Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів icon

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів
Скачати 66.24 Kb.
НазваПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів
Дата30.01.2013
Розмір66.24 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

член-кор. НАМН України,

професор _____ О.П. Яворовський

"__"__________ 2012 р.


РЕГЛАМЕНТ

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ІЗ ВНУТРІШНІХ, ПРОФЕСІЙНИХ, ІНФЕКЦІЙНИХ І ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ НА 2011/2012 н.р.для студентів 6 курсу медичного факультету № 2

в 2011 – 2012 н.р.


Київ-2012

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практично-орієнтований комплексний державний іспит із внутрішніх, інфекційних, професійних і хірургічних хвороб з дитячою хірургією проводиться за розкладом Навчальної частини Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

^ Практично-орієнтований державний випускний іспит є другим етапом державної атестації випускників медичного факультету №2, що здійснюється відповідно Наказу МОЗ України № 53 від 31.01.2005 "Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах Ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина" . Цей етап атестації проводиться після одержання результатів ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2” з Центра ліцензування.

До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та освітньо-професійної програми із спеціальності, незалежно від результату складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2”.

За місяць до початку практично-орієнтованого державного іспиту наказом ректора формується державна екзаменаційна комісія (ДЕК) і секретаріат.

 1. ^ СТРУКТУРА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО
  ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВИПУСКНИКІВ


Практично-орієнтований комплексний державний іспит складається з двох частин:

1) безпосередня робота з хворими

2) демонстрація основних умінь і практичних навичок згідно Освітньо- кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста за спеціальністю 7.110101 "Лікувальна справа" (терапевтичний та хірургічний профіль) з використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішення ситуаційних задач.

Тривалість складання студентами державного випускного екзамену з дисципліни повинна відповідати діючій нормативній базі.

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички студентів (перший і другий етапи) і результати оцінювання заносяться у відповідні Протоколи проведення й оцінювання першої і другої частини іспиту, форма яких визначена Наказом № 53 (31-01.05) і наказом №260 від 17.05.2011 НМУ імені О.О. Богомольця. До таких протоколів відносяться (зразки додаються):

 • Протокол №1 (оцінювання першої частини іспиту);

 • Протокол №2 (оцінювання другої частини іспиту);

 • Протокол №3 (оцінювання загального результату практично-орієнтованого державного іспиту);

 • Протокол №4 (з присвоєння кваліфікації).

Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається:

 • в балах (максимальна кількість балів - 200);

 • оцінкою за традиційною шкалою («5» - «відмінно»; «4» - «добре»; «3» - «задовільно»; «2» - «незадовільно»);

 • оцінкою ECTS (“A”, ”B”, ”C”, ”D”, ”Е”, ”FX”).

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах №1, №2 та у Протоколі №3 проведення та оцінювання іспиту за такою шкалою відповідності:

 • 200-180 балів – «5», А;

 • 179-160 балів – «4», В;

 • 159-140 балів – «4», С;

 • 139-120 балів – «3», D;

 • 119-100 балів – «3», Е;

 • нижче 100 балів – «2», FX.

Максимальна оцінка в балах за кожне завдання, передбачене в Протоколах №1,2 визначається таким чином: для клінічних дисциплін 200 балів ділиться на 25 завдань і дорівнює 8 балів.

Виконання Типових задач діяльності та умінь, що перевіряються під час державного випускного іспиту і заносяться до Протоколів №1, 2 оцінюється балами для клінічних дисциплін:

 • 8 балів – виконано;

 • 6 балів – виконано з дрібними помилками;

 • 4 бали – виконано з грубими помилками;

 • 0 балів – не виконано.

 1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Студент отримує в голови ДЕК направлення, у якому зазначені лікувальне відділення, палата, прізвище, ім'я і по батькові хворого, направляється у відповідне відділення, де проводить обстеження хворого і відповідає біля ліжка хворого екзаменаторам та членам ДЕК.
^

Перша частина практично-орієнтованого комплексного


державного іспиту

Перший етап полягає в обстеженні хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити опитування та об’єктивне обстеження хворих, установлювати і обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування у разі захворювань згідно ОКХ за спеціальністю 7.110101 "Лікувальна справа" (терапевтичний та хірургічний профіль). Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички випускника і заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту.

^ Другий етап першої частини практично-орієнтованого державного іспиту передбачає рішення ситуаційної задачі з інфекційних хвороб (формулювання діагнозу, його обґрунтування і призначення лікування). Оцінюють цей етап екзаменатори кафедри інфекційних хвороб у присутності членів ДЕК, оцінку у балах вносять до Протоколу №1 проведення та оцінювання першої частини іспиту з клінічних дисциплін.
^

Друга частина практично-орієнтованого комплексного


державного іспиту

Друга частина практично-орієнтованого державного іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, що не передбачає безпосередньої роботи з хворим.

Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач.

Друга частина іспиту включає:

 1. Оцінку навичок студентів діагностувати невідкладні стани і оказувати екстрену медичну допомогу (ситуаційні задачі 1 і 2), які студент отримує у екзаменаторів.

 2. Оцінку результатів лабораторних і інструментальних досліджень при хірургічних та терапевтичних захворюваннях (ситуаційні задачі 3 і 4), які студент отримує в конвертах.

 3. Уміння студентів виконувати медичні маніпуляції. Контролюють 5 лікарських маніпуляцій з Переліку умінь і практичних навичок, затвердженого ЦМК хірургічних і терапевтичних дисциплін (додаток 1).

 4. Оцінку вміння студентів діагностувати професійні захворювання (ситуаційна задача).

Оцінюють цю частину екзаменатори та члени ДЕК. Результати складання другої частини заносяться до Протоколу №2 проведення та оцінювання другої частини іспиту. Оцінки всіх етапів цієї частини іспиту у балах вносять до Протоколу №3 оцінювання загального результату практично-орієнтованого державного іспиту з клінічних дисциплін.


Для підготовки до практично-орієнтованого комплексного державного іспиту випускникам надається не менше 7 днів. Розклад складання практично-орієнтованого державного іспиту складають для групи студентів з 20 осіб.

Після завершення складання практично-орієнтованого комплексного державного іспиту проходить засідання ДЕК, на якому обговорюють результати, і голова ДЕК оголошує оцінки окремо по кожній екзаменаційній дисципліні.

Студенти, які не згідні з результатом практично-орієнтованого комплексного державного іспиту, мають право подати заяву голові ДЕК на апеляцію тільки у день іспиту.


ПЕРЕЛІК
умінь і практичних навичок, що виносяться на практично-орієнтований комплексний державний іспит 2011-2012 року із внутрішніх, інфекційних, професійних і хірургічних хвороб з дитячою хірургією


 1. Виконання штучної вентиляції легень та проведення непрямого масажу серця

 2. Реєстрація електрокардіограми в 12 відведеннях

 3. Зупинка зовнішньої кровотечі

 4. Промивання шлунка і кишечнику

 5. Проведення ін'єкцій лікарських речовин (внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньовенне струминне і краплинне введення)

 6. Вимірювання артеріального тиску

 7. Проведення катетеризації сечового міхура

 8. Визначення групи крові


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2 Амосова К.М.

член-кореспондент НАМН України,

професор, д.м.н.


Зав. кафедри хірургії №4 Мішалов В.Г.

професор, д.м.н.


Голова ЦМК з хірургічних дисциплін Бурка А.О.

НМУ ім. О.О.Богомольця

професор, д.м.н.


Голова ЦМК з терапевтичних дисциплін Нетяженко В.З

НМУ ім. О.О.Богомольця .

член-кореспондент НАМН України,

професор, д.м.н.


«Затверджено» на Вченій Раді медичного факультету №2

Протокол №_____від ____________________2012 року


Голова Вченої Ради

медичного факультету №2

член-кореспондент НАМН України,

д.м.н., професор, В.З. Нетяженко


«Затверджено» на методичному засіданні кафедри

Протокол №_____від ____________________2012 року


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

член-кореспондент НАМН України, д.м.н.,

професор К.М. Амосова


Схожі:

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом \"Медицина\". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи