Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
Скачати 141.34 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Дата04.08.2012
Розмір141.34 Kb.
ТипДокументи
1. /БиоФИМА/Rab_Programma_ med_sestry.rtf
2. /БиоФИМА/Rab_Programma_Ortoped_Stomatolog.rtf
3. /БиоФИМА/Рабочая программа Fiz Metody Analiza I Metrologia - PHARM.rtf
4. /БиоФИМА/Рабочая программа Fiz Metody Analiza I Metrologia - PHARM_ZA.rtf
5. /БиоФИМА/Рабочая программа Fizika - PO.rtf
6. /БиоФИМА/Рабочая программа Fizika - PODFAK-INOSTR.rtf
7. /БиоФИМА/Рабочая программа Inform Technologii v Pharmacii - PHARM.rtf
8. /БиоФИМА/Рабочая программа Inform Technologii v Pharmacii - PHARM_ZAO.rtf
9. /БиоФИМА/Рабочая программа Informatica - PODFAK-INOSTR.rtf
10. /БиоФИМА/Рабочая программа Mathematica - PODFAK-INOSTR.rtf
11. /БиоФИМА/Рабочая программа Osnovy Computernoi Gramotnosti.rtf
12. /БиоФИМА/Рабочая программа Visshaya Matematica - PHARM.rtf
13. /БиоФИМА/Рабочая программа Visshaya Matematica - PHARM_ZAOCHN.rtf
14. /БиоФИМА/Рабочая программа Медицинская и биологическая физика.rtf
15. /БиоФИМА/Рабочая программа биофизика - PHARM.rtf
16. /БиоФИМА/Рабочая программа биофизика - PHARM_ZAOCHN.rtf
17. /БиоФИМА/РобочаПрограма_Med Sestry _Metodologia Naukovoi Roboty - 3 k.rtf
18. /БиоФИМА/РобочаПрограма_нформатика_Med_Fak.rtf
19. /БиоФИМА/РобочаПрограма_нформатика_Stom_Fak.rtf
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я україни
Я україни одеський державний медичний університет
Я україни одеський державний медичний університет
Я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров я україни
Затверджую
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни
Міністерство охорони здоров'я україни

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Одеський Державний Медичний Університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

________з.д.н.т., д.м.н., проф. Бажора Ю.І.

___”______________ 200 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Для молодших фахівців за фахом 5.11010602

Курс "Основи медичної і обчислювальної техніки"

Факультет медичний коледж

Кафедра біофізики, інформатики і медичної апаратури

Нормативні дані

Форма навчання

Курс

семестр

Кількість годин

Залік

Іспит


всього

Аудиторні

С

Р

Слекції

Практичні

Лабораторні

Семінарські


Денна

II

IV

58

8

28

-

-

22

Залік

-


Програма розроблена: ст. викладач Голяк В.А.


Програма була розглянута на засіданні кафедри " __" ___________200_р.

Протокол № ___.


Завідувач кафедрою Біофізики, інформатики і медичної апаратури


Проф.______________________________________________ Годлевський Л.С.


Програма схвалена предметною методичною комісією

"___ "______________200__ Протокол №___


Голова предметної методичної комісії

Проф._________________________________________________ Протченко П.З.


1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Викладання дисципліни “Основи медичної і обчислювальної техніки” передбачає підготовку молодших фахівців в області знання приладів і пристроїв, що застосовуються в медичній практиці, а також засобів дослідження і впливу на живі організми. Широке застосування комп'ютерів в усіх сферах людської діяльності, в тому числі в медицині (діагностика, комп'ютерна томографія, медична статистика і т.і.), і медичній освіті (різноманітні навчальні і контролюючі системи, комп'ютерні тренажери і т. і.) зумовлює необхідність підготовки всіх медичних фахівців як потенційних користувачів комп'ютерної техніки.


1.1. Мета викладання дисципліниНавчити молодших фахівців основним принципам медичної техніки і користуванню комп'ютером, існуючому програмному забезпеченню, привити навики самостійної роботи з основними засобами обробки текстової, табличної, графічної інформації, базами даних, різноманітними операційними системами і програмними оболонками, комп'ютерними мережами, засобами обміну інформацією і спеціалізованими медичними програмами.


1.2. Задачі вивчення дисципліниДля успішного рішення задачі навчання необхідно, щоб молодший фахівець оволодів теоретичними відомостями про влаштування і роботу медичних приладів і комп'ютера, про засоби зберігання, обробки і передачі даних, про сучасні інформаційні технології, а також придбав практичні навики роботи з приладами і в основних програмних середовищах.


Молодший фахівець повинен знати:

- джерела похибок, особливо методичного характеру, засоби їхньої оцінки і компенсації;

- особливості біологічних систем як об'єктів дослідження і особливості організації і проведення медичного впливу на живий організм;

- основні групи засобів дослідження і впливу, що орієнтуються на вивчення різноманітних проявів життєдіяльності організму;

- засоби вивчення біопроб, отриманих з організму і що відражають особливості його функціонування;

- методичні прийоми виконання досліджень, принципові схеми медичних приладів і апаратів;

- основні відомості про нові інформаційні технології і їх використанні в медичній практиці;

- можливості обробки текстів;

- табличні технології;

- основні поняття теорії баз даних;

- можливості використання систем управління базами даних в Медицині;

- можливості використання комп'ютерних засобів діагностики;

- статистичні засоби обробки медичної інформації;

- принципи захисту інформації.


Молодші фахівці повинні вміти:


- вибирати засіб дослідження в залежності від медичної задачі, умов виконання впливу, наявності технічних засобів;

- підбирати засоби при необхідності проведення комплексних і функціональних досліджень;

- розрахувати медико-біологічні показники і вирішувати питання за представленням дослідної інформації користувачу;

- користуватися основними командами операційної системи;

- працювати з дискетами;

- застосовувати операційні оболонки NC і WINDOWS для роботи з файлами і програмами;

- користуватися текстовим редактором для підготовки документів;

- користуватися пакетами ділової графіки;

- використовувати бази даних і системи управління базами даних;


Мати уявлення:


- про особливу роль вимірювального перетворювача при проведенні медично-біологічних досліджень;

- про засоби і формати подання діагностичної інформації;

- про роль ЕОМ і автоматизованих систем обробки інформації при розрахунку показників, накопичення даних і інтерпретації результатів досліджень;

- про сполучення ЕОМ з периферійними приладами, запуску і вимкненні ЕОМ;


Більш глибоке вивчення окремих розділів дисципліни здійснюється в процесі самостійної роботи молодших фахівців при підготовці рефератів по темам, що пропонуються кафедрою, і знайомства зі спеціальною літературою.


1.3. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення курсу

"Основи медичної і обчислювальної техніки"


Курс, що викладається, не вимагає курсів, що виходять за рамки програми середньої школи.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Медична техніка

Кількісна оцінка вимірів в біології і медицині. Фізичні величини в біофізиці і медицині. Специфіка і класифікація фізичних вимірів. Метрологічні характеристики. Медична метрологія. Загальні положення метрологічного забезпечення медичної техніки. Перевірка і атестація засобів вимірювання і їхні методики.

Предмет загальної і медичної електроніки. Основні групи електроних медичних приладів і апаратів. Надійність медичної апаратури. Загальна схема передачі і реєстрації медично-біологічної інформації. Електроди і датчики МБІ. Класифікація датчиків. Датчики температури тіла, системи дихання, сердцево-судиної системи.

Класифікація електродів. Електроди для біоелектричних вимірів. Радіотелеметрія.

Загальні засоби виміру фізіологічних показників. Апаратура звукових і ультразвукових засобів в діагностиці і терапії. Фонокардіографія, аудіометрія, апаратура і методики запису. Аналіз ФКГ і АДГ. Ультразвукова візуалізація. Ехокардіографія, ехоенцефалографія, методики дослідження.

Медична електронна апаратура для реєстрації біопотенціалів. Електрокардіографія. Електроди і відведення. Апаратура для реєстрації і спостереження електричної активності сердечної діяльності. Блок-схема електрокардіографа. Електрокардіоскопи і вектор-електрокардіоскопи. Перспективи розвитку апаратури і засобів електрокардіографії.

Основи електротерапії. Проходження постійного струму через тканини організму. Електрична модель тканини. Апаратура для гальванізації лікувального електрофорезу. Засоби проведення гальванізації і лікувального електрофорезу. Франклінізація і аероіонотерапія, апаратура і методики проведення.

Терапевтична апаратура ВЧ, УВЧ, НВЧ. Електричні властивості тканин в цих діапазонах електромагнітних хвиль. Імпеданс і його дисперсія. Дарсонвализація, апаратура і методика проведення. Діатермія і електрохірургія, індуктотермія, УВЧ-терапія, мікрохвильова, ДЦВ-терапія - апаратура і методики їхнього проведення. Тенденція розвитку високочастотної УВЧ і НВЧ апаратури. Сучасна електрохірургія.

Основи променевої терапії, види і методики її проведення. Джерела випромінювання і апарати для дистанційної і внутрішньопорожнинної гама-терапії. Радіоактивне джерело випромінювання. Багатопільне статичне опромінювання. Однозонне і ексцентричне ротаційне опромінювання. Апаратура для дистанційного і внутрішньопорожнинного опромінювання. Забезпечення і контроль радіаційної безпеки. Маятникосекторне, конвергентне, обертальносекторне опромінювання. Центрування пучків. Апаратура поверхньої і глибокої рентгенотерапії.

Клінична і лабораторна медична техніка. Центрифугирування. Апаратура для фізико-хімічних засобів аналізу. Фотометричні прилади. Поляриметри. Рефрактометри. Хроматографи. Прилади для визначення поверхневого натягу і вязкості. Спектроскопія. Спектрографи. Мікроскопія. Спеціальні засоби мікроскопії.


2.2. Основи комп'ютерної техніки


Вивчення структури ПЕОМ, основних приладів, роботи з клавіатурою, носіями, нагромаджувачами. Інформація, її зберігання і передача.

Базове і прикладне ПЗ, види програм, загальносистемне ПЗ, віруси, архіваторы. Види, склад і призначення ОС.

Операційні оболонки WINDOWS. Основні дії в середовищі WINDOWS. Призначення, види і прийоми використання редакторів тексту. Робота з блоками, шрифтами, пошук і заміна, форматування і друк текстів. Поняття алгоритму, види алгоритмів, засоби запису.

Мережі, електронна пошта, експертні системи, технологія мультімедія в навчанні і практиці медичного робітника. АРМ медичних робітників.


Мета проведення лекцій

Мета викладення лекційного матеріалу - формування у молодших фахівців сучасних уявлень про влаштування і роботу комп'ютера, про основні принципи подання, зберігання, обробки і висновку інформації з ЕОМ.

В зв'язку з бурхливим прогресом комп'ютерної техніки і появою все нових засобів програмного забезпечення лекційний матеріал повинен стати основним і ведучим орієнтиром для практичних занять і самостійної роботи молодших фахівців.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Тема лекції

Години

1

Основи теорії ймовірностей і математичної статистики.

2

2

Медична електроніка. Схема пристроїв для одержання медико-біологічної інформації. Електробезпека

2

3

Діагностична апаратура. Фізичні основи електрографії.

2

4

Вплив на організм фізичних чинників. Фізиотерапевтична апаратура.

2

ЗАГАЛОМ: 8 годин


2.2. Практичні заняття


Мета проведення занять:


Практичні заняття повинні привити молодшим фахівцям навики самостійного управління персональним комп'ютером, введення і редагування текстових документів, підготовки і графічного подання табличних документів, створення і ведення баз даних, роботи з медичними програмами.

Ця мета досягається в процесі виконання кожним студентом індивідуального завдання. Індивідуальне завдання включає

ряд етапів, на яких молодший фахівець вивчає і застосовує нове програмне середовище (операційну систему, текстовий редактор, систему програмування, табличний процесор, систему управління базами даних) для рішення індивідуальної задачі.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

по дисципліні "Основи медичної і обчислювальної техніки" для молодших фахівців стоматологічного факультету
Тема заняття

Години

СРС

1

Побудова комп'ютера.

2

2

2

Основи ймовірносної діагностики

4

2

3

Медичні експертні системи

4

2

4

Математичне моделювання в медицині

4

2

5

Спеціалізоване програмне забезпечення. Пакет Epi Info

2

2

6

Windows

2

2

7

Комп'ютерні мережі

2

2

8

Телемедицина.

2

2

9

Схема пристроїв для одержання МБІ

2

2

10

Діагностична апаратура

2

2

11

Фізиотерапевтична апаратура

2

2

Загалом: практичних занять 28

СРС 22


III. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО ДИСЦИПЛІНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Основна література:

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс,

2005

2. Медична і біологічна фізика (практикум) / за ред. О.В.Чалого. – К.: Книга-плюс, 2003.

3. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – Спб: Питер, 2001.- 480 с.

4. Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 512 с


Додаткова література.

  1. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський, Г.А.Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.

  2. Лопоч С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням EXCEL.- К.: Моріон, 2001. – 408 с.

  3. Левин. Самоучитель работы на компьютере (6-е издание, исправленное и дополненное). Москва, издательство "Нолидж", 2000 – 656 с.

  4. Информатика. Задачник – практикум М. 1999

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи