Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» icon

Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками»




Скачати 178.02 Kb.
НазваСекція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками»
Дата22.09.2012
Розмір178.02 Kb.
ТипДокументи

Додаток № 2

до наказу МОН

від 07.02.2011 № 104

Секція: № 10 – Механіка


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки


1. Тема НДР: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками»

2. Номер державної реєстрації теми: 0211U000407

3. Номер облікової картки заключного звіту:

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Луцький національний технічний університет

^ 5. Характер НДР: прикладне дослідження

6. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» (КПКВ 2201040)

^ 7. Терміни виконання: початок – 01.01.2009р., закінчення – 31.12.2010р.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період 92 200 грн.

9. Керівник НДР: Ярошевич Микола Павлович

10. Короткий зміст викладу запиту: об’єкт дослідження – вібраційні машини з дебалансними збудниками, що приводяться в обертання від асинхронного двигуна; предмет дослідження – перехідні процеси у вібромашинах, ефект Зоммерфельда при пуску машини, явище самосинхронізації збудників; мета проекту – обґрунтування конструктивних параметрів і раціональних режимів пуску вібромашин та розширення можливостей практичного використання явища самосинхронізації збудників; основне завдання – покращення динамічних характеристик вібромашин з дебалансним приводом; практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект – дослідження «непростих» випадків самосинхронізації дебалансних збудників; одержання умов існування та стійкості синхронних режимів обертання збудників, виразів для вібраційних моментів; розгляд можливостей практичного використання ефекту кратної самосинхронізації; обґрунтування технічних рішень, спрямованих на подолання труднощів у практичному використанні кратної самосинхронізації, а також перспективних схем збурення інтенсивної вібрації; розробка матмоделі для розрахунку перехідних процесів у вібромашинах з урахуванням електромагнітних явищ в двигуні; проведення аналітичних досліджень розбігу збудника; моделювання процесу пуску вібромашини; дослідження впливу параметрів пружної підвіски на динамічні процеси під час пуску; дослідження розбігу збудника в разі подвійного пуску двигуна; розробка технічних рішень і практичних рекомендацій, спрямованих на зниження динамічних навантажень на елементи конструкцій вібромашин під час пуску; здійснення порівняльного аналізу результатів теоретичних і експериментальних досліджень; заплановані очікувані наукові результати: набуде подальшого розвитку теорія самосинхронізації збудників та теоретичне обгрунтування ефекту Зоммерфельда; буде отримано: методику розрахунку самосинхронізації довільного числа «майже однакових» збудників та збудників, що обертаються з кратними частотами; теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації, щодо застосування методу подвійного пуску двигуна, перспективні схеми вібромашин для збурення інтенсивної вібрації, практичні рекомендації щодо: використання явища самосинхронізації в приводі вібромашин; пуску двигунів; обмеження резонансних коливань; практичні рекомендації щодо вибору основних конструктивних параметрів машин, жорсткості пружної підвіски, потужності привода.

^ 11. Опис процесу наукового дослідження. Завдання практично не корегувалося; лише після ознайомлення зі статтею «Медленные движения в системах с инерционным возбуждением колебаний» /Блехман И.И., Индейцев Д.А., Фрадков А.Л. / в журналі РАН «Проблемы машиностроения и надежности машин» (2008р., №1), більшої уваги було приділено процесам проходження зони резонансних частот ротором дебалансного збудника вібраційних машин і виділено окремим завданням – одержати вирази для вібраційного моменту та частоти напівповільних коливань ротора збудника в зоні резонансу для вібраційної машини з плоским характером руху робочого органу. Після проведення літературного огляду залишилося невиясненим до кінця питання вибору моделі асинхронного двигуна для дослідження процесу розбігу вібраційних машин. Відповідно, було добавлено завдання – провести порівняльний аналіз динаміки вібраційної машини за різних характеристик асинхронного двигуна.

Найважливіші результати етапів: 1– методика аналітичного дослідження пускових режимів вібраційних машин з дебалансним приводом; 2 – отримані аналітичні формули для вібраційного моменту – основної складової динамічного навантаження на ротор збудника та частоти напівповільних коливань кутової швидкості ротора збудника в зоні резонансу для вібраційної машини з плоско-паралельними коливаннями робочого органу; 3 – методика чисельного дослідження нестаціонарних процесів розбігу вібраційних машин з дебалансним збудником з урахуванням нерозривного взаємозв’язку електромагнітних явищ в асинхронному двигуні та механічних коливань пружнопідвішеного робочого органу; 4 – на основі уточненого механізму прояву ефекту Зоммерфельда у розглядуваному класі вібраційних машин встановлено характер динамічного навантаження, яке виникає у приводі під час розбігу; встановлено закономірності впливу динамічних та основних конструктивних параметрів на процес розбігу вібраційної машини; запропоновано уточнений механізм методу подвійного пуску асинхронного електродвигуна вібромашини з дебалансними приводом; наведені раціональні схеми та практичні рекомендації, спрямовані на зменшення динамічних навантажень та зниження необхідної потужності привода; 5 – підтверджено адекватність висновків аналітичних досліджень та результатів моделювання реальним процесам, що відбуваються при пуску експериментальної вібраційної установки; продемонстровано ефективне вирішення проблеми проходження системою зони резонансу при вибігу за допомогою перетворювача частоти – реалізовано гальмування ротора електродвигуна постійним струмом; 6 – розв’язано практично важливу задачу про двократну самосинхронізацію трьох віброзбудників, симетрично розміщених на тримкому тілі з урахуванням жорсткості його пружної підвіски; отримані більш точні вирази для вібраційних моментів, диференціальні рівняння повільних процесів встановлення синхронних рухів роторів збудників, умови існування та стійкості їх кратно-синхронних обертань; наведено рекомендації щодо практичного застосування ефекту кратної самосинхронізації збудників; 7 – методика чисельного моделювання явища самосинхронізації збудників з урахуванням динамічної моделі асинхронного електродвигуна; 8 – експериментально підтверджено: теоретичні результати дослідження; можливість підсилення тенденції віброзбудників до кратної самосинхронізації за допомогою удосконаленого пристрою, а також за допомогою запропонованих в роботі рекомендацій; можливість практичного використання ефекту кратної самосинхронізації для отримання бігармонічних коливань робочого органу.

^ 12. Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна та значимість: вперше в аналітичній формі одержано вирази для вібраційного моменту (основної складової динамічного навантаження в приводі вібромашини) та частоти напівповільних коливань кутової швидкості ротора збудника в зоні резонансу для вібраційної машини з плоско-паралельними коливаннями робочого органу; дістала подальшого розвитку методика дослідження нестаціонарних процесів пуску вібраційних машин з дебалансним збудником з урахуванням динамічної характеристики електродвигуна асинхронного типу; вперше встановлено характер динамічного навантаження у приводі вібраційної машини з дебалансним збудником; встановлено та проаналізовано закономірності впливу динамічних та основних конструктивних параметрів на процес розбігу вібраційної машини з дебалансним збудником з урахуванням нерозривного взаємозв’язку електромагнітних явищ в асинхронному двигуні та механічних коливань пружнопідвішеного робочого органу; одержані достатні умови існування і стійкості синхронних рухів довільного числа «майже однакових» віброзбудників, що встановлені на тримкому тілі з одним ступенем вільності; одержані умови існування і стійкості кратно-синхронних обертань трьох віброзбудників, які встановлені на тримкому тілі з плоскими коливаннями робочого органу з урахуванням жорсткості пружної підвіски.

^ 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція: дістала подальшого розвитку методика аналітичних досліджень проходження зони резонансу ротором дебалансного збудника, а також методика моделювання динамічних процесів під час розбігу вібраційних машин з урахуванням динамічної характеристики електродвигуна; запропоновано детальний опис механізму прояву ефекту Зоммерфельда в розглядуваному типі машин; встановлено механізм процесу розбігу збудника в разі подвійного пуску двигуна та, надано рекомендації щодо його більш ефективної реалізації; дістала подальшого розвитку методика розв’язку «непростих» задач про самосинхронізацію дебалансних збудників на основі методу прямого розділення рухів та інтегрального критерію стійкості синхронних рухів; дістала подальшого розвитку методика моделювання самосинхронізації збудників вібраційних машин з урахуванням динамічної характеристики двигуна; запропоновано схеми вібраційних машин, які дозволяють здійснювати розбіг за меншої потужності привода та за менших динамічних навантажень на елементи конструкцій; запропоновані пристрої та практичні рекомендації, які дозволяють підсилити тенденцію збудників до самосинхронізації.

За матеріалами досліджень видано три навчальні посібники: 1. М. Ярошевич «Динаміка машинних агрегатів з електроприводом на прикладі вібраційних машин з дебалансними збудниками. 2. М. Ярошевич «Теорія механізмів і машин (електронно-інформаційний ресурс). 3. Д. Коновалюк, М. Толстушко та ін. «Деталі машин. Практикум».

Розроблено та виготовлено три лабораторні вібраційні установки.

^ 14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами: застосована наближеніша методика аналітичних досліджень розбігу дебалансного віброзбудника на основі методу прямого розділення рухів дозволила порівняно просто та у більш зрозумілій формі отримати основні закономірності у поведінці системи як у до-, так й у зарезонансній області частот обертання збудника. Одержано вирази для вібраційного моменту та частоти напівповільних коливань швидкості збудника в резонансній зоні для вібраційних машин з плоско-паралельними коливаннями робочого органу на відміну від вже відомих («Медленные движения в системах с инерционным возбуждением колебаний» /Блехман И.И., Индейцев Д.А., Фрадков А.Л. / «Проблемы машиностроения и надежности машин» РАН, 2008р., №1) для вібромашин з одним коливальним ступенем вільності. В роботі запропоновано вираз для вібраційного моменту розглядати як суму «часткових» вібраційних моментів, що характеризують дію -го коливального руху на обертання збудника, що дозволяє більш детально аналізувати вплив параметрів системи на процес розбігу. Показано можливість появи додаткових, порівняно з наведеними у відомих дослідженнях (Вибрационная механика / И.И. Блехман – М.: Физматлит, 1994) для системи лише з поступальними коливаннями робочого органу, стаціонарних режимів руху ротора віброзбудника.

Проведене чисельне моделювання процесу розбігу вібраційної машини з дебалансним приводом з урахуванням динамічної моделі асинхронного електродвигуна, а не статичної характеристики, якою обмежувалися відомі раніше дослідження (Управление мехатронными вибрационными установками / під ред. И.Блехмана, А. Фрадкова. – СПб.: Наука, 2001), дає змогу докладно аналізувати перехідні процеси в коливальній системі, визначати дійсне динамічне навантаження, яке виникає у приводі, підбирати потужність електродвигуна та основні динамічні та конструктивні параметри вібраційної машини.

Запропоновано детальнішій опис механізму прояву ефекту Зоммерфельда в розглядуваному типі вібраційних машин. Більш точно встановлено характер динамічного навантаження у приводі вібраційної машини під час розбігу. Наведено більш детальний (у порівнянні з існуючим спрощеним – «Об одном способе управления запуском колебательной системы с инерционным возбудителем / В.В. Гортинский, Б.Г. Хвалов // Механика машин. – М.: Наука. – 1981. – Вып. 58») опис перебігу процесу розбігу збудника в разі подвійного пуску електродвигуна, на основі якого запропоновано спосіб пуску вібраційної машини з дебалансним приводом.

Розроблені практичні рекомендації та запропоновані схеми дозволяють зменшити динамічні навантаження на елементи конструкцій вібраційної машини та знизити необхідну потужність електропривода у порівнянні з схемами, що широко використовуються на теперішній час (Основы вибрационной технологии / А.П. Бабичев, И.А. Бабичев – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ,  2008; Основы вибрационной технологии / Лубенская Л.М., Калмыков М.О., Ясуник С.М. – Луганск: СНУ им. В. Даля, 2009).

Розроблена методика розв’язування «непростих» задач про самосинхронізацію дебалансних віброзбудників на основі методу прямого розділення рухів та інтегрального критерію стійкості синхронних рухів дозволила як істотно спростити дослідження, так і одержати основні результати у формі, більш придатній для практичного застосування. Проведене моделювання самосинхронізації дебалансних віброзбудників з урахуванням динамічної характеристики асинхронного двигуна, а не статичної характеристики, на відміну від виконаних раніше досліджень (Динамика переходных процессов и самосинхронизация движений вибрационных машин / С.А. Румянцев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003). У випадку самосинхронізації довільної кількості «майже однакових» дебалансних віброзбудників, що розміщені на тримкому тілі з одним «поступальним» ступенем вільності, уточнено характер стійкого синхронного руху (Вибрационные процессы и машины. Вибрации в технике: [Справочник /  ред. Лавендела Э.]. – М.: Машиностроение. – Т.4. – 1981). Отримані більш точні вирази для вібраційних моментів, диференціальні рівняння повільних процесів встановлення синхронних рухів роторів збудників і умови існування та стійкості кратно-синхронних обертань трьох збудників вібромашини з плоскими коливаннями робочого органу з урахуванням жорсткості пружної підвіски, якою дотепер при обчислюванні нехтували (Использование эффекта самосинхронизации при возбуждении бигармонических колебаний / Н.П. Ярошевич // Проблемы машиностроения и надёжности машин, РАН. – 1990. – №6). Запропоновані пристрої та практичні рекомендації для підсилення ефекту кратної самосинхронізації дозволили істотно підвищити стабільність кратно-синхронного обертання роторів збудників та одержати за допомогою ефекту бігармонічні коливання робочого органу.

^ 15. Практична цінність результатів та продукції. Побудовані математичні моделі, розроблені алгоритми і комп’ютерні програми дають змогу докладно аналізувати перехідні процеси в коливальній системі з урахуванням її взаємодії з асинхронним електродвигуном; визначати дійсний характер динамічного навантаження, що виникає у приводі вібраційної машини; підбирати потужність електродвигуна та основні динамічні й конструктивні параметри вібромашини, а також при застосуванні методу «подвійного пуску» визначати оптимальні моменти часу вимикання та повторного вмикання двигуна. Практичну цінність мають запропоновані схеми машин та розроблені рекомендації, спрямовані на забезпечення раціональних режимів пуску. Використання одержаних результатів дозволить більш обґрунтовано вибирати конструктивні параметри вібраційних машин під час їх проектування. Результати роботи знайшли впровадження на Луцькому ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» при удосконаленні вібромашини об’ємного ущільнення бетонних сумішей (акт впровадження від 23.12.2009р.).

Отримані у роботі результати можуть бути безпосередньо використані при створенні високоефективної вібраційної техніки, у тому числі, вібраційних машин з кількома збудниками, що синхронізуються та вібомашин з бігармонічним характером коливань робочого органу. Одержані результати дослідження становлять практичну цінність для галузей промисловості, в яких використовується вібраційна техніка, зокрема, для гірничої, хімічної, переробної галузей промисловості, металургійного виробництва, машинобудування, приладобудування, будівництва, виробництва будівельних матеріалів.

^ 16. Використання результатів (продукції) у навчальному процесі. Математичні моделі, алгоритми та програмне забезпечення для розрахунку динамічних процесів у вібромашинах з електроприводом та приклади розв’язування реальних технічних задач динаміки машин використовуються при викладанні дисципліни «Теорія механізмів і машин» в лекційному курсі під час розгляду наступних тем і питань: динамічні моделі машинних агрегатів; рівняння руху механізму з кількома ступенями вільності; чисельне розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь руху; динаміка механізмів з двигуном обмеженої потужності; механічні характеристики машин, статичні та динамічні моделі електродвигунів; визначення закону руху машинного агрегату; коливальні процеси в механізмах; корисне використання вібрацій; вібраційні машини та пристрої. У лекційному курсі, на практичних заняттях та у курсовому проектуванні використовуються підготовлені на основі проведених досліджень навчальні посібники: «Теорія механізмів і машин. Динаміка машинних агрегатів з електроприводом на прикладі вібраційних машин з дебалансними збудниками», «Теорія механізмів і машин: електронно-інформаційний ресурс», у яких наведено низку прикладів розв’язування важливих практичних задач динаміки машин, які не розглядаються в базовому підручнику Я.Т. Кіницького «Теорія механізмів і машин» та збірнику задач з ТММ, але входять до типової робочої програми з ТММ. З використанням посібників виконуються лабораторні роботи з ТММ на тему «Динамічний аналіз машини за допомогою ЕОМ». Навчальний посібник «Деталі машин. Практикум» використовується на практичних заняттях з дисципліни «Деталі машин» при розв’язуванні задач на тему «Підбір електродвигуна до приводів». Розроблені та виготовлені три діючи лабораторні вібраційні установки, а також придбані трьохкоординатні акселерометри і фотоелектричні перетворювачі кутових переміщень, використовуються у лабораторній роботі з курсу ТММ на тему «Експериментальне визначення швидкостей і прискорень» та при виконанні лабораторної роботи з дисципліни «Деталі машин» на тему «Визначення критичної частоти обертання вала».


^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:

Монографія: Ярошевич М.П. Динаміка розбігу вібраційних машин з дебалансним приводом / М.П. Ярошевич, Т.С. Ярошевич – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 220 с. – 13,75 друк.  арк.

Навчальні посібники:

 1. Теорія механізмів і машин. Динаміка машинних агрегатів з електроприводом на прикладі вібраційних машин з дебалансними збудниками / М.П. Ярошевич. Луцьк: ЛНТУ. – 2010. – 128 с., 8,0 друк. арк.

 2. Теорія механізмів і машин: електронно-інформаційний ресурс / М. Ярошевич. – Луцьк: ЛНТУ. – 2009, 105МБ.

 3. Деталі машин. Практикум / Д.М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Толстушко. – К: Кондор, 2009. – 278с. – 16,04 друк. арк.

Наукові статті у зарубіжних виданнях:

 1. Блехман И.И. Переходные режимы в инерционно – возбуждаемых послерезонансных вибрационных устройствах с несколькими степенями свободы несущей системы. В кн. Неленейные проблемы теории колебаний и теории управления. Вибрационная механика. / И.И. Блехман., Н.П. Ярошевич// ІПМаш РАН. – СПб.: Наука, 2009. – С. 110-122.

 2. Ярошевич М.П. Компьютерное моделирование двойного пуска вибрационных машин с инерционным возбуждением колебаний. В кн. Нелинейные проблемы теории колебаний и теории управления. Вибрационная механика. /М.П. Ярошевич. – ІПМаш РАН – СПб.: Наука, 2009. – С. 170-192.

 3. Blekhman I.I. Transient regimes in inertially excited postresonance vibrational devices with several degrees of freedom of the carrying system / I.I. Blekhman, N.P. Yaroshevich // Proceedings of the XXXVII Summer School Advaced Problems in Mechanics. APM 2009. St.Petersburg. – 2009. – Р.118-128.

 4. Sylivonyuk A.V. Investigation of dynamic process in vibration machine with unbalanced vibro-exciter / A.V. Sylivonyuk, N.P. Yaroshevich // Proceedings of the XXXVII Summer School Advaced Problems in Mechanics. APM 2010. St.Petersburg. – 2010. – Р.118-128.

 5. Yaroshevich N. Research on dynamic processes of vibration machine with unbalanced vibration exciters and asynchronous electric motor / N. Yaroshevich, N. Tolstushko, M. Usenko // Managing Editorial Board – INMA Bucharest. – Vol. 31. – 2010. –№ 2. – P.46-51.

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Блехман І.І. Проходження резонансної зони інерційно-збурювальними вібраційними пристроями з кількома ступенями вільності / І.І. Блехман, Т.С. Ярошевич // Машинознавство: всеукр. науково-техн. журнал. – 2009. – №3. – С.17-22.

 2. Шваб’юк В.І. Динаміка розбігу вібраційної машини з дебалансним збудником коливань та асинхронним двигуном / В.І. Шваб’юк, Т.С. Ярошевич, М.В. Пєтухов, П.П. Нахаєв// Вібрації в техніці та технологіях: всеукр. науково-техн. журнал. – 2009. –№ 4(56). – С. 66-70.

 3. Швабюк В.И. Взаимодействие дебалансного вибровозбудителя с колебательной системой с несколькими степенями свободы/ В.И. Швабюк, М.П. Ярошевич, Т.С. Ярошевич // Вибрации в технике и технологиях: всеукр. науково-техн. журнал. – 2009. – №3(55). – С. 51-56

 4. Ярошевич М.П. Експериментальне дослідження процесу розбігу вібраційної машини з дебалансним приводом / М.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк, Т.С. Ярошевич // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: укр. науково-техн.збірник. – Львів.– 2010. – Вип. 42. – №44.– С. 36-45.

 5. Ярошевич М.П. Развитие теоретических основ метода двойного пуска вибрационных машин з дебалансным приводом / М.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк, Т.С. Ярошевич // Вибрации в технике и технологиях: всеукр. науково-техн. журнал. – 2010. – №3(59). – С.154-158.

 6. Ярошевич М.П. Перехідні процеси при пуску вібраційних машин з дебалансним приводом / М.П. Ярошевич, М.М. Толстушко, В.М. Тимощук // Вісник СевНТУ. – Севастополь. – 2010. – C. 85-89.

 7. Ярошевич М.П. Особливості самосинхронізації дебалансних віброзбудників на робочому органі балочного типу / М.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк, Т.С Ярошевич // Вісник СевНТУ. – Севастополь. –2010. – С. 109-112.

 8. Ярошевич М.П. Двукратная динамическая синхронизация дебалансных вибровозбудителей в случае линейной колебательной системы / М.П. Ярошевич, Б.П. Дорош // Сільскогосподарські машини. – Луцьк: ЛНТУ. – 2010. – Вип. 23. – С. 272-278.

 9. Баховський П.Ф., Евсюк М.М., Лишук В.В. Математичне моделювання почергового пуску асинхронних моторів в одно вузловій електромеханічній системі / П.Ф. Баховський, М.М. Евсюк, В.В. Лишук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2010. – Випуск №27. – С. 5-9.

 10. Тимощук В.М. Математична модель явища кратної самосинхронізації віброзбудників. / В.М. Тимощук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2010. – Випуск №27. С.314-318.

 11. Tchaban V. Mathematical model of the nondegenerate system of asynchronous motors / V.Lyshuk, O. Tchaban // Technical news . – Lviv, 2009. – № 1(29), 2(30). – Р.23-25

У матеріалах доповідей конференцій:

 1. Блехман І.І. Динаміка проходження резонансної зони вібраційною машиною з дебалансним приводом / І.І. Блехман, Т.С. Ярошевич // 9-й міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові: праці. – Львів: Кінпатрі Лтд. – 2009. – С. 20-22.

 2. Ярошевич Т.С. Динаміка пуску вібраційної машини з дебалансним віброзбудником та асинхронним електродвигуном / Т.С. Ярошевич, А.В. Силивонюк М.П. Ярошевич // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Динамика, надежность и долговечность механических систем и элементов их конструкций». – Севастополь: СевНТУ. – 2009. – С. 137-139

 3. Ярошевич М.П. Подвійний пуск вібраційної машини з дебалансним приводом / М.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк, Т.С. Ярошевич // 9-й міжнародний симпозиум українських інженерів-механіків у Львові. Праці. – 2009. – С. 20-22.

 4. Ярошевич М.П. Моделювання динаміки вібраційних машин з дебалансним збудником коливань та асинхронним двигуном. / М.П. Ярошевич, Т.С. Ярошевич // Технологічні комплекси. – Луцьк. – 2010. – №1. – С.130-135.

 5. Ярошевич Т. Динаміка розбігу вібраційних машин з інерційним збудженням коливань / Т. Ярошевич, В. Тимощук, М. Ярошевич // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів.– 2010. – С. 180-182.

 6. Тимощук В.М. Про ефективну модель явища самосинхронізації збудників, встановлених на тримкому тілі, що здійснює плоскі коливання. //Матеріали міжнародної наукової конференції ім. ак. М.Кравчука. – Київ, 2010. – С.397.

 7. Blekhman I.I. Transient regimes in systems with inertial excitation of oscillations / I.I. Blekhman, N. P.Yaroshevich // The Third International Conference «Nonlinear Dynamiks». – NTU «Kharkov Polytechnical Institute» . – 2010 . – Р. 106-110.

 8. Blekhman I.I. Transient regimes in inertially excited postresonance vibrational devices with several degrees of freedom of the carrying system / I.I. Blekhman, N.P. Yaroshevich // XXXVII Summer School-Confeerence «Advaced Problems in Mechanics». Book of abstracts. St.Petersburg. – 2009. – P.74.

Патенти:

 1. Пат. 38804 Україна, МПК В24В 31/067. Вібраційна машина. / Силивонюк А.В., Нахаєв П.П., Тимощук В.М. – № 200805362; Опубл. 26.01.2009. – Бюл №2.

 2. Пат. № 38199 Україна. Спосіб пуску вібраційної машини з дебалансним приводом / Т.С. Ярошевич, А.В. Силивонюк, М.В. Пєтухов. – Державний реєстр патентів України на корисні моделі 25.12.2008. – Бюл. №24.

 3. Пат. № 51894 Україна. Спосіб виготовлення сталефібробетонних тіл обертання / О.В. Андрійчук. – Державний реєстр патентів України на корисні моделі 10.08.2010. – Бюл. №15.

Захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Ярошевич Т.С. «Динаміка розбігу вібраційних машин для об’ємної обробки з дебалансними збудниками». – Національний університет «Львівська політехніка». – 17.03.2010р.

 2. Лищук В.В. «Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами» – Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. – 06.05.2010р.

 3. Зубовецька Н.Т. «Навантажувальна здатність і енергетичні характеристики високошвидкісних радіальних газогідравлічних інерційних підшипників» –Національний університет «Львівська політехніка». – 26.05.2010р.

^ Захищено курсових проектів: у 2009/10н.р. – 1 курсовий проект (керівник: проф. Ярошевич М.П., виконавець: ст.гр. ОПВ-31 Ковальчук О.), у 2010/11н.р. – 3 проекти (керівник: проф. Ярошевич М.П., виконавці: ст.гр. ОПВ-31 Дорош Б., Березовський Р.; керівник: ас. Силивонюк А.В., виконавець: ст.гр. ОПВ-31 Клімішин О.).

На базі кафедри було організовано і проведено Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу». Представники колективу кафедри виступили співорганізаторами Міжнародної науково-технічної конференції «Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и елементов їх конструкцій» (СевНТУ, м. Севастополь – 2010р.).

^ 18. Кількість штатних співробітників 1, кількість сумісників 12, молодих учених з оплатою 6, кількість студентів з оплатою 3, які брали участь у виконанні НДР.

^ 19. Обгрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень. Науково-дослідна робота «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» містить нові науково-обгрунтовані результати, які будуть сприяти розв’язанню важливого науково-прикладного завдання щодо зменшення резонансних коливань під час розбігу вібраційних машин з дебалансними збудниками, зниження потрібної потужності приводу та зменшення динамічних навантажень на елементи конструкцій машин, і відповідно, підвищення їх довговічності й надійності. Тому вважаємо за доцільне продовжити подальші дослідження динаміки вібраційних машин, зокрема: розробити алгоритми керування електромеханічними системами вібраційних машин з використанням сучасних автономних інвенторів; на основі розроблених лабораторних установок створити промислові зразки вібраційних машин з покращеними динамічними характеристиками та бігармонічним законом руху робочого органу з використанням явища самосинхронізації дебалансних віброзбудників.

20. Рішення науково-технічної ради від 26.01.2011р., протокол № 4 про закінчення роботи



Керівник роботи


Ярошевич М.П.

Перший проректор


Герасимчук З.В.

(підпис)

(підпис)

МП

Схожі:

Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція: Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: Розробка методів І технологій покращення стану та реконструкції похідних ялинників Карпат
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція 18. Право Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні»
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр
Тема ндр: Структуризація території міжнародного біосферного резервату «Розточчя» за аналізом потенціалів транскордонних лісових вододільних...
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованих систем досліджень...
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція – Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр: „Комплексні засади збереження біорізноманіття лісів Малого Полісся”
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр
Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства: Національний лісотехнічний університет України
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconСекція Загальна фізика Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Секція: №10 – Механіка Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр: «Дослідження динамічних процесів у вібраційних машинах з механічними дебалансними збудниками» iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки Тема ндр: «Створення екологічно чистих технологій сушіння деревини на базі використання сонячної енергії»
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи