Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна icon

Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Скачати 170.02 Kb.
НазваТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Дата23.03.2013
Розмір170.02 Kb.
ТипДокументи

Теми рефератів


з дисципліни «Облік і аудит»

для 3-го курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
з\п

Тема реферату

Література

1

2

3

1

Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик.

[1-10]

2

Бухгалтерські рахунки і принцип їх побудови.

[1-10]

3

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

[1-10]

4

Використання подвійного запису для накопичення інформації на рахунках бухгалтерського обліку.

[1-10]

5

Первинна документація бухгалтерського обліку.

[1-10]

6

Облікові регістри.

[1-10]

7

Організація документообігу, зберігання документів.

[1-10]

8

Порядок проведення інвентаризації активів та розрахунків підприємства.

[1-10]

9

Форми ведення бухгалтерського обліку.

[1-10]

10

Первісна оцінка основних засобів, що поступають на підприємство.

[1-10]

11

Методи оцінки вибуття запасів.

[1-10]

12

Порядок переоцінки оборотних та необоротних активів.

[1-10]

13

Визначення собівартості реалізованої продукції.

[1-10]

14

Облік надходження, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів.

[1-10]

15

Облік інші необоротних матеріальних активів.

[1-10]

16

Облік капітальних інвестицій.

[1-10]

17

Облік нематеріальних активів.

[1-10]

18

Визначення та облік зносу та амортизації необоротних активів.

[1-10]

19

Визначення та класифікація запасів відповідно до П(С)БО.

[1-10]

20

Аналітичний облік та документальне оформлення операцій з запасами.

[1-10]

21

Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів.

[1-10]

22

Порядок ведення касових операцій в національній валюті.

[1-10]

23

Порядок отримання грошових коштів в банці і здачі їх в банк.

[1-10]

24

Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунку в банку.

[1-10]

25

Облік грошових коштів в іноземній валюті.

[1-10]

26

Облік розрахунків з підзвітними особами.

[1-10]

27

Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

[1-10]

28

Облік розрахунків векселями.

[1-10]

29

Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

[1-10]

30

Облік резерв сумнівних боргів.

[1-10]

31

Облік фінансових інвестицій.

[1-10]

32

Особливості обліку інвестицій, що надають право власності.

[1-10]

33

Методи відображення довгострокових фінансових інвестицій.

[1-10]

34

Формування та облік статутного капіталу.

[1-10]

35

Формування та облік резервного капіталу.

[1-10]

36

Облік нерозподіленого прибутку чи непокритих збитків.

[1-10]

37

Облік потенційних зобов’язань - забезпечень наступних витрат та платежів.

[1-10]

38

Облік кредитів банку.

[1-10]

1

2

3

39

Облік розрахунків з учасниками.

[1-10]

40

Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами.

[1-10]

41

Оподаткування діяльності підприємства та облік розрахунків з бюджетом.

[1-10]

42

Принципи організації оплати праці на промисловому підприємстві.

[1-10]

43

Облік особового складу, відпрацьованого часу та виробленої продукції.

[1-10]

44

Методика нарахування заробітної плати.

[1-10]

45

Визначення суми відпускних та допомоги з тимчасової втрати працездатності.

[1-10]

46

Утримання податку з доходів працівників підприємства.

[1-10]

47

Утримання внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

[1-10]

48

Нарахування внесків на фонд оплати праці, що здійснюються за рахунок витрат підприємства.

[1-10]

49

Відображення на рахунках синтетичного обліку розрахунків за оплати праці та соціального страхування робітників.

[1-10]

50

Облік витрат за економічними елементами ( рахунки класу 8).

[1-10]

51

Облік витрат на виробництво продукції (рахунок 23).

[1-10]

52

Облік витрати різних видів діяльності підприємства (рахунки класу 9).

[1-10]

53

Облік доходів і фінансових результатів.

[1-10]

54

Складання фінансової звітності українських підприємств.

[1-10]

55

Організаційно-правове забезпечення процесу зовнішнього аудита.

[1-10]

56

Організація й планування зовнішнього аудита.

[1-10]

57

Оцінка істотності помилок і аудиторського ризику.

[1-10]

58

Аудит системи керування підприємством.

[1-10]

59

Аудит стану внутрішнього контролю й дотримання обліково-економічної політики підприємства.

[1-10]

60

Аудит операцій з основними коштами.

[1-10]

61

Аудит операцій з нематеріальними активами.

[1-10]

62

Аудит операцій з фінансовими вкладеннями.

[1-10]

63

Експертна оцінка схоронності товарно-матеріальних цінностей і якості організації інвентаризаційної роботи.

[1-10]

64

Аудит процесу ціноутворення (на прикладі оптової або роздрібної ланки торговельного підприємства).

[1-10]

65

Аудит розрахунків з постачальниками.

[1-10]

66

Аудит повноти й своєчасності оприбуткування, обґрунтованості списання товарно-матеріальних цінностей.

[1-10]

67

Аудит операцій виробництва й реалізації готової продукції.

[1-10]

68

Аудит операцій реалізації товарів і формування доходу від реалізації.

[1-10]

69

Експертна оцінка стану товарних запасів (на прикладі оптової або роздрібної ланки торговельного підприємства).

[1-10]

70

Аудит операцій з матеріалами для господарських потреб і малоцінним інвентарем (МБП).

[1-10]

71

Аудит операцій із цінними паперами.

[1-10]

72

Аудит валютних операцій.

[1-10]

73

Аудит операцій з готівкою.

[1-10]

74

Аудит операцій на рахунках у банках.

[1-10]

75

Аудит розрахунків по товарних операціях.

[1-10]

76

Аудит розрахунків по нетоварних операціях.

[1-10]

77

Аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

[1-10]

1

2

3

78

Аудит розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість і акцизний збір.

[1-10]

79

Аудит розрахунків по оплаті праці.

[1-10]

80

Аудит вірності й обґрунтованості формування валових доходів підприємства.

[1-10]

81

Аудит вірності й обґрунтованості формування валових видатків.

[1-10]

82

Аудит операцій формування фінансових результатів.

[1-10]

83

Аудит операцій використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

[1-10]

84

Аудит операцій формування й використання фондів спеціального призначення.

[1-10]

85

Аудит формування статутного фонду підприємства ( на прикладі підприємств різних організаційно-правових форм).

[1-10]

86

Аудит вірності й об'єктивності фінансової звітності.

[1-10]

87

Аудит правильності визначення податків і своєчасності їхньої сплати.

[1-10]

88

Аудит інтелектуальної власності.

[1-10]

89

Аудит операцій зовнішньоекономічної діяльності.

[1-10]

90

Аудит фінансового стану й ефективності господарювання підприємства.

[1-10]

91

Аудит стану й ефективності використання майна й капіталу ( на прикладі будь-якого типу підприємства).

[1-10]

92

Аудит діяльності підприємців без утворення юридичної особи.

[1-10]

93

Аудит розрахунків з бюджетом по місцевих податках і зборах.

[1-10]

94

Аудит фінансових результатів.

[1-10]^ Критерії оцінки знань:


Реферат зараховується, якщо тема розкрита у повному обсязі, логічно, послідовно викладено матеріал, доречно використані факти. Студент активно й аргументовано захищає власне бачення проблеми, вміло робить правильні висновки та узагальнення.


Вимоги до оформлення реферату:

1. Титульний лист

2. План реферату.

3. Вступ.

4. Розкриття теми реферату.

5. Висновок.


Рекомендований обсяг 12-15 сторінок.

Знати матеріал реферату.


1. Номер теми реферату для курсантів денної форми навчання обирається за порядковим номером курсанта в журналі.


2. Номер теми реферату для студентів заочної форми навчання обирається за першою літерою прізвища та останньою цифрою шифру в табл. 1.


Наприклад:


Петров Іван Сергійович Ш - 12275

(П.І.Б.) № шифру


Тема реферату № 56


Таблиця 1. – Вибір номера теми реферату

^ Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання літера прізвища

А Б В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г Д Е Є

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ж З І Ї

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

И Й К

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Л М Н

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

О П

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Р С Т

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

У Ф Х

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Ц Ч Ш

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Щ Ю Я

91

92

93

94

1

2

3

4

5

6Рекомендована література:


  1. Горицкая Н.Г. Особенности бухгалтерського учета в современных условиях / Н.Г. Горицкая. - К.: Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2002. – 352 с.

  2. Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник / А.В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 235с

  3. Рядська В.В. Аудит: навч. посібник/В.В. Рядська, Я.В. Петраков. –К.: ЦУЛ, 2008. – 416 с.

  4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность: Учебник / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2008. – 1012 с.

  5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош – К.: Т-во «Знання», 2001. – 402с.

  6. Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посібник / А.Ж. Пшенична. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320с.

  7. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум: навч. посібник для ВНЗ / І.Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко., Полтавська Державна аграрна академія - К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

  8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник / Н.М.Ткаченко. –7-е изд. – К.: АСК, 2005. – 864 с.

  9. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.- (Альма – матер).

  10. Аудит: теорія і практика: навч. посібник / А. Г. Загородній та ін. – 2-ге вид. перераб. та доп. – Львів: Видавництво Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. – 456 с.Підготував

к.е.н, доцент Бессонова С.І.


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. Лисий О.П.

Схожі:

Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Державне регіональне управління» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Макаренко Марина Василівна
Основне призначення організаційних елементів у складі комплексного механізму управління
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Хаджинова Олена Вікторівна
Грошова система і методи державне регулювання грошового обороту і грошового ринку
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Глобалізм і зовнішньоекономічна діяльність» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Державне регулювання міжнародної торгівлі в си­стемі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Організація праці менеджера» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат технічних наук, доцент Дергаусов Михайло Михайлович
Фактори, які впливають на формування, стиль та культуру менеджменту в ринкових умовах
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconРефератів з дисципліни «Логіка» для 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат історичних наук, доцент Шмачкова Ольга Миколаївна
В чому сутність зміни поглядів на логічні основи теорії аргументації в нашому столітті?
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Ділова взаємодія (розташування, позиції, міжособовий простір учасників) при спілкуванні
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconРефератів з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Кучерявенко Світлана Юріївна
Загальний розвиток адміністративного менеджменту в постіндустріальних розвинених країнах
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків
Теми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна iconТеми рефератів з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна
Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи