Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 icon

Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Скачати 130.58 Kb.
НазваПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Дата31.01.2013
Розмір130.58 Kb.
ТипПоложення

Тимчасове положення

про оцінювання знань студентів

Донецького державного університету управління


1. Загальні положення.

1.1. З метою вдосконалення системи контролю якості вищої освіти, методики і процедури оцінювання знань студентів, діяльності науково-педагогічних працівників і студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів в межах тих навчальних дисциплін, де формою підсумкового контролю є екзамен.

1.2. Впровадження нового порядку полягатиме у зміні підходів і технології оцінювання знань (навчальних досягнень) студентів від послідовного і систематичного накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін, до формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими – результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі).

1.3. Удосконалення системи оцінювання знань студентів передбачає визначення загального рівня та якості їх знань, навичок і вмінь з одночасним урахуванням результатів поточної та підсумкової успішності, що засвідчує рівноцінність і однакову значущість як поточної роботи студентів, так і роботи по підготовці до виконання екзаменаційних завдань і складанню екзамену. Таким чином, співвідношення поточної і підсумкової успішності визначається як 50% на 50%, тобто кількість балів, які студент отримав за поточну роботу протягом семестру (до екзамену) і за складання екзамену, мають однакову питому вагу при виставлянні загальної підсумкової оцінки за навчальну дисципліну.

1.4. Впровадження нової системи оцінювання знань студентів як засобу вдосконалення чинної системи організації навчально-виховного процесу має за мету реалізацію наступних завдань:

- забезпечення належних умов вивчення і опанування студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни в повному обсязі;

- систематизацію знань та активне їх засвоєння упродовж семестру або навчального року, підвищення мотивації студентів до наполегливої активної роботи протягом усього терміну навчання в університеті, переорієнтацію їхніх цілей з отримання будь-якої позитивної оцінки на формування повноцінних і стійких знань, умінь та навичок;

- подолання елементів суб`єктивізму під час поточного оцінювання знань і недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та програмою навчальної дисципліни;

- створення реальних можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого потенціалу та підвищення ефективності освітньої діяльності науково-педагогічних працівників.

2. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів.

2.1. Оцінювання знань студентів в ДонДУУ здійснюється на основі підрахування результатів поточної успішності і екзаменів, тобто підсумкова оцінка з навчальної дисципліни є сумою балів за виконання всіх завдань навчальної діяльності під час лекцій, семінарських (або практичних) та індивідуальних занять, самостійної роботи студента та за складений екзамен.

^ Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал навчальної дисципліни, який перевіряється під час поточного і підсумкового контролю з метою встановлення рівня і якості засвоєння знань, формування необхідних для майбутньої професійної діяльності навичок і вмінь.

^ 2.2. Об`єктом поточного оцінювання є знання студентом найбільш важливих, актуальних і вагомих складових навчальної дисципліни:

- матеріалу, який викладався на лекціях;

- питань і проблем, що розглядалися та обговорювалися на семінарських заняттях;

- матеріалу, опрацьованого самостійно.

В межах поточного оцінювання окремо підлягають вимірюванню виконання студентом поточних контрольних завдань (за результатами експрес-опитувань, тестів, тестових завдань, модульних контрольних робіт і т.п.), індивідуальних завдань під час самостійної роботи, характер, обсяг і зміст науково-дослідної роботи.

^ 2.3. Об`єктом підсумкового оцінювання виступають знання програмного матеріалу навчальної дисципліни в повному обсязі, тому під час екзамену перевіряються (або оцінюванню підлягають):

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об`єкт навчальної дисципліни;

- здатність творчо мислити і синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв`язання практичних завдань;

- повнота, якість і точність виконання розрахунків тощо.

^ 2.4. Максимально можлива кількість балів як за поточну успішність, так і за екзамен дорівнює 100 балам. Це означає, що і для поточного, і для підсумкового оцінювання знань, навичок і вмінь студентів впроваджується однакова шкала від 0 до 100 балів, використання якої дозволить у підсумку сформувати загальну оцінку за навчальну дисципліну.

Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в підсумковій оцінці враховується узагальнений середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася навчальна дисципліна, та результати екзамену. Поточна успішність в кожному семестрі оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності студентів з навчальної дисципліни, яка викладається протягом 2-х і більше семестрів.

3. Організація поточного оцінювання знань студентів.

^ 3.1. Поточне оцінювання знань студентів передбачає виділення конкретних об`єктів поточного контролю якості знань студентів і встановлення для кожного з них відповідної кількості балів.

^ Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування всіх позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання всіх видів і типів завдань, які передбачені робочою навчальною програмою навчальної дисципліни і які розподіляються на обов`язкові види робіт (або основні об`єкти поточного контролю) та додаткові (або специфічні об`єкти поточного контролю).

Основними об`єктами поточного контролю якості знань, навичок і вмінь студентів є:

- відповіді (виступи, доповіді, тематичні повідомлення) на семінарських заняттях;

- виконання тестів, ситуаційних або тестових завдань, розрахункових задач, контрольних робіт;

- виконання певних індивідуальних завдань або завдань для самостійної роботи тощо.

Додаткові види робіт (специфічні об`єкти поточного контролю якості знань, навичок і вмінь студентів) безпосередньо визначаються кафедрою і повинні забезпечувати реальну перевірку оволодіння студентами програмним матеріалом конкретної навчальної дисципліни (з урахуванням її специфіки або окремих особливостей) і відповідати змісту підготовки студента з конкретного фаху.

В межах встановленого кафедрою конкретного діапазону оцінювання кожний з елементів обов`язкових та додаткових видів робіт оцінюється в балах за відповідними критеріями, які відображають загальні вимоги до змісту і характеру навчальної діяльності студента за профілем діяльності кафедри.

^ 3.2. Поточний контроль має основною метою перевірку і визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи в галузі його майбутньої професійної діяльності.

Під час поточного контролю оцінюванню підлягають:

- рівень (повнота і якість) знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях, а також активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття;

- спроможність використання отриманих теоретичних знань для розв`язання типових завдань майбутньої професійної діяльності;

- результати виконання студентами запланованих тестів або тестових завдань, контрольних робіт, розв`язання розрахункових або ситуаційних задач тощо;

- характер і якість самостійного опрацювання (доопрацювання) або певних змістових модулів в цілому, або їх окремих питань;

- підготовлені реферати, тематичні повідомлення, презентації, в яких висвітлено актуальні проблеми певної галузі та шляхи їх вирішення;

- результати виконання індивідуальних завдань творчого або інноваційного характеру.

3.3. В робочих навчальних програмах обов`язково вказуються визначені науково-педагогічним працівником (укладачем програми) максимальна загальна кількість балів за лекції, семінарські (або практичні) та індивідуальні заняття, самостійну роботу студента. В разі необхідності можуть використовуватися відповідні вагові коефіцієнти для точного оцінювання результату конкретного виду роботи студента.

За поточну успішність в робочих навчальних програмах загальна максимальна кількість балів (^ 100) повинна розподіляється наступним чином:

- за аудиторні заняття (лекції, семінарські (або практичні) заняття) – не менше 60 балів;

- за індивідуальні заняття – не більше ^ 15 балів;

- за самостійну роботу студента – не більше 25 балів;

Шкала оцінювання кожного з об`єктів поточного контролю (і основних, і специфічних), критерії оцінювання знань та форми проведення контрольних заходів в межах навчальної дисципліни визначаються кафедрою у встановленому порядку, відображаються у відповідних розділах робочої навчальної програми і доводяться до відома студентів на початку семестру.

З урахуванням змісту навчальної дисципліни і специфіки її викладання на засіданні кафедри допускається внесення змін у співвідношення кількості балів за результати навчальної діяльності за той чи інший вид роботи.

3.4. За рішенням кафедри студентам, які приймали активну участь у позанавчальній науковій діяльності (в олімпіадах, роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо), можуть нараховуватися «бонусні» бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна максимальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

3.5. Оцінки за результати виконання студентами всіх видів поточної роботи, які визначені кафедрою і відображені у робочих навчальних програмах, фіксуються викладачами в електронних журналах обліку навчальної роботи студентів відповідно до встановленого в університеті порядку.

По завершенні останнього семінарського заняття навчальної дисципліни визначається сумарна кількість балів за виконання всіх видів поточної роботи, яка є результатом поточного оцінювання навчальних досягнень студента. Сумарна кількість балів записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.

Орієнтовний зразок відомості наведено у додатку до Тимчасового положення.

3.6. За рішенням кафедри для окремої навчальної дисципліни може бути встановлено відсоток (обов`язковий пороговий мінімум) від максимальної кількості балів за поточну успішність, який в подальшому дозволить студенту отримати загальну позитивну оцінку за навчальну дисципліну в цілому.

З урахуванням оцінки за шкалою ECTS і прийнятої в ДонДУУ бально-рейтинговою шкалою найбільш доцільним буде встановлення порогового мінімуму поточної успішності студента на рівні 50 % від максимальної кількості балів.

4. Організація підсумкового оцінювання знань студентів.

4.1. Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен (від лат. examen – зважування, випробування) – одна з форм перевірки знань, умінь і навичок. Екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр або навчальний рік, що проводиться як контрольний захід. Загальний порядок і методика проведення екзаменів визначаються університетом.

В рамках впровадження і реалізації нового порядку оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів єдиною формою проведення екзамену встановлено письмову за розробленими кафедрою екзаменаційними білетами. До екзамену за навчальну дисципліну залучаються всі студенти незалежно від того, скільки балів отримано за результатами поточного оцінювання.

^ Характер і рівень питань екзаменаційного білету повинні повністю відповідати вимогам складових системи стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної програми підготовки фахівця, засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця за конкретним напрямом підготовки.

^ Зміст питань екзаменаційних білетів з окремої навчальної дисципліни має повністю охоплювати навчальну програму дисципліни та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь відповідного рівня, що передбачені програмою. Кількість екзаменаційних білетів (кількість варіантів контрольних питань) повинна забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом.

Проведення екзамену з конкретної навчальної дисципліни здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються безпосередньо кафедрами і які відповідають всім вимогам вищої школи.

З метою забезпечення об`єктивності оцінювання навчальних досягнень студента бланк письмової відповіді на питання екзаменаційного білету шифрується певним шифром (або кодом) відповідно до порядку, визначеного ректором університету. Шифрування екзаменаційних білетів має в подальшому забезпечити незалежну перевірку відповідей і встановлення рівня знань.

4.2. На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, розрахункові задачі, проблемні ситуації, професійні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати набуті знання і використовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють в повному обсязі зміст навчальної програми навчальної дисципліни, критерії оцінювання відповідей студентів на питання екзаменаційних білетів визначаються кафедрою і включаються до робочої навчальної програми навчальної дисципліни. На підставі робочої навчальної програми кафедрою розробляються методичні матеріали (рекомендації) для організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю, які доводяться до студентів на початку семестру.

4.3. Екзаменаційний білет може містити 3 або 5 питань, кожне з яких оцінюється в межах відповідного діапазону залежно від рівня складності питання і значущості відповіді в плані визначення професійної компетентності студента. За формою і змістом питання поділяються на два блоки – теоретичний і практичний (прикладний). Якщо екзаменаційний білет містить 3 питання, то перше з них є теоретичним, а друге і третє – практичними. У випадку 5 питань екзаменаційного білету, розподіл є наступним: перше і друге питання – теоретичні, а третє, четверте і п`яте – практичні.

Загальними рекомендаціями до складання екзаменаційних білетів є:

- кожне теоретичне питання розпочинати словами: обґрунтувати..., проаналізувати..., дати оцінку..., довести..., докладно розкрити … тощо, щоб забезпечити перевірку умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань в контексті його майбутньої професії;

- кожне практичне питання розпочинати словами: розв`яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати..., оцініть представлену ситуацію і прийміть необхідне рішення..., визначте ступінь і характер... тощо;

- складність білетів та трудомісткість контрольних завдань для письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (80 – 120 хвилин); завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;

- при формулюванні питань (завдань) необхідно використовувати стандартизовані (рекомендовані) терміни, назви, позначення тощо.

4.4. Критерії оцінки відповіді студента (виконання певного завдання) мають враховувати, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність студента:

- узагальнювати отримані знання;

- застосовувати правила, методи, принципи, закони в конкретних ситуаціях;

- аналізувати та оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

- викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

^ Якість і повнота відповіді на кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється відповідною кількістю балів за шкалою оцінювання згідно прийнятих на кафедрі критеріїв.

^ Загальний результат складання студентом екзамену як сума балів, що виставлені за відповідь на кожне окреме питання екзаменаційного білету, оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Ця кількість балів заноситься до відповідного стовпчику у відомість обліку поточної і підсумкової успішності і засвідчується підписом екзаменатора.

^ 4.5. У разі, якщо відповіді студента на екзамені оцінено менше ніж у 50 балів, він отримує за екзамен загальну незадовільну оцінку, що вказується у відомості обліку поточної і підсумкової успішності, і вважається не атестованим з даної навчальної дисципліни.

Незадовільна оцінка за екзамен передбачає повторне складання студентом екзамену до початку нового навчального року, а в разі отримання знов незадовільної оцінки за екзамен студент підлягає відрахуванню з вищого навчального закладу за академічну неуспішність (невиконання навчального плану) згідно вимог і наказу Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р.

4.6. Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми балів за поточну успішність та за екзамен.

Підрахування загальної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни та її переведення у національну шкалу здійснюється безпосередньо екзаменатором, чиє прізвище вказано в бланку відомості, та засвідчується його підписом.

5. Переведення результатів за 100-бальною шкалою оцінювання в національну (чотирибальну шкалу) та шкалу ECTS.

5.1. Для виставлення загальної підсумкової оцінки за навчальну дисципліну до суми балів за поточну успішність додається сума балів за складання екзамену. Отримана загальна кількість балів поділяється на 2, що і становить підсумкову кількість балів за навчальну дисципліну.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записуються підсумкова кількість балів за шкалою ДонДУУ, оцінка за національною (чотирибальною) шкалою і оцінка за шкалою ECTS.

5.2. Переведення отриманої студентом підсумкової кількості балів за навчальну дисципліну в національну (чотирибальну) шкалу і шкалу ECTS здійснюється за такою схемою:


^ Кількість балів

за шкалою ДонДУУ

Оцінка за шкалою

національною

ECTS

90 - 100

5

(відмінно)

A

80 - 89

4

(добре)

B

70 - 79

C

60 - 69

3

(задовільно)

D

50 - 59

E

35 - 49

2 (незадовільно) –

з можливістю повторного складання екзамену

FX

1 - 34

F


*Додаток - Відомість обліку поточної і підсумкової успішності.


Укладачі: д.соц.н., професор Бурега В.В., перший проректор - проректор з науково-педагогічної роботи

Шибанов А.В., начальник відділу контролю якості освіти.
Схожі:

Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1 iconПоложення про первинну профспілкову організацію працівників донецького національного технічного університету загальні положення
Ппоп доннту добровільна неприбуткова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах працівників Донецького національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи