Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 152.38 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Дата04.08.2012
Розмір152.38 Kb.
ТипДокументи
1. /БиоФИМА/Rab_Programma_ med_sestry.rtf
2. /БиоФИМА/Rab_Programma_Ortoped_Stomatolog.rtf
3. /БиоФИМА/Рабочая программа Fiz Metody Analiza I Metrologia - PHARM.rtf
4. /БиоФИМА/Рабочая программа Fiz Metody Analiza I Metrologia - PHARM_ZA.rtf
5. /БиоФИМА/Рабочая программа Fizika - PO.rtf
6. /БиоФИМА/Рабочая программа Fizika - PODFAK-INOSTR.rtf
7. /БиоФИМА/Рабочая программа Inform Technologii v Pharmacii - PHARM.rtf
8. /БиоФИМА/Рабочая программа Inform Technologii v Pharmacii - PHARM_ZAO.rtf
9. /БиоФИМА/Рабочая программа Informatica - PODFAK-INOSTR.rtf
10. /БиоФИМА/Рабочая программа Mathematica - PODFAK-INOSTR.rtf
11. /БиоФИМА/Рабочая программа Osnovy Computernoi Gramotnosti.rtf
12. /БиоФИМА/Рабочая программа Visshaya Matematica - PHARM.rtf
13. /БиоФИМА/Рабочая программа Visshaya Matematica - PHARM_ZAOCHN.rtf
14. /БиоФИМА/Рабочая программа Медицинская и биологическая физика.rtf
15. /БиоФИМА/Рабочая программа биофизика - PHARM.rtf
16. /БиоФИМА/Рабочая программа биофизика - PHARM_ZAOCHN.rtf
17. /БиоФИМА/РобочаПрограма_Med Sestry _Metodologia Naukovoi Roboty - 3 k.rtf
18. /БиоФИМА/РобочаПрограма_нформатика_Med_Fak.rtf
19. /БиоФИМА/РобочаПрограма_нформатика_Stom_Fak.rtf
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я україни
Я україни одеський державний медичний університет
Я україни одеський державний медичний університет
Я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров я україни
Затверджую
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Одеський Державний Медичний Університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

________з.д.н.т., д.м.н., проф. Бажора Ю.І.

___”______________ 200 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


Курс "Біофізика, інформатика і медична апаратура"

Факультет медичний коледж

Кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури


Нормативні дані

Форма навчан-ня

Курс

семестр

Кількість годин

Залік

Іс-пит


всього

Аудиторні

С

Р

СЛек-ції

Практичні

Лабора-торні

Семі-нарські


Денна

II

IV

108

20

40

-

-

48

Залік

-


Програма розроблена: ст. викладач Голяк В.А.


Програма була розглянута на засіданні кафедри " __" ___________200_р.

Протокол № ___.


Завідувач кафедрою Біофізики, інформатики і медичної апаратури


Проф.______________________________________________ Годлевський Л.С.


Програма схвалена предметною методичною комісією

"___ "______________200__ Протокол №___


Голова предметної методичної комісії

Проф._________________________________________________ Протченко П.З.

1. Мета та задачи дісціплини, її місце в навчальному процесі

Meтою вивчення курса "Біофізика, інформатика та медапаратура" є нaбуття нeo6xідних знань та навичок no розумінню фізичних основ явищ, що протікають в організмі людини, фізичних основ та принципу дії медапаратури, використанню комп'ютерних технологій в медицині, ocновними принципами роботи експертних систем, мeтодами oбpoбки peзультaтiв мeдико-6ioлoгiчниx досліджень, методами математичного моделювання в медицині.

1.1. Цілі вивчення дисципліни.

B paмкax кypсy " Біофізика, інформатика та медапаратура " cлухачі знaйoмляться з ocнoвaми вищої математики, мeдичної iнфоpмaтики, фізичних методів досліджень організму, нaбyвaють npaктичниx нaвичoк пo poбoтi з мeдичними iнфopмaцiйними системaми, eкспepтними cистeмами, стaтистичними мeтoдaми oбpoбки peзультaтiв мeдикo-бioлoriчниx дoслiджень, основами роботи з медапаратами, викoнують iндивідyaльнi завдання по дослідженню різних медико-біологічніх показників на лабораторному практикумі.

1.2.Задачи вивчения дісціплини.

В результаті вивчення курса "Біофізика, інформатика та медапаратура" слухачі повинні знати:

 • основи вищої математики, теорії ймовірності, математичної статистики, обчислювальної техніки та медичної інформатики;

 • загальні фізичні закономірності, що лежать в основі процесів життездатності в організмі людини;

 • характеристики зовнішних факторів, що впливають на організм людини, та біофізичний механіз впливу цих факторів;

 • назначення та принцип роботи електроної медичної апаратури (діаг-ностичної та фізиотерапевтичної), та техніку безпеки при роботі з нею.


1.3. Перелік забезпечуючих дисциплін.

Вихідною (базовою) підготовкою для вивчення даного курсу є фізика, математика, інформатика в обсязі програми середньої або середньої спеціальної освіти.


2. ЗМІСТ ДИСЦІПЛІНИ:

 1. Теми лекцій, їх зміст та обсяг в годинах.


Тема лекції

Зміст лекції

Годин

1

Вступна лекція

Предмет та метод вивчення біофізики та медичної апаратури. Використання ПЄОМ у медичній практиці, мета і задачи.

2

2

Основи мате-матичної обробки вимірювань.

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Основи теорії математичної обробки результатів вимірювань.

2

3

Обертальний рух

Біомеханіка обертального руху, елементи біомеханікі організму. Центрифугіровання.

2

4

Механічні коливання та хвилі

Коливання та хвилі. Механичні хвилі у біологічних середовищах. Акустика. Ультразвук.

2

5

Основи біоре-ології та гемодінамики

Властивості рідин. В'„Ѓe„x„{і„x„„„Ћ „‚і„t„y„~„y. „U-„|„p „N„Ћ„ђ„„„Ђ„~„p. „U-„|„p „P„Ѓc„p„x„u„z„|„Ѓe, „sі„t„‚„p„r„|і„Ѓс„~„y„z „Ђ„Ѓі„‚. „M„u„„„Ђ„t„y „r„y„x„~„p„Ѓс„u„~„~„Ѓe „r'„Ѓe„x„{„Ђ„ѓ„„і „‚і„t„y„~„y.

2

6

Термодінаміч-ний метод вивчення біосистем

Термодінамічного система, її параметри та функції стану. І та ІІ начала термодинаміки та їх застосування для опису процесів в біологічних системах. Ентропія.

2

7

Основи електродина-міки

Поняття про електричне та магнітне поле. Електричні та магнитні властивості речовин. Фізичні основи електрографії та реографії. Електромагнитні коливання та хвилі.

2

8

Медапаратура. Електробезпека

Фізичні основи побудови та роботи діагностичної та фізіотерапевтичної апаратури. Техніка безпеки при роботі з медапаратурою.

2

9

Явища опти-ки, та їх вико-ристання у медапаратурі

Основні явища оптики. Використання оптичних методів у практиці медичних досліджень. Теплове випромінювання біообєктів.

2

10

Іонізуюче випроміню-вання

Основні поняття атомної фізики. Взаємодія іонізуючого випромінювання з біологічними обєктами. Основи дозіметрії.

2

Загальний обсяг - 20 годин

 1. Практичні та лабораторні заняття


Тема заняття

Го-дин

СРС

Всього

1

Елементи математики. Дифиренційне та інтегральне обчислення.

2

4

2

2

Вивчення побудови і пристроїв ПЄОМ. Операційна система .

2

4

2

3

Знайомство з операційними оболонками.

2

2

2

4

Експертні системи.

2
2

5

Механичні коливання та хвилі. Акустика. Аудіометр.

2

4

4

6

Течія та властивості рідин. В’язкість біологічних рідин

2

4

4

7

Термодінамичний метод вивченння біосистем.

2

4

4

8

Явища переносу у біосистемах. Біопотенціали.

2

4

4

9

Контрольна робота

2
2

10

Фізичні основи електрографії та магнітобіології.

2

4

4

11

Електромагнитні коливання та хвилі. Фізичні проце-си у тканинах під дією струму та електричних полів.

2

4

4

12

Опір живої тканини

2

2

2

13

Фізичні основи використання діагностичної та фізіо-терапевтичної медапаратури. Системи одержання медико-біологічної інформації. Електробезпека медапаратури.

2

2

4

14

Поняття про оптичні методи вивчення біологічних середовищ. Взаємодія світла з біообєктами.

2

2

4

15

Вивчення роботи поляріметра

2

2

2

16

Лазер

2

2

2

17

Елементи квантової фізики.

2
4

18

Взаємодія іонізуючого випромінювання з біообєк-тами. Рентгенівське випромінювання.

2

2

4

19

Дозіметрія

2

2

2

20

Залікове заняття.

2
2

Загальний обсяг практичних занять - 40 годин.

Загальний обсяг СРС - 48 годин.


Вивчення розділів Математика, Інформатика, Біомеханіка, Біофізика закінчуються контрольною роботою, весь курс закінчується заліковим заняттям, на якому виставляється загальна оцінка. 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

3.1. Основна література

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс,

2005

2. Медична і біологічна фізика (практикум) / за ред. О.В.Чалого. – К.: Книга-плюс, 2003.

3. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – Спб: Питер, 2001.- 480 с.

4. Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 512 с


3.2. Додаткова література.

 1. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський, Г.А.Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.

 2. Лопоч С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EXCEL.- К.: Моріон, 2001. – 408 с.

 3. Левин. Самоучитель работы на компьютере (6-е издание, исправленное и дополненное). Москва, издательство "Нолидж", 2000 – 656 с.

 4. Информатика. Задачник – практикум М. 1999

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи