Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць icon

Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Скачати 38.93 Kb.
НазваШановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Дата30.01.2013
Розмір38.93 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів


Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі

в збірнику наукових праць студентів

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ»


Вимоги до оформлення статей

 1. Стаття не була раніше опублікована, а також не надана в інші видання для розгляду та публікації.

 2. Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC; без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині.

 3. Форматування тексту статті:

  • шрифт Times New Roman, 16 pt;

  • міжрядковий інтервал - 1, абзац - 1,25;

  • параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5см;

 4. Оптимальний обсяг наукової статті – 6-12 сторінок (0,5-0,7 друк. арк.).

 5. Мова – українська або російська


Стаття повинна складатися з логічно взаємопов’язаних розділів згідно нижченаведеної схеми:

УДК – у першому рядку ліворуч.

^ НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт.

Прізвище, ім'я, по-батькові автора – з зазначенням групи.

Анотація – українською, російською та англійською мовами загальним обсягом 600-800 знаків; прописний шрифт.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Зв'язок з науковими і практичними завданнями

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення невирішених питань

Загальна мета

Викладення основного матеріалу. Обґрунтування отриманих результатів

^ Висновки та перспективи подальших розробок

Список використаних джерел – перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18]. Список має бути оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

^ Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника - з зазначенням наукового ступеню, посади, вченого звання, місця роботи автора (без скорочень)


Авторські матеріали надаються на кафедру обліку та аудиту в електронному та печатному варіантах в 1му екземплярі за підписом автора та наукового керівника на останній сторінці статті.

Обов’язкова вимога - рецензія кандидата наук.


вартість публікації – 50 грн. за статтю

термін подання матеріалів – до 10.11.2012 р.


Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.


Контактний телефон: (062) 305 11 36 (кафедра обліку і аудиту)

Адреса кафедри: м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 157а, 3а корпус ДонДУУ, 301 аудиторія

Координатор: Тарасова Олена Володимирівна (050) 953 28 78

Приклад оформлення статті

УДК 339.187.6

^ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ


Петрова М. П.

студентка групи ОіА-08-1

Донецький державний університет управління


У статті проведено порівняльний аналіз ринку лізингових послуг країн ЄС і України, розглянуто основні проблеми розвитку лізингу в Україні і запропоновано шляхи їх рішення, виділено перспективи розвитку лізингу в Україні.


В статье проведен сравнительный анализ рынка лизинговых услуг стран ЕС и Украины, рассмотрены основные проблемы развития лизинга в Украине и предложены пути их решения, выделены перспективы развития лизинга в Украине.


In this paper, a comparative analysis of the leasing market in EU and Ukraine are made, basic problems of leasing development in Ukraine are considered and ways of their solutions are highlighted, prospects for the leasing development in Ukraine are identified.


^ Постановка проблеми в загальному вигляді.

Зв'язок з науковими і практичними завданнями

Лізингові операції є дієвим і реальним засобом фінансування виробництва. …

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення невирішених питань

Серед вчених, які зробили внесок у вивчення проблеми розвитку лізингу в Україні, можна виділити Гутгарц Е. [1], Богута Н. [4], Ніколаєнко А. [7] та ін. …

^ Загальна мета

Метою дослідження є визначення перешкод розвитку такої фінансової послуги, як лізинг, наведення відповідних шляхів їх вирішення, та виділення перспектив розвитку лізингу в Україні.

^ Виклад основного матеріалу.

Обґрунтування отриманих результатів

Активізації лізингових процесів в Україні сприяло створенню в 1997 р. Всеукраїнської Асоціації лізингу «Укрлізинг», яка є членом Європейської федерації національних лізингових асоціацій …


^ Висновки та перспективи подальших розробок

Сьогодні лізинг – це проста та ефективна фінансова схема, яка поєднує інтереси власників фінансового капіталу і виробників. …

Список використаних джерел

 1. Мурашко В.М. Лізінг: навч. посіб. / В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко; за заг. ред. П.В.Мельника. – К.: ЦУЛ, 2009. – 311 с.

 2. Про фінансовий лізинг: закон Україні від 16 грудня 1997 року №723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – ст.68.

 3. Прогнозоване зростання лізингу в країнах Східної Європи і зміни на автомобільному ринку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://veb-leasing.ru.

Науковий керівник: Іванова М.А.

к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту

Донецького державного університету управління

Схожі:

Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconУчасть студентів кафедри «Менеджмент організацій» у науково-дослідної роботі студентів
За 2006-2007 навчальний рік кафедра залучала студентів до участі у конференціях, олімпіадах, публікації наукових праць, конкурсі...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconШановні колеги! Харківський національний автомобільно-дорожній університет запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у збірнику наукових праць «Студентство. Наука. Іноземна мова»
«Студентство. Наука. Іноземна мова» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія хк №1495-236Р...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць
Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconШановні колеги !
Засіданням кафедри міжнародного бізнесу та світової політики Закду визначено формат видання збірнику наукових праць у вигляді колективної...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М.
«Гуманітарний часопис» – періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconШановні колеги!
У харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен),...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconІнформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки
Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році...
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconСписок наукових праць федорченко олесі ігорівни
Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб наук праць / гол ред. В. Олексенко]
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Шановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи