Коллективныйдогово р icon

Коллективныйдогово р
НазваКоллективныйдогово р
Сторінка2/4
Дата31.01.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Приложение №1


ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького

Міністерства охорони здоров’я України


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про оплату праці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (далі - Положення) розроблено відповідно з Трудовим кодексом України, Законом України «Про оплату праці», Законом України «Про освіту», Бюджетним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 30. 08. 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказом №90 від 02. 04. 1993 року «Про затвердження інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати науково – педагогічного персоналу вищих навчальних закладів», Наказом Міністерства освіти і науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та іншими законодавчими актами (Таблиця № 1 і Таблиця № 2).

1.2. Положення визначає джерела формування фонду оплати праці, порядок його розподілу між підрозділами, структури заробітної плати працівників, визначає правила встановлення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), умови встановлення обов'язкових доплат і надбавок, стимулюючих виплат за рахунок коштів бюджету та коштів від платних послуг.


1.3. Заробітна плата

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

1.4. Система організації оплати праці

Суб’єктами організації оплати праці виступають: Кабінет Міністрів України; Міністерство охорони здоров’я України; ректорат ДонНМУ ім. М. Горького (ректор, проректори, декани та керівники структурних підрозділів); профспілковий комітет працівників ДонНМУ ім. М. Горького; працівники ДонНМУ ім. М. Горького.

Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди; галузевої угоди; колективного договору; трудових договорів.

1.5. Джерела формування фонду оплати праці

Фонд оплати праці працівників ДонНМУ ім. М. Горького формується за рахунок коштів державного бюджету, що складається з коштів загального та спеціального фондів.

Фінансування видатків за загальним фондом державного бюджету здійснюється Міністерством охорони здоров’я України в межах затвердженого на календарний рік кошторису.

Спеціальний фонд державного бюджету ДонНМУ ім. М. Горького формується за рахунок коштів, що надходять за надання платних послуг юридичним та фізичним особам, благодійної або спонсорської допомоги, надання грантів, фінансування проектів і цільових програм, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством.

1.6. Мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Оплата праці встановлюється на рівні не нижчому, ніж діючий розмір мінімальної заробітної плати. У випадку, коли місячна заробітна плата працівника за виконану місячну, погодинну норму праці нижча розміру мінімальної заробітної плати, проводиться відповідна доплата.

1.7. Формування та затвердження штатного розкладу

Встановлення конкретних розмірів посадових окладів, надбавок і доплат працівникам проводиться згідно штатного розкладу, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України.

Штатний розклад за загальним фондом державного бюджету формується на підставі середньорічної чисельності працівників і лімітів фінансування і чисельності, що встановлюється Міністерством охорони здоров’я України.

Штатний розклад за спеціальним фондом державного бюджету формується на підставі штатних підрозділів університету, що надають платні послуги юридичним і фізичним особам, отримують благодійну або спонсорську допомогу, гранти, фінансування на виконання проектів і цільових програм, а також з інших джерел, передбачених чинним законодавством.

1.8. Індексація заробітної плати

В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

1.9. Структура заробітної плати

Фонд оплати праці складається з:

фонду основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.


^ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ


2.1. Фонд основної заробітної плати

Основна заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).

Основою організації оплати праці в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького є тарифна система. При цьому використовуються наступні форми і системи оплати праці: погодинна і погодинно-преміальна.

2.1.1. Встановлення розмірів посадових окладів і ставок погодинної оплати праці

Схеми посадових окладів і розміри ставок погодинної оплати праці встановлюються Кабінетом Міністрів України. Розміри базових посадових окладів встановлюються на підставі наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів ДонНМУ ім. М. Горького встановлюються на 5 – 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 відсотків, помічників керівників - на 30 – 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

2.1.2. Особливості встановлення розмірів посадових окладів

особам з числа науково – педагогічного персоналу

Оклади професорів і доцентів встановлюються особам, які мають вчені звання відповідно професора або доцента (старшого наукового співробітника).

Особам із числа науково – педагогічного персоналу, обраним за конкурсом або призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до 2 років від часу першого обрання чи призначення, встановлюються оклади за відповідними посадами.

Цей порядок поширюється на осіб із числа науково – педагогічного персоналу, призначених у встановленому порядку на посади професорів чи доцентів незалежно від наявності наукового ступеня, а також на сумісників.

Якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача - оклад доцента, старшого викладача.

Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства, які не мають вченого звання або наукового ступеня, але мають великий досвід практичної роботи, при призначенні їх на штатні посади науково – педагогічного персоналу або обраним за конкурсом можуть встановлюватися на строк до 5 років посадові оклади, передбачені відповідно для професора, який не має наукового ступеня доктора наук, і для доцента, старшого викладача, які мають науковий ступінь кандидата наук відповідно. Це положення не поширюється на сумісників.

2.1.3. Погодинна оплата праці працівників за проведення навчальних занять

На підставі додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005р № 557 встановлюються наступні розміри ставок погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять:

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу

(ставки) працівника І тарифного розряду

професор

доктор

наук

доцент або

кандидат

наук

особи, які не мають наукового ступеня

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра.

Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

3,99


3,40

2,82

Студенти вищих навчальних закладів III та IY рівнів акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

10,78

8,53

6,82

5,70Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук України підвищуються на 25 відсотків.

Ставки погодинної оплати праці осіб, які не мають вченого звання професора або наукового ступеня доктора наук, а також доцента або наукового ступеня кандидата наук, але які мають почесні звання, встановлюються в таких розмірах:

- почесне звання "Народний" – в розмірах, передбачених для професора, доктора наук;

- почесне звання "Заслужений" – в розмірах, передбачених для доцента, кандидата наук.

Голови і члени Державної екзаменаційної комісії (далі - ДЕК) вищого навчального закладу, які залучаються з інших вищих навчальних закладів, а також спеціалісти з виробництва отримують оплату в розмірах ставок погодинної оплати праці, передбачених другим рядком. Декани, заступники деканів, представники органів управління вищими навчальними закладами міністерств і відомств, в підпорядкуванні яких знаходяться вузи, за участь в роботі ДЕКа оплату не отримують. Ректор і проректори отримують оплату за участь в ДЕКу за встановленими годинними ставками, якщо профіль ДЕКа відповідає їх спеціальності.

Оплата праці ректора і проректорів, які є головами або членами екзаменаційної комісії, за приймання кандидатських екзаменів проводиться за умови приймання екзаменів з дисципліни, що відповідає профілю їх наукової спеціальності.

Передбачені першим рядком ставки погодинної оплати праці також застосовуються:

- для оплати праці викладачів курсів по підготовці до вступу в вуз;

- для оплати праці викладачів курсів по вивченню мов народів світу;

- для оплати праці працівників навчально-виховних установ, в яких студенти університетів, педагогічних та інженерно-педагогічних інститутів (факультетів) проходять педагогічну практику. Розрахунки проводяться за рахунок кошторису вузу.

Передбачені другим рядком ставки погодинної оплати праці також застосовуються:

- для оплати праці медичних працівників, запрошених на кафедри цивільної оборони для підготовки медичних сестер і осіб, залучених до викладацької роботи на факультетах громадських професій;

- при прийманні вступних іспитів абітурієнтів; при прийманні екзаменів з іноземної мови у працівників установ і організацій, які отримують надбавки до заробітної плати при застосуванні іноземної мови в практичній діяльності;

- при проведенні занять із слухачами курсів з інтенсивного вивчення іноземної мови;

- за керівництво польовою і педагогічною практикою студентів викладачам, які залучаються з інших вузів.

Залучення викладачів з погодинною оплатою до керівництва виробничою (включаючи і практику перед дипломом) практикою не дозволяється.

Передбачені третім рядком погодинні ставки також застосовуються:

- для оплати праці науково – педагогічного персоналу вищих навчальних закладів і спеціалістів народного господарства, що залучаються підприємствами і організаціями по наданню платних послуг з економічних і правових питань;

- для оплати праці провідних вчених і спеціалістів сторонніх організацій, що залучаються як консультанти дисертаційних досліджень (50 годин на рік на одного докторанта або аспіранта;25 годин на пошукувача (здобувача));

- для оплати праці провідних вчених і спеціалістів сторонніх організацій, що залучаються до приймання кандидатських іспитів;

- для оплати праці ректорів, проректорів та інших керівних працівників навчальних закладів, а також висококваліфікованих спеціалістів народного господарства, у тому числі тих, які займають керівні посади і які залучаються до виконання роботи по завідуванню кафедрою з погодинною оплатою праці 100 годин в навчальному році. Вказана робота дозволяється при виконанні іншої роботи за сумісництвом; для оплати праці викладачів факультетів підвищення кваліфікації працівників керівних працівників і спеціалістів народного господарства.

2.1.4. Порядок оплати за надурочні роботи

Надурочні роботи припускаються лише у виключних випадках за дозволом профспілкового комітету з подвійною оплатою праці в обсязі не більше 120 годин на рік.

2.1.5. Порядок роботи за сумісництвом

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Тривалість роботи за сумісництвом працівників державних установ, підприємств і організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом цих працівників протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

Не мають права працювати за сумісництвом керівники державних закладів, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Не є сумісництвом наведені нижче роботи:

а) педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік;

б) керівництво аспірантами науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають у штаті, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік;

в) робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників по короткостроковому навчанню кадрів на підприємствах і в організаціях;

г) організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок;

д) виконання обов'язків, за які установлена доплата до окладу (ставки) в процентах або в гривнях;

е) літературна робота, в тому числі робота по редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих товарів, яка оплачується з фонду авторського гонорару;

ж) технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці;

з) інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

2.1.6. Виконання робіт за цивільно-правовими договорами

Виконання робіт за цивільно-правовими договорами здійснюється на підставі чинного законодавства.


2.2. Фонд додаткової заробітної плати

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.


2.2.1. Види, розміри та порядок встановлення доплат

1. Особам із числа науково – педагогічного персоналу встановлюються доплати до посадових окладів за основною посадою: за виконання обов'язків директора філіалу (навчально-консультаційного центру) - 35 відсотків; за виконання обов'язків декана - 35 відсотків; за виконання обов'язків заступника декана - 30 відсотків.

2. Особам із числа науково – педагогічного персоналу, які не мають вченого звання професора за завідування кафедрою встановлюється доплата в розмірі до 20 відсотків посадового окладу, але не більше завідуючого кафедрою - професора.

Доплата за завідування кафедрою у повному розмірі на місяць встановлюється основним працівникам із числа науково – педагогічного персоналу і сумісникам.

3. Особам із числа науково – педагогічного персоналу, які не мають вченого звання професора, можуть одночасно встановлюватися доплати за виконання обов'язків завідуючого кафедрою і декана факультету або його заступника.

4. Доплата за роботу в нічний час встановлюється працівникам у розмірі 40 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

5. Водіям за ненормований робочий день встановлюється доплата у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

6. Прибиральникам, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, які зайняті прибиранням туалетів, встановлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу.

7. За роботу у важких і шкідливих умовах праці працівникам встановлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу, а за роботу в особливо важких і шкідливих умовах праці – до 24 відсотків посадового окладу.

8. Працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням, встановлюється доплата за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). 

За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

Відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором.

Документи, що засвідчують наявність вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Доплата за вчене звання встановлюється:

- при присвоєнні вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти України;

- при присвоєнні вченого звання доцента, старшого наукового співробітника - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата відповідно Міністерством освіти України або ВАКом.

9. Працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, встановлюється доплата за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Доплата за науковий ступінь встановлюється:

при присудженні наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією (далі ВАК) України про видачу диплома кандидата наук;

при присудженні наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження ВАКом України.

10. Суміщення професій (посад), тобто виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовою угодою, додаткової роботи за іншою професією (посадою), і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи дозволяється в тому ж самому закладі за згодою працівника на протязі встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості виконуваних робіт.

Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої відноситься даний працівник (робітники, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).

Угода про суміщення професій (посад) може укладатися на визначений строк або без зазначення строку.

Зазначені вище порядок та умови суміщення професій (посад) використовуються також при розширенні зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основних трудових обов'язків передбачає заміну іншого працівника, відсутнього у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин і за яким відповідно до чинного законодавства зберігається місце роботи (посада). Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу. Для встановлення доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника може використовуватися вся економія фонду оплати праці, що сформована в зв’язку з відсутністю працівника.

Доплата за суміщення професій (посад) встановлюється працівникам в розмірі до 50% посадового окладу.

Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюється працівникам в розмірі до 50% посадового окладу.

Для встановлення доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може використовуватися вся економія фонду оплати праці, що сформована за вакантною посадою.

11. Доплати, що зазначені в підпункті 9 пункту 2.2.1, не встановлюється ректору, проректорам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

12. Наказ про встановлення працівникам доплат, зазначених в підпунктах 1–9 пункту 2.2.1 формується відділом кадрів на підставі службової записки керівника відповідного підрозділу на ім'я ректора або проректора за напрямком діяльності з візою відділу економіки і планування.


2.2.2. Види, розміри та порядок встановлення надбавок

1. За знання і використання в роботі іноземної мови працівникам встановлюється надбавка:

за одну європейську мову – 10 відсотків,

за одну східну, угро-фінську або африканську – 15 відсотків,

за дві і більше мови – 25 відсотків

посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Знання іноземної мови встановлюється на підставі дипломів і посвідчень навчальних закладів, закінчення яких дає право викладання іноземної мови чи право викладання іншого навчального предмета іноземною мовою, а при відсутності згаданих документів - комісіями по визначенню знання іноземної мови.

2. Надбавка за класність встановлюється водіям автомобілів в наступних розмірах:

водіям 2-го класу – 10 відсотків,

водіям 1-го класу 25 відсотків

посадового окладу за відпрацьований час.

3. Працівникам за роботу в умовах секретних обмежень встановлюється надбавка в розмірі 15 відсотків посадового окладу.

4. Педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним і музейним працівникам встановлюється надбавка за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

понад 3 роки - 10 відсотків,

понад 10 років - 20 відсотків,

понад 20 років - 30 відсотків.

5. Працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням, встановлюється доплата за почесне звання:

- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків,

- "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором.

6. Працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням, встановлюється доплата за спортивне звання:

- "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків,

- "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків,

- "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається ректором.

7. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється штатним працівникам університету, а також працюючим за сумісництвом в межах фонду оплати праці.

При встановленні конкретних розмірів надбавки за високі досягнення у праці необхідно дотримуватися наступних вимог:

а) Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється переважно у відсотках до посадового окладу працівника.

б) Граничний розмір надбавки за високі досягнення у праці не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу працівника.

в) Конкретний розмір надбавки працівникам встановлюється індивідуально на підставі службової записки керівника підрозділу на ім'я ректора або проректора за напрямком діяльності з візою планово- фінансового відділу та за погодженням профспілкового комітету.

г) Працівникам університету надбавка за високі досягнення у праці як правило встановлюється за результатами роботи не раніше ніж через один місяць з дня працевлаштування.

д) Надбавка за високі досягнення у праці не встановлюється на час випробувального строку, що встановлено працівникові при укладанні трудового договору.

е) При переведенні працівника з одного підрозділу в інший або з однієї посади на іншу питання збереження або встановлення надбавки за високі досягнення у праці вирішується в індивідуальному порядку за обов’язковим погодженням з профспілковимо комітетом.

ж) Контроль за відповідністю якості роботи встановленим розмірам надбавки за високі досягнення у праці здійснюється керівниками підрозділів. У випадку погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або зменшується на підставі службової записки керівника підрозділу на ім'я ректора або проректора за напрямком діяльності за погодженням профспілкового комітету.

з) Перелік підрозділів, посад і граничний розмір надбавки за високі досягнення у праці, що встановлюється за рахунок коштів спеціального фонду, визначається щорічно на навчальний рік в межах визначеного фонду оплати праці і погоджується з профспілковим комітетом.

і) Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування надбавки за високі досягнення у праці формується планово - фінансовим відділом і на підставі службових записок керівників підрозділів з візою голови профспілкового комітету, візується проректором з економічної роботи, начальником юридичного відділу і підписується ректором.

8. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється штатним працівникам університету, а також працюючим за сумісництвом в межах фонду оплати праці.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється переважно у відсотках до посадового окладу працівника, а її граничний розмір не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу працівника.

Підставою для встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи є наказ по університету або письмове розпорядження ректора про доручення працівникові виконання роботи, що визначена як особливо важлива, з зазначенням характеру роботи і терміну її виконання. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на підставі службової записки керівника підрозділу на ім'я ректора або проректора за напрямком діяльності з візою планово - фінансового відділу та за погодженням профспілкового комітету.

Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування надбавки за виконання особливо важливої роботи формується планово - фінансовим відділом на підставі службових записок керівників підрозділів з візою голови профспілкового комітету, візується проректором з економічної роботи, начальником юридичного відділу і підписується ректором.

9. Надбавка за складність, напруженість у роботі встановлюється штатним працівникам університету, а також працюючим за сумісництвом в межах фонду оплати праці.

Надбавка за складність, напруженість у роботі встановлюється переважно у відсотках до посадового окладу працівника, а її граничний розмір не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу працівника.

Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування надбавки за складність, напруженість у роботі формується планово - фінансовим відділом на підставі службових записок керівників підрозділів з візою голови профспілкового комітету, візується проректором з економічної роботи, і підписується ректором.

10. Наказ про встановлення працівникам зазначених в підпунктах 1 – 6 пункту 2.2.2 надбавок формується відділом кадрів на підставі службової записки керівника відповідного підрозділу на ім'я ректора з візою планово - фінансового відділу.


2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями і порядками, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати.

2.3.1. Премії

Преміювання працівників проводиться на підставі Положення про преміювання працівників Донецького національного університету (Додаток № 7).

2.3.2. Матеріальна допомога

Надання матеріальної допомоги в проводиться згідно з діючим законодавством (Додаток № 6).

1   2   3   4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи