Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук icon

Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
НазваАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Сторінка7/8
Дата31.01.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ") (інформатика)

 • Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет та Транспортна академія України)

 • Системні технології (Державна металургійна академія України, м.Дніпропетровськ)

 • Сіверянський літопис (Чернігівський державний інститут економіки і управління)

 • Сіверянський літопис (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка)

 • Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького)

 • Сільськогосподарські машини (Луцький державний технічний університет)

 • Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Українська асоціація сімейної медицини)

 • Слобожанський науково-спортивний вісник (Харківський державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту)

 • Слобожанщина

 • Слово і час (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Спілка письменників України)

 • Слов'янський збірник (Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова Міносвіти України)

 • Слов'янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут "Слов'янський університет", Український комітет славістів)

 • Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація "Зварювання")

 • Современные аспекты военной медицини (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м.Київ)

 • Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України)

 • Современные строительные конструкции из металла и древесины (Одеська державна академія будівництва і архітектури)

 • Социально-экономические аспекты промышленной политики (Інститут економіки промисловості НАН України)

 • Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)

 • Соціальна економіка (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України)

 • Соціальна політика і соціальна робота (м.Київ)

 • Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології НАН України)

 • Соціальні технології (Київський університет імені Тараса Шевченка)

 • Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Інститут регіональних досліджень)

 • Соціологічні дослідження (Східноукраїнський національний університет МОН України)

 • Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології НАН України)

 • Соціум (Інститут історії України НАН України, Центр соціальної історії)

 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії України НАН України)

 • Спортивний вісник Придніпров'я (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту)

 • Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості)

 • Старожитності (Харківський історико-археологічний щорічник)

 • Статистика України (Держкомстат України, НДІ статистики Держкомстату України)

 • Стиль і текст (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка)

 • Сторінки воєнної історії України (Інститут історії України НАН України)

 • Сторінки історії (Національний технічний університет України "КПІ")

 • Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин)

 • Стратегія економічного розвитку України (Київський національний економічний університет Мін. освіти і науки України)

 • Строительное производство (НДІ будівельного виробництва, м.Київ)

 • Строительство, материаловедение, машиностроение (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури)

 • Студії з архівної справи та документознавства (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м.Київ)

 • Судноводіння (Одеська державна морська академія)

 • Судовые єнергетические установки (Одеська державна морська академія)

 • Судоходство (Одеський національний морський університет, "Судоходство")

 • Сумська старовина (Сумський державний університет)

 • Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")

 • Сучасна стоматологія (м.Київ)

 • Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України)

 • Сучасний погляд на літературу (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Міносвіти України)

 • Сучасні інфекції (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м.Київ)

 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури)

 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Національний технічний університет будівництва та архітектури)

 • Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки України)

 • Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Ужгородський державний університет Міносвіти України)

 • Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний торговельно-економічний університет)

 • Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна)

 • Східний світ (Інститут сходознавства НАН України)

 • Східно-Європейський журнал передових технологій (Українська державна академія залізничного транспорту, Технологічний центр)

 • Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського). Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика (Інститут історії України НАН України)

 • Таврический журнал психиатрии (Кримський державний медичний університет, м.Сімферополь)

 • Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м.Сімферополь)

 • Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет", УААН, Міністерство аграрної політики України)

 • Тваринництво України. (Міністерство АПК України)

 • Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)

 • Телевізійна і радіожурналістика (Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН України)

 • Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук НАН України)

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди)

 • Техническая механика (Інститут технічної механіки НАН України і НКА України) (механіка)

 • Технічна естетика і дизайн (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України)

 • Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє (Львівський державний університет імені Івана Франка)

 • Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах (Донецький державний університет)

 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання АПН, Міністерство освіти і науки України)

 • Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний університет) (математика, механіка)

 • Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України)

 • Теоретична електротехніка (Львівський державний університет ім. Івана Франка)

 • Теоретична і експериментальна хімія (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України) (фізика)

 • Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв'язку, радіомовлення і телебачення "Праці УНДІРТ" (Український НДІ радіо і телебачення, м.Одеса)

 • Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки (Східноукраїнський національний університет МОН України)

 • Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського Мінкультури України)

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України)

 • Теоретичні та практичні питання культурології (Мелітопольський державний педагогічний інститут)

 • Теоретичні та прикладні питання економіки (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 • Теория оптимальних решений (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика)

 • Теория случайных процессов (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика)

 • Теорії мікро-макроекономіки (Академія муніципального управління Міністерства освіти і науки України)

 • Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова МОН України)

 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

 • Теорія і практика будівництва (Державний університет "Львівська політехніка")

 • Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний університет МОН України)

 • Теорія і практика металургії (Державна металургійна академія)

 • Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення (Одеська державна морська академія)

 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)

 • Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика)

 • Теорія та історія архітектури і містобудування (Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України, Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування)

 • Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет)

 • Теорія та методика навчання та виховання (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)

 • Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури (Науково-дослідний інститут "Шторм" Мінпромполітики України)

 • Термоелектрика (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика)

 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)

 • Техническая механика (Інституту технічної механіки НАН України)

 • Техніка АПК (м.Київ)

 • Техніка будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури)

 • Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України (Український НДІ по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва)

 • Технічна електродинаміка (Інститут електродинаміки НАН України)

 • Технічна механіка (Інститут технічної механіки НАН України)

 • Технологические системы (м.Київ)

 • Технология и конструирование в єлектронной аппаратуре (Мінпромполітики України)

 • Технология и конструирование в єлектронной аппаратуре (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем)

 • Технология приборостроения (Технологічний інститут приладобудування, м.Харків)

 • Торгівля і ринок України (Донецький державний університет економіки і торгівлі)

 • Торгівля, комерція, підприємництво (Львівська комерційна академія)

 • Травма (Донецький державний медичний університет МОН України, НДІ травматології та ортопедії)

 • Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України)

 • Тракторная єнергетика в растениеводстве (Харківський державний технічний університет сільського господарства)

 • Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, "КРС - медичні технології", "Інвестиційно-консалтингова компанія "Універсал-контракт")

 • Транспортний комплекс України: економіка, організація, розвиток [ВАТ Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем]

 • Трибуна

 • Труди Національної Академії оборони України

 • Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. С.І.Вєркіна НАН України (математика, фізика)

 • Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України)

 • Труды Института проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины. Серия: композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия

 • Труды Института проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины. Серия: физико-химические основы технологии порошковых материалов

 • Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика)

 • Труды Никитского ботанического сада

 • Труды Одесского государственного политехнического университета

 • Углехимический журнал (Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут, м.Харків)

 • Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості України, Спілка гірничих спеціалістів України)

 • Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні (Донбаська державна машинобудівна академія)

 • Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання (Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України)

 • Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О.І.Палладіна НАН України)

 • Український селянин (Інститут історії НАН України, Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького)

 • Украинский химический журнал (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України)

 • Україна: аспекти праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці України, ТОВ "Праця")

 • Україна в Центрально-Східній Європі (НАН України, Інститут історії України НАН України)

 • Україна модерна (Львівський державний університет імені Івана Франка)

 • Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)

 • Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України)

 • Українська біографістика (Інститут біографічних досліджень, ЦНБ ім. Вернадського)

 • Українська історична та діалектна лексика (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)

 • Український керамологічний журнал (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

 • Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

 • Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку - наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України)

 • Українська література в загальноосвітній школі (Інститут педагогіки АПН України)

 • Українська література в загальноосвітній школі

 • Українська мова (Інститут української мови НАН України)

 • Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України)

 • Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах

 • Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє (Тернопільська академія народного господарства)

 • Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Національний університет "Львівська політехніка")

 • Українська термінологія і сучасність (Інститут української мови НАН України, Київський національний економічний університет МОН України)

 • Українське журналістикознавство (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка)

 • Українське літературознавство (Львівський державний університет імені Івана Франка)

 • Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 • Українське музикознавство (Національна музична академія імені П.І.Чайковського)

 • Українське право (Українська правнича фундація)

 • Українське релігієзнавство (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України)

 • Український археографічний щорічник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України)

 • Український бальнеологічний журнал (Львівський державний медичний університет)

 • Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України)

 • Український вісник психоневрології (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м.Харків)

 • Український географічний журнал (Інститут географії НАН України)

 • Український журнал гематології та трансфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ "Гемаком")

 • Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України)

 • Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")

 • Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва (Луганський державний медичний університет)

 • Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (Головне військово-медичне управління МО України)

 • Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України)

 • Український історик (журнал міжнародного Українського історичного товариства, м.Київ)

 • Український історичний журнал

 • Український історичний збірник (Інститут історії України НАН України)

 • Український кардіологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України)

 • Український математичний журнал (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика)

 • Український медичний альманах (Луганський державний медичний університет)

 • Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика)

 • Український метрологічний журнал (Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія", м.Харків)

 • Український науково-медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)

 • Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова, Українська асоціація нейрохірургів)

 • Український пульмонологічний журнал (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України)

 • Український радіологічний журнал (Харківський НДІ медичної радіології)

 • Український радіологічний журнал (Харківський НДІВ медичної радіології)

 • Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія)

 • Український судово-медичний вісник (м.Київ)

 • Український фізичний журнал (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика)

 • Український часопис міжнародного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 • Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтизіатрії та пульмунології ім. Ф.Г.Яновського АМН України)

 • Української академії державного управління при Президентові України

 • Ультразвукова перинатальна діагностика (м.Харків)

 • Упаковка (Національний університет харчових технологій, ЗАТ "Інститут "ВНДІхімпроект", ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка")

 • Управление экономикой переходного периода (Інститут економіки промисловості НАН України)

 • Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський національний університет МОН України)

 • Управління розвитком (Харківський державний економічний університет МОН України)

 • Управління сучасним містом (Українська академія державного управління при Президентові України)
 • 1   2   3   4   5   6   7   8

  Схожі:

  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
  move to 2022-4345
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconВимоги до матеріалів
  Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи