Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» icon

Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
НазваПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Сторінка1/3
Дата30.01.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


Робоча навчальна програма з дисципліни

Міжнародне приватне право

для студентів галузі знань 0304 «Право»,

напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

форми навчання - денна


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні Вченої ради

Рішення 10/15 від 21.06.2012


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання / уклад. А.В. Брунько. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – ____с.


Укладач А.В. Брунько, викладач


Завідувач кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник


Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол №12 від 29.05.12


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


Міжнародне приватне право належить до комплексних галузей права, оскільки міжнародне приватне право як галузь права регулює різноманітні невладні, приватноправові відносини з «іноземним елементом».

Навчальний курс «Міжнародне приватне право» вивчається студентами денної та заочної форм навчання напрямку підготовки «Право» відповідно до плану-графіку вивчення навчальних дисциплін за відповідними спеціальностями.

Загальний обсяг навчального навантаження з курсу складає 135 годин, із них:

- для денної форми (3 курс, 5 семестр) – 54 годин – аудиторні заняття ( 36 годин лекцій, 18 годин семінарські заняття), 41 година – індивідуальна робота, 40 годин – самостійна робота), підсумковий контроль – іспит.

- для заочної форми навчання ( 3 курс, 5 семестр) - 10 годин – аудиторні заняття ( 6 годин лекцій, 4 години семінарські заняття), підсумковий контроль – іспит.

Предмет курсу “Міжнародне приватне право” має як загальне теоретичне значення, так і прикладне, практичне значення від цього слідує, що студент повинен звернути особливу увагу на надані у програмі та тезах лекцій правила внутрішнього законодавства та міжнародних договорів, учасницею яких є наша держава, а також на найбільш типові приклади застосування цих норм, взятих з практики.

^ Метою дисципліни є необхідний обсяг знань, щодо міжнародного приватного права, що складено у якості окремої юридичної дисципліни. З багатьох питань, віднесених до проблематики міжнародного приватного права, у вітчизняній та в зарубіжній літературі висловлені різноманітні точки зору. З ними студент може бути ознайомлен використовуючи указані робочу та навчальну програми. Дискусійні питання виносяться на практичні заняття, згідно плану проведення практичних занять.

Для самоконтролю та перевірки того, як засвоєно матеріал, наприкінці кожної теми наведені контрольні питання з теми, перелік основних термінів, завдання до самостійної роботи, тематики рефератів та доповідей, ситуативні завдання. Також робоча навчальна програма містить список літературних джерел, тестові завдання, перелік питань до підсумкового контролю знань студентів, рекомендований перелік тем науково-дослідницьких робіт тощо.

Необхідною мірою при вивченні курсу є засвоєння рекомендованих питань, письмове виконання індивідуальних завдань, ведення словника юридичних термінів, обрання студентом окремої теми для більш детального вивчення ( за підсумком якого публікація статті, тез доповідей, участь у конференції тощо).

За період вивчення курсу «Міжнародне приватне право студенти повинні отримати систему знань у галузі регулювання приватноправових відносин з «іноземним елементом», а також:

  • Знати положення цивільного, сімейного, трудового та цивільного процесуального законодавства, які регулюють приватноправові правовідносини з «іноземним елементом», порядок їх застосування;

  • Уміти правильно оцінувати ситуаційну обставину і приймати оптимальні рішення з ефективності застосування в практичній діяльності норм, регулюючих приватноправові правовідносини з іноземним елементом;

  • Уміти кваліфіковано складати відповідні документи, такі як договори, заяви, розписки, самостійно працювати з нормативними матеріалами, навчальною та спеціальною літературою;

  • Уміти швидко знаходити необхідний матеріал, нормативний акт, вірно його тлумачити й застосовувати в конкретних ситуаціях;

При підготовці робочої навчальної програми використовувались роботи Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк, М.М. Богуславського, С.Г. Кузьменка та ін..


2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.


Опис предмета навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»


Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

^ Кількість кредитів ECTS -3,75

Модулів: 3

Змістових модулів: 14

Загальна кількість годин: 135


Право


Бакалавр

^ Рік підготовки: 3

Семестр 1

Лекції: 36

Семінари: 18

Індивідуальна робота:

41 годин

Самостійна робота:

40 години

Форми та засоби контролю знань: модульний контроль, підсумковий контроль (екзамен )

^ Технологія їх проведення – бально-рейтингова шкала – 100 б. (max.)Структура залікового кредиту дисципліни


^ Назва змістового модуля

Всього

Кількість годин

Форма контролю

лекції

семінари

СРС

ІНДЗ

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Змістовий модуль 1.

Правова природа міжнародного приватного права

9

222

4

Усне опитування; доповіді,

реферати;

тестування;

ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення; виконання індивідуального завдання (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач,завдань, застосування електронної бази закон.– ва тощо).

Змістовий модуль 2.

Джерела міжнародного приватного права


9


2


2


4

4

Змістовий модуль 3

Колізійні норми МПП.


9

22

2

4

Змістовий модуль 4.

Питання, пов’язані з тлумаченням, кваліфікацією та дією норм міжнародного приватного права

9

2

4

2

Разом за модуль 1

36

8

4

10

14

Модульна контрольна робота

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАCТИНА

Змістовий модуль 5.

Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.

9

22

3

3

Усне опитування; доповіді,

реферати;

тестування;

ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення; виконання індивідуального завдання (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач,завдань, застосування електронної бази закон.– ва тощо).

Змістовий модуль 6

Юридичні особи та держава як суб’єкти міжнародного приватного права

9

2

3

3

Змістовий модуль 7

Право власності та речові права у міжнародному приватному праві

12

2

2

3

3

Змістовий модуль 8

Зобов,язання за МПП

13

4

2

4

3

Змістовий модуль 9

Правове регулювання трудових відносин з «іноземним елементом»

12

42

3

3

Змістовий модуль 10

Міжнародні сімейні правовідносини з «іноземним елементом»

12

42

3

3

Змістовий модуль 11

Правове регулювання спадкових відносин з «іноземним елементом»

12

42

3

3

Разом за модуль 2

77

22

12

22

21

Модульна контрольна робота

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Змістовий модуль 12

Правове становище суб’єктів міжнародного цивільного процесу

6

22

2

2

Усне опитування; доповіді,

реферати;

тестування;

ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення; виконання індивідуального завдання (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач,завдань, застосування електронної бази закон.– ва тощо).

Змістовий модуль 13

Правова допомога у цивільних справах за участю «іноземного елемента»

7

2

2

2

Змістовий модуль 14

Розгляд спорів у міжнародному комерційному арбітражі

9

2

4

2

Разом за модуль 3

22

6

2

8

6

Модульна контрольна робота

Разом

135

36

18

40

41


Методи навчання: за джерелом інформації – словесні, наочні, практичні; за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; за компонентами навчальної діяльності – організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання, мотивації навчальної діяльності, контролю, аналізу, оцінювання навчальної діяльності.


^ Методи контролю: поточне опитування, тестування, виконання завдань самостійної роботи (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач, завдань, застосування електронної бази законодавства тощо), ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення, оцінка за ІНДЗ, виконання модульних контрольних робіт.


^ Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, навчальна та навчальна робоча програма, методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання індивідуально-дослідницьких завдань, ілюстративні матеріали тощо.


3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля).


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре ( з кількома помилками) (до 5%)

4 (добре)

80-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок (до 10%)

70-79

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок (до 25%)

3

(задовільно)

60-69

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії (до 40%)

50-59

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-49

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34Основні критерії оцінювання


відмінно” виставляється студентам, яки виявили різнобічні системні глибокі знання програмного матеріалу, уміння бездоганно виконувати завдання, визначенні програмою навчання, продемонстрували творчі здібності.

добре” заслуговують студенти які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконують завдання, передбачені навчальною програмою, засвоїли зміст основних джерел (літератури, нормативно-правових актів тощо).

задовільно” виставляється студентам, які виявили знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляються з виконанням завдань, передбачених навчальною програмою, ознайомлені з джерелами (літературою, нормативно-правовими актами тощо)..

незадовільно” отримують студенти, які виявили прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу, припустили принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.


4. Засоби контролю знань студентів.

- поточний контроль знань студентів (здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять);

- виконання індивідуальних завдань з поглибленого вивчення окремих питань з галузі та їх наступного обговорювання під час консультації з викладачем (у порядку самоконтролю знань студентів з допомогою викладача);

- підсумковий контроль (здійснюється з метою оцінки результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні шляхом проведення підсумкового контролю знань студентів наприкінці семестру).

Поточний контроль: оцінювання усних відповідей на семінарах, докладів, рефератів, тест-контроль, виконання завдань для самостійної роботи , вирішення задач.

Модульний контроль: модульна контрольна робота, виконання та захист індивідуального науково-дослідницького завдання, надання опублікованої статті, тезисів докладу на конференції.

Підсумковий контроль: екзамен

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля.


Заліковий модуль 1. ^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.

Змістовий

модуль 3. Модульний контроль (МК)

Кількість балів за видами робіт

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція –1

Лекція –1


6

Семінарське Семінарське заняття - 3 заняття - 3


СРС – 2+1

СРС – 2+1

Всього - 4

Всього - 4

Всього -8

Загальна кількість балів за заліковий модуль 1 -22

Заліковий модуль ІІ. ^ ОСОБЛИВА ЧАCТИНА

Змістовий модуль 5.

Змістовий модуль 6

Змістовий модуль 7

Змістовий модуль 8

Змістовий модуль 9

Змістовий модуль 10

Змістовий модуль 11

МК

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція –

1

Лекція –

1 +1

Лекція –

1 +1

Лекція –

1 +1

Лекція –

1 +110

Семінарське

заняття – 3


Семінарське

заняття – 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття–3

СРС – 1+1

СРС - 1+1

СРС – 1+1

СРС – 1+1

СРС - 1+1

СРС - 1+1

СРС –1+1

Всього -4

Всього - 5

Всього - 6

Всього -7

Всього - 7

Всього -7

Всього - 7

Загальна кількість балів за заліковий модуль 2 -53

Заліковий модуль ІІІ. ^ СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Змістовий модуль 12

Змістовий модуль 13

Змістовий модуль 14

Модульний контроль (МК)

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція –15

Семінарське

заняття - 3

СРС - 3

Всього -2

Всього - 3

Всього - 5

Загальна кількість балів за заліковий модуль 3 -14

Науково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, підготовка наукових статей) - 11

^ Загалом за навчальну дисципліну – 100 балівПояснення до розподілу балів
Види робіт

Кількість

балів (max)

1

Доповідь на семінарському занятті

до 3

2

Повідомлення (усне, письмове) за темою семінару, доповнення виступу, участь у дискусії

до 3

3

Виконання практичних завдань на занятті

до 3

4

Написання і захист реферату

до 4

5

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання

до 10

6

Підготовка статей, тез, виступів на науковій конференції

до 10

7

Самостійна робота за змістовий модуль

до 3

8

Модульна контрольна робота

до 10

9

Тестування за окремою темою

до 3  1   2   3

Схожі:

Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconСтруктура навчальної дисципліни „Сімейне право” галузі знань 0304“Право” напряму підготовки 030401 „Право”

Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconСтруктура навчальної дисципліни „Право соціального захисту” у галузі знань 0304 “Право” за напрямом підготовки 030401 „Право”

Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи