки. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямком “Інженерна механіка”). Випуск 26. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 71-77.

15. Дударєв І., Тимощук В. Дослідження процесу переміщення матеріалу сушаркою. Вісник Тернопільського державного технічного університету. Том 14. № 4. – Тернопіль, 2009. – С. 89-94.

16. Кокалюк Л.Ю. Моделювання процесу сушіння вороху насіння трав / Л.Ю. Кокалюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. Том 15. № 1. – Тернопіль, 2010. – С. 124-130.

17. Дударєв І.М. Дослідження фізико-механічних характеристик костриці льону-довгунця / І.М. Дударєв, С.Є. Голячук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №1 (143) 2010. – Луганськ, 2010. – С. 117-121.

18. Кокалюк Л.Ю. Моделирование процесса вентилирования вороха семян трав / Л.Ю. Кокалюк, И.Н. Дударев // Энергоресурсосберегающие технологии и технические средства для их обеспечения в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. мол. уч. – Минск, 2010. – С. 92-96.

19. Дударєв І.М. Дослідження впливу параметрів шару льоносировини на інтенсивність вентилювання // Проблеми легкої і текстильної промисловості України. – №1(16). – 2010. – С. 69-72.

20. Сай В.А. Дослідження коефіцієнта тертя стебел льону олійного // Легка промисловість. – №1. – 2010. – С. 49-50.

21. Дударєв І.М. Моделювання переміщення матеріалу сушаркою. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 20. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 57-63.

22. Дударєв І.М., Васильєва Ю.І. Обґрунтування конструкції пересувної сушарки лікарських трав. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 20. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – С. 63-67.

Патенти на винаходи та корисні моделі:

1. Патент на корисну модель № 39858 Україна, МПК F26B17/04. Барабанна сушарка / Дударєв І.М., Голячук С.Є., Лук’янчук Т.М.; Заявлено 13.11.2008; Опубл. 10.03.2009; Бюл. № 5.

2. Патент на винахід № 85766 Україна, МПК F26B11/00, F26B9/08. Барабанна сушарка / Дударєв І.М., Кірчук Р.В., Кокалюк Л.Ю.; Заявлено 01.06.2007; Опубл. 25.02.2009; Бюл. № 4.

3. Патент на винахід №87212 Україна, МПК А01 D45/06, А01 D45/00. Сепаратор льоновороху / Дударєв І.М.; Заявлено 01.11.2007; Опубл. 25.06.2009; Бюл. № 12.

4. Патент на винахід №87213 Україна, МПК А01 D45/06, А01 D45/00. Сепаратор льоновороху / Тараймович І.В., Дударєв І.М., Дідух В.Ф.; Заявлено 02.11.2007; Опубл. 25.06.2009; Бюл. № 12.

5. Патент на винахід №87746 Україна, МПК А01 D45/06, F26 B9/06. Завантажувач-сепаратор / Дідух В.Ф., Тараймович І.В., Дударєв І.М.; Заявлено 15.11.2007; Опубл. 10.08.2009; Бюл. № 15.

6. Патент на корисну модель №44977 Україна, МПК F26 B17/00. Сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 17.04.2009; Опубл. 26.10.2009; Бюл. № 20.

7. Патент на корисну модель №48563 Україна, МПК F26 B17/04, F26 B17/02. Сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 21.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. № 6.

8. Патент на винахід №90341 Україна, МПК F26 B11/00. Барабанна сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 04.04.2008; Опубл. 26.04.2010; Бюл. № 8.

9. Патент на корисну модель №51252 Україна, МПК F26 B11/00, F26 B17/00. Барабанна сушарка / Дударєв І.М.; Заявлено 30.12.2009; Опубл. 12.07.2010; Бюл. № 13.

Дисертації:

1. Тараймович І.В. Удосконалення технологічного процесу первинної обробки вороху льону-довгунця: Дис. … канд. техн. наук: 05.18.01. – Луцьк, 2009. – 157 с.

2. Підготовлена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: “Дослідження процесу сушіння та обґрунтування параметрів сушарки вороху насіння трав” (здобувач Кокалюк Л.Ю.).

3. Підготовлена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: “Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного” (здобувач Сай В.А.).

Магістерські роботи:

1. Костенюк Т.А. Обґрунтування конструкції сепаратора льоновороху: Магістерська робота за спеціальністю 8.090221 – “Обладнання переробних і харчових виробництв”. Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 100 с.

2. Матвійчук М.П. Обґрунтування конструкції сушарки для костриці льону: Магістерська робота за спеціальністю 8.090221 – “Обладнання переробних і харчових виробництв”. Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 108 с.

3. Мордик М.В. Обґрунтування конструкції сушарки для насіння олійного льону: Магістерська робота за спеціальністю 8.090221 – “Обладнання переробних і харчових виробництв”. Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 105 с.

Дипломний проект:

1. Андрощук А.А. Модернізація технологічної лінії виробництва льоноволокна з вдосконаленням сушильно-зволожувальної машини: Дипломний проект за спеціальністю 7.090221 – “Обладнання переробних і харчових виробництв”. Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 99 с.

^ 18. Кількість співробітників: штатних – 0, сумісників – 11, молодих учених з оплатою – 6, кількість студентів з оплатою – 4, які брали участь у виконанні НДР “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”.

^ 19. Обґрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень:

Подальші наукові дослідження слід спрямувати у таких напрямках:

- обґрунтування технологій вирощування, збирання та переробки льону олійного та розробка конструкцій засобів і обладнання для їх реалізації, а також дослідження фізико-механічних та технологічних властивостей льону олійного;

- удосконалення технологій та комплексу машин для збирання та первинної переробки льону-довгунця;

- розробка інноваційних напрямків використання льоносировини (продуктів виробництва льону-довгунця та льону олійного);

- розробка технологій промислового виробництва альтернативних видів палива – біогазу та рідких (напіврідких), органо-мінеральних добрив з відходів тваринницьких комплексів;

- розробка технологій та комплексу машин для добування та промислової переробки сапропелів з виготовленням біологічно та екологічно чистих органічних, органо-мінеральних і комплексних добрив.

20. Рішення науково-технічної ради від 26.01.2011 протокол № 4 про закінчення роботи.Керівник роботи


_______________________ В.Ф. Дідух

Перший проректор


_______________________З.В. Герасимчук

підпис

підпис

МП

Схожі:

Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція: Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: Розробка методів І технологій покращення стану та реконструкції похідних ялинників Карпат
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція Загальна фізика Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція 18. Право Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні»
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками»
Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Луцький національний технічний університет
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconСекція – Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр: „Комплексні засади збереження біорізноманіття лісів Малого Полісся”
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр
Тема ндр: Структуризація території міжнародного біосферного резервату «Розточчя» за аналізом потенціалів транскордонних лісових вододільних...
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованих систем досліджень...
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр
Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Національний лісотехнічний університет України
Секція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр: «Створення екологічно чистих технологій сушіння деревини на базі використання сонячної енергії»
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи