Рекомендована література Основна література icon

Рекомендована література Основна література
НазваРекомендована література Основна література
Дата13.11.2012
Розмір39.5 Kb.
ТипДокументи

Рекомендована література


Основна література.

 1. Внутрішня медицина: підруч. у 3 т./A.C. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін./ За ред. проф. K.M. Амосової.- К.: Медицина, 2009. – 1088с.

Шуліпенко I.M. Пропедевтика внутрішньої медицини: загальна семіотика і діагностика: навчальний посібник./ І.М. Шуліпенко.- К.: Медицина, 2008.- 304с.

 1. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Т. 3. Диференціальний діагноз і ведення хворих у клініці внутрішньої медицини. Гострі і невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини: Рекомендовано МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 1006 с.

 2. В.І. Денисюк, О.В. Денисюк. Доказова внутрішня медицина. Підруч. для студ. ВМНЗ III-IV рівнів акредитації - Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. - 928 с. : іл.

 3. Збірник тестових завдань з внутрішньої медицини. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2010. – 200 с.

 4. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. Учебное пособие. Медицинское Информационное Агентство (МИА) – 2009. – 912с.

 5. Вибрані лекції з внутрішніх хвороб: Навч. посібник /за ред. М.І. Яблучанського; М-во освіти і науки України, Харк. Нац.. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 286с.

 6. Середюк Н.М. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань / Під заг. ред. Є.М. Нейка.- Вінниця : Нова книга, 2003. – 496 с.

 7. Гастроентерологія / Харченко Н.В., Бабак О.Я. – К.: 2007 р. – 720 с.

 8. Пульмонология: [рук.] / под ред. А. Г. Чучалина . — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2009. — 336 с.

 9. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины: Учебное пособие/ Н.И.Швец, А.В.Пидаев, Т.М.Бенца и др. – Киев, 2006. – 752 с.

 10. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук Ю.М. Мостового.- 10-е вид., доп. і перероб.- Вінниця, 2008.- 528 с.

 11. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: т. 2. Лечение болезней органов пищеварения. Лечение болезней пищевода, желудка, кишечника. - 3-е изд., перераб й доп./М.: Мед. лит., 2009. – 416 с.: ил.

 12. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней: т. 3. Лечение болезней органов пищеварения. Лечение болезней печени, желчных путей, поджелудочной железы. - 3-е изд., перераб й доп./М.: Мед. лит., 2010. – 336 с.: ил.

 13. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: Учебн. пособие. – М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 560 с.


Додаткова література.


 1. Швец Н.И., Скрыпник И.Н., Бенца Т.М. Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта. – Киев, 2007. – 645 с.

 2. Ендокринологія: підручник / Під ред. П. М. Боднара. —. Вінниця: Нова Книга, 2010. — 464 с.

 3. Казаков А.В., Кравчун Н.А., Ильина И.М. и др. Словарь-справочник эндокринолога. — Харьков: С.А.М., 2009. — 682 с.

 4. Панькив В.И. Ранняя диагностика тиреоидной патологии в амбулаторных условиях // 100 избранных лекций по эндокринологии / Под ред. Ю.И. Караченцева и др. — Харьков, 2009. — 948 с.

 5. Атлас клинической гастроэнтерологии: атлас / под ред. А. Форбса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 392 с.

 6. Бенца Т.М. Синдром абдоминальной боли в практике врача-терапевта // Новости медицины и фармации. Гастроэнтерология. – 2008.- № 239

 7. Лекции по клинической диагностике внутренних болезней В.М.Делягин, В.И.Мальцев,А.Г.Румянцев.-К.:МОРИОН, 2007.-664с.:ил.

 8. Основи гастроентерології: Навчальний посібник / Скляров О.Я., Косий Є.Р., Скляров Є.Я. – Львів: «Кварт», 2011. – 289 с.

 9. Передерий В.Г. Ткач С.М. Практическая гастроентерология: руководство для врачей.- Винница СПД Каштелянов А.И., 2011. - 776с.: ил.

 10. Е.Л. Насонов, В.А. Насонова Ревматология.Национальное руководство. – М. Стин. – 2008. – 548с.

 11. Аллилуев И.Г. Боль в грудной клетке: Диагностика и лечение: Руководство для врачей и студентов.- М.: Эко-Трендз, 2008.– 144с.

 12. Баур, К. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких [Текст] : [рук.] / К. Баур, А. Прейссер. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2010. — 192 с.

 13. Бэйкер, Эмма. Респираторная медицина : [рук.] / Эмма Бэйкер, Дайлис Лай ; под ред. С. И. Овчаренко. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2010. — 464 с.

 14. Дужий І.Д. та ін. Система діагностики захворювань плеври та синдрому плеврального випоту: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / І.Д.Дужий, М.Д.Близнюк, А.В.Юрченко. — Суми: СумДУ, 2010. — 34 с.

 15. Справочник врача-пульмонолога: В. В. Косарев, С. А. Бабанов — Санкт-Петербург, Феникс, 2011 г.- 448 с.

 16. Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: учеб. пособ. / под ред. Л. И. Дворецкого. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2010. — 456 с.

 17. Лаба В.В., Деміхова Н.В., Псарьова В.Г. Діагностика серцево-судинних захворювань : навч. посібник. - Суми : СумДУ, 2008. - 214 с.

 18. Коваленко В.М. Руководство по кардиологии - МОРІОН, Київ – 2008. – 1424с.

 19. Ішемічна хвороба серця – стенокардія: навчальний посібник / Під ред. проф. О.І. Дядика. - Донецьк: КП Регіон – 2008.-132 с.

 20. Госпитальная терапия. Курс лекций: учеб. пособие / под ред. В. А. Люсова. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2010. — 480 с.

 21. Клиническая иммунология и аллергология: Учеб. пособие /Под ред. А.В.Караулова.- М.: МИА, 2007.– 651с. Сергеева, Е. В. Хроническая обструктивная болезнь легких : учеб.-метод. пособие / Е. В. Сергеева, Н. А. Черкасова ;под ред. Л. И. Дворецкого. — М. : ГЭОТАР — Медиа, 2009. — 72 с.

 22. А. Тумаренко, В. Скворцов. Актуальные проблемы нефрологии. – Книга.РУ. – 2008. – 160с.

 23. Нефрология: Практическое руководство: Учебное пособие для вузов (под ред. Гринштейн Ю.И., Петрова М.М.) . – Книга.РУ. – 2007. – 176с.

 24. Global strategy for asthma management and prevention (updated 2010): Global Initiative for Asthma (GINA). URL: http://www.ginasthma.; 2010.

 25. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. (updated 2011) URL: http://www.gold.copd.org; 2011.

 26. Melvin R. Pratter. Cough and the common cold: ACCP evidence-based clinical practice guidelines /Melvin R. Pratter // Chest. – 2006. – V.129. – P. 72S-74S.

 27. Richard W. Light Parapneumonic Effusions and empyema /Richard W. // Proc. Am. Thorac. Soc. – 2006. – V.3. – P.75-80.

 28. Peter V. Dicpinigaitis. Chronic cough due to asthma: ACCP evidence-based clinical practice guidelines / Peter V. Dicpinigaitis // Chest. – 2006. – V.129. – P. 75S-79S.

 29. Richard S. Irvin Chronic cough due to gastroesophageal reflux disease: ACCP evidence-based clinical practice guidelines /Richard S. Irvin // Chest. – 2006. – V.129. – P. 80S-94S.

 30. Sidney S. Braman Chronic cough due to acute bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice guidelines /Sidney S Braman // Chest. – 2006. – V.129. – P. 95S-103.

 31. Sidney S. Braman Chronic cough due to chronic bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice guidelines /Sidney S Braman // Chest. – 2006. – V.129. – P. 104S-115.

 32. Newman S.P. Inhaler treatment options in COPD / Newman S.P.//Eur. Respir. Rev. – 2005. – V.14:96. - P.102-108.

 33. Clinical Management of Thyroid Disease / Ed. by F.E. Wondisford, S. Radovick. — Baltimore, Maryland: John Hopkins University School of Medicine, 2009. — 860 p.

Схожі:

Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна література
Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер с англ. М.: Знание, 1984. 256 с
Рекомендована література Основна література iconХ. рекомендована література основна
Астапов В. М. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – Спб., 2001
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна
Алексєєнко Т. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч посібник. – К.: Ізмн, 1997
Рекомендована література Основна література iconСписок літератури з політології основна рекомендована література
Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література основна
...
Рекомендована література Основна література iconРекомендована література з фармацевтичної опіки основна
Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М.: Универсум Паблишинг, 1997. 530 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи