Литература общие вопросы медицины icon

Литература общие вопросы медицины
Скачати 101.42 Kb.
НазваЛитература общие вопросы медицины
Дата31.01.2013
Розмір101.42 Kb.
ТипДокументи

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ


1.61(07)(06)

А 43 Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали VII наук.-практ. конф. (28 березня 2007 р., м.Київ).-К.: Нора-прінт, 2007.-153 с.


2.ГИГИЕНА


1.613.7(075.8)

Г 79 Гребняк, Н.П. Медико-физиологические и педагогические

основы физического воспитания студентов: учеб. пособие / Н.П.

Гребняк, В.П. Гребняк, А.Г. Рыбковский; Донецкий мед. ун-т .-

Донецк, 2006.- 390 с.


2.613.955(063)

Г46 Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров'я школярів: матеріали наук. -практ. конф. (18-19 жовтня 2006 р., Харків).-Харкiв, 2006.-226 с.


3.ФАРМАКОЛОГИЯ


1.615.33

А72 Антибиотики и антибактериальная терапия в хирургии/ В.А. Сипливый, А.И. Дронов, Е.В. Конь, Д.В. Евтушенко.-К., 2006.-100 с.


2.615.35(03)

С 14 Садоян, В.А. Биологически активные добавки на

фармацевтическом рынке: справ. рук-во / В.А. Садоян; ред. Л.В.

Мошкова.-М.: Литтерра, 2006.- 200 с.


^ 4.ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ


1.616-002 (075.8)

А 92 Атаман, О.В. Запалення: навч. посiбник / О.В. Атаман.

Суми, 2007.- 67 с.


5.ДИАГНОСТИКА


1.616-073

К 49 Клінічна допплерівська ультрасонографія/ ред. П.А. Аллан, пер. с англ. -2-е вид.-Львiв : Медицина свiту, 2007.-376 с.


^ 6.АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ


1.616-056.3

З-14 Загальна алергологія/ ред. М.С. Регеда.-2-е вид., доп. та перероб. -Львiв: Сполом, 2007.-117 с.


2.616-097(075.8)

А 89 Аряєв, М.Л. Формування прихильності до антиретровірусної

терапії ВІЛ-інфекції у дітей: навч. посiбник / М.Л. Аряєв, Н.В.

Котова, О.О. Старець.-К., 2006.-143 с.


7.ГЕМАТОЛОГИЯ


1.616.15(075.8)

В 48 Винниченко, Л.Б. Гематологія: навч. посiбник / Л.Б.

Винниченко, В.Ф. Орловський.-Суми, 2006.-170 с.


8.ПУЛЬМОНОЛОГИЯ


1.616.24

Е 45 Екзогенний алергічний альвеоліт / М.С. Регеда, Р.Ю. Грицко, І.Г. Гайдучок та ін.-2-е вид., доп. та перероб. -Львiв : Сполом, 2007.-200 с.


9. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ


1.616.36

З-17 Зайцев,И.А.

Хронический вирусный гепатит В в вопросах и ответах / И.А. Зайцев, А.А. Заплотная.-К., 2006.-112 с.


2.616.38 (075.8)

Л 24 Лапароскопічна хірургія в педіатрії: навч.-практ. посібник/ П.С. Русак, О.А. Данилов, Ю.П. Кукуруза, В.Ф. Рибальченко.-Житомир-Київ: Косенко,2006.-128 с.


10.ЭНДОКРИНОЛОГИЯ


1.616.4

К63 В.П.Комісаренко. Життєвий і творчий шлях.-К., 2007.-142 с.


^ 11. ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ


1.616.5

А 36 Айзятулов,Р.Ф.

Кожные болезни в практике врача. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение: рук-во для врачей / Р.Ф. Айзятулов.-Донецк: Каштан, 2006.-360 с.


2.616.5

А92 Атопічний дерматит у дітей/ М.Л. Аряєв, В.А. Клименко, А.І. Кожем'яка, В.О. Фьоклін.-К., 2006.-87 с.


^ 12.ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ


1. 617-001(075.8)

Т 65 Травматологія та ортопедія: навч.-метод. рекомендації передатестаційного курсу для лікарів II кваліфікаційної категорії/ В.Г. Климовицький, В.М. Пастернак, В.Ю. Черниш та ін.; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2007.-352 с.


^ 13.АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ


1.618.1

Ч-93 Чурилов,А.В.

Гнойные воспалительные заболевания придатков матки (диагностика, лечение, прогноз)/ А.В. Чурилов, С.В. Кушнир; Донецкий мед. ун-т .-Донецк: Норд-Пресс, 2006.-240 с.


^ II. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА


Ф4

Д58 Довідник НАТО.-Брюссель,2006.-383 с.-


Ч48

Н63 Ніколаєнко,С.М.

Освіта в інноваційному поступі суспільства/ С.М. Ніколаєнко.-К.: Знання, 2006.-207 с.


Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.-Донецьк: Схiдний видавничий дiм, 2006.

Т.14: Біологія. Біофізіологія. Медицина. Психологія.-2006.-112 с. .-12,00 грн.


Булах,Ірина Євгенівна Медична інформатика: навч. посiбник для студентів ІІ курсу мед. спец.: в 3-х ч./ І.Є. Булах, Ю.Е. Лях, І.І. Хаїмзон.-К.,2006.

Ч.1.-2006.-104 с.

Ч.2.-2006.-72 с.


Чорновіл,Вячеслав. Твори: в 10-ти т./ В. Чорновіл.-К.: Смолоскип,2006.-

Т.3: Український вісник, Вип. 1-62006.-976 с.


^ III. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


3. 1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1.Б825 Борисова,Тамара Петрівна

Клініко-морфологічна характеристика , лікування та прогноз гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10)/ Т.П. Борисова; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології .-К.,2005.-39 с.


2.В751 Воробйов,Костянтин Петрович

Моніторинг варіабельності ритму серця в інтенсивній терапії екзотоксикозів і захворювань з вегетативними порушеннями під час гіпербаричної оксигенації: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30)/ К.П. Воробйов; Дніпропетровська медична академія .-Дніпропетровськ, 2006.-36 с.


3.К262 Карпенко,Юрій Іванович

Електрофізіологічні механізми, клініка, діагностика, хірургічне і медикаментозне лікування тріпотіння передсердь: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.04)/ Ю.І. Карпенко; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії .-К.,2007.-36 с.


4.К69 Корсак,В'ячеслав Васильович

Повторні операційні втручання у стегново-підколінно-гомілковому сегменті при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ В.В. Корсак; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2007.-30 с.


5.К823 Кризина,Павло Степанович

Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.01)/ П.С. Кризина; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-28 с.


6.П195 Пастернак,Ігор Іванович

Комплексне лікування апендикулярного перитоніту у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.09) / І.І. Пастернак; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-22 с.


7.П571 Попандопуло,Андрій Геннадійович

Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних виразково-раневих дефектів нижніх кінцівок: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ А.Г. Попандопуло; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака .-Донецьк ,2007.-36 с.


3.2. ^ АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1.В397 Вехбе,Махмуд Айат

Особливості показників езофаго-рН-моніторингу при пептичній виразці дванадцятипалої кишки в сполученні з рефлюкс-езофагітом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.36)/ М.А. Вехбе; Дніпропетровська держ. мед. академія .-Дніпропетровськ ,2005.-24 с.


2. В751 Воробій,Володимир Дмитрович

Реабілітація репродуктивної функції жінок після різних варіантів оперативного лікування запальних захворювань геніталій: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / В.Д. Воробій; Тернопільський медичний ун-т .-Тернопiль ,2005.-19 с.


3.Г612 Головко,Л.Л.

Стан захисних систем організму за умови комбінованої дії солей свинцю, кадмію та нітритів і корекція їх порушень за допомогою металокомплексу та ентеросорбенту "фібросил": автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ Л.Л. Головко; Тернопільський медичний ун-т .-Тернопiль ,2005.-20 с.


4.Д575 Добрянська,О.В.

Гігієнічне обгрунтування вимог до влаштування, обладнання і організації роботи комп'ютерних ігрових закладів та проведення в них дозвілля дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.01)/ О.В. Добрянська; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева .-К.,2007.-17 с.


5.Є302 Єгоров,Олександр Олександрович

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30)/ О.О. Єгоров; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2007.-23 с.


6.Є302 Єгорова,Юлія Віталіївна

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляризації: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ Ю.В. Єгорова; Дніпропетровська медична академія .-Дніпропетровськ ,2007.-23 с.


7.З-123 Забишний,Олександр Олександрович

Лікування багатоформної ексудативної еритеми з різними клінічними проявами на слизовій оболонці порожнини рота у дитячому віці: автореф. дис... канд. мед. наук (14.01.22)/ О.О. Забишний; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-20 с.


8.З-332 Запорожець,Олена Петрiвна

Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13)/ О.П. Запорожець; Київський нац. ун-т .-К.,2005.-20 с.


9.І-247 Іващенко,Ольга Володимирівна

Анестезіологічне забезпечення екстрених оперативних втручань у новонароджених з проявами перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30)/ О.В. Іващенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк, 2006.-20 с.


10.К309 Качмарська,Марта Олегівна

NO-залежні процеси в печінці та їх зв'язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.04)/ М.О. Качмарська; Тернопільський медичний ун-т .-Тернопiль, 2005.-20 с.


11.К472 Кланца,Андрій Іванович

Оптимізація лікування гострої мезентеріальної ішемії, ускладненої інфарктом кишки (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03)/ А.І. Кланца; Вінницький мед. ун-т.-Вінниця, 2007.-24 с.


12.К563 Ковальчук,Ростислав Євгенович

Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03) / Р.Є. Ковальчук; Київська мед. академія післядипломної освіти .-К.,2005.-19 с.


13.К642 Кондратенко,Олена Євгенівна

Визначення ролі нітратного забруднення питної води і грунтів в синтезі N-нітрозамінів і формуванні канцерогенного ризику: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01)/ О.Є. Кондратенко; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева .-К.,2007.-21 с.


14.К658 Копійка,Ірина Василівна

Особливості ендометрію щодо виявлення рецепторів до лектинів, естрогенів та прогестерону: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.09) / І.В. Копійка; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К., 2007.-20 с.


15. К772 Кравчук,Інна Іванівна

Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01)/ І.І. Кравчук; Донецький мед. ун-т .-Донецьк,2007.-20 с.


16. К782 Краснов,Олександр Вікторович

Порівняльна характеристика ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології у I та II триместрах вагітності: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.15) / О.В. Краснов; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева .-К.,2007.-20 с.


17. К821 Кривокульський,Дмитро Богданович

Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07)/ Д.Б. Кривокульський; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К.,2007.-18 с.


18. К903 Кулікова,Галина Валентинівна

Клініко-ефокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного міокардиту у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ Г.В. Кулікова; Дніпропетровська держ. мед. академія .-Дніпропетровськ ,2007.-20 с.


19. Л631 Лисенко,Лідія Сергіївна

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обміну та антиоксидантної системи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30)/ Л.С. Лисенко; Донецький мед. ун-т .-К.,2006.-20 с.


20. Л631 Лисенко,Сергій Миколайович

Дислокації мозку у хворих з гліомами супратенторіальної локалізації та їх значення при хірургічному лікуванні: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.05)/ С.М. Лисенко; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова.-К.,2005.-20 с.


21. Л761 Лонде,Ольга Василівна

Взаємозв'язок вегетативної регуляції артеріального тиску з ремоделюванням міокарда лівого шлуночка у чоловіків молодого віку з артеріальною гіпертензією і методи корекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11)/ О.В. Лонде; Дніпропетровська держ. мед. академія .-Дніпропетровськ ,2007.-20 с.


22. Л84 Лукашенко,Андрiй Володимирович

Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07)/ А.В. Лукашенко; Ін-т онкології .-К.,2005.-20 с.


23. М382 Машіка,Володимир Юрійович

Ефективність лікування дітей з алергічними захворюваннями в умовах камер штучного мікроклімату соляних шахт в залежності від ступеня сенсибілізації та природньої резистентності організму: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ В.Ю. Машіка; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-22 с.


24. О-587 Онищенко,Олексій Валерійович

Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.12)/ О.В. Онищенко; Донецький мед. ун-т .-Донецьк ,2005.-20 с.


25. О-92 Охабська,Ірина Іванівна

Особливості фетоплацентарного комплексу на тлі змішаного вірусно-хламідійного інфікування вагітних: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / І.І. Охабська; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв, 2005.-20 с.


26.П389 Плиска,Олена Миколаївна

Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.22)/ О.М. Плиска; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця .-К.,2007.-19 с.


27. П912 Пушкаренко,Ольга Анатоліївна

Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як синдрому і як захворювання: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10)/ О.А. Пушкаренко; Львівський нац. мед. ун-т .-Львiв ,2007.-20 с.


28. Р82 Рубан,Микола Миколайович

Клініко-морфологічне обгрунтування нових методів хірургічного лікування післяін'єкційних гнійних ускладнень опійної наркоманії: автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / М.М. Рубан; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова .-Вінниця ,2007.-20 с.


Схожі:

Литература общие вопросы медицины iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
Литература общие вопросы медицины iconМедицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)
М54 Методичні матеріали до державної атестації випускників з спеціальностей 110101 лікувальна справа. 110104 педіатрія. Івано-Франківськ,...
Литература общие вопросы медицины icon1. общие вопросы медицины
move to 0-16844527
Литература общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
move to 0-16844519
Литература общие вопросы медицины icon1. общие вопросы медицины
Д63 Доказательная медицина. Вып. 4 : ежегод краткий справочник. М.: Сфера, 2006. 901 с
Литература общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
К 33 Кейс С. М. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ С. М. Кейс, Д. Б. Свэнсон. Филадельфия,б/г....
Литература общие вопросы медицины iconСимпозиум «Первичные системные васкулиты: общие вопросы»
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Литература общие вопросы медицины iconСимпозиум Первичные системные васкулиты: общие вопросы
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Литература общие вопросы медицины iconОбщие вопросы медицины
А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : (67 ітогова конф. Снт ім. М. Д. Довгялло...
Литература общие вопросы медицины iconОбщественная организация «Южная фундация медицины» международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы медицины: проблемы, гипотезы, исследования
Украине и мире с привлечением усилий ученых, аспирантов, студентов со всех уголков Украины и зарубежных государств, исследующих проблемы...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи