База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету icon

База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету
Скачати 288.23 Kb.
НазваБаза тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету
Дата14.11.2012
Розмір288.23 Kb.
ТипДокументи


База тестового контролю

Модуль 1 для студентів медичного факультету

1.Назвіть органелу, яка бере участь в утворенні акросоми.

А. Рибосома

В. Мітохондрія

С. Комплекс Гольджі

D. Ендоплазматичний ретикулум

E. Клітинний центр

2.З якими з органел клітини безпосередньо з”єднана ядерна оболонка?

А. З системою трубочок і пухерців комплексу Гольджі

В. З плазматичною мембраною

С. З мембранною вакуолею

D. З канальцями ендоплазматичної сітки

Е. З лізосомами

3. Які органели цитоплазми забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів?

А. Рибосоми

В. Мітохондрії

С. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

Е. Комплекс Гольджі

4. Які органели клітини належать до немембранних?

А. Лізосоми

В. Мікротрубочки

С. Пластиди

D. Мітохондрії

Е. Комплекс Голбджі

5. Яка структура клітини утворює мікроворсинки

А. Вакуолі

В. Ендоплазматична сітка

С. Плазматична мембрана

D. Пластиди

Е. Мітохондрії

6. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

А. Клітинний центр

В. Лізосома

С. Рибосома

D. Мікротрубочки

Е. Комплекс Гольджі

7. У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фібриногенезу . Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш ймовірно викликає це явище?

А. Лісозом

В. Гранулярної ЕПС

С. Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

Е. Агранулярної ЕПС

8. Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого можливий цей процес?

А. Хромосом

В. Крист

С. Подвійної мембрани

D. Кільцевої ДНК

Е. Рибосом

9. Що транспортують до рибосом тРНК?

А. Амінокислоти

В. АТФ

С. іРНК

D. Синтетази

Е. Іони металів

10. Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?

А. Мутони

В. Рекони

С. Екзони

D. Інтрони

Е. Сайти

11. З чого побудована молекула ДНК?

А. З амінокислот

В. З гістонів

С. З нуклеосом

D. З ліпідів

Е. З нуклеотидів

12. Що таке триплет ДНК?

А. Послідовність трьох нуклеотидів

В. Азотиста основа

С. Нуклеотид

D. Молекула нуклеїнової кислоти

Е. Локус хромосоми

13. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?

А. Колінеарність

В. Триплетність

С. Виродженість

D. Неперекривність

Е. Універсальність

14. На структурних генах еукаріотів спочатку синтезується молекула про- іРНК, яка потім формується в іРНК. Як називається цей процес?

А. Трансляція

В. Процесинг

С. Термінація

D. Сплайсинг

Е. Транскрипція

15. В якій фазі мітозу дочірні хромосоми (хроматиди) незалежно і порівну розходяться до полюсів материнської клітини?

А. У метафазі

В. У телофазі

С. У прометафазі

D. В анафазі

Е. У профазі

16. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

А. В анафазі

В. У профазі

С. У метафазі

D. В інтерфазі

Е. У телофазі

17. Який поділ призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

18. Поділ ядра клітини відбувається шляхом утворення перетяжки, зберігається ядерна оболонка і ядерця, не утворюється мітотичний аппарат, хромосоми не спіралізуються.Про який поділ йдеться?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

19. Мегакаріоцити (клітини червоного кісткового мозку) можуть мати по 4 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

А. Ендомітоз

В. Політенія

С. Мітоз

D. Амітоз

Е. Мейоз

20. Мітоз – складний процес, під час якого хромосоми розходяться до різних полюсів клітини. Він завершується цитокінезом. Цей процес характеризується:

А. Поділом ядра клітини

В. Синтезом ферментів –полімераз

С. Розділенням цитоплазми

D. Поділом хромосом

Е. Поділом мітохондрій

21. Під час мітотичного циклу відбувається редуплікація ДНК, однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. Цей процес відбувається в:

А. G –періоді

В. Метафазі

С. G –періоді

D. S-періоді

Е. Профазі

22.У культурі клітин злоякісної пухлини спостерігали поділ клітини, при якому ядро поділилося шляхом перешнуровки, без утворення ахроматинового апарату. Такий поділ має назву:

А. Політенія

В. Мейоз

С. Мітоз

D. Амітоз

Е. Ендомітоз

23. Сучасна модель будови біомембрани:

А. Одного шару білків

В. Двох шарів білків

С. Шару білків і ліпідів

D. Рідинно-мозаїчна

Е. Двох шарів білків і одного вуглеводного

24. До біологічних мембран входить:

А. Неполярний ліпідний шар

В. Неполярний ліпідний бішар

С. Полярний ліпідний бішар

D. Полярний ліпідний шар

Е. Неполярний ліпідно-білковий шар

25. Який поділ клітини призводить до утворення гаплоїдного (половинного) набору хромосом?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

26. Під час мейозу внаслідок порушення розходження хромосом утворилися сперматозоони з 22 і 24 хромосомами. Які мутації можливі у зародків, що розвинулися з яйцеклітин, запліднених такими сперматозоонами?

А. Поліплоїдія

В. Інверсія

С. Генні мутації

D. Геномні мутації

Е. Подвоєння

27. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза мейозу вважається ключовою у виникненні цього явища?

А. Профаза І

В. Метафаза І

С. Анафаза І

D. Телофаза І

Е. Анафаза ІІ

28. На якій стадії профази 1 мейозу відбувається кон”югація хромосом?

А. Лептонема

В. Діакінез

С. Пахінема

D. Диплонема

Е. Зигонема

29. У деяких організмів ембріон може розділитися на декілька частин. З кожної частини розвивається самостійний організм. Це явище називається:

А. Політенією

В. Ендогонією

С. Брунькуванням

D. Поліембріонією

Е. Шизогонією

30. Дві особини інфузорії з’єдналися, після обміну ядрами роз’єдналися. Як називається це явище?

А. Брунькуванням

В. Шизогонією

С. Кон’югацією

D. Ендогонією

Е. Амітозом

31. Які речовини входять до складу одного нуклеотида?

A. Пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа.

B. Гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука

C. Амінокислота, фосфатна група, тимін.

D. Тріоза, азотиста кислота, урацил.

E. Тетроза, фосфатна група, аденін139.

32. У 1967 р. Корнберг показав, що ДНК-полімераза приєднує нуклеотиди тільки у напрямку 5'→3'. Оскільки два ланцюги ДНК – антипаралельні, фермент може безперервно будувати лише один новий ланцюг нуклеїнової кислоти. Яким чином відбувається синтез другого ланцюга ДНК?

A. Синтезується після першого ланцюга

B. Безперервно іншим ферментом

C. Не синтезується взагалі

D. Окремими фрагментами при зворотному русі ферменту

E. Серед запропонованих відповідей немає правильної

33. У процесі трансляції синтез всіх поліпептидних ланцюгів відбувається у напрямку від N-кінця до С-кінця. З якої амінокислоти завжди починається синтез поліпептидного ланцюга:

A. Глутаміну

B. Триптофану

C. Метіоніну

D. Аланіну

E. Ізолейцину

34. Експресія генів є багатоступеневим процесом, в результаті якого інформація, закодована у ДНК, переводиться у послідовність амінокислот поліпептида. Визначте, який з названих етапів не входить до цього процесу.

A. Процесинг

B. Транскрипція

C. Трансляція

D. Реплікація

E. Сплайсинг

35. У гіпофізі людини поряд з нормальним гормоном соматостатином, який складається з 191 амінокислоти, є інший, близький за структурою білок, у якого відсутні 15 амінокислот у положеннях 32-46. Обидва білки кодуються одним локусом. Такі відмінності можна пояснити:

A. Альтернативним кеппінгом

B. Альтернативним сплайсингом

C. Альтернативною трансляцією

D. Альтернативною транскрипцією

E. Альтернативною аттенюацією

36. У поживне середовище з клітинами, які культивуються, внесено розчин тиміну (Т) з радіоактивною позначкою. В яких органелах клітин виявляють позначений тимін під час радіоавтографії?

A. Ендоплазматична сітка

B. Рибосоми

C. Апарат Гольджі

D. Ядро

E. Лізосоми

37. Синтез білка здійснюється на рибосомах з матриць іРНК, до яких транспортуються активовані амінокислоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?

А. тРНК

В. іРНК

С. рРНК

D. зріла іРНК

Е. про-мРНК

38. іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей процес?

 1. Активація амінокислот

 2. Синтез білка

 3. Синтез ДНК

 4. Трансляція

 5. Транскрипція

39. Після транскрипції в процесі біосинтезу білка м-РНК утворює комплекс з рибосомами. Починається трансляція – процес перенесення інформації з молекули і-РНК та її реалізація у вигляді синтезу:

 1. Вуглеводів

 2. Амінокислот

 3. Поліпептидів

 4. Нуклеотидів

 5. р-РНК

40. В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом. Якої з них в клітині найбільше?

 1. Інформаційної
 2. Транспортної


 3. Матричної

 4. Рибосомальної

 5. Про-і-РНК

41. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі. Яка з видів РНК є найкоротшою?
 1. Про-і-РНК


 2. Інформаційна

 3. Рибосомна

 4. Матрична

 5. Транспортна

42. У процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізають інтрони і зшивають екзони (спласинг). Які із них називаються інформаційними ділянками гена?

 1. Антикодони

 2. Інтрони

 3. Транскиптони

 4. Екзони
A.Кодони

43. Прокаріоти – доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

 1. Віріон

 2. Ядро

 3. Хромосома

 4. Генофор

 5. Мікоплазма

44. Хромосоми евкаріотичних клітин складаються в основному з хроматину – комплексу дволанцюгової ДНК і п’яти фракцій гістонових білків, що утворють при цьому нуклеосоми. Який гістон стабілізує нуклеосомну структуру?

 1. Н2А

 2. Н2В

 3. H3
 4. Н4


 5. H1

45. У результаті транскрипції в евкаріот переважно утворюються про мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання. Цей процес називається:

 1. Кеппінг

 2. Генна конверсія

 3. Сплайсинг

 4. Атенюація

 5. Рекомбінація

46. Які захворювання можуть виникнути, якщо в ДНК клітини на рівні транскрипції пройшла заміна одного нуклеотида іншим?

 1. Хромосомні захворювання

 2. Геномні захворювання

 3. Генні захворювання

 4. Аномалії аутосом

 5. Аномалії статевих хромосом

47. Цитобіохімічними методами з ядра виділено про-і-РНК і зрілу і-РНК. Біосинтез білкової молекули буде відбуватись на тій, яка:

 1. Позбавлена акцепторних триплетів

 2. Повна копія кодуючого ланцюга ДНК

 3. Повна копія двох ланцюгів ДНК

 4. Позбавлена екзонних ділянок

 5. Позбавлена інтронних ділянок

48. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормону інсуліну. Ця послідовність кодується:

 1. Послідовністю структурних генів

 2. Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

 3. Певним чергуванням екзонів та інтронів

 4. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонах

 5. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронах

49. У процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок геному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша зберігала свою початкову функцію. Прикладом можуть бути гени білків м’язів, імуноглобулінові, тощо. Як називають набір функціонально споріднених генів, що мають спільного предка і можуть бути розташовані у різних ділянках геному.

 1. Транспозони

 2. Реплікатори

 3. Інтрони

 4. Екзони
 5. Кластери


50. Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції і у вигляді попередника (про-і РНК). Зрілі молекули і-РНК прикріплюються до рибосом, де починається зчитування інфор­мації. Проте іноді у клітинах може нагро­маджуватися зріла і-РНК, яка зв’язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка. Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться у цитоплазмі і можуть бути прикріплені до рибосом:

А. Термінатори

В. Траскриптони

С. Спейсери
^

D. Інформосоми


E. Екзони

51. Довгий час вважали, що взаємовідносини віруса і бактеріальної клітини завжди завершуються руйнуванням останньої. Проте згодом було виявлено, що не всі фаги викликають загибель клітини. Вони здатні переносити частку генома однієї бактерії у геном іншої, внаслідок чого генотип клітин-реципієнтів набуває властивостей іншого штаму. Як називається це явище?

 1. Трансформація
 2. Трансдукція


 3. Транскрипція

 4. Трансляція

 5. Транспозиція

52. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:
 1. Модифікація


 2. Транскрипція

 3. Редуплікація

 4. Трансдукція

 5. Репарація

53. Клітини, що належать одній людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому що:
 1. ^

  У клітинах постійно відбуваються різні мутації


 2. Клітини одного організму мають різну ДНК

 3. У клітинах одного організму по-різному відбувається біосинтез білка
 4. ^

  Одночасно у клітинах транскрибуються різні ділянки ДНК


Е. Синтезовані білки набувають у процесі самозборки різну структуру

54. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярна біологія” викладачем було задано запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…”:

 1. Містить інформацію про будову білка

 2. Є триплетним
 3. ^

  Єдиний для всіх організмів


 4. Кодує амінокислоти

 5. Колінеарний

55. У процесі експерименту порушено деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися в клітині в першу чергу:

 1. Трансляція
 2. ^

  Анафаза мітозу


 3. Анафаза мейозу

 4. Транскрипція

 5. Синтез ліпідів

56. Синтез білка складається з низки етапів. Під час одного з них відбувається синтез і-РНК на одному із ланцюгів молекули ДНК. Як називається вказаний процес:

 1. Элонгація

 2. Колінеарність

 3. Транскрипція

 4. Трансляція

 5. Термінація

57. Поліпептид, синтезований у рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів містила іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

 1. 108

 2. 27
 3. 54


 4. 37

 5. 81

58. На одному з етапів біосинтезу білка відбувається зчитування генетичної інформації з молекули іРНК. Яка хімічна сполука здійснює цей процес?
 1. про-мРНК


 2. Амінокислота

 3. рРНК

 4. РНК-полімераза

 5. тРНК

59. У пацієнта з ознаками ураження шкіри під дією ультрафіолетового проміння діагностовано пігментну ксеродерму. Який механізм виникнення даної патології?
 1. ^

  Плейотропна дія гена


 2. Дефіцит тирозинази

 3. Порушення репарації ДНК

 4. Дефіцит фенілаланінгідроксилази

 5. Домінантна мутація

60. Триплетність і виродженість генетичного коду є одним з антимутаційних бар’єрів, який обмежує прояв мутації у фенотипі особин. Заміна якого нуклеотиду в триплеті переважно не порушує змісту останнього?
 1. Першого


 2. Третього

 3. Другого

 4. Другого і третього

 5. Першого і другого

61. Відомо, що клітинний цикл включає декілька наступних перетворень в клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, які підготовлюють синтез ДНК (збільшення кількості РНК і білка). В який період життя клітини це відбувається?

 1. Цитокінеза
 2. ^

  Синтетичний


 3. Пресинтетичний
 4. Транскрипції


 5. Постсинтетичний

62. У соматичній клітині утворились спіралізовані хромосоми. Вони розміщені по екватору клітини. Якій фазі відповідає це перетворення спадкового матеріалу:

 1. Метафазі

 2. Телофазі

 3. Профазі

 4. Анафазі

 5. Інтерфазі

63. В м’язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді АТФ. Цей процес відбувається за участі:

 1. Мітохондрій

 2. Гладкої ЕПС

 3. Лізосом

 4. Шорсткої ЕПС

 5. Клітинного центру

64. Під час однієї з фаз мейозу утворюється 23 хромосоми з диплоїдним набором ДНК. Як називається ця фаза мітозу:

 1. Телофаза I

 2. Анафаза I

 3. Інтерфаза

 4. Телофаза II

 5. Метафаза II

65. Під час обстеження 2-х місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини подібний до котячого нявкання. Окрім того, у дитини виявлені мікроцефалія та вада серця. Його каріотип 46 ХУ, 5р-. Яка стадія мітозу була використана для вивчення хромосомного набору хворого?

 1. Метафаза

 2. Інтерфаза

 3. Профаза

 4. Aнафаза

 5. Телофаза

66. Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в сперматогенезі. Як називається ця стадія?
 1. Диктіотена


 2. Лептотена

 3. Зиготена

 4. Пахітена

 5. Диплотена

67. У мітотичному циклі відбуваються зміни спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?
 1. Інтерфаза


 2. Профаза

 3. Метафаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза

68. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб нагромадження. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження в одній з органел клітин. В яких органоїдах нагромаджуються мукополісахариди?
 1. Лізосоми


 2. Комплекс Гольджі

 3. Ендоплазматичний ретикулум

 4. Мітохондрії

 5. Клітинний центр

69. У першій половині ХХ століття багато авторів описували більш інтенсивно забарвлені ділянки хромосом, які чергувалися зі слабо забарвленими ділянками. Деякі дослідники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять активні гени. Які сучасні погляди на їх функції?
 1. ^

  Це генетично інертні ділянки хромосом


 2. Це ділянки, де відбувається транскрипція

 3. Це ділянки, які деконденсуються в інтерфазі

 4. Це ділянки, які в інтерфазі непомітні в світловому мікроскопі

 5. Це генетично активні ділянки

70. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?
 1. ^

  Запасання вуглеводів


 2. Розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

 3. Окислення вуглеводів
 4. Нагромадження і виведення речовин з клітини


 5. Синтез вуглеводів з органічних речовин

71. На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом?

 1. Інтерфаза

 2. Анафаза

 3. Телофаза
 4. Метафаза


 5. Профаза

72. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх видалення у внутрішніх органах?

 1. Рибосоми

 2. Мітохондрії

 3. Пластиди

 4. Лізосоми

 5. Комплекс Гольджі

73. У студента 18 років виявлено збільшення щитоподібної залози. При цьому були підвищений обмін речовин, збільшена частота пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитоподібної залози найбільше відповідають за секрецію і виділення гормонів:

 1. Рибосоми
 2. Мітохондрії


 3. Комплекс Гольджі

 4. Центросоми

 5. Лізосоми

74. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:

 1. У ядрі

 2. На полісомах

 3. У лізосомах

 4. На каналах гладкої ЕПС

 5. У клітинному центрі

75. При електронно-мікроскопічному вивченні цитоплазми клітини виявлено систему замкнутих мембран, які обмежують канальці та цистерни. Дослідами встановлено, що у цій системі здійснюється метаболізм ліпідів та вуглеводів, транспорт речовин, обмін кальцію. Ця система:

 1. Лізосоми

 2. Мітохондрії

 3. Гранулярна ендоплазматична сітка

 4. Комплекс Гольджі

 5. Гладка ендоплазматична сітка

76. Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється наявністю інтронів. Як називається процес дозрівання і-РНК?.

 1. Ініціація

 2. Трансляція

 3. Мутація

 4. Процесинг

 5. Репарація

77. При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і називається:
 1. Мітохондрія


 2. Рибосома

 3. Ендоплазматична сітка

 4. Центросома

 5. Лізосома

78. Лізосомам належить істотна роль в індивідуальному розвитку організмів. Вони руйнують тимчасові органи ембріонів і личинок, наприклад зябра і хвіст у пуголовків жаб. Яка група лізосом забезпечує ці процеси?
 1. Постлізосоми


 2. Гетерофагосоми

 3. Прелізосоми

 4. Автолізосоми

 5. Власне лізосоми

79. Причиною виникнення спадкових хвороб, що одержали назву хвороб накопичення є відсутність визначених ферментів у органелах. Які це органели?

 1. ЕПС

 2. Мітохондрії
 3. Лізосоми


 4. Апарат Гольджі

 5. Ядро

80. Який процес у соматичній клітині забезпечує постійність числа хромосом у каріотипі?

 1. Мітоз

 2. Мейоз

 3. Ендомітоз

 4. Амітоз

 5. Політенія

81. Кількість яких структур є збільшена у політенних хромосомах?

A. Хромонеми

B. Хроматиди

C. Мікрофібрили

D. Нейрофібрили

E. Міофібрили

82. Рибосоми – органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків у певній послідовності у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова. Вкажіть, у клітинах якого органу число рибосом є найбільшим:

 1. Секреторні клітини підшлункової залози;

 2. Сечового міхура;

 3. Епітелію канальців нирок;

 4. Епідермісу шкіри;

 5. Фолікул яєчника.

83. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя :

 1. Молекулярний
 2. Тканинний


 3. Організмовий

 4. Популяційно-видовий

 5. Біоценотичний

84. Мітохондрії - двомембранні органели; лізосоми, комплекс Гольджі - одномембранні. Які органели клітини не мають мембрани?

 1. Рибосоми

 2. Лізосоми

 3. Мітохондрії

 4. Пластинчастий комплекс Гольджі

 5. Пластиди

85. У пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому хромосоми однохроматидні (молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом). Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в пресинтетичному періоді?
 1. ^

  46 хромосом 46 молекул ДНК


 2. 46 хромосом 92 молекул ДНК

 3. 23 хромосоми 46 молекул ДНК

 4. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 5. 23 хромосоми 46 молекули ДНК

86. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?

 1. 92 хромосоми 92 молекули ДНК

 2. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 3. 23 хромосоми 23 молекули ДНК

 4. 46 хромосом 46 молекул ДНК
 5. ^

  46 хромосом 92 молекули ДНК


87. Речовини виводяться з клітини через пластинчастий комплекс у результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Яку назву носить цей прцес?

A. Екзоцитоз

B. Осмос

C. Ендоцитоз

D. Активний транспорт

E. Полегшена дифузія

88. При дії ультрафіолетових променів у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією. Яка захисна речовина синтезується в клітинах шкіри під впливом вказанного фактора?

A. Меланін

B. Триптофан

C. ДНК

D. Артинін

E. Вітамін Д.

89. Після мітозу у дочірніх клітинах окремі органели утворюються de novo, інші тільки шляхом подвоєння існуючих. Зазначте, які з поданих нижче, мають здатність до самоподвоєння?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. Пластинчастий комплекс

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Агранулярна ендоплазматична сітка

90. Для лабораторних досліджень шпателем взятий зішкріб епителію слизової оболонки ротової порожнини людини. Ймовірні способи поділу клітин цієї тканини:

A. Мітотичний і амітотичний

B. Тільки мітотичний

C. Тільки амітотичний

D. Мейотичний і амітотичний

E. Мітотичний

91. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. Метафази.

B. Профази.

C. Анафази.

D. Телофази.

E. Інтерфази

92. Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову?

A. Апарат Гольджі, рибосоми

B. Мітохондрії, апарат Гольджі.

C. Ендоплазматична сітка, пластиди

D. Мітохондрії, пластиди.

E. Клітинний центр, рибосоми

93. На клітини під час мітозу подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений клітинний поділ?

A. Метафаза

B. Інтерфаза

C. Профаза

D. Телофаза

E. Анафаза

94. За гіпотезою (Жакоб і Моно 1961) лактозного оперону у E. сoli індуктором є лактоза, яка надходиь у клітину з навколишнього середовища. Яким чином лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

А. Сполучається з білком-репресором

В. Сполучається з геном-оператором

С. Сполучається з геном-регулятором

D. Сполучається з промотором

Е. Сполучається з структурним геном

95. За допомогою шпателя зроблено зішкріб слизової рота людини. В непошкоджених епітеліальних клітинах добре помітні овальні ядра неоднакові за розміром. Яким шляхом відбувається поділ цих клітин?

А. Мітоз

В. Шизогонія

С. Бінарний поділ

D. Амітоз

Е. Мейоз

96. Відомо, що клітинний цикл включає декілька перетворень в клітині. На одному з етапів проходять процеси, які підготовляють синтез ДНК. В який період життя клітини це проходить?

А. Пресинтетичний

В. Синтетичний

С. Власне мітоз

D. Премітотичний

Е. Постсинтетичний

97. В м’язовій тканині проходить інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес проходить при участі органел:

А. Лізосом

В. Гладкої ЕПС

С. Мітохондрій

D. Шорсткої ЕПС

Е. Клітинного центру

98. Синтез білка складається з декількох стадій. На одній із них здійснюється синтез іРНК на одному з ланцюгів молекули ДНК. Як називається цей процес?

А. Термінація

В. Реплікація

С. Елонгація

D. Трансляція

Е. Транскрипція

99. У п’ятдесятирічної жінки видалили зуб. На місці видалення зуба відбулося регенерація тканин. Вказати органели, які брали участь у відновленні тканин:

А. Центросоми

В. Рибосоми

С. Постлізосоми

D. Гладка ЕПС

Е. Лізосоми

100. Відомо, що при заміні одного нуклеотида в ДНК заміняється лише одна амінокислота в пептиді. Яка властивість генетичного коду це доказує?

А. Універсальність

В. Виродженість

С. Неперекривність

D. Триплетність

Е. Специфічність

101. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення і видалення рештків забезпечують органели:

А. Мітохондрії

В. Лізосоми

С. Рибосоми

D. Клітинний центр

Е. Комплекс Гольджі

102. Під дією різних хімічних і фізичних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітини до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

А. Реплікація

В. Трансдукція

С. Трансформація

D. Репарація

Е. Транскрипція

103. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

А. Центросоми

В. Рибосоми

С. Мітохондрії

D. Лізосоми

Е. Ендоплазматичну сітку

104. Було доведено, що молекула незрілої іРНК (про-іРНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції передує:

А. Ініціація

В. Репарація

С. Елонгаці

D. Реплікація

Е. Процесинг

105. Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє:

А. Лізосому

В. Центросому

С. Рибосому

D. Ендоплазматичну сітку

Е. Мітохондрію

106. У хворого часто зустрічаються хвороби, пов’язані з накопичення у клітинах вуглеводів, ліпідів та інших речовин. Причиню виникнення цих спадкових хвороб є відсутність:

А. Мітохондрій

В. Лізосом

С. Пероксисом

D. Ядра

Е. Ендоплазматичної сітки

107. Підтримка життя на будь-якому рівні пов’язана з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

А. Організмовому

В. Тканинному

С. Клітинному

D. Субклітинному

Е. Молекулярному

108. У ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворено молекулу зрілої іРНК, яка має менший розмір, ніж незріла іРНК. Сукупність етапів цього перетворення має назву:

А. Термінація

В. Трансляція

С. Рекогніція

D. Реплікація

Е. Процесинг

109. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

А. Інтрони

В. Екзони

С. Антикодони

D. Стоп-кодони

Е. Оператори

110. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких органел відбувається накопичення мічених амінокислот?

А. Апарату Гольджі

В. Рибосом

С. Гладенької ЕПС

D. Клітинного центру

Е. Лізосом

111. У клітині виявлено білок репресор. Вкажіть, який ген кодує амінокислотну послідовність цього білка:

А. Промотор

В. Регулятор

С. Термінатор

D. Модифікатор

Е. Опрерато

112. Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу в зрілій РНК ділянки будуть комплементарні:

А. 1 екзону і 1 інтрону

В. 2 екзонам і 1 інтрону

С. 3 інтронам

D. 4 екзонам

Е. 4 екзонам і 3 інтронам

113. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досягне певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припиниться. Ця ділянка ДНК:

А. Регулятор

В. Промотор

С. Термінатор

D. Оператор

Е. Репресор

114. Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

А. Поліпептид >РНК >ДНК >іРНК

В. РНК >ДНК >іРНК >поліпептид

С. ДНК >іРНК >поліпептид >ДНК

D. ДНК >поліпептид >іРНК

Е. іРНК >поліпептид >ДНК

115. Вивчається робота оперону бактерії. Відбулося звільнення гена- оператора від білка- репресора. Після цього в клітині одразу почнеться:

А. Репресія

В. Транскрипція

С. Трансляція

D. Реплікація

Е. Процесинг

116. Відомо, що ділянка ДНК – промотор, відповідає за приєднання ферменту РНК-полімерази й ініціює транскрипцію. В цій ділянці відбувається делеція двох пар нуклеотидів, що врешті-решт приведе до:

А. Утворенню аномального білка

В. Утворенню нормального білка

С. Повної відсутності синтезу білка

D. Синтезу білка в необмеженій кількості

Е. передчасному припиненню синтезу білка

117. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому проявилася властивість генетичного коду:

А. Універсальність

В. Колінеарність

С. Надлишковість

D. Неперекривність

Е. Триплетність

118. Встановлена послідовність амінокислотних залишків у молекулі поліпептиду. Ця послідовність буде відповідати певному розташуванню нуклеотидів у такому гені:

А. Промоторі

В. Операторі

С. Псевдогені

D. Структурному

Е. Термінаторі

119. В процесі експресії гена в ядрі клітини відбулося дозрівання про-іРНК. При цьому були видаленні нітрони та зшиті за допомогою лігаз екзони, що залишилися. Як називається цей процес?

А. Сплайсинг

В. Реплікація

С. Модифікація

D. Трансляція

Е. Транскрипція

120. Більшість структурних генів евкаріот (фрагмент ДНК) є функціонально неодаковими. Вони містять екзони (інформаційні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується на цій ДНК?

А. іРНК

В. про-іРНК

С. тРНК

D. рРНК

Е. мРНК

121. Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записана у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

А. Універсальність

В. Неперикривність

С. Триплетність

D. Виродженість

Е. Специфічність

122. Встановлено, що послідовність триплетів нуклеотидів точно відповідає послідовності амінокислотних алишків у поліпептидному ланцюзі. Як називається така особливість генетичного коду?

А. Універсальність

В. Триплетність

С. Колінеарність

D. Виродженість

Е. Неперекривність

123. Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Перший триплет іРНК починається з триплету –УАУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

А. ААА

В. АУА

С. ГУГ

D. УГУ

Е. ЦУЦ

124. В здоровій клітині слинної залози людини досліджуються процеси біосинтезу ферментів. Основним напрямком потоку інормації в цій клітині буде:

А. Поліпептид >іРНК >ДНК

В. тРНК >іРНК >ДНК>поліпептид

С. ДНК >іРНК >поліпептид

D. ДНК >поліпептид >іРНК

Е. іРНК >поліпептид >ДНК

125. До рибосом надійшла зріла іРНК, у молекулі якої виявлені змістовні кодони. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом:

А. Закінчення транскрипції

В. Приєднання певної амінокислоти

С. Приєднання РНК-синтетази

D. З’єднання певних екзонів

Е. Початку транскрипції

126. Відбулося пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Це призвело до заміни амінокислот у білку тому. Через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:

А. Мутації

В. Реплікації

С. Репарації

D. Зворотної транскрипції

Е. Транскрипції

127. У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу. Це явище має назву:

А. Ініціація

В. Термінація

С. Дуплікація

D. Реплікація

Е. Репарація

128. РНК, що містить вірус СНІДу, проникла всередину лейкоцита за допомогою ферменту ревертази і спричинила в клітині синтез вірусної ДНК. В основі цього процесу лежить:

А. Зворотна трансляція

В. Зворотна транскрипція

С. Репресія оперона

D. Дерепресія оперона

Е. Конваріантна реплікація

129. Згідно моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

А. Аналогічний

В. Ідентичний

С. Консервативний

D. Напівконсервативний

Е. Дисперсний

130. У загальному вигляді генетичний апарат евкаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Вкажіть якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми:

А. Екзон-інтрон

В. Екзон-екзон

С. Екзон-екзон-інтрон

D. Екзон-інтрон-екзон

Е. Інтрон-екзон

131. Чоловік є носієм вірусу СНІДу, який належить до РНК-вмісних вірусів. В клітинах цієї людини відбувається синтез вірусної ДНК. Основою цього процесу є:

А. Трансляція

В. Транскрипція

С. Зворотна транскрипція

D. Репарація

Е. Реплікація

132. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру утворену вісьмома молекулами білків і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

А. Хромосому

В. Хроматиду

С. Нуклеосому

D. Фібрилу

Е. Напівхроматиду

133. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічення даного фементу?

А. Трансляції

В. Транскрипції

С. Репарації

D. Реплікації

Е. Процесингу

134. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

А. Вірусної іРНК на матриці ДНК

В. Вірусної ДНК на матриці ДНК

С. ДНК на матриці вірусної РНК

D. ДНК на вірусній рРНК

Е. іРНК на матриці вірусного білка

135. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінкислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

А. Нуклеотидів тРНК

В. Нуклеотидів рРНК

С. Кодонів іРНК

D. Антиколонів тРНК

Е. Антиколонів рРНК

136. В геній інженерії і біотехнології широко використовуються гени, які отримують шляхом синтезу ДНК на іРНК. Вкажіть, за допомогою якого основного ферменту здійснюється синтез таких генів:

А. Лігази

В. Ревертази

С. Рестриктази

D. ДНК-полімерази

Е. РНК-полімерази

137. Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило блокуючий фермент на збирання білків тубуліну, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Які з зазначених нижче етапів клітинного циклу порушуються цим препаратом?

А. Анафаза мітозу

В. Телофаза мітозу

С. Синтетичний період

D. Постмітотичний період інтерфази

Е. Премітотичний період інтерфази

138. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну непарну акроцентричну хромосому. Це може бути:

А. Хромосома групи А

В. Хромосома групи В

С. Хромосома групи С

D. У-хромосома

Е. Х-хромосома

139. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х-хромосомі центромера розташована майже посередині. Така хромосома має назву:

А. Супутникова

В. Метацентрична

С. Субметацентрична

D. Акроцентрична

Е. Телоцентрична

140. З метою одержання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

А. Інтерфаза

В. Метафаза

С. Анафаза

D. Телофаза

Е. Профаза

141. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з’являються на його кінці. Вони містять білок і РНК, їх утворення пов’язане з хромосомами. Їх функція дуже важлива для утворення субодиниць рибосом. Назвіть їх:

А. Нуклеосоми

В. Мікрофібрили

С. Ядерця

D. Еухроматин

Е. Гетерохроматин

142. У життєвому циклі клітини відбувається самоподвоєння молекули ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу відбувається це явище?

А. М

В. S

С. G0

D. G1

Е. G2

143. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість молекули ДНК подвоюється?

А. Профаза

В. Метафаза

С. Анафаза

D. Інтерфаза

Е. Телофаза

144. У певних клітинах дорослої людини протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Це клітини:

А. Кровотворні

В. М’язові

С. Епідермісу

D. Ендотелію

Е. Нейрони

Схожі:

База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія»
К підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія» для студентів 4 курсу медичного ф-ту №1, медичного ф-ту №2, медичного...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconБаза тестового контролю для фармацевтичного факультету Модульний контроль 2
У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця, лихоманка, проливний піт. Яка стадія малярійного...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconПіб професора/доцента
Графік перескладання підсумкового модульного контролю (модуль 3, 4) на кафедрі внутрішньої медицини №2 для студентів 6 курсу медичного...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconГрафік проведення першого тестового модульного контролю у І семестрі 2012-2013 навчального року для студентів факультету міжнародних відносин денної форми навчання в Центрі тестування

База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconПерелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2,
Навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, що...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconМедичний №1
«Офтальмологія» для студентів 4 курсу медичного ф-ту № 1, медичного ф-ту № 2, медичного ф-ту № 3, міжнародного медичного факультету...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconПерелік практичних навичок для кінцевого контролю знань з акушерства для студентів 5-го курсу медичного факультету на 2012 – 2013 навчальний рік модуль захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї
Зібрати спеціальний гінекологічний анамнез, оцінити результати лабораторного дослідження (загального та біохімічного аналізів крові,...
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2013-20 1 4 учбового року
Декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
База тестового контролю Модуль 1 для студентів медичного факультету iconКалендарний план лекцІй по фізіології для студентів 2 курсу медичних факультетів №1,2, 3, ммф на весняний семестр 2012-2013 учбового року
В. О. декана медичного факультету №1 Декан медичного факультету №2 Декан медичного факультету №3 Декан міжнародного
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи