Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу icon

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Скачати 286.09 Kb.
НазваПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Дата31.01.2013
Розмір286.09 Kb.
ТипПоложення


Додаток №1

до наказу ректора ДонДУУ

від 25.05.2012р. № 662


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


Тимчасове положення

про кредитно-модульну систему

організації навчального процесу (КМСОНП)

в Донецькому державному

університеті управління


Розглянуто та ухвалено

на засіданні навчально-

методичної ради ДонДУУ

Протокол №2

від 08.12.2011р.


Донецьк - 2012


Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в ДонДУУ навчального процесу за кредитно-модульною системою відповідно до державних стандартів вищої освіти.


Тимчасове положення розроблено на підставі:

 • Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 05.09.1996 p. № 1074 «Положення про державний вищий заклад освіти»;

- від 07.08.1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти»;

- від 09.09.2001 p. № 978 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей»;

- від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»;

 • Наказів Міністра освіти і науки України:

- від 02.06.1993 p. № 161 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

- від 08.12.1995 p. № 340 (від 03.01.96 р. №1/1026) «Положення про організацію ек­стернату у вищих навчальних закладах України»;

- від 06.06.1996 р. № 191/153 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти»;

- від 07.08.2002 p. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

- від 15.07.1996 p. № 245 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

- від 31.07.1998 р. № 285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

- від 30.12.2005 р. № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

- від 08.04.1993 р. №91 «Положення про проведення практики студентів ВНЗ України»;

 • Статуту ДонДУУ;

- наказу ректора ДонДУУ від 26.01.2006р. №76 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу в Донецькому державному університеті управління»;

- наказу ректора ДонДУУ від 12.09.2011р. №1029 «Про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на факультеті заочного навчання, у Вугледарському, Торезькому, Ясинуватському коледжах та Маріупольскому ННЦ»;

- «Тимчасового положення з КМСОНП в ДонДУУ», ухваленого на засіданні НМР ДонДУУ (Протокол №5 від 26.06.2007р.);

- «Тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, виховної, профорієнтаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників ДонДУУ», ухвалених на засіданні НМР ДонДУУ (Протокол №2 від 08.12.2011р.);

- «Тимчасового положення про оцінювання знань студентів у Донецькому державному університеті управління», введеного в дію наказом ректора ДонДУУ від 18.10.2011р. №1186;

- «Положення про організацію самостійної роботи студентів Донецького державного університету управління», введеного в дію наказом ректора ДонДУУ від 07.07.2011р. №816;

- «Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни, спеціальності в Донецькому державному університеті управління», введеного в дію наказом ректора ДонДУУ від 26.04.2010р. №452.


1. Основні терміни, поняття та їх визначення

ECTS (European Credit Transfer System) – Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості). Система базується на обліку обсягу навчальної роботи, виконаної студентом; допускає накопичення кредитів та здатність до перезарахування їх в європейському освітянському просторі; покликана сприяти мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за кордоном.

Кредит (у вищій освіті) – обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних норм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за тиждень).

Європейський кредит становить 36 годин загального навантаження студента і включає крім аудиторної та самостійної роботи практичну підготовку та контрольні заходи.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Модуль – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, курсової роботи, практики, державної атестації, дипломної роботи), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи тощо).

Заліковий модуль – це логічно завершена, системно впорядкована і структурована за окремими навчальними елементами (змістовими модулями) частина теоретичних знань та практичних вмінь навчальної дисципліни або практики студентів, що реалізується відповідними формами навчального процесу протягом певного оптимального часу, визначеного на їх засвоєння.

Залікові модулі містять декілька змістових модулів як видів навчальної діяльності студентів (аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студента). У заліковому модулі оцінюються всі види навчальної діяльності студента, що формують його професійні компетенції.

Змістовий модуль (ЗМ) – це система навчальних елементів навчальної дисципліни, що засвоюються за допомогою відповідних методів навчання. ЗМ - пойменована, цілісна, чітко структурована та відповідно документована у встановленій формі змістова частина навчальної програми підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом за допомогою різних форм навчального процесу. Належне засвоєння ЗМ забезпечує здобуття студентом відповідних компетенцій. Тому кожному ЗМ відповідають певні компетенції, засоби та критерії оцінювання. ЗМ є фундаментальною одиницею для побудови програми навчання в цілому.

Структурно-логічна схема підготовки – наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Структурно-логічна схема підготовки подається у вигляді міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє протягом усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки.

Контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника ВНЗ, та їх порівняння з установленими вимогами і визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.

Індивідуальний навчальний план – формується для студента на підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), сформованих на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові дисципліни.


^ 2. Планування навчального процесу

в умовах кредитно-модульної системи його організації

Планування навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців здійснюється за навчальними планами. Вони розробляються на основі чинних стандартів вищої освіти з неухильним виконанням нормативних частин освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик та вимогами щодо КМСОНП. Варіативна частина зазначених документів відображує специфіку діяльності ДонДУУ як вищого навчального закладу, що спеціалізовано готує кадри фахівців з менеджменту, економіки, права, соціології та соціальної роботи для ефективної діяльності у мінливих умовах ринкових відносин.

Навчальні плани містять графіки навчального процесу, які розробляються випусковими кафедрами, підписуються завідувачами кафедр, начальником навчального відділу та першим проректором – проректором з науково-педагогічної роботи, погоджуються навчально-методичною радою університету і затверджуються ректором. На підставі навчальних планів розробляються робочі навчальні плани за напрямами підготовки та спеціальностями для студентів даного року набору. Робочий навчальний план розробляється з метою конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік. У ньому визначається загальний обсяг дисципліни в годинах та кредитах, форми підсумкового контролю. Робочий навчальний план складається випускаючою кафедрою, погоджується, підписується та затверджується у встановленому порядку.

Кількість залікових модулів для кожної навчальної дисципліни має відповідати загальному обсягу годин, відведених на вивчення даної дисципліни, та встановленої кількості кредитів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 812 від 20.10.2004 «Про особливості впровадження КМСОНП» обсяг одного кредиту за шкалою ECTS складає 36 академічних годин. Орієнтовні показники співвідношення загальної кількості годин на навчальну дисципліну, кількості кредитів і кількості залікових модулів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

^ Кількість годин

Кількість кредитів

Кількість залікових модулів

54

1,5

1-2

81

2,25

2

108

3

3

135

3,75

4

162

4,5

5


Загальний обсяг годин, відведених згідно з робочим навчальним планом на вивчення дисципліни, повинен включати години на проведення лекційних, практичних, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи, практик, курсових робіт, а також на проведення контрольних заходів.

Обсяг аудиторної роботи не повинен перевищувати 50% від загального обсягу годин, відведених в навчальному плані на дисципліну, орієнтовні обсяги самостійної та індивідуальної роботи складають 25% кожний від загального обсягу годин на навчальну дисципліну.


^ 3. Форми організації навчання

Основними формами організації навчального процесу в ДонДУУ є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи.

Основними видами навчальних (аудиторних) занять є: лекція, практичне, семінарське та індивідуальне заняття, консультація. Важливою формою організації навчального процесу в умовах КМСОНП є також самостійна робота студентів, всі види практик та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально-виконаних завдань (рефератів).

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навики їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Перелік тем (змістових модулів) практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни, її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практи­кумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний мате­ріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення аудиторних занять.

Самостійна робота над навчальною дисципліною для студентів може включати:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • підготовка до виступу на семінарському занятті;

 • підготовка до проведення практичних занять;

 • переклад іноземних текстів встановлених обсягів;

 • розв’язання і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до проведення контрольних заходів (складання змістових модулів, модульного контролю).

Індивідуальна робота студентів виконується згідно з робочим навчальним планом, її вид і зміст відображається у робочій навчальній програмі. Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять у тижневе ауди­торне навантаження студента. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на додаткових заняттях, графік яких розробляється і затверджується на початку семестру.

До індивідуальних завдань відноситься написання рефератів, есе, виконання розрахун­кових робіт, оформлення звітів, аналіз практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в олімпіадах тощо. Особливим видом індивідуальних завдань є виконання курсових і дипломних робіт, яке здійсню­ється відповідно до робочого навчального плану та існуючих вимог щодо їх змісту.

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань чи теоретичних питань навчальної дисципліни. Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни визначається графіком навчального процесу.

Практична підготовка студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного напряму підготовки. Види практичної підготовки та терміни її проведення згідно ОКХ спеціальностей визначаються навчальним планом.

З метою забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін, передбачених вибірковою частиною навчального плану студентами розробляються індивідуальні навчальні плани студентів (ІНПС), який включає інформацію про навчальні досягнення студента та використовується як документ, що доповнює чинну залікову книжку.

Розробка ІНПС здійснюється за формою та на підставі робочого навчального плану за напрямом підготовки. План містить усі обрані студентом навчальні дисципліни з вибіркового блоку професійно-орієнтовних дисциплін, що визначають профілюванням за однією із спеціальностей, яка входить до напряму підготовки.

Водночас сукупність нормативних дисциплін визначає обов'язкову складову індивідуального навчального плану студента.

При формуванні індивідуального навчального плану студента враховується виконання ним індивідуальних навчальних планів за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Індивідуальний навчальний план складається студентом під керівництвом куратора з напряму підготовки та затверджується деканом факультету.

Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента. Невиконання індивідуального навчального плану з вини студента є підставою для відрахування його із вищого навчального закладу.

Графік контрольних заходів конкретизує види та терміни викладання і контрольних заходів за тижнями з кожної дисципліни, курсової роботи, стажування тощо. Графік контрольних заходів складається випускаючою кафедрою, погоджується з навчальним відділом, затверджується деканом факультету та доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Він містить:

 • перелік дисциплін та назви кафедр, які здійснюють викладання;

 • обсяг дисциплін (час на засвоєння) в академічних годинах, національних кредитах та кредитах ЕСТS;

 • кількість залікових кредитів з кожної дисципліни;

 • види та терміни модульного і семестрового контролю.

Навчальні та робочі навчальні програми навчальних дисциплін розробляються професорсько-викладацьким складом кафедр згідно з умовами кредитно-модульної організації навчального процесу. З цією метою кожен вид занять з будь-якої дисципліни підпорядковується своїм навчальним цілям, ступінь досягнення яких має бути відповідним чином оцінений.

Програми навчальних дисциплін адаптуються до конкретних розрахунків навчального часу (лекційні, практичні, семінарські заняття, самостійна робота студентів, індивідуальна робота).

Для планування та організації контрольних заходів при кредитно-модульній системі з дисципліни, з якої складено робочу навчальну програму, поділяється за змістовими модулями, та заліковими модулями, якість засвоєння яких оцінюється відповідно до графіка контрольних заходів у навчальному процесі.

Курсові роботи, усі види практик, стажування тощо також є заліковими одиницями та підлягають окремому контролю якості засвоєння. Переліки контрольних заходів доводяться до студентів на початку навчання.


^ 3.1. Нормування навчального навантаження

Нормування навчального навантаження та інших видів діяльності професорсько-викладацького складу ДонДУУ здійснюється згідно з «Тимчасовими нормами часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної та профорієнтаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників ДонДУУ» (ухваленими на засіданні навчально-методичної ради, протокол №2 від 08.12.2011р.).


^ 3.2. Форми контролю якості знань студентів

При організації навчання за кредитно-модульною системою для визначення рівня знань студентів застосовується процедура формування підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими – результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі). Поточна навчальна діяльність передбачає послідовне і систематичне накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін.

Система контролю успішності студента включає наступні різновиди: поточний, модульний, підсумковий модульний та семестровий (академічний) контроль.

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і має на меті перевірку і визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (у розділах «Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю» та «Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля»). Вони можуть бути різними: усне опитування, обговорення проблемних питань, розв’язання ситуаційних завдань, виконання тестів, виконання аудиторних та позааудиторних контрольних робіт тощо.

^ Модульний контроль за окремий заліковий модуль може здійснюватися як під час проведення останнього семінарського або практичного заняття в межах окремого залікового модуля, так і у вигляді проведення модульної контрольної роботи (МКР), якщо це окремо передбачено змістом робочої навчальної програми. Переважна форма проведення модульного контролю - виконання за встановленим кафедрою порядком тестових завдань, які повинні бути представлені в повному обсязі у робочій навчальній програмі або видані у вигляді окремих матеріалів.

^ Підсумковий модульний контроль є відображенням рівня опрацювання студентом теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним вказаного матеріалу. Підсумковий модульний контроль відображає результат накопичення студентом балів (від 1 до 100 балів) в процесі поточної навчальної діяльності.

Повний і остаточний підсумок вивчення студентами навчальної дисципліни здійснюється під час семестрового (академічного) контролю. При семестровому контролі враховуються результати всіх попередніх видів контролю вивчення навчальної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми балів за поточну успішність та за екзамен.

На семестровий (академічний) контроль графіком навчального процесу передбачено по одному тижню в кожному семестрі.

Перелік питань для семестрового контролю, що охоплює зміст навчальної дисципліни та виноситься на семестровий (академічний) контроль, наводиться в робочій навчальній програмі (розділ «Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів»).


^ 3.2.1. Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни

Оцінювання знань студентів в ДонДУУ здійснюється на основі підрахування результатів поточної успішності і екзаменів, тобто підсумкова оцінка з навчальної дисципліни є сумою балів за виконання всіх завдань навчальної діяльності під час лекцій, семінарських (або практичних) та індивідуальних занять, самостійної роботи студента та за складений екзамен.

Об`єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал навчальної дисципліни, який перевіряється під час поточного і підсумкового контролю з метою встановлення рівня і якості засвоєння знань, формування необхідних для майбутньої професійної діяльності навичок і вмінь.

Кожна навчальна дисципліна передбачає конкретний перелік видів робіт, які зобов'язаний виконати студент, та відповідні критерії їх оцінювання, що визначаються кафедрою і наводяться у вигляді окремих таблиць або декількох абзаців тексту в робочій навчальній програмі дисципліни.

Контроль успішності студента включає наступні види: поточний, модульний за окремий заліковий модуль, підсумковий модульний за всю навчальну дисципліну, семестровий (академічний):

 • поточний контроль передбачає оцінювання успішності студентів під час аудиторних (семінарських, практичних, індивідуальних) занять та виконання ними індивідуальних, контрольних завдань (написання рефератів, тематичних повідомлень, розв`язання практичних задач тощо). Зміст поточного контролю і критерії оцінювання роботи студента в зазначених межах відображається у робочій навчальній програмі (розділи «Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля» та «Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля»).

При поточному контролі оцінюється: активність роботи студентів на семінарських або практичних заняттях, результати виконання ними індивідуальних завдань, контрольних робіт, розв`язання практичних задач, якість підготовлених студентами рефератів або тематичних повідомлень;

 • модульний контроль за окремий заліковий модуль - оцінювання в балах рівня опрацювання студентом теоретичного і практичного матеріалу в межах окремого залікового модуля певної навчальної дисципліни, успішності виконання ним фонду тестових завдань (або модульної контрольної роботи, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).

При модульному контролі оцінюється в балах рівень теоретичної (знань) та практичної (навичок і вмінь) підготовки студента за всі змістові модулі, що складають окремий заліковий модуль. Форма проведення модульного контролю переважно є письмовою або у вигляді відпрацювання комп`ютерних тестів.

 • підсумковий модульний контроль - це накопичена студентом за всі залікові модулі та науково-дослідницьку роботу (якщо це передбачено робочою навчальною програмою) сума балів. Для навчальних дисциплін, які вивчаються більше одного семестру, оцінювання досягнень студента за 100-бальною шкалою здійснюється у кожному семестрі;

 • семестровий (академічний) контроль передбачає проведення екзаменів, заліків, під час яких студенту виставляється остаточна оцінка за навчальну дисципліну, яка виводиться із суми балів за результатами підсумкового модульного контролю та складання екзамену за навчальну дисципліну, поділеної на два.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми балів за поточну успішність (результат засвоєння окремих залікових модулів) та за екзамен. Для виставлення загальної підсумкової оцінки за навчальну дисципліну до суми балів за поточну успішність додається сума балів за складання екзамену. Отримана загальна кількість балів поділяється на 2, що і становить підсумкову кількість балів за навчальну дисципліну.

Навчальні досягнення студента з вивчення змісту навчальних дисциплін за видами діяльності відображаються у «Відомості обліку поточної і підсумкової успішності».

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записуються підсумкова кількість балів за шкалою ДонДУУ, оцінка за національною (чотирибальною) шкалою і оцінка за шкалою ECTS.

В разі проведення заліку (диференційованого заліку) з навчальної дисципліни загальна підсумкова оцінка виводиться з підсумкового модульного контролю.

Для переведення отриманої студентом підсумкової кількості балів за навчальну дисципліну в національну (чотирибальну) шкалу і шкалу ECTS використовується схема, яка відображена у таблиці 2.


Таблиця 2

^ Кількість балів

за шкалою ДонДУУ

Оцінка за шкалою

національною

ECTS

90 - 100

5

(відмінно)

A

80 - 89

4

(добре)

B

70 - 79

C

60 - 69

3

(задовільно)

D

50 - 59

E

35 - 49

2 (незадовільно) –

з можливістю повторного складання екзамену

FX

1 - 34

F


У разі, якщо відповіді студента на екзамені оцінено менше ніж у 50 балів, він отримує за екзамен загальну незадовільну оцінку, що вказується у відомості обліку поточної і підсумкової успішності, і вважається не атестованим з даної навчальної дисципліни.

Якщо студент не з'явився на екзамен, в екзаменаційній відомості викладачем робиться відмітка «не з'явився». Якщо студент не з'явився на екзамен без поважних причин, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен і має заборгованість, йому виставляється оцінка «незадовільно». Незадовільна оцінка за екзамен передбачає повторне складання студентом екзамену до початку нового навчального семестру. Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів: перший раз викладачеві, другий - комісії, яка створюється деканом факультету. Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання екзамену, є остаточною.


^ 3.2.2. Критерії оцінювання курсових робіт

Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи, як правило, мають навчально-дослідницький характер і виконуються здебільшого з фундаментальних навчальних дисциплін. Для оцінювання якості курсової роботи визначаються певні показники. Орієнтовні критерії оцінювання курсової роботи та розподіл балів за ними наведено в таблиці 3.


Таблиця 3

Критерії та основні вимоги до виконання

Кількість балів

«5»

«4»

«3»

Повнота викладення матеріалу і ступінь розкриття проблеми

40

36

32

Дослідницькі навички

10

8

6

Аналітичні навички і критичне мислення

20

16

13

Оригінальність висновків і рекомендацій

15

12

10

Дотримання вимог до оформлення

5

4

3

Захист роботи

10

8

7

Усього

100

84

71*За кафедрами залишається право самостійного обирання критеріїв та основних вимог щодо виконання курсової роботи та розподілу балів за їх виконання відповідно до специфіки кафедри.


^ 3.2.3. Критерії оцінювання практичної підготовки студентів

Кількість і склад змістових модулів у звітах з видів практик визначається кожною спеціальністю зі специфіки підготовки відповідного напряму. Орієнтований зразок оцінювання звітів практичної підготовки студентів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Система оцінювання академічних досягнень студента з практики (максимальна кількість балів)

^ Зміст модулю

Критерії та основні вимоги

Максимальна кількість балів

Поточний контроль (max 50 балів)

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1

Присутність на інструктивній нараді і своєчасне отримання документації для проходження практики
2

Змістовий модуль 2

Оформлення на базі практики. Проходження інструктажу на підприємстві.
3

Змістовий модуль 3

Ознайомлення з підприємством.
5

Сума балів за перший модуль

10

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 4

Збирання фактичного матеріалу для написання звіту
10

Змістовий модуль 5

Виконання завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики.
30

Сума балів за другий модуль

40

Кількість балів за результатами поточного контролю

50

Підсумковий контроль (max 50 балів)

Виконання індивідуального завдання, написання відповідного розділу звіту

Глибина розкриття завдання, можливість використання у рамках наукових досліджень

20

Підготовка і оформлення звіту та щоденника з практики

Відповідність оформлення звіту та щоденника вимогам, наведеним в програмі

10

Захист звіту з практик

Рівень володіння матеріалом за результатами проходження практики, ступінь набуття необхідних професійних умінь і практичних навичок самостійної роботи

20

^ Кількість балів за результатами підсумкового контролю

50

Загальна кількість

100


Максимальна кількість балів присвоюється, якщо студент у повному обсязі, якісно та своєчасно виконав необхідний обсяг роботи, зібрав та засвоїв необхідний матеріал, грамотно та логічно його викладає, правильно обґрунтовує прийняті рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, виявляє творчий підхід при виконанні завдань.

Кількість оціночних балів знижується (до 50%) у разі, якщо студент виконує роботи з порушенням терміну, неповністю виконує поставлені завдання, припускає неточності в оформленні матеріалу, при захисті результатів практики є непослідовним у відповідях, недостатньо обґрунтовує свої висновки.

Кількість балів знижується на 50% та більше за умови поверхневого знання студентом матеріалу, припусканні ним суттєвих неточностей, недостатньо чітких формулювань при викладанні матеріалів звіту. При цьому студент недостатньо володіє навичками застосування професійних знань.

Бали взагалі не нараховуються, якщо студент не виконав певний вид завдання, виконав його з нехтуванням встановлених вимог, не може відповісти на запитання щодо сутності досліджених питань, не виконав календарний план проходження практики.

Оцінка результатів проходження практики у балах і за національною шкалою зазначається у відомості захисту практики за підписами керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту практичної підготовки студентів ДонДУУ.


^ 4. Навчально-методичне забезпечення

кредитно-модульної системи організації навчального процесу

До навчально-методичного забезпечення КМСОНП мають входити:

 • підручники, навчальні посібники, навчально-методичні комплекси дисциплін, навчально-методичний комплекс спеціальності;

 • інструктивно-методичні матеріали з усіх видів навчальних занять та індивідуальних завдань;

 • індивідуальні завдання для самостійної роботи;

 • система діагностики якості засвоєння навчального матеріалу з усіх видів навчальних занять з критеріями оцінювання;

 • методичні матеріали до виконання курсових, випускних, дипломних та магістерських робіт;

 • інструктивно-методичні матеріали до самостійного опрацювання фахової літератури тощо.

Забезпеченість навчального процесу науково-методичними матеріалами визначається з розрахунку: один примірник кожного виду видання на двох студентів.


^ 5. Специфіка відрахування, переведення, поновлення студентів

та переривання їх навчання в умовах впровадження КМСОНП

Загальний порядок відрахування, переведення, поновлення студентів та переривання їхнього навчання визначено у «Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» (наказ Міністерства освіти України від 15 07.96 № 245).

Відрахування студентів. Студент може бути відрахований з ДонДУУ:

 • за власним бажанням;

 • у зв’язку із переведенням до іншого навчального закладу освіти;

 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

 • за академічну неуспішність;

 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

 • за порушення умов контракту;

 • в інших випадках передбачених законами.

Студенти, що навчаються на денній формі навчання в університеті з усіх спеціальностей і напрямів підготовки, які одержали до 50 балів з трьох і більше дисциплін підлягають відрахуванню із ДонДУУ. Проекти наказів про відрахування таких студентів подаються деканами факультетів і директорами коледжів у встановленому порядку.

Студенти, що пропустили з поважних причин навчальні заняття та не одержали підсумкові оцінки, можуть відпрацьовувати відповідні залікові модулі і отримати певну кількість балів. Рішення з таких відпрацювань приймає і дає направлення декан факультету або директор коледжу.

^ Переведення студентів. При переведенні з іншого навчального закладу студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання з обов’язковим зазначенням назви дисциплін, їх загального обсягу, кількості залікових кредитів та форм семестрового (академічного) контролю.

При позитивному розгляді заяви ректором, деканат здійснює перезарахування результатів навчання. Академічна різниця з нормативної частини навчання не має перевищувати, як правило, п’ять дисциплін. Обсяг вибіркової частини попереднього навчання зараховується повністю. Різниця залікових кредитів, яку необхідно скласти додатково, формується за вибором студента з переліку вибіркових дисциплін відповідного напряму підготовки для поточного навчального року.

^ Поновлення до складу студентів. Здійснюється ректором ДонДУУ належно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу. Студенти які навчались в неакредитованих, недержавних вищих закладах освіти не користуються правом поновлення до ДонДУУ. Особи які відраховані з ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації можуть бути поновлені також на навчання до коледжів університету. Заява про поновлення повинна бути розглянута протягом двох тижнів і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється ректором ДонДУУ. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. Поновлення студентів на перший курс ДонДУУ забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були відраховані з першого курсу за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з ВНЗ здійснюється під час канікул.

^ Переривання навчання. Студент може взяти перерву у навчанні (академічну відпустку, повторний курс) згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеного у Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.06.1996 р. № 191.


^ 6. Стипендіальне забезпечення студентів

Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання індивідуального навчального плану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» зі змінами від 15.02.2006 р., а також згідно Постанови Кабінету міністрів України № 150 від 15.02.2006 р. При перевищенні граничного терміну навчання стипендія студентам не призначається у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування цього етапу навчання.

Загальна підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, яка виставлена у відомості обліку поточної та підсумкової успішності, є остаточною і враховується при призначенні стипендій. Для нарахування стипендії студенту необхідно набрати від 70 до 100 балів. Якщо загальна підсумкова сума балів, отриманих студентом, становить від 1 до 69 балів, то стипендія не нараховується.


^ 7. Обов’язки та права учасників

кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Декан факультету повинен:

 • організовувати навчально-методичну, наукову та виховну роботу зі студентами факультету;

 • здійснювати контроль за відвідуванням студентами навчальних занять;

 • використовувати результати модульного, семестрового та підсумкового контролю для адміністративних заходів відповідно до чинного законодавства щодо стипендіального забезпечення, переведення, відрахування та поновлення студентів.

^ Завідувач кафедри повинен:

 • організувати підготовку науково-методичного забезпечення навчального процесу за КМСОНП;

 • забезпечити надання студентам повної та своєчасної інформації щодо системи організації, контролю та оцінювання поточних та підсумкових знань;

 • аналізувати та розглядати на засіданнях кафедри результати модульного контролю і вживати відповідні заходи щодо його удосконалення;

 • контролювати об'єктивність контрольних заходів;

Викладач повинен:

 • на початку викладання дисципліни надати студентам склад модулів за певним видом занять, розподіл часу на засвоєння модулів, терміни проведення контрольних заходів, методичні матеріали щодо технології модульного контролю з конкретного виду занять;

 • використовувати об'єктивні та прозорі засоби контролю з визначеними критеріями оцінювання, орієнтовані на діагностику здатності застосування знань відповідно до стандартів вищої освіти;

 • організувати самостійну роботу студентів  відповідно до вимог Положення про організацію самостійної роботи студентів ДонДУУ (введеного в дію наказом ректора від 07.07.2011р. № 816);

 • у термін, визначений графіком навчального процесу, надавати в деканати інформацію про поточну успішність студентів;

 • своєчасно та якісно заповнювати семестрові відомості та передавати їх у деканат не пізніше другого дня після проведення підсумкового контролю;

 • аналізувати результати модульного контролю та інформувати завідувача кафедри;

 • своєчасно інформувати студентів про результати контрольних заходів і роз'яснювати студентам допущені помилки та відповідність оцінки визначеним критеріям.

Студент повинен:

 • забезпечувати необхідний рівень якості засвоєння програми підготовки та своєчасність виконання всіх навчальних завдань;

 • виконувати відповідні контрольні випробування у визначені терміни.Студент має право на:

 • своєчасне одержання інформації щодо складу і термінів складання змістових модулів, системи організації, контролю та оцінювання поточних та підсумкових знань;

 • перерву  в навчанні (академічну відпустку, повторний курс);

 • одержання стипендії за підсумками виконання індивідуального навчального плану;

 • обрання тематичного блоку дисциплін варіативної частини;

 • складання академічної різниці нормативної частини навчання та зарахування вибіркової частини попереднього навчання в іншому вищому навчальному закладі.


Схожі:

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про кредитно-модульну технологію організації навчального процесу у Луцькому державному технічному університеті розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради університету протокол № від 2005р
Луцькому державному технічному університеті для забезпечення умов участі в педагогічному експерименті. Під час розробки цього документу...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Івано-Франківському національному медичному університеті (нова редакція)
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) пунктом 8/1 такого змісту
У зв’язку з тим, що при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Сумду в різні роки навчання студентів...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті (нова редакція) Суми 2010 загальні положення
Мон україни від 30. 12. 2005 №774, а також «Методичні рекомендації щодо запровадження кредитно-трансферної системи та її ключових...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу iconПротокол №6 Ректор М. М. Рожко Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального
Кмсонп – створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього І наукового простору шляхом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи