Вимоги до оформлення тез icon

Вимоги до оформлення тез
Скачати 80.99 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез
Дата29.07.2012
Розмір80.99 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

• роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для

публікації в інші видання;

• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;

• у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і

методи її виконання, отримані результати і висновки;

• усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після

згадування повного терміну;

• тези не повинні містити таблиці і малюнки;

• обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;

• текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;

• параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками –півтора інтервали;

• файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");

• назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: petrov_int.rtf).

^ Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі,

якщо робота буде представлена не англійською мовою), назва роботи англійською мовою, ініціали і прізвища

авторів українською (російською) та англійською мовами, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового

керівника, повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, вчене звання та науковий

ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри, текст тез (українською або російською), резюме англійською мовою.

Приклад:

^ ПСИХОЛОГІЯ В ПЕДІАТРІЇ

PSYCHOLOGY IN PEDIATRICS

Іванов І.І./ I.Ivanov

Науковий керівник: д.м.н., проф. С.С.Сидоренко

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра медичної психології та педагогіки (зав. каф.: д.м.н., проф. С.Д. Максименко)

м. Київ, Україна

Текст Текст Текст Текст Текст ......

Summary: Text Text Text Text Text of summary……

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конгресі на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

СТАТТІ:

1.Стаття публікується українською, англійською або російською мовами.

2.Вік автора, прізвище якого зазначається першим, не повинен перевищувати 35 років.

3.Текст набирається в редакторі Word for wіndows (будь-якої версії)

гарнітурою «Tіmes New Roman», 14 пт., без табуляторів, через півтора інтервали з полями з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках не повинно бути слів, набраних великими літерами.

4.Структура основного тексту статті повинна відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Розмір не повинен перевищувати: статті - до 9с., огляду,

проблемної статті - до 12с., короткої інформації - до 3с.

5.Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються з

таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Публікація повинна включати такі необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному огляді та зв'язок її з важливими науковими або практичними задачами;

аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких ґрунтується вирішення даної проблеми та на які посилається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання мети статті; викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів; висновки по цьому дослідженню і перспективи подальших досліджень у

даному напрямку (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до спеціалізованих видань, внесених до списків ВАК України»).

6.Резюме повинне доповнювати мову в тексті статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою , то резюме повинно бути російською та англійською мовами), переклад повинний бути якісним та точним.

7.На 1-й сторінці тексту розміщають: 1) індекс УДК і назву статті; 2) прізвища й ініціали авторів; 3) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова - 5-10 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті.

8. Назви препаратів потрібно вказувати з маленької літери.

9.Список використаної літератури оформляється на окремих сторінках.


Додаток №1.

Кореспондентський рахунок в Головному Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області,

МФО 351005

Рахунок№10028000002396

ПАТ «УкрСиббанк»

Україна, 01025, м. Київ, пр-кт

Перемоги, 3

ЕДРПОУ 09807750

Транцитний рахунок 29246000000105

Рахунок отримувача:

26204317184500

Отримувач: Молочек Анастасія Юріївна


^ ABSTRACT REQUIREMENTS:

• work sent to participate in the Congress, shall not be earlier than the published or submitted for publication in other publications;

• One author can publish only one or two working in co-authorship;

• the structure of the paper must be short a purpose and mission study materials and methods of implementation, results and conclusions;

• All abbreviations (except units of measurement) may be used only after reference to the full term;

• Abstracts should not contain tables and figures;

• Total size of the abstract - should not exceed 2500 characters, including spaces and a summary in English;

• The abstract text and a summary printed in MS Word, in format A4 with margins on all sides - 2 cm;

• formatting: font Times New Roman, font size - 14, Normal, line spacing - one and a half of the interval;

• files in rtf (save the file choose "save as ..." and select the file type "Text Format rtf");

• The name of the file should contain the author's name in the English language and code sections (eg: petrov_int.rtf).


The structure of the print works: job title in large letters in Ukrainian or Russian language (if the work will be presented not in English), the name of the English initials and surname of the authors in Ukrainian (Russian) and English language, academic title and academic degree , name of supervisor, the full name, institution, department, on which work was performed, rank, degree, name of head of the department, the text of abstracts (in Ukrainian or Russian), English summary.

.

Example:

^ ПСИХОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ

PSYCHOLOGY IN PEDIATRICS

Иванов И.И../ I.Ivanov

Supervisor: prof. S. Sidorenko

National Medical University im.A.A.Bogomoltsa

Department of General and Medical Psychology and Education (Head of Department.: Prof. Maksymenko S.D.)

Text Text Text Text Text ...........

Summary: Text Text Text Text Text of summary……


ATTENTION! The Organizing Committee reserves the right to qualify for personal participation in the Congress on a competitive basis. If the work does not meet the requirements or is not passed the competitive selection, organizational fee is not refundable. All participants, whose work will be recommended to participate in an oral or poster presentation will be sent an invitation to e-mail.


^ REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

1.The article has to be printed in English, Ukrainian and Russian languages.

2. Age of the author, whose name is first, not to exceed 35 years.

3.Text has been typed in editor Word for Wіndows (any version) headset "Tіmes New Roman», 14 Fri, without tabs, and a half spacing with margins on all sides by 20 mm. The text and the title should not be words, typed in capital letters.

4.The structure of main text should meet the generally accepted structure for scientific articles. Size should not exceed: Article - up 9p., Review, problem articles - to 12p., Short information - up to 3 pages.

5.The articles that contain the results of experimental studies, including dissertations, consist of the following sections: "Introduction," "Purpose," "Materials and Methods", "Results and Discussion", "Conclusions" ..


^ The publication must include the following elements:

- formulation of the problem in a general review and its relationship with important scientific and practical tasks;

- analysis of recent research and publications on which to base solution to the problem and referenced by the author, a selection of outstanding early part of the general problem, which is dedicated to this, the formation of the purpose of Article;

- reupload the basic material research with full justification of scientific results, the conclusions of the study and perspectives further research in this area.

- summary should has complement the language of the text of the article (for example, if an article is written in Ukrainian, the summary should be in Russian and English), translation must be accurate and understandable:

- at the 1st page of text, put: 1) the index of UDC and title of the article, and 2) the names and initials, 3) where the authors work, city and country (for foreigners), and 4) key words - 5-10 words or phrases that reveal the meaning of the article;

- name drugs must be specified in lowercase;

- the list of literature is made on a separate page.


^ Addiction №1.

Кореспондентский счет в Главном Управлении НБУ в г.Киеве и Киевской области,

МФО 351005

Счет№10028000002396

ПАО «УкрСиббанк»

Украина, 01025, г. Киев, пр-кт

Победы, 3

ЕДРПОУ 09807750

Транцитный счет 29246000000105

Счет получателя:

26204317184500

Получатель: Молочек Анастасия Юрьева


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:

• работы, отправленные для участия в конгрессе, не должны быть раньше опубликованными или направлены для публикации в другие издания;

• один автор может опубликовать только одну работу или две в соавторстве;

• у структуре работы обязательно должны быть коротко отображены цель и задание исследования, материалы и методы ее исполнения, полученные результаты и выводы;

• все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут использоваться только после упоминания полного термина;

• тезисы не должны содержать таблиц и рисунки;

• объем материалов для печати – текст тезисов не должен превышать 2500 знаков, включая пробелы и резюме на английском языке;

• текст тезисов и резюме печатается в редакторе MS Word, у формате А4 с полями: со всех сторон - 2 см;

• параметры форматирования: шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, обычный, расстояние между строками – полтора интервала;

• файлы в формате rtf (при сохранении файла выбрать "сохранить как…" и выбрать тип файла "текст в формате rtf");

• название файла должно содержать фамилию автора на английском языке и код секции (например: petrov_int.rtf).

^ Структура печатанной работы: название работы большими буквами на украинском или русском языке (в случае, если работа будет представлена не на английском языке), название работы на английском, инициалы и фамилия авторов на украинском (русском) и английском языке, ученное звание и научная степень, Ф.И.О. научного руководителя, полное название организации, заведения, кафедры, на которой исполнялась работа, ученное звание и ученная степень, Ф.И.О. заведующего кафедры, текст тезисов (на украинском или русском), резюме на английском языке.


Пример:

^ ПСИХОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ

PSYCHOLOGY IN PEDIATRICS

Иванов И.И../ I.Ivanov

Научный руководитель: д.м.н., проф. С.С.Сидоренко

Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца

Кафедра общей и медицинской психологи и педагогики (зав. каф.: д.м.н., проф. С.Д. Максименко)

г. Киев, Украина

Текст Текст Текст Текст Текст ......

Summary: Text Text Text Text Text of summary……

ВНИМАНИЕ! Организационный комитет оставляет за собой право проводить отбор для персонального участия в конгрессе на конкурсной основе. В случае, если работа не отвечает требованиям оформления или не прошла конкурсный отбор, организационный сбор не возвращается. Всем участникам, работы которых будут рекомендованы для участия в виде устного или стендового доклада, будет отправлено приглашение на e-mail.


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

1.Статья печатается на украинском, английском и русском языках.

2. Возраст автора, фамилия которого определяется первой, не должен превышать 35 лет.

3.Текст набирается в редакторе Word for wіndows (любой версии)

гарнитурой «Tіmes New Roman», 14 пт., без табуляций, через полтора интервала с полями со всех сторон по 20 мм. В тексте и заглавии не должно быть слов, набранных большими буквами.

4.Структура основного текста статьи должна отвечать общепринятой структуре для научных статей. Размер не должен превышать: статьи - до 9с., обзора, проблемной статьи - до 12с., короткой информации - до 3с.

5.Статьи, содержащие результаты экспериментального исследования, в том числе диссертационных, состоят из таких разделов: «Вступление», «Цель работы», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждения», «Выводы».. Публикация должна включать в себя следующие необходимые элементы:

постановка проблемы в общем обзоре и связь ее с важными научными или практическими заданиями;

анализ последних исследований и публикаций, на которых базируется решение данной проблемы и на которые ссылается автор; выделение нерешенных раннее частей общей проблемы, которая посвящается данная; формирование цели статьи; выкладывание основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших исследований в данном направлении

(Постанова президії ВАК України від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до спеціалізованих видань, внесених до списків ВАК України»).

6.Резюме должно дополнять язык текста статьи (например, если статья написана на украинском языке, то резюме должно быть на русском и английском языках), перевод должен быть точным и понятным..

7.На 1-й странице текста помещают: 1) индекс УДК и название статьи; 2) фамилии и инициалы авторов; 3) место, где работают авторы, город, страну (для иностранцев); 4) ключевые слова - 5-10 слов или словосочетаний, которые раскрывают смысл статьи.

8. Название препаратов нужно указывать с маленькой буквы.

9.Список использованной литературы оформляется на отдельной странице.


Приложение №1.

Кореспондентский счет в Главном Управлении НБУ в г.Киеве и Киевской области,

МФО 351005

Счет№10028000002396

ПАО «УкрСиббанк»

Украина, 01025, г. Киев, пр-кт

Победы, 3

ЕДРПОУ 09807750

Транцитный счет 29246000000105

Счет получателя:

26204317184500

Получатель: Молочек Анастасия Юрьева

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
move to 849-14169
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи