Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) icon

Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451)
Скачати 183.94 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451)
Дата31.01.2013
Розмір183.94 Kb.
ТипЗаконРозглянуто та схвалено

навчально-методичною радою ДонДУУ

11 березня 2010 року. Протокол № 3П о л о ж е н Н Я

про навчально-методичний комплекс

дисципліни, спеціальності

в Донецькому державному університеті управління


Дане Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни, спеціальності (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення в Донецькому державному університеті управління єдиної системи опрацювання та оформлення організаційно-нормативних навчальних і методичних документів, які об`єднуються в навчально-методичні комплекси дисципліни або спеціальності.

Основними завданнями впровадження даного Положення в освітню діяльність університету є:

  • підвищення якості підготовки студентів шляхом системно-методичного забезпечення навчального процесу;

  • впорядкування вимог до змісту і оформленню навчально-методичної документації на кафедрах;

  • створення механізму для аналізу якості навчально-методичних (методичних) документів і матеріалів.


1. Нормативні посилання

При розробці даного Положення використані наступні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи:

- Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII (Відомості Верховної Ради УРСР вiд 20.08.1991 - 1991 р., № 34, стор. 451);

- Закон України «Про вищу освіту» вiд 17.01.2002 р. № 2984-III (Відомості Верховної Ради України вiд 17.05.2002 - 2002 р., № 20, стаття 134);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»;

- наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

- наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

- наказ Міністерства освіти України від 04.03.1998 р. № 86 «Про введення в дію «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

- наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р.№ 41 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів»;

- наказ Міністерства освіти України від 31.07.1998 р. № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 р. № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи»;

- стандарт України «ДСТУ 1.5-93. Державна система стандартів України. Загальні вимоги до побудови, викладу і оформлення та змісту стандартів»;

- стандарт України «ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення»;

- державні та галузеві стандарти України (ДК 003-95 Державний класифікатор професій; ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності; ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти; ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти; ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра; ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра).


^ 2. Загальні положення

2.1. Положення про навчально-методичний комплекс призначено для введення єдиних підходів, вимог, критеріїв і стандартів у Донецькому державному університеті управління до навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах конкретної галузі знань (напряму підготовки, спеціальності).

Положення визначає комплексний і системний підхід щодо забезпечення навчального процесу навчально-методичними, інформаційно-довідковими, контрольними та іншими матеріалами, які спрямовані на покращення якості підготовки фахівців, а також створення умов, які дозволяють ефективно організовувати самостійну роботу студента.

2.2. Дане Положення регламентує склад, структуру, вимоги до опрацювання та оформлення навчально-методичного комплексу дисципліни, спеціальності як з точки зору змісту, так і форми з метою збереження наслідування у викладанні навчальних дисциплін при реалізації освітніх програм вищої освіти за очною і заочною формами навчання. Крім того, в Положенні визначені процеси підготовки, формування, затвердження, використання і збереження навчально-методичного забезпечення дисципліни, спеціальності.

2.3. Вимоги Положення є єдиними в освітній діяльності ДонДУУ та обов`язковими для всього професорсько-викладацького складу університету, незалежно від дисципліни, яка ним викладається.


^ 3. Зміст і склад навчально-методичного комплексу. Визначення і поняття

3.1. Навчально-методичний комплекс - це сукупність організаційно-нормативних документів і навчально-методичних матеріалів, що забезпечують повну реалізацію змісту навчальних дисциплін в освітньому процесі і сприяють ефективному засвоєнню студентами матеріалу навчальних дисциплін та реалізації отриманих знань, навичок і вмінь у майбутній професійній діяльності.

Навчально-методичний комплекс є системою нормативних та навчально-методичних документів і матеріалів, засобів навчання та контролю, необхідних і достатніх для якісної організації освітніх програм відповідно до змісту навчального плану підготовки фахівця.

Навчально-методичний комплекс є одним з елементів системи забезпечення і контролю якості освіти в Донецькому державному університеті управління. Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей створює основу для якісної підготовки фахівця і при перевірці навчального закладу або спеціальності є необхідною умовою акредитації. Відсоток дисциплін навчального плану, які забезпечені навчально-методичними комплексами, є одним з основних акредитаційних показників, що характеризують навчально-методичну діяльність кафедри, факультету, університету в цілому.

3.2. Навчально-методичний комплекс створюється на кафедрі з кожної навчальної дисципліни з метою всебічного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог державного і галузевого стандартів освіти. Сукупність навчально-методичних комплексів певних (окремих) дисциплін є необхідною і достатньою умовою для навчально-методичного забезпечення спеціальності, яке має вигляд навчально-методичного комплексу спеціальності.

Структура навчально-методичного забезпечення спеціальності і основні вимоги до окремих документів визначені у додатках до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 9 серпня 2001 року.

3.3. Навчально-методичний комплекс в цілому та кожний з його компонентів (складових) повинні:

- забезпечувати логічну послідовність викладання навчального матеріалу, необхідного для якісної і всебічної підготовки фахівця;

- передбачати використання сучасних методів і технічних засобів інтенсифікації навчального процесу, які дозволять студентам глибоко опановувати навчальний матеріал і отримувати навички щодо його використання на практиці;

- відповідати сучасним науковим уявленням у зазначеній предметній галузі;

- забезпечувати постійні міжпредметні зв`язки;

- забезпечувати простоту використання для викладачів і студентів;

- містити інформацію про автора (авторів).

3.4. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) - це сукупність документів і матеріалів навчального, наукового і методичного характеру, які забезпечують всі форми навчального процесу, види навчальних занять, форми контролю знань студентів конкретної навчальної дисципліни, що передбачені навчальним планом відповідної освітньої програми. НМКД представляє собою набір навчальних видань, навчально-методичних і довідкових матеріалів, які виконані в друкованому та електронному виглядах, і які є необхідними і достатніми для організації навчального процесу з конкретної дисципліни навчального плану.

До складу навчально-методичного комплексу дисципліни входять:

- навчальна програма дисципліни;

- робоча навчальна програма дисципліни;

- конспект лекцій (або курс лекцій) навчальної дисципліни;

- методичні матеріали (рекомендації) для проведення семінарських (або практичних) занять, в яких представлені плани проведення семінарських (практичних) занять з кожного змістового модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань та переліком питань до самоконтролю тощо;

- методичні матеріали (рекомендації) для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни (окремо для очної форми навчання і для заочної форми навчання);

- засоби діагностики якості вищої освіти (тести або тестові завдання, завдання для модульного контролю за окремий заліковий модуль, перелік питань до підсумкового контролю знань студентів (до екзаменів і заліків), пакети контрольних завдань з навчальної дисципліни, пакет комплексних контрольних робіт та інше) з навчальної дисципліни;

- методичні вказівки і тематика контрольних, курсових робіт з навчальних дисциплін, де передбачено їх виконання згідно робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

За рішенням завідувача кафедри або за ініціативою викладача до складу НМКД можуть включатися методичні матеріали (рекомендації) для проведення ділових та рольових ігор, тренінгів тощо з навчальної дисципліни (збірники завдань, ситуаційні завдання, пакети для проведення ділових ігор та інші практичні розробки).

3.5. Навчально-методичний комплекс спеціальності (НМКС) - це сукупність нормативно-правових, організаційних, методичних і контрольних елементів, призначених для повного і всебічного забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах певного напряму підготовки та спеціальності. НМКС представляє собою комплект нормативних і методичних документів, які визначають цілі, зміст, обсяг, часову послідовність, організацію і методику підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів в конкретній галузі знань (за напрямом підготовки).

Навчально-методичний комплекс спеціальності (або навчально-методичне забезпечення спеціальності) складається з таких елементів як:

- освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина);

- освітньо-професійна програма (варіативна частина);

- навчальний план;

- робочий навчальний план;

- навчальні програми дисциплін;

- робочі навчальні програми дисциплін;

- програми практик;

- програми державних екзаменів (і/або програми комплексних державних екзаменів);

- засоби діагности якості вищої освіти;

- методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання;

- методичні вказівки і тематика випускних, дипломних, магістерських робіт;

- методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

3.6. Навчально-методичний комплекс спеціальності може також містити додаткові навчальні матеріали: довідкові видання і словники, хрестоматії, посилання на бази даних, веб-сайти, інформаційно-довідкові системи, електронні словники та мережеві ресурси, практикуми або практичні посібники тощо.

^ 3.7. Визначення основних складових навчально-методичного комплексу дисципліни, спеціальності:

- навчальний план - це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки і затверджується керівником вищого закладу освіти. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план;

- робочий навчальний план - це також нормативний документ, який складається вищим навчальним закладом на поточний навчальний рік і конкретизує форми проведення навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби проведення поточного та підсумкового контролю за семестрами. Робочий навчальний план на відміну від навчального плану містить назви навчальних дисциплін, розподіл навчального часу з них за семестрами та видами навчальних занять, загальну кількість навантаження, форми звітності за дисциплінами;

- навчальна програма дисципліни - це складова стандарту вищої освіти ВНЗ, організаційно-методичний документ, який визначає, розкриває і характеризує роль, місце і значення навчальної дисципліни в системі підготовки фахівців, мету й головні завдання її вивчення, вимоги до знань і вмінь, інформаційний обсяг і загальний зміст навчальної дисципліни у стислому вигляді (за заліковими і змістовими модулями), перелік (список) рекомендованого інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни;

- для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та робочого навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу. Вона визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за організаційними формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійні заняття, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує інформаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення, а також форми та засоби поточного і підсумкового контролю. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю;

- конспект лекцій навчальної дисципліни - навчально-теоретичне видання, що в стислій, компактній формі відображає матеріал всієї навчальної дисципліни (предмету), який викладається певним викладачем;

- курс лекцій навчальної дисципліни - навчально-теоретичне видання (сукупність окремих лекцій), що повністю висвітлює зміст навчальної дисципліни (предмету) і відображає матеріал, який викладається певним викладачем;

- методичні матеріали (рекомендації, вказівки) - навчальне або виробничо-практичне видання роз`яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів;

- засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей. Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти.


^ 4. Порядок розробки і впровадження навчально-методичного комплексу

4.1. Розробка і використання навчально-методичного комплексу спрямовані на вирішення основних задач:

- чітке визначення місця і ролі навчальної дисципліни в освітній діяльності та в системі підготовки фахівця з вищою освітою; фіксація і конкретизація на цій підставі навчальних цілей і задач дисципліни;

- відображення в змісті навчальної дисципліни сучасних досягнень науки, культури та інших сфер суспільної практики, які пов`язані з певною навчальною дисципліною;

- послідовна реалізація внутрішньо- і міждисциплінарних зв`язків, погодження змісту та уникання дублювання матеріалу, який вивчається, з іншими дисциплінами освітньої програми;

- раціональний розподіл навчального часу за модулями навчальної дисципліни і видами навчальних занять;

- чіткий розподіл навчального матеріалу між аудиторними заняттями і самостійною роботою студентів;

- планування і організація самостійної роботи студентів з урахуванням раціонального використання часу, відведеного на самостійну роботу;

- визначення кола джерел, навчальної, методичної та наукової літератури, які необхідні для засвоєння навчальної дисципліни, і формування бібліографічного списку;

- розробка оптимальної системи поточного та підсумкового контролю знань студентів.

4.2. Навчально-методичний комплекс розробляється безпосередньо викладачем (колективом викладачів) тієї кафедри, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки студентів за конкретною спеціальністю (напрямом підготовки).

Завідувач кафедри видає завдання на розробку НМК безпосередньо тому викладачу, який виконує навчальне навантаження з даної дисципліни в поточному навчальному році. Для розробки окремих елементів НМК можуть залучатися інші викладачі кафедри, які виконують окремі види навчального навантаження з дисципліни (наприклад: навчальну програму розробляє викладач, який читає лекції з дисципліни; робочу навчальну програму і методичні рекомендації до проведення семінарських занять - викладач, який проводить семінарські заняття з дисципліни і т.д.). Зміст всіх елементів навчально-методичного комплексу повинен бути остаточно узгоджений з викладачем-лектором навчальної дисципліни.

За відповідність змісту НМК вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки несе відповідальність голова предметно-методичної комісії, а контроль такої відповідності покладається на завідувача кафедри.

4.3. Розробка навчально-методичного комплексу містить в собі наступні етапи (передбачає виконання наступних дій):

- розробка навчальної програми дисципліни (на підставі навчального плану і робочого навчального плану підготовки студентів з відповідного напряму або спеціальності);

- розробка робочої навчальної програми дисципліни (на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану);

- розробка конспекту лекцій (або курсу лекцій) навчальної дисципліни. До змісту конспекту лекцій (або курсу лекцій) обов`язково додається глосарій основних термінів, які використовуються при вивченні даної дисципліни;

- розробка методичних матеріалів (рекомендацій) для проведення семінарських (або практичних) занять з навчальної дисципліни;

- розробка методичних матеріалів (рекомендацій) для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;

- розробка засобів діагностики якості вищої освіти (тестів або тестових завдань для поточного контролю в межах змістового модуля, завдань для модульного контролю за окремий заліковий модуль, переліку питань до підсумкового контролю знань студентів (до екзаменів і заліків), пакетів контрольних завдань з навчальної дисципліни, пакету комплексних контрольних робіт та інше) з навчальної дисципліни;

- розробка методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт з навчальної дисципліни (якщо це передбачено робочим навчальним планом і робочою навчальною програмою).

Після безпосередньої розробки автором (авторами) елементів НМК на кафедрі обов`язково плануються і реалізуються наступні операції:

- апробація матеріалів НМК (найбільш складних його елементів) у навчальному процесі;

- коригування і вдосконалення окремих матеріалів НМК;

- обговорення НМК на засіданні предметно-методичної комісії і прийняття рішення щодо рекомендації до подальшого розгляду на засіданні кафедри;

- розгляд, обговорення і прийняття відповідного рішення на засіданні кафедри;

- представлення всіх матеріалів НМК і супровідних документів секретареві навчально-методичної ради ДонДУУ для прийняття рішення щодо внесення питання про навчально-методичний комплекс дисципліни, спеціальності до порядку денного засідання навчально-методичної ради університету.

4.4. Термін розробки кожного із вказаних в п. 4.3 матеріалів визначається безпосередньо автором (авторами), погоджується з головою предметно-методичної комісії, затверджується завідувачем кафедри і документально оформлюється протоколом засідання кафедри. Підготовка елементів НМК (вид роботи, термін виконання і витрати робочого часу) відображається в індивідуальному плані роботи викладача в розділі ІІ «Методична робота на ____/____ навчальний рік». По завершенні визначеного терміну автор (автори) повинен доповісти спочатку на засіданні предметно-методичної комісії, а потім на засіданні кафедри про можливість застосування певного елементу навчально-методичного комплексу у навчальному процесі.

За результатами обговорення і апробації окремих елементів навчально-методичного комплексу завідувач кафедри включає до плану видань кафедри посібники, навчальні і методичні матеріали (рекомендації, вказівки), які підготовлені авторами НМК, і коригує подальшу роботу щодо розробки НМК в цілому.

4.5. По завершенню терміну розробки всіх елементів (складових) навчально-методичного комплексу та їх згрупування в навчально-методичний комплекс дисципліни на засіданні кафедри здійснюється оцінка його якості і повноти змісту, структури і правильності оформлення. Результати розгляду на кафедрі, всі зауваження і доповнення, що були висловлені під час обговорення, рекомендації до видання фіксуються в протоколі засідання кафедри.

Після внесення необхідних змін в матеріали навчально-методичного комплексу дисципліни і оформлення відповідних супровідних документів (рецензій, листа узгодження) автор (автори) подає рекомендований кафедрою НМКД до розгляду на засіданні навчально-методичної ради університету встановленим чином. Після затвердження навчально-методичного комплексу дисципліни на засіданні навчально-методичної ради університету його електрона копія передається до Методичного центру і до електронного каталогу бібліотеки університету.

Роздруковані копії НМКД повинні зберігатися на кафедрі в окремих папках.

4.6. В разі представлення певного навчально-методичного комплексу на присвоєння грифу Міністерства освіти і науки України або іншого відомства він проходить процедуру розгляду вченою радою ДонДУУ відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки України вимог.


^ 5. Організація контролю змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу

5.1. Завідувач кафедри є відповідальною за якісну підготовку НМК, його відповідність вимогам стандартів вищої освіти (державному, галузевому та вищого навчального закладу) щодо певного напряму підготовки фахівців та спеціальності, за навчально-методичне і технічне забезпечення відповідної дисципліни, в тому числі й за всебічне і якісне забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною літературою.

5.2. За рішенням завідувача кафедри головою предметно-методичної комісії здійснюється поточний контроль змісту і якості підготовки викладачами всіх складових НМК. З цією метою на кафедрі:

- розробляється і оформлюється план підготовки НМК з відповідної дисципліни, в якому визначаються терміни та відповідальні за підготовку навчально-методичних матеріалів комплексу; план підготовки на поточний рік відображається в плані підготовки навчально-методичних матеріалів кафедри і в індивідуальному плані роботи викладача;

- на засіданнях предметно-методичної комісії розглядаються, обговорюються, рецензуються і затверджуються встановленим чином навчальні і навчально-методичні матеріали, які представляють розробники НМК;

- забезпечується своєчасне замовлення основної та додаткової навчальної і навчально-методичної літератури для бібліотеки;

- регулярно оцінюється готовність НМК до використання в навчальному процесі і вживаються оперативні міри щодо усунення відставання від плану підготовки НМК.

5.3. При апробації НМК в навчальному процесі завідувач кафедри або уповноважена ним особа здійснює контрольні відвідування занять з метою оцінки педагогічної майстерності викладача, відповідності матеріалу, який викладається, навчальній програмі, рівня засвоєння навчального матеріалу студентами. Результати контрольних занять обговорюються з викладачем, який проводив заняття, і основні висновки завідувач кафедри доводить до відома всіх викладачів кафедри.

5.4. На етапі коригування матеріалів НМК завідувач кафедри організовує здійснення періодичного контролю їх відповідності сучасному рівню розвитку науки, методики і технології навчального процесу.

5.5. Декан факультету, його заступники здійснюють періодичний контроль змісту і якості підготовки НМК з дисциплін, які входять в навчальні плани підготовки студентів за спеціальностями (напрямами) факультету. З цією метою:

- щосеместрово контролюється зміст і якість підготовки навчальних і робочих навчальних програм з дисциплін, які входять до навчальних планів підготовки студентів за спеціальностями (напрямами) факультету,

- на засіданнях деканату періодично розглядаються питання щодо ухвалення НМК з дисциплін, які пройшли апробацію в начальному процесі;

- за результатами обговорення приймається рішення про зміст і якість підготовки НМК з навчальних дисциплін, які входять до навчальних планів підготовки студентів за спеціальностями (напрямами) факультету, даються рекомендації щодо вдосконалення розробленого НМК;

- контролюється зміст і якість підготовки відповідної документації НМК.

5.6. Загальний контроль за наявністю і розробкою навчально-методичних комплексів дисциплін, їх змісту і якості покладається на Методичний центр ДонДУУ, який координує свою діяльність і взаємодіє з навчальним відділом і відділом контролю якості освіти.

Методичний центр:

- здійснює перевірку кафедр на предмет наявності навчально-методичних комплексів та відповідності їх змісту даному Положенню;

- аналізує плани методичної роботи кафедр щодо розробки і коригування навчально-методичного комплексу або окремих його елементів;

- надає консультативну допомогу професорсько-викладацькому складу щодо змісту, обсягу і варіантів оформлення навчально-методичних комплексів;

- узагальнює позитивний досвід роботи кафедри над навчально-методичним комплексом.

Результати аналізу та перевірки заносяться Методичним центром до реєстру наявності навчально-методичних комплексів на кафедрах ДонДУУ і доводяться до відома першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи.


Розробник:

начальник відділу контролю якості освіти А.В.Шибанов
Схожі:

Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон України від 20. 12 1990 "Про міліцію"//Відомості Верховної Ради 1991- № Ст. 20; Закон України від 11. 1991 "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України. 1991. №53
Тема № досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення (2 год.)
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168
move to 0-13597493
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи