Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни одеський державний медичний університет
Скачати 112.81 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни одеський державний медичний університет
Дата04.08.2012
Розмір112.81 Kb.
ТипДокументи
1. /Рабоч. прогр.-Этика и деонтология/Р.пр.деонт.-м-с.docМіністерство охорони здоров'я україни одеський державний медичний університет


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Одеський державний медичний університет


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи,

проф. ________________Бажора Ю. І.

“ “___________ 2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліна: “Медсестринська етика та деонтологія ”

Спеціальність: 6.110100 “Сестринська справа”

Факультет: медичний

Кафедра: філософії

Нормативні дані:

Форма на­вчання

Курс

Семестр

Кількість годин

залік

(семестр)


Всьо-го:

Аудиторних

СРС
Лекції

Практ. Заняття

Семін. занят-тяВечірня

1

I

54

10

-

10

34

І


Робоча програма складена: ст. викл. Пашенко Т.І як тимчасова.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри “ “ ___________2006 р. Протокол № _____.


Зав. кафедри, проф.______________І.В.Єршова-Бабенко


Робочу програму затверджено на засіданні предметної циклової методичної комісії з гуманітарних дисциплін “ “__________ 2006 р. Протокол № ______.


Голова предметної циклової методичної

комісії з гуманітарних дисциплін,

доцент ______________________ Г.Г.Єрьомкіна


Робочу програму затверджено на засіданні Центральної Координаційно-методичної Ради ОДМУ

“ “__________2006 р. Протокол № ______.


I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Ціль викладання дисципліни. Вдало обєднати медичні та соціально-філософські знання для забезпечення концептуальності змісту деонтології у медицині як складової частини загальнолюдської моралі в аспекті духовного розвитку світу. Показати напрямки у розвитку сучасного деонтологічного знання, специфіку сестринської праці і її світоглядний аспект, гуманістичні основи. Сформувати вміння та навички етичної поведінки, знання теоретичних та практичних принципів, методів, основних понять медичної деонтології.

Курс “Медсестринська етика та деонтологія ” є одним з розділів гуманістичного напрямку підготовки висококваліфікованих спеціалістів - медсестер - світового рівня.


Задачі щодо вивчення дисципліни. Задачами дисципліни “Медична етика та деонтологія ” є: забезпечити медсестер – майбутніх фахівців знаннями теоретичних основ деонтологічного виховання. Майбутні медсестри – спеціалісти, за своєю освітою, можуть працювати в лікарні, проводити курацію родин. Тому так необхідно сформувати у майбутніх спеціалістів особистий творчий погляд на професійну роботу у згоді з основними принципами медичної деонтології, навчити конструктивним способам вирішення проблем професійної роботи, профілактики етичних та деонтологічних помилок та конфліктів з колегами та хворими.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • бути ознайомленими з:

1. Основними регламентуючими діяльність закладів освіти документами:

 • Законом України “Про освіту”;

 • Етичним Кодексом української медсестри;

 • Концепцією неперервної багатоступеневої підготовки спеціаліста.
 • знати:

1. Історію медичної етики та деонтології. Категорії медичної етики та деонтології.

2. Сучасну модель біоетики.

3. Деонтологічні особливості професійної роботи медсестер з різних фахів.

4. Правила професійної етики.

5. Основні принципи спілкування з хворими, з колегами.

 1. Професійні вимоги до медичних працівників.
 • вміти:

 1. Створювати позитивний настрій в роботі з хворими, уникати конфліктів.

 2. Тактично спілкуватися з хворими взагалі та у звязку з конкретною хворобою.

 3. Тактично спілкуватися з родичами хворого, колегами.

 4. Вибирати гуманістичні моделі лікування.

 5. Розумітися у нових напрямках моделей медицини, соціокультурній функції сучасної теорії та практики філософського аспекту деонтології.

 6. Вміти визначати конкретну ситуацію, запобігати помилок та несподіваних випадків у медичній праці.II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з курсу “Медична етика та деонтологія”


№№

п.п.

Найменування теми лекції та її зміст

Обсяг у

годинах

1

2

3

1.

Тема 1. Світорозуміння і завдання підготовки майбутнього фахівця-медсестри.


2

2.

Тема 2. Гуманізм як моральна основа культури лікування. Медсестринська етика.


2

3.

Тема 3. Деонтологічна норма в медицині. Поняття деонтології. Структура та основні категорії предмета.


2

4.

Тема 4. Соціально-психологічний портрет лікаря, медсестри і пацієнта на початку ХХІ століття.


1

5.

Тема 5. Науковий і соціально-екологічний зміст медичної діяльності.


1

6.

Тема 6. Пріорітет вітальних, загальнолюдських цінностей в науково-практичній діяльності.


1

7.

Тема 7. Моделі моральної медицини у сучасних концепціях медичної діяльності.


1

Всього:

10 годинIІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу “Медична етика та деонтологія”


№№

п.п.

Найменування теми лекції та її зміст

Обсяг у

годинах

1

2

3

1.

Тема 1. Світорозуміння і завдання підготовки майбутнього фахівця-медсестри.


2

2.

Тема 2. Гуманізм як моральна основа культури лікування. Медична етика.


2

3.

Тема 3. Деонтологічна норма в медицині. Поняття деонтології. Структура та основні категорії предмета.


2

4.

Тема 4. Соціально-психологічний портрет лікаря, медсестри і пацієнта на початку ХХІ століття.


1

5.

Тема 5. Науковий і соціально-екологічний зміст медичної діяльності.


1

6.

Тема 6. Пріорітет вітальних, загальнолюдських цінностей в науково-практичній діяльності.


1

7.

Тема 7. Моделі моральної медицини у сучасних концепціях медичної діяльності.


1

Всього:

10 годинIV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ№№

п.п.

Тема

Кількість годин

1

2

3

1.

Тема 1. Світорозуміння і завдання підготовки майбутнього фахівця-медика.


4

2.

Тема 2. Гуманізм як моральна основа культури лікування. Медична етика.


6

3.

Тема 3. Деонтологічна норма в медицині. Поняття деонтології. Структура та основні категорії предмета.


6

4.

Тема 4. Соціально-психологічний портрет медика і пацієнта на початку ХХІ століття.


4

5.

Тема 5. Науковий і соціально-екологічний зміст медичної діяльності.


4

6.

Тема 6. Пріорітет вітальних, загальнолюдських цінностей в науково-практичній діяльності.


6

7.

Тема 7. Моделі моральної медицини і сучасних концепціях медичної діяльності.


4

ВСЬОГО: 34 години
 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


1.Філософська картина світу на початку ХХІ століття і теоретичні питання

медицини.

2.Динаміка філософських проблем сучасної медицини.

3.Структура та шляхи формування професійного медичного мислення; його співвідношення із загальним світоглядом.

4.Тенденція сучасної медицини до інтеграції природничо-наукового, етико-соціального, цінностного підходу до людини, її життєдіяльності у нормі та патології.

5.Аксіологічний аспект концептуальності медичного знання.

6.Загальнолюдські та вітальні цінності.

 1. Соціокультурна функція медицини.

 2. Людина у системі природничо-наукового та філософського знання.

 3. Філософське обгрунтування теорії індивідуального розвитку людини.

 4. Категорія причинності: конкретизація, обгрунтування.

 5. Етіологія та патогенез (філософський аспект).

 6. Концепції моноетіологізму, поліетіологізму як результат взаємодії внутрішнього і зовнішнього.

 7. Філософські основи норми тапатології.

 8. Соціальна анатомія здоровя.

 9. Цілістність організму. Динаміка норми: предпатологія, патологія, латентний період як процес.

 10. Теорія діагнозу як гносеологічна проблема.

 11. Структура діагнозу і його критерії.

 12. Специфіка «медичного» пізнання та практики.

 13. Методи і форми наукового пізнання, їх прояви у теорії та практиці медичної діяльності.

 14. Змінення стереотипів мислення у сучасній медицині.

 15. Етико-філософський аналіз проблем життя та смерті.

 16. Біоетика як право людини на життя, «самість», автономність пацієнта.

 17. Проблема евтаназії. Позиція медика (етичний аспект).

 18. Філософська теорія особи - когнітивна база сучасної медицини.

 19. Особа і хвороба. Комплексна реабілітація індивіду (філософський аспект).

 20. Екологія та людина.

 21. «Екологічний імператив» - один із аспектів науково-практичної діяльності медика.

 22. Філософський аналіз концепцій В. І. Вернадського, М. І. Моїсеєва.

 23. Питання біоетики у контексті філософії та теорії медицини.

 24. Медицина як мистецтво лікування.

 25. Зміна свідомості медика і пацієнта на рубежі ХХ-ХІ ст.

 26. Планетарність мислення людства - як риса світогляду людства.

 27. Моделі (типи) моральної медицини на початку ХХІ століття.

 28. Деонтологія як засіб поведінки медперсоналу.

 29. Деонтологічна норма у медицині.

 30. Нові принципи культури лікування у теорії та прктиці західно-европейської думки ХХ-ХХІ століття.VI. ПОРЯДОК І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ)

І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ


1. Підсумковий контроль – диференційований залік, виставляється студенту на основі підсумкової рейтингової оцінки.

В разі непогодження студента з даними кумулятивно-рейтингової оцінки, йому надається право складати усно залік за програмою з використанням питань, що підготовлені і затверджені кафедрою для диференційованого заліку. При цьому критерії оцінки такі:

“відмінно” – виставляється, якщо студент вірно відповів на програмне запитання, вирішив запропоноване йому тестове одне, або декілька завдань, показавши при цьому глибокі знання на рівні творчого їх використання;

“добре” – виставляється, якщо студент успішно вирішив тестові завдання, виявив повне знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення;

“задовільно” – виставляється студенту, якщо він при розв’язанні тестового завдання і при відповіді на запитання виявив знання лише на рівні репродуктивного відтворення;

“незадовільно” – виставляється студенту, у якого виявлено серйозні прогалини у знаннях, який припустив принципові помилки при виконанні завдань на рівні нижче репродуктивного відтворення.

VII. СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основної:


 1. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология.-К.,1998.

 2. Лакосина Н.Б., Ушаков Г.К. Медицинская психология.-М.,1994.

 3. Петровский В.В. Деонтология в медицине.-М.,1998.

 4. Боухал М., Конечный Р. Психология в медицине.-Прага, 1999.

 5. Сержантов В.Ф. Философия и медицина.-Л.,1996.

 6. Свод этических правил проведения клиничских испытаний и медико-биологических экспериментов на человеке// Вопросы фылософии.-1994.-№3.-С.91-93.

 7. Грандо А.А. Медицинская этика и деонтология.-К.,1994.

 8. Харди И. Врач, сестра, больной.-Будапешт, 1991.

 9. Этика, биоэтика и медицинская деонтология: история, проблемы и перспективы // Философ. век. Альманах. Вып. 21. Науки о человеке в современном мире. СПб., 2002.

 10. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика: Учеб. М., 2001.

 11. Пулмэн Д. Достоинство человека, боль и страдание // Человек, 2001, №3Допоміжної:


1.Остапенко А.Л. Этика и деонтология среднего медицинского работника.-М.,1985.

2.Еренкова Н.В. Этика труда среднего медицинского работника.-К.,1987.

3.Иванов С. Не только пациенты,1995.

4.Магазанник Н.А. Искусство общения с больными.-М.,1991.

5. Яровинский М.Я. Лекционный курс по медицинской этике (Биоэтика). Ч. 1, 2. М., 1999, 2000.

6. Медицина и права человека: Нормы и правила международного права, этики, католической, протестантской, иудейской, мусульманской и буддийской религиозной морали / Пер. с франц. М., 1992.

7. Биомедицинская этика / Под ред. В.И. Покровского, Ю.М. Лопухина. М., 1997. Вып. 1; М., 1999. Вып. 2; М., 2002. Вып. 3.
8,Биомедицинская этика: проблемы и перспективы: Материалы междунар. конференции, Минск, 12-13 окт. 2000 г. Мн., 2000. 1. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Роль медсестри, значення її діяльності.

 2. Роль контакта між лікарем, медсестрою, хворим та його родичами.

 3. Психологія роботи з хворими, які відчувають страх та хвилювання.

 4. Основи медсестринської етики та деонтології.

5 . Моделі моральної медицини у сучасній медицині.

6. Білетика: проблеми та перспективи.

7. Особливості деонтологічних питань в педіатрії.

8. Особливості деонтологічних питань в онкології.

9.Медицинська справа: історія та сучасність.

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи