Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/8
Дата13.11.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет
Затверджую”
Проректор з науково-педагогічної роботи

доцент _____________ І.В.Геруш
“_______” _____________________ 2012 р.довідник ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ВНУТРІШНя МЕДИЦИНа»


Модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

МОДУЛЬ 4 «Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини»


Факультет

медичний №2,3

Спеціальність

лікувальна справа (модулі 3-4)

Кафедри

внутрішньої медицини; внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб; внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання; клінічної імунології, алергології та ендокринолотії


Курс

VI

Семестр

ХI-XII

Кількість модулів

2

Лекції
Практичні заняття

380 год.

Самостійна робота

70 год.

Заключний контроль

XII сем.

Всього годин

450 год.

Кількість кредитів ECTS

15Схвалено на методичних нарадах кафедр внутрішньої медицини («____» травня 2012 року, протокол № ), внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання («____» травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології («____» травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін («____» травня 2012 року, протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини

професор О.І.Федів


Завідувач кафедри клінічної імунології,

алергології та ендокринології, професор Н.В.Пашковська


Голова предметно-методичної комісії

завідувач кафедри внутрішньої медицини,

фізичної реабілітації, спортивної медицини

та фізичного виховання, професор В.К.Тащук

^ Навчальна дисципліна

Внутрішня медицина (Модуль 1)

1. Вступ

Внутрішня медицина як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-практичних дисциплін.

в) формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини;


2. Опис структурованого навчального плану з дисципліни "Внутрішня медицина"для студентів медичних факультетів за спеціальністю «Лікувальна справа» (модулі 1-4),
«Педіатрія» (модулі 1,2)


^ Структура навчальної
дисципліни


Кількість годин, з них

Рік нав-чання

Вид
контролю


^ Всього

(годин/ кредитів)

Аудиторних

СРС

Лек-цій

Прак-тичних занять

^ Всього годин/

Кредитів ЕСТS

450/15
380

70


Модуль 3:

Сучасна практика
внутрішньої медицини.


Змістових модулів – 7

 1. Ведення хворих в кардіологічній клініці.

 2. Ведення хворих в ревматологічній клініці.

 3. Ведення хворих в пульмонологічній клініці.

 4. Ведення хворих в ендокринологічній клініці.

 5. Ведення хворих в нефрологічній клініці.

 6. Ведення хворих в гематологічній клініці.

 7. Ведення хворих в гастроентерологічній клініці (у тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 3 –
  5 год.).

^ 315/10,5 кредитів ЕСТS


90/3


30/1


45/1,5


30/1


30/1


30/1


60/2
266


75


24


43


24


24


24


52

49


15


6


2


6


6


6


8Підсумковий модульний
контрольТестові завдання

Контрольні питання

Практичні навички

Модуль 4:

Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини.

Змістових модулів – 6

 1. Невідкладні стани в кардіології.

 2. Невідкладні стани в пульмонології та алергології.

 3. Невідкладні стани в гастроентерології.

 4. Невідкладні стани в ендокринології.

 5. Невідкладні стани в гематології.

 6. Невідкладні стани в ревматології та нефрології (у тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 4 – 5 год.).

^ 135/4,5 кредитів ЕСТS


30/1


30/1


15/0,5


15/05


15/0,5


30/1

114


24


24


14


14


14


2421


6


6


1


1


1


6

VI

Підсумковий модульний
контрольТестові завдання

Контрольні питання

Практичні навички

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 75,8 %, СРС – 24,2 %


^ 3. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

 • 3770 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних захворювань згідно списку 1 ОКХ

 • 3771 Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних захворювань

 • 3774 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

 • 3775 Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

 • 3776, 3791 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

 • 3798 (3805) Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань та їх ускладненнях

 • 3801 Оцінювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

 • 20153 (3803) Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці внутрішніх хвороб

 • 6106 (3791) Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

 • Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ

 • 20158 (20152) Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії.


4. МОДУЛЬ 3. Сучасна практика внутрішньої медицини.

Всього годин – 315 / 10,5 кредитів

( практичних занять – 266, СРС – 49)


Кінцеві цілі модуля

Студенти повинні:

 • Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування найбільш частих станів, що зустрічаються у стаціонарах внутрішньої медицини.

 • Продемонструвати здібність застосовувати діагностичні методи, що допомагають у прийнятті рішення (плану лікування) по веденню різних захворювань, що зустрічаються у стаціонарах внутрішньої медицини.

 • Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях, що зустрічаються у стаціонарах внутрішньої медицини.

 • Знати основні класи препаратів, що застосовуються у клініці внутрішньої медицини, показати здібність застосувати відповідні клініко-фармакологічні принципи для ведення пацієнтів з найбільш частими станами внутрішньої медицини, що зустрічаються у стаціонарах.

 • Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаціоних технологій та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та лікуванні в клініці внутрішньої медицини.

 • Продемонструвати здібність проводити фокусований медичний огляд та націлене фізикальне обстеження відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання.

 • Показати здібність складати історії хвороби та проводити фізикальний огляд в умовах стаціонару.

 • Показати здібність діагностувати та складати план лікування для найрозповсюджених захворювань в умовах стаціонару.

 • Показати здібність приймати та ефективно транспортувати пацієнтів з та в палату інтенсивної терапії. Показати здібність ініцюювати перехід від госпітального стану паціента до амбулаторного.

 • Продемонструвати здібність виконувати рутинні технічні процедури, включаючи: венепункцію, введення назогастрального зонду, введення катетера Faley, підтримка життєво-важливих функцій, підтримка серцевої функції, показати легкість в інтерпретації ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ, УЗД та рентгензнимків грудної клітини

 • Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для розуміння проявів хвороби в умовах стаціонару.

 • Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у лікуванні стаціонарних пацієнтів.

 • Показати ефективну здібність до контакту з різним оточенням пацієнта, докторами та іншими медичними працівниками.

 • Показати основне розуміння того, як вік, стать, культура, соціальний та економічний стан впливають на ведення пацієнтів в клініці внутрішньої медицини.

 • Продемонструвати здібність чітко та лаконічно устно та письмово докладати пацієнта іншим членам команди лікування з особливою увагою до включення значимої і синтезованої клінічної інформації.


Студенти повинні провести курацію хворих (нових або тих, які вже лікуються) з наступними захворюваннями:

 • Ессенціальна та симптоматична артеріальна гіпертензія - 4

 • Неускладнений та ускладнений гіпертонічний криз – 3

 • Хронічна серцева недостатність – 5

 • Порушення ритму та провідності - 5

 • Кардіалгія – 2

 • Стенокардія - 2

 • Системні захворювання сполученої тканини – 2

 • Артрити - 3

 • Астма/ХОЗЛ – 4

 • Пневмонія – 5

 • Диспепсія – 5

 • Абдомінальний біль – 3

 • Гепатити – 3

 • Жовтяниця - 2

 • Цирроз/Спонтанний бактеріальний перитоніт/Асцит – 3

 • Панкреатит – 2

 • Запальні захворювання кишечника – 2

 • Синдром мальабсорбції - 2

 • Анемія – 3

 • Лейкози - 2

 • Цукровий діабет з ускладненнями – 4

 • Синдром зобу – 2

 • Гломерулонефрити та пієлонефрити - 3

 • Хронічна ниркова недостатність – 2


Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні не менше, ніж 2/3 госпіталізованих пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі щотижневого просмотру даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях.

Курс проводиться у лікарнях, які працюють по швидкій допомозі. Кожен студент повинен щотижнево в умовах стаціонару брати в роботу 3 нових/недиференцированих пацієнта. Протягом всього курсу студенти щотижнево оглядають 6-10 пацієнтів, що знаходяться під динамічним спостереженням або постійних пацієнтів. Якщо з будь-якої причини студент оглядає менше 2 пацієнтів на день (динамічно спостерігаємих), піднімається та вивчається лікування пацієнтів, котрі поступили раніше. Кількість пацієнтів, відповідальність за яких лежить на студенті, визначається складністю випадків та показаної студентом готовності прийняти участь у лікуванні додаткових пацієнтів. Очікується, що студенти приймуть повну участь у веденні по міньшій мірі 2/3 госпіталізованих пацієнтів.

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та практичних занять. Оцінка заповнення студентом історії хвороби та виписок виконується викладачем у процесі роботи з пацієнтом.

^ Змістовий модуль 1. „ Ведення хворих в кардіологічній клініці»

(90 годин/3 кредити).

Конкретні цілі

Студенти повинні:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними кардіологічними синдромами

 • Складати план обстеження хворих з захворюваннями серця, обгрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що застосовуються в кардіології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення

 • Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення захворювань серця

 • Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних кардіологічних синдромах на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження

 • Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при захворюваннях серця

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях

 • Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск

 • Діагностувати та надавати допомогу при непритомності

 • Діагностувати та надавати допомогу при гіпертензивному кризі

 • Діагностувати та надавати допомогу при артеріальній гіпотонії

 • Діагностувати та надавати допомогу при пароксизмальних порушеннях серцевого ритму

 • Діагностувати та надавати допомогу при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса

 • Проводити легенево-серцеву реанімацію

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації


Тема 1. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, з артеріальною гіпотензією та непритомністю. Диференційний діагноз артеріальних гіпертензій: ессенціальної та вторинних (ниркового, ендокринного, геодинамічного, центрального ґенезу тощо). Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень та визначення прогнозу. Складання плану обстеження. Тактика ведення хворого в залежності від групи ризику.

Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії. Препарати першої та другої лінії лікування. Сучасні рекомендації по вибору антигипертензивних препаратів. Існуючи стандарти лікування. Монотерапія та комбінована терапія. Побічні ефекти гіпотензивних засобів. Гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Диференціальний діагноз артеріальних гіпотензій: вазодепресорна непритомність, поступальна ортостатична гіпотонія, ятрогенна гіпотонія, непритомність при серцевих, ендокринних та нервових захворюваннях, метаболічних порушеннях, істеричному неврозі. Складання плану обстеження та тактика ведення хворого. Лабораторні та інструментальні методи дообстеження. Вазопресорні засоби.

Тема 2. Ведення пацієнта з кардіалгією. Диференціальний діагноз стенокардії та кардіалгій при захворюваннях серця, дихальної, травневої, кістково-м”язевої системи тощо. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. Тактика ведення хворих в залежності від ґенезу кардіалгії.

Тема 3. Ведення хворого зі стабільною та нестабільною стенокардією, безбольовою ішемією міокарда, . Типова та атипова стенокардія, діагностичні критерії. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з фізичним навантаженням, добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих в залежності від функціонального класу. Існуючи стандарти лікування. Ендоваскулярні та хірургічні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Ризик раптової коронарної смерті. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з фізичним навантаженням, добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Види нестабільної стенокардії, ризик розвитку інфаркта міокарду. Допомога на до госпітальному та госпітальному етапах. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (біохімічні маркери, ЕКГ з фізичним навантаженням, добовий холтеровський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія) та тактика ведення хворих в залежності від ЕКГ-змін. Існуючи стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Тема 4. Ведення пацієнта з порушенням серцевого ритму. Диференціальний діагноз передсердної та шлуночкової екстрасистолії, миготливої аритмії, синдромів слабкості синусового вузла та Вольфа-Паркінсона-Уайта. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ, добовий холтеровський моніторинг, Ехо-КГ, електрофізіологічне обстеження). Тактика ведення хворих. Основні класи антиаритмічних засобів, показання до їх застосування, побічні дії. Існуючи стандарти лікування. Електроімпульсна терапія. Хірургічні методи лікування аритмій. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Тема 5. Ведення пацієнта з порушенням провідності серця. Порушення передсердно-шлуночкової провідності, AV-блокади різного ступеню (Мобіц 1 та 2). Синдром Федеріка. ЕКГ-діагностика блокад ніжок пучка Гіса. Тактика ведення хворих, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. Медикаментозне лікування та кардіостимуляція. Штучні воддії ритму. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи