Мiнiстерство охорони здоров\

Мiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Скачати 461.39 Kb.
НазваМiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Сторінка1/2
Дата04.08.2012
Розмір461.39 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи


Буковинського державного медичного університету
професор _____________ Ю.Т. Ахтемійчук
“_______” _____________________ 2011 р.^ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ

ГОСПIТАЛЬНОЇ ПЕДIАТРIЇ

на 2011-2012 навчальний рік


Факультет – І медичний

Спецiальнiсть – медична психологія

Кафедра педiатрiї та дитячих iнфекцiйних хвороб

Курс – 5

Семестри – IX, X


Лекцiї.………...............18 год

Практичнi заняття.......72 год

Самостiйнi заняття......45 год
Залiк………..................IX cеместр

Iспит.........………........X семестр

Всього...............……...135 год


Виробнича практика (лікарська) в дитячій поліклініці:

Практичні заняття – ___ год

Самостійні заняття – ___ год

Диференційований залік – ___ год


Всього – ___ год


Довідник складено на основі Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та Освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110110 "Медична психологія" напряму підготовки 1101 «Медицина» (Міністерство освіти і науки україни, м.Київ, 2003) та Програми з пропедевтичної, факультетської i госпiтальної педiатрiї для студентiв вищих медичних навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї зі спеціальності 7.110101 «лікувальна справа» (Мiнiстерство охорони здоров'я України, Центральний методичний кабiнет з вищої медичної освiти, Київ, 2002 рік).


Довідник з виробничої практики складена на підставі Програми з виробничої практики для студентів ІІ – VІ курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 - “Медична психологія” (схвалена та рекомендована до затвердження робочою групою фахівців (наказ МОЗ України від 21.02.01 № 34-адм.) на нараді у Буковинській державній медичній академії (м.Чернівці) 2 березня 2001 року, розглянута і схвалена на засіданні комісії з медицини Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від «15»травня 2002 р.).


Довідник обговорено на засіданні кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 06.06.2011 р., протокол №18.


Завідувач кафедри педіатрії та дитячих

інфекційних хвороб

д.мед.н., професор О.К. Колоскова


Довідник схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 16.06.2011 р., протокол №5.


Голова предметної методичної комісії,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко

^ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ГОСПIТАЛЬНА ПЕДIАТРIЯ

(нормативна)

 1. Вступ

Факультет – І медичний

Спецiальнiсть – медична психологія

Кафедра педiатрiї та дитячих iнфекцiйних хвороб

Курс – 5

Семестри – IX, X


Лекцiї.………...............18 год

Практичнi заняття.......72 год

Самостiйнi заняття......45 год
Залiк………..................IX cеместр

Iспит.........………........X семестр

Всього...............……...135 год

 1. Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

 1. Удосконалення вмiння студентiв спiлкуватися з хворими та їх батьками; поглиблення знань деонтологiчних норм, правил.

 2. Поглиблення та удосконалення методiв збирання анамнезу, об'єктивного обстеження хворого з урахуванням анатомо-фiзiологiчних особливостей i вiкових норм.

3. Вивчення можливостей додаткових параклiнiчних методiв дослiдження, у тому числi, лабораторних та функцiональних, їх iнтерпретацiя.

4. Удосконалення навичок узагальнення отриманих даних клiнiко-параклiнiчного обстеження хворого, проведення диференцiйної дiагностики захворювань, постановки клiнiчного дiагнозу; складання плану лiкування, профiлактики i прогнозування подальшого перебiгу захворювань.

5. Вивчення та поглиблення теоретичних i практичних знань з питань невiдкладних станiв у педiатрiї.

6. Знайомство з особливостями фiзiотерапевтичного лiкування у дитячому вiцi.


^ ЦИКЛ НЕОНАТОЛОГIЇ:

1. Поглиблення знань щодо анатомо-фiзiологiчних особливостей дiтей у даному вiковому перiодi, догляду та профiлактики захворювань.

2. Засвоєння методiв обстеження дiтей цiєї вiкової групи.

3. Вивчення особливостей перебiгу захворювань, що найбiльш часто зустрiчаються у перiодi новонародженостi.

4. Знайомство з особливостями проведення та iнтерпретацiєю результатiв параклiнiчних методiв дослiдження дiтей у перiодi новонародженостi.

5. Засвоєння навичок надання невiдкладної допомоги новонародженим у випадку ускладнених пологiв та пiсляпологових захворювань.

6. Удосконалення навичок постановки дiагнозу, вибору тактики обстеження та лiкування дiтей.

7. Засвоєння навичок проведення iнфузiйної терапiї у новонароджених.

8. Знайомство із принципами виходжування недоношених новонароджених, лікування та профілактики синдромів дизадаптації, реабілітації недоношених та доношених новонароджених, у т.ч. за стійких розладів функцій організму, зумовлених перинатальною патологією.


^ ЦИКЛ ПУЛЬМОНОЛОГІЇ:

1. Оволодiння найважливiшими методами обстеження алергопульмонологічних хворих та вмiнням оцiнити результати спецiальних методiв дослiдження.

2. Засвоєння питань дiагностики, лiкування, реабілітації, органiзацiї профiлактики пульмонологічних захворювань у дітей.

3. Навчання дiагностицi та наданню невiдкладної допомоги на догоспiтальному та госпiтальному етапах, визначенню тактики надання подальшої медичної допомоги при невідкладних станах, пов'язаних з алергопульмонологічними захворюваннями у дітей.

4. Оволодiння методами дiагностики бронхітів, пневмоній, бронхіальної астми, муковісцидозу, полінозів, плевритів, уражень органів дихання при спадкових та системних захворюваннях, вроджених вад респіраторної системи тощо у дітей.

5. Засвоєння основних напрямкiв лiкування та реабілітації алергопульмонологічних захворювань у дiтей.


^ ЦИКЛ ГЕМАТОЛОГIЇ:

1. Оволодiння методами обстеження гематологiчних хворих.

2. Засвоєння клiнiчних особливостей перебiгу захворювань системи кровi у дiтей.

3. Навчання наданню невiдкладної допомоги дiтям у критичних станах, що пов'язанi iз захворюваннями системи кровi.

4. Оволодiння методами дiагностики захворювань кровi, інтерпретацiя отриманих результатiв обстеження.

5. Основнi напрямки лiкування та реабілітації хворих.


^ ЦИКЛ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Навчання вмінню спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяючи створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі.

 2. Оволодіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб.

 3. Оволодіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корекція наслідків ятрогенних впливів.

 4. Основні засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у педіатричній практиці.


Після закінчення вивчення курсу госпітальної педіатрії студенти повинні уміти:

 1. Оцінити стан новонародженої дитини.

 2. Доглядати за новонародженою дитиною.

 3. Призначити режим виходжування недоношених та травмованих новонароджених.

 4. Визначити раціон харчування доношеним та недоношеним ново­народженим.

 5. Застосовувати сучасні методи діагностики, лікування, реабілітації дітей з захворюваннями періоду новонародженості, респіраторної та кровотворної систем.

 6. Уміти надати невідкладну допомогу при критичних станах, які виникають у новонароджених дітей, при хворобах крові та респіраторних захворюваннях у дітей.

 7. Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.

 8. Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах дітей різного віку.

 9. Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження.

 10. Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих.

 11. Визначати роль психологічних чинників в розповсюдженні хвороб.

 12. Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці.

 13. Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій.

 14. Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв'язок з іншими психічними процесами.

 15. Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі.

 16. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб.

 17. Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об'єкту анатомічного та клінічного дослідження.

 18. Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів.

 19. Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології.

 20. Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий.

 21. Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній діяльності та при застосуванні методів психологічного дослідження.

 22. Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності.


Протягом курсу значна увага приділяється основам надання не­відкладної допомоги дітям при критичних станах .


3. Плани лекцій, практичних занять, самостійної роботи

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

V КУРСУ на 2011-2012 навчальний рiк (спеціальність: медична психологія)


№ п/п

Тема лекції

Об'єм в год

1

Синдром дихальних розладів у новонароджених

2

2

Недоношена дитина

2

3

Гiпоксичнi та травматичнi ураження ЦНС у новонароджених. Проблематика медичної психології в неонатології

2

4

Сепсис новонароджених. Хвороби новонароджених дiтей, що мiмiкрують iнфекцiйний процесс

2

5

Диференційний діагноз жовтяниць новонароджених. Клінічні прояви гіпербілірубінемії у новонароджених. Гемолiтична хвороба новонароджених

2

6

Анемiї у дитячому вiцi. Етiопатогенез, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика, диференцiйний дiагноз, лiкування, профiлактика

2

7

Геморагiчнi дiатези у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, диференцiйний дiагноз, лiкування, профiлактика. Підготовка дітей до медичних процедур

2

8

Бронхіти у дітей. Бронхообструктивний синдром Гострі пневмонії у дітей

2

9

Бронхіальна астма у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, диспансеризація Психологічні особливості дітей із хронічною бронхолегеневою патологією.

2
Всього

18 год


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ V КУРСУ на 2011-2012 навчальний рiк

(спеціальність: медична психологія)

№ п/п

Тема

Об'єм в год
НЕОНАТОЛОГІЯ:

2

1

Постасфіктичний синдром новонароджених.

2

2

Перинатальні пошкодження ЦНС

2

3

Особливості догляду та вигодовування недоношеної дитини

2

4

Поняття про внутрішньоутробну затримку розвитку плода

2

5

Гемолітична хвороба новонароджених

2

6

Жовтяницi новонароджених, їх диференцiйний дiагноз

2

7

Геморагiчний синдром у новонароджених

2

8

Внутрiшньоутробнi iнфекцiї

2

9

Синдром дихальних розладів у новонароджених

2

10

Сепсис новонароджених

2

11

Гнiйно-септичнi захворювання мiсцевої локалiзацiї

2

12

Синдром зригування та блювання у новонароджених

2

13

Курацiя новонароджених

2

14

Захист iсторiї хвороби новонародженого

2

15

Пiдсумкове заняття по неонатологiї. Тестування «Крок-2» з розділу „неонатологія”

2
ГЕМАТОЛОГIЯ:

2

16

Дефiцитнi анемiї у дiтей

2

17

Гемолiтичнi анемiї у дiтей

2

18

Гiпо- та апластичнi анемiї у дiтей

2

19

Геморагiчний васкулiт

2

20

Тромбоцитопенiчна пурпура

2

21

Гемофiлiя

2

22

ДВЗ-синдром у дитячому вiцi

2

23

Гострий лейкоз

2

24

Пiдсумкове заняття по гематологiї. Тестування «Крок-2» з розділу „гематологія”

2
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ:
25

Бронхіти у дітей. Бронхообструктивний синдром

2

26

Гострі пневмонії у дітей

2

27

Раціональна антибактеріальна терапія при пневмоніях у дітей. Особливості стартової антибіотикотерапії

2

28

Повторні пневмонії

2

29

Бронхіальна астма у дітей

2

30

Ураження органів дихання при спадкових і системних захворюваннях

2

31

Невідкладні стани в пульмонології

2

32

Підсумкове заняття з пульмонології. Тестування «Крок-2» з розділу „пульмонологія”.

2
^ МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
33

Етика та деонтологія в педіатрії. Психологічні особливості співпраці з пацієнтом та сім’єю в неонатології. Задачі медичної психології в аспекті зниження малюкової смертності. Проблематика медичної психології в неонатології.

2

34

Психологічні особливості роботи з онкогематологічними пацієнтами та сім’єю. Особливості психологічної підготовки дітей до проведення медичних процедур.Психологічні питання допомоги критично хворій дитині. Біль і больовий синдром в педіатрії. Патогенез, сприйняття дітьми залежно від віку. Оцінка, особливості клініки. Принципи знеболення в педіатрії.

2

35

Психологія хворої дитини. Внутрішня картина хвороби дитини. Оцінка, значення. Ятрогенії та лікарські помилки в педіатрії. Психологічні особливості дітей, хворих на бронхіальну астму та муковісцидоз. Дифдіагноз бронхіальної астми в дітей в аспекті психологічних розладів.

2

36

Залікове заняття

2
Всього 72 год


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТIЙНИХ ЗАНЯТЬ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ V КУРСУ на 2011-2012 навчальний рiк (спеціальність: медична психологія)


№ п/п

Тема

Об'єм в год
НЕОНАТОЛОГІЯ:
1

Анемiї новонароджених

4

2

Особливостi антибактерiальної терапiї у новонароджених

4

3

Судомний синдром у новонароджених, причини. Невiдкладна допомога, лiкування

2

4

Ендокринопатiї у новонароджених

2

5

Метаболічні порушення у новонароджених

4

6

Хвороби серцево-судинної системи: транзиторні порушення, серцеві аритмії, ціаноз

4

7

Курацiя новонароджених

6
ГЕМАТОЛОГIЯ:
8

Кровотеча у дитячому вiцi. Чинники, класифiкацiя, клiнiка, дiагностика, диференцiйна дiагностика, невiдкладна допомога

4

9

Гемоглобiнопатiї у дитячому вiцi

2

10

Лабораторна дiагностика гематологiчних синдромiв

2
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ:
11

Хвороби плеври

4

12

Вади розвитку бронхолегеневої системи

4

13

Респіраторні алергози

4

14

Атипові форми бронхіальної астми

4
^ МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
15

Синдром жорстокого поводження з дитиною. Синдром раптової смерті немовлят

4
Всього

54 год


^ 4. МЕТОДИКА ТА ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

з госпітальної педіатрії зі студентами 5 курсу (спеціальність “медична психологія”)

На підготовчому етапі проводиться контроль вихідного рівня знань, вмінь та практичних навичок шляхом фронтального опитування студентів, рішення тестових завдань (у тому числі на комп'ютері) та клінічних задач.

Під час основного етапу формуються професійні навички та вміння шляхом курації студентами тематичних хворих, проведення оцінки психологічного статусу соматично хворої дитини, рішення клінічних задач.

На заключному етапі викладач проводить у студентів індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих, вирішення тестових завдань (у тому числі на комп'ютері) та клінічних задач. Підводяться загальні підсумки заняття, викладач дає мотивовану оцінку теоретичної та практичної підготовки студентів, завдання додому та рекомендує літературу по тематиці наступного практичного та самостійного заняття.

^ КУРСОВА РОБОТА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА

З метою закрiплення набутих навичок щодо збирання анамнезу, фiзикального обстеження новонароджених дiтей, розвитку напрямкiв самостiйної роботи, визначення об'єму та послiдовностi методiв параклiнiчного обстеження, вибору методiв оптимальної терапiї з урахуванням дiагнозу, вивчення особливостей динамiчного спостереження хворого, удосконалення навичок диференцiйної дiагностики, деонтологiчних навичок спiлкування зі батьками - програмою передбачається курацiя новонароджених дiтей у межах 2 годин практичних аудиторних занять та 6 годин самостiйних занять iз наступним оформленням кожним студентом iсторiї хвороби новонародженого загальним об'ємом 25-30 сторiнок рукопису, захист історії здійснюється пiсля її перевiрки викладачем.


^ 5. КРИТЕРIЇ ОЦIНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА

ПРАКТИЧНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ V КУРСУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

ІЗ ГОСПIТАЛЬНОЇ ПЕДIАТРIЇ

Оцiнка знань студентiв з госпiтальної педiатрiї проводиться диференцiйовано з урахуванням ступеню опанування практичними навичками, вмiння здiйснити дiагностику та диференцiйну дiагностику захворювань внутрiшнiх органiв, формулювати клiнiчний дiагноз згiдно вимог сучасних класифiкацiй, визначити прогноз, надати допомогу при невiдкладних станах, здiйснити диференцiйоване лiкування, реабiлiтацiю та профiлактику захворювань.

Критерiї оцiнки теоретичних знань:

Оцiнка "ВIДМIННО" ставиться студенту, який глибоко i досконало засвоїв теоретичний матерiал, може визначити етiологiю, патогенез, клiнiчнi особливостi i варiанти перебiгу захворювання та його ускладнень, вiльно проводить обгрунтування дiагнозу, здiйснює диференцiйну дiагностику, може скласти детальний план лiкування та реабiлiтацiї конкретного хворого (рiшення клiнiчної ситуацiйної задачі), надати невiдкладну допомогу

при захворюваннях. Має глибокi знання з питань фармакодинамiки, фармакокiнетики, знає протипокази, побiчну дiю лiкiв та їх диференцiйоване застосування, знає дози лiкiв в обсязi, що передбачений програмою, вмiє виписувати рецепти та правильно оформити лист лiкарських призначень конкретному хворому.

Оцiнка "ДОБРЕ" ставиться студенту, який добре засвоїв теоретичний матерiал з усiх роздiлiв педiатрiї, має добру практичну пiдготовку, достатньо володiє знаннями з фармакодинамiки, фармакокiнетики, побiчної дiї лiкiв, вмiє застосовувати, знає дози лiкiв в обсязi, що передбачений програмою, але допускає неточностi. Вмiє виписати рецепт на задану медикаментозну форму та оформити лист призначення конкретному хворому. Допускає окремi неточностi у вiдповiдях та при вирiшеннi клiнiчної ситуацiйної задачі.

Оцiнка "ЗАДОВIЛЬНО" ставиться студенту, який має знання з основних питань педiатрiї, задовiльну практичну пiдготовку, але не засвоїв деталi. Який знає механiзм дiї та побiчної дiї основних груп лiкiв, якi передбаченi програмою. Вмiє правильно виписати рецепт та оформити лист лiкарських призначень, допускає окремi значнi помилки у вiдповiдях та при вирiшеннi клiнiчної задачі.

Оцiнка "НЕЗАДОВIЛЬНО" ставиться студенту, який не знає значної частини матерiалу, допускає суттєвi помилки при вiдповiдях, не знає механiзмiв дiї та побiчних дiй лiкiв, не вмiє виписати рецепт на задану форму, допускає значнi помилки при оформленнi лiкарських призначень, при вирiшеннi клiнiчної задачі, або не засвоїв практичних навичок.

Критерiї оцiнки володiння студентами практичними вмiннями та навичками:

Оцiнка "ВIДМIННО" ставиться студенту, який глибоко досконало оволодiв методикою опитування та фiзичного обстеження хворого, вiдмiнно володiє прийомами визначення симптомiв рiзних захворювань, вiльно володiє дiагностичними та лiкувальними манiпуляцiями, вмiє скласти план лiкування, знає об'єм i правильно iнтерпретує данi додаткових (лабораторних, iнструментальних) методiв дослiдження, вмiє ефективно проводити серцево-легеневу реанiмацiю.

Оцiнка "ДОБРЕ" ставиться студенту, який глибоко оволодiв методикою обстеження хворого, але допускає незначнi помилки в порядку обстеження та iнтерпретацiї результатiв лабораторних та iнструментальних методiв обстеження, а також при проведеннi дiагностичних та лiкувальних манiпуляцiй.

Оцiнка "ЗАДОВIЛЬНО" ставиться студенту, який оволодiв методикою обстеження хворого, але допускає суттєвi порушення в порядку та методицi проведення фiзичного та додаткових методiв обстеження хворого, в iнтерпритацiї результатiв лабораторних та iнструментальних методiв дослiдження, помиляється при виконаннi окремих дiагностичних та лiкувальних манiпуляцiй.

Оцiнка "НЕЗАДОВIЛЬНО" ставиться студенту, який не засвоїв практичних навичок або неповнiстю опанував навичками роботи з хворим.

^ 6. МЕТОДИКА ТА ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІДНОГО ІСПИТУ

ЗІ СТУДЕНТАМИ V КУРСУ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ

спеціальність – “медична психологія”

Планується наступна методика проведення перевідного іспиту з педіатрії. Іспит з госпітальної педіатрії складається з практичної та теоре­тичної частини. Початок іспиту о 8 годині 30 хвилин з першої його частини - перевірки у студентів рівня засвоєння ними практичних навичок.

І етап: контроль опанування студентами практичних навичок та вмінь відповідно “Переліку…” (додається) та виписка рецептів згідно “Переліку…” (додається). Студенти ек­заменаційної групи розподіляються у відділенні по палатах. Протягом 20 хвилин студент оглядає хвору дитину. За результатами проведеного обстеження студент демонструє свої знання та прак­тичні навички встановлення вербального та психологічного контакту з пацієнтом та одним з батьків, дотримання деонтологічних принципів при спілкуванні, клінічного обстеження хворого, уміння оцінити ступінь тяжкості стану хворої дитини, уміння інтерпретувати дані параклінічних методів дослідження (аналізу крові, сечі, електрокарді­ограми, рентгенограми), здатність узагальнювати дані обстеження хворого, визначити та обгрунтувати клінічний діагноз, призначити необхідні додаткові методи обстеження хворого, терапію та раціон харчування. Практична частина приймається тільки одним викладачем. На співбесіду та оцінку практичних знань одного студента відводиться 20 хвилин. Студенти, які не здали практичну частину іспиту, до складання теоретичної частини не допускаються. Перший етап здійснюється на останньому заліковому занятті викладачем групи та екзаменаторами.

ІІ етап: на другому етапі проводиться співбесіда по контрольних питаннях білетної програми. В разі позитивної оцінки з першої частини іспиту, студенти перехо­дять до екзаменаційної зали, де вибирають теоретичні питан­ня та рецепт. Студент самостійно формує білет із 4 питань. Перше питання присвячене розділові неонатології, гематології або пульмонології дитячого віку, друге – із розділу медичної психології в педіатрії, а третє – питання невідкладної допомоги або інтенсивної терапії в педіатрії. Четверте питання – знання фармакодинаміки, фармакокінетики, механізму дії та побічних ефектів, дози препаратів, виписка рецепту. Загальна екзаменаційна оцінка виставляється за загальним рейтингом студента: на підставі узагальнення рівня теоретичних та практичних знань, показаних студентом під час іспиту, оцінок, одержаних студентом на підсум­кових заняттях та протягом всього періоду навчання. Також обов'язково враховується оцінка, отримана при захисті історії хвороби. Також в загальному рейтингу враховується дисциплінованість студента, систематичність його відвідувань практичних занять, лек­ційного курсу та результати його позааудиторної самостійної робо­ти - студент на іспиті демонструє свої реферати за тематикою поза­аудиторної роботи.
^

7. КРИТЕРIЇ ОЦIНКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ I ПРАКТИЧНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ V КУРСУ


НА ПЕРЕВIДНОМУ IСПИТI З ГОСПIТАЛЬНОЇ ПЕДIАТРIЇ


Оцінки "відмінно" заслуговує студент, який виявив всебічне, сис­тематичне та глибоке знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, яку рекомендує програма. Як правило, оцінка "відмінно" виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять госпітальної педіатрії, та проявили творчі здібності в розумінні, викладенні, та викорис­танні навчально-програмного матеріалу.

Оцінки "добре" заслуговує студент, що виявив повне знання на­вчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені в про­грамі теоретичні та практичні завдання, засвоїв основну літерату­ру, рекомендовану в програмі. Ця оцінка виставляється студен­там, які показали систематичний характер знань з дисципліни та здатність до їх самостійного поновлення в ході подальшої навчаль­ної роботи та професійної діяльності.

Оцінки "задовільно" заслуговує студент, який виявив знання ос­новного навчально-програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, справляється з виконанням завдань, що передбачені програмою, знайомий з основною літературою, що рекомендується програмою. Як правило, оцінка "задовільно" виставляється студентам, які допу­стили помилки у відповіді на іспиті та при виконанні завдань, але володіють необхідними знаннями для їх усунення під керівництвом викладача.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, у якого були вияв­лені значні прогалини в знаннях основного навчально-програмного матеріалу, який допустив принципові помилки при виконанні перед­бачених програмою теоретичних завдань та практичних навичок.


8. ПЕРЕЛІК УМІНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА МАНІПУЛЯЦІЙ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ СТУДЕНТ 5- ГО КУРСУ (спеціальність – медична психологія)

^ ТА ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОНТРОЛЮ НА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТТЯХ ТА ПЕРЕВІДНОМУ ІСПИТІ


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, які перевіряються на підсумковому занятті з неонатології

1. Уміти провести об'єктивне обстеження здорової новонародже­ної дитини.

2. Уміти визначити гестаційний вік недоношеної дитини за табли­цями Дубович, Балард.

3. Уміти доглядати за пуповинним залишком.

4. Уміти організувати правильне вигодовування доношених та недоношених новонароджених дітей.

5. Уміти транспортувати новонароджених дітей.

6. Уміти провести первинну іммобілізацію при переломі ключиці, плечової та стегнової кісток.

7. Уміти провести замінне переливання крові.

8. Уміти оцінити ступінь дихальної недостатності у новонародже­ного та призначити кисневу терапію в залежності від ступеня тяжкості.

9. Уміти доглядати за шкірою та пупком новонародженого.

10. Уміти оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних захворюваннях новонароджених.

11. Уміти провести та оцінити пробу Апта.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, які перевіряються на підсумковому занятті з гематології

1. Уміти провести клінічне обстеження (анамнез хвороби, огляд, пальпація, перкусія, аускультація) дітей з захворюваннями крово­творної системи.

2. Вміти оцінити загальний аналіз крові у дітей різного віку в нормі та патології.

3. Уміти оцінити показники негемоглобінного заліза в нормі та патології, розрахувати та оцінити «еритроцитарні» індекси: середній вміст та концентрацію гемоглобіна в еритроциті та середній об’єм еритроцита.

4. Уміти розрахувати загальну кількость аліментарного заліза на курс лікування.

5. Уміти оцінити дані коагулограми, тривалості кровотечі та швидкості зсідання крові.

6. Уміти оцінити дані пунктату кісткового мозку.

7. Володіти інтерпретацією результатів стернальної пункції.

8. Володіти інтерпретацією результатів пункції лімфатичного вузла.

9. Уміти досліджувати судинну резистентність.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, які перевіряються на підсумковому занятті з пульмонології

1. Уміти надати невідкладну допомогу при нейротоксикозі у дітей.

2. Уміти оцінити результати загального аналізу крові, сечі, копрограми, проб на активність запального процесу при соматичних захворюваннях у дітей.

3. Уміти оцінити результати рентгенівського дослідження органів грудної клітини при пневмоніях та їх ускладненнях у дітей.

4.Уміти призначити реабілітаційні заходи дітям із соматичною патологією респіраторного тракту.

5.Уміти надати невідкладну допомогу при гіпертермії у дітей.

6.Уміти надати невідкладну допомогу при дихальній недостат­ності.

7. Уміти надати невідкладну допомогу при астматичному статусі.

8.Володіти методикою проведення оксигенотерапії.

9.Володіти методикою ліквідації клапанного пневмотораксу.

10.Володіти методикою проведення плевральної пункції у дитя­чому віці.


Під час практичної частини іспиту в умовах стаціонару при роботі з хворою дитиною перевіряються безпосередньо наступні задачі діяльності та вміння:

 1. Встановлення психологічного та вербального контакту з пацієнтом.

 2. Збирання інформації про пацієнта (скарги, анамнез, фізикальне обстеження).

 3. Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень.

 4. Встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання.

 5. Визначення принципу та характеру лікування захворювань, визначення режиму та дієти при лікуванні захворювань.

 6. Визначення тактики ведення контингенту дітей, що підлягають диспансерному нагляду.

 7. Використання засобів психогігієни, психопрофілактики та основних методів психотерапії у медичній практиці.

 8. Демонстрація володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця у клініці дитячих хвороб, запобігання виникненню ятрогеній.


Студент, зокрема, повинен вміти:

 • зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1);

 • поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2).

 • призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2);

 • здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2);

 • поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2);

 • поставити діагноз (за списком 3);.

 • формувати диспансерні групи хворих; формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки);

 • збирати інформацію про загальний стан пацієнта та зовнішній вигляд;

 • оцінювати психомоторний, фізичний та статевий розвиток дитини;

 • обстежувати стан серцево-судинної системи, органів дихання, органів черевної порожнини, кістково-м’язового апарату;

 • на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);

 • визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2);

 • визначати принципи лікування захворювання (за списком 2);

 • визначати необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2);

 • визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду;

 • визначати тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду;

 • розраховувати та призначати необхідні продукти харчування дітям першого року життя;

 • на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги;

 • на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу;

 • виконувати медичні маніпуляції (за списком 5);

 • здійснювати аналіз захворюваності дитячого населення;

 • вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (карту амбулаторного/стаціонарного хворого, історію хвороби, санаторно-курортну карту, і т. ін.).
Список 1 ( синдроми та симптоми )

 1. анемія

 2. артеріальна гіпертензія

 3. артеріальна гіпотензія

 4. біль в грудній клітці

 5. біль в ділянці серця

 6. біль в животі

 7. біль в кінцівках та спині

 8. бронхообструктивний синдром

 9. випіт у плевральну порожнину

 10. гарячка

 11. геморагічний синдром

 12. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром

 13. головний біль

 14. дисфагія

 15. жовтяниця

 16. задишка

 17. задуха та асфіксія

 18. запаморочення

 19. кардіомегалія

 20. кашель

 21. кровохаркання

 22. лімфаденопатія

 23. набряковий синдром

 24. нефротичний синдром

 25. портальна гіпертензія

 26. порушення серцевого ритму

 27. розлади свідомості

 28. сечовий синдром

 29. синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання

 30. синдром недостатності травлення

 31. суглобовий синдром

 32. судоми

 33. схуднення

 34. ціаноз дифузний

 35. ціаноз локальний

 36. шлункова диспепсія

 37. шлунково-кишкова кровотеча

Список 2 (захворювання)

Педіатричний профіль

А) Хвороби крові та кровотворних

органів і порушення з залученням імунного механізму

 1. лімфогранулематоз

 2. природжені та набуті імунодефіцитні стани

Г) Хвороби системи кровообігу :

 1. вегето-судинні дисфункції

 2. вроджені вади серця

 3. ессенціальна та вторинна артеріальна гіпертензія

 4. кардити

 5. кардіоміопатії

 6. набуті вади серця

 7. порушення серцевого ритму

 8. серцева недостатність

Д) Хвороби органів дихання

 1. бронхіальна астма

 2. бронхіти і бронхіоліти

 3. дихальна недостатність

 4. плеврити

 5. пневмонії

 6. респіраторні алергози

 7. хронічні бронхо-легеневі захворювання

Е) Хвороби органів травлення:

 1. кістофіброз підшлункової залози

К) Патологія кістково- м’язової системи та сполучної тканини

 1. вовчак червоний системний

 2. дерматоміозит

 3. пологова травма

 4. ревматизм

 5. системна склеродермія

 6. системні васкуліти (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт)

 7. ювенільний ревматоїдний артрит

Л) Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин:

 1. аномалії конституції

 2. ожиріння

 3. рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз Д

 4. цукровий діабет

Список 3 (невідкладні стани):

 1. гіпертонічний криз

 2. гостра дихальна недостатність

 3. гостра затримка сечі

 4. гостра наднирникова недостатність

 5. гостра ниркова недостатність

 6. гостра печінкова недостатність

 7. гостра серцева недостатність

 8. гостре отруєння

 9. електротравма

 10. епілептичний статус

 11. зовнішні кровотечі

 12. зупинка кровообігу і дихання

 13. колапс

 14. коми

 15. набряк гортані

 16. набряк Квінке

 17. непритомність

 18. пароксизмальні порушення ритму

 19. переохолодження

 20. судомний синдром

 21. тепловий удар

 22. утоплення

 23. шок

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження)

 1. аналіз плевральної рідини

 2. аналіз асцитичної рідини

 3. аналіз синовіальної рідини

 4. аналіз сечі за Зимницьким

 5. аналіз сечі за Нечипоренком

 6. аналіз сечі на діастазу

 7. гострофазові показники ,білок крові та його фракції,

 8. глюкоза крові

 9. ліпідний профіль крові

 10. креатинин, сечовина крові

 11. електроліти крові

 12. трансамінази крові

 13. загальний білірубін крові та його фракції

 14. коагулограма,

 15. сечова кислота крові

 16. лужна фосфатаза крові

 17. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів

 18. гістоморфологічне дослідження біоптату паренхіматозних органів,

 19. гістоморфологічне дослідження біоптату слизових оболонок,

 20. гістоморфологічне дослідження біоптату м’язів та шкіри

 21. дослідження функції зовнішнього дихання

 22. електрокардіографічне дослідження

 23. ендоскопічне дослідження бронхів

 24. ендоскопічне дослідження травного тракту

 25. ехокардіографія

 26. загальний аналіз калу

 27. загальний аналіз крові

 28. загальний аналіз сечі

 29. загальний аналіз спинномозкової рідини

 30. загальний аналіз стернального пунктату

 31. загальний аналіз харкотиння

 32. загальний імунологічний профіль крові

 33. серологічні реакції при інфекційних хворобах

 34. серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях

 35. мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень

 36. променеве дослідження щитовидної залози

 37. рентгеноконтрастна ангіографія

 38. променеве дослідження органів черевної порожнини

 39. променеве дослідження органів грудної порожнини

 40. променеве дослідження сечостатевої системи

 41. променеве дослідження черепу, кісток та суглобів

 42. променеве дослідження ЦНС

 43. фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку

Список 5 (медичні маніпуляції)

 1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця;

 2. проводити реєстрацію ЕКГ;

 3. фіксувати язик;

 4. промивати шлунок, кишечник;

 5. проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення);

 6. вимірювати артеріальний тиск;

 7. проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом;

 8. проводити первинний туалет новонародженого;

 9. здійснювати пальцеве дослідження прямої кишки;

 10. виконувати плевральну пункцію;

 11. визначати групи крові, резус-належність;

 12. переливати компоненти крові і кровозамінники

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ІСПИТУ

З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ

1. Володіти методикою та технікою вигодовування здорового до­ношеного новонародженого.

2. Володіти методикою та технікою вигодовування недоношених новонароджених та доношених з тяжкими захворюваннями.

3. Володіти методикою та технікою виходжування недоношених та травмованих дітей у кувезах.

4. Уміти провести загальноклінічне обстеження новонароджено­го, дослідження нервової системи.

5. Володіти інтерпретацією даних дослідження системи гемостазу при патологічних станах у новонароджених дітей та у дітей із захво­рюваннями кровотворної системи: визначення часу зсідання крові, тривалості кровотечі, ретракції кров'яного згустку, коагулограми.

6. Уміти оцінити дані мієлограми при різних гематологічних зах­ворюваннях дитячого віку.

7. Уміти оцінити результати загального аналізу крові, сечі, копрограми, проб на активність запального процесу при соматичних захворюваннях у дітей.

8. Уміти оцінити результати рентгенівського дослідження органів грудної клітини при пневмоніях та їх ускладненнях у дітей.

9. Уміти призначити реабілітаційні заходи дітям із соматичною патологією респіраторного тракту.

10. Уміти надати невідкладну допомогу при гіпертермії у дітей, при дихальній недостат­ності, при астматичному ста­тусі, при задишливо-ціанотичному нападі, при набряку легень, при нападі пароксизмальної тахікардії, при гострій нирковій не­достатності, при шлунково-кишковій кровотечі, при синдромі блювання у дітей, при гострій судинній недостатності у дитини (зомління), прии кровотечі при гемофілії, при гемолітичному кризі, при нейротоксикозі у дітей.

11. Володіти методикою проведення оксигенотерапії.

12. Володіти методикою ліквідації клапанного пневмотораксу.

13. Володіти методикою проведення плевральної пункції у дитя­чому віці.

14. Уміти розрахувати терапевтичну та дозу насичення серцевих глікозидів.

15. Уміти розрахувати необхідний обсяг інфузійних розчинів для корекції порушень водно-електролітного обміну при ексикозі різного ступеня тяжкості.

16. Уміти оформлювати, вести історію хвороби дитини, яка пере­буває в стаціонарі, оформлювати виписку, епікриз, лист призна­чень.

17. Уміти оцінити ступінь тяжкості стану хворої дитини.

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, БЕЗ ОВОЛОДІННЯ ЯКИМИ СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ БУТИ ДОПУЩЕНИЙ ДО ІСПИТУ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ

1. Уміння правильно зібрати анамнез хвороби та життя.

2. Уміння обстежити хвору дитину, оцінити дані параклінічних методів обстеження (загальний аналіз крові, сечі, коагулограму), вірно встановити діагноз.

3. Уміння встановити ступінь тяжкості стану хворої дитини.

4. Уміння надати невідкладну допомогу при найбільш поширених критичних станах в педіатрії.


^ 9. ПЕРЕЛIК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ

ЛIТЕРАТУРИ ПРИ ВИВЧЕННI КУРСУ ГОСПIТАЛЬНОЇ ПЕДIАТРIЇ

Спеціальність «медична психологія»

Основна література

 1. Протоколи діагностики та лікування дитячих інфекційних хвороб.- наказ Міністерства охорони здоров’я України №354 від 09.07.2004 року, накази МОЗ України, № 9 від 10.01.2005 „Протокол лікування та профілактики рахіту у дітей”, „Протокол лікування дітей з недостатністю харчування”, „Протокол лікування залізодефіцитної анемії у дітей”, №18 від 13.012.2005 „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю „дитяча пульмонологія”, №325 від 30.06.2004 „Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча токсикологія”, „Про затвердження протоколів лікування дітей з гострими отруєннями”, № 362 від 19.07.2005 „Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб”, № 767 від 27.12.2005 „Про затвердження Протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей”, № 255 від 27.04.2006 „Про затвердження клінічного Протоколу надання неонатологічної допомоги дітям „жовтяниця новонароджених”, № 436 від 31.08.2004 „Про затвердження протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча нефрологія”, № 437 від 31.08.2004 „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах”, № 584 від 29.08.2006 „Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні”, № 254 від 27.042006 „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю „дитяча ендокринологія”, наказ МОЗ України від 08.06.2007 №312 “Первинна реанімація і післяреанімаційна допомога новонародженим”, наказ МОЗ Украъни № 149 від 20.03.08 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років», № 152 від 04.04.2005 р. „Протокол догляду та медичного спостереження за дитиною від народження до виписки з пологового будинку”.

 2. Дитячі хвороби / За ред. В.М. Сидельникова, В.В. Бережного. — К.: Здоров'я, 1999. — 734 с.

 3. Майданник В.Г. Педиатрия (2-е изд.).- X.: Фолио, 2002.- 1125 с.

 4. Майданник В.Г. Педиатрия. — К.: А.С.К, 1999. — 832 с.

 5. Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича. — К.: Здоров'я, 1994-2001. — Т.1-6.

 6. Неонатология / Под ред. Н.П. Шабалова. — М.: Медицина, 1996. — Т. 1. — 492 с., Т. 2. — 505 с.

 7. Неонатология / Под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Каннигам. — М.: Медицина,1995. —640 с.

 8. Неотложные состояния в педиатрии. Под ред. В.М.Сидельникова.-К.: Здоровье, 1994. - 601 с.

 9. Сидельников В.М. Невідкладні стани у дітей. — К.: Здоров'я, 1994. — 608 с.

 10. Сміян І.С. Педіатрія (Цикл лекцій). — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 712 с.

 11. Шабалов В. Детские болезни: Учебник. — СПб.: Питер, 2002. — Т.1,2

 12. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник. - Питер-Ком, С-Пб.,1999.- 1080 с.


Додаткова література


 1. Алексеев Н.А., Воронцов И.М. Лейкозы у детей,- Л.: Медицина, 1988- 248 с.

 2. Аллергические заболевания у детей / Под ред. М.Я. Студеникина. — М.: Медицина, 1986. — 288 с.

 3. Аряев М.Л., Волосовец А.П., Котова Н.В., Старикова А.А., Кононенко Н.А. Пульмонология детского возраста. - Киев: Здоров'я, 2004- 608 с.

 4. Аряєв М.Л. Неонатологія. - Київ: «АДЕФ-Україна», 2006. - 754 с.

 5. Волосовець О.П., Кривопустов С.П. Єршова І.Б., Рещіков В.А. Фізична реабілітація в педіатрії. Навчальний посібник. - Київ-Луганськ, 2009. - 182 с.

 6. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Нагорна Н.В. та співавт. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів. -Донецьк: Донбас, 2004. - 84 с.

 7. Волосовець О.П., Нагорна Н.В., Кривопустов С.П., Острополець С.С., Бордюгова О.В. Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей. Навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів післядипломної освіти. - Донецьк: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, 2007. -112 с.

 8. Волосовець О.П., Нагорна Н.В., Кривопустов С.П., Острополець С.С., Бордюгова О.В. Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей. - Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2007. -38 с.

 9. Гематология детского возраста/ Под ред. Н.А. Алексеева.- СПБ.: Изд-во Гиппократ, 1998.- 544 с.

 10. Гусель В.А. Маркова И.В. Справочник педиатра по клинической фармакологии. — Л.: Медицина, 1989. — 320 с.

 11. Еренков В.А. Рецептурный справочник врача-педиатра. — К • Здоровья, 1990. — 432 с.

 12. Интенсивная терапия в педиатрии. Под ред. Дж.П.Моррея. В 2-х томах. М.:Медицина, 1995, Т.І 463 с., Т.ІІ, 303 с.

 13. Климанов В.В., Садіков Ф.Г. Клиническая патофизиология детского возраста: Диагностика патологических состояний у детей с позиции патологической физиологии: Руководство-СПб.: СОТИС, 1997. – 156 с.

 14. Ласиця О.І., Ласиця Т.С, Недельська С.М. Алергологія дитячого віку. - К.: Книга Плюс, 2004. - 368 с.

 15. Майданник В.Г. Рахит у детей: Современные аспекты - Нежин: ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006.- 116 с.

 16. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств. - М.: ACT; Харьков: Фолио, 2005. - 1024 с.

 17. Майданник В.Г., Митин Ю.В. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей. — К.: ООО «ИЦ Медпроминфор», 2006. - 288 с.

 18. Майданник В.Г., Сміян О.І., Бинда Т.П. Гостра пневмонія у дітей: Клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування. — Суми, 2009. — 154 с.

 19. Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та ін. Морфо-функціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих. - Київ-Суми: МакДен, 2002. - 268 с.

 20. Маркова И.В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных. — Спб.: Сотис, 1993. — 374 с.

 21. Методичні рекомендації по реанімації та наданню невідкладної допомоги при деяких критичних станах у дітей: Для студ. мед. факультету / Л.О. Безруков, О.К. Колоскова, Ю.В. Щасливий. – Чернівці, 1999. – 30 с.

 22. Михельсон В.А., Алмазова И.Г., Неудахин Е.В. Коматозные состояния у детей. — Л.: Медицина, 1988.

 23. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За редакцією проф. О.П. Волосовця та Ю.В. Марушка. - X.: Прапор, 2008. - 200 с.

 24. Нельсон Дж. Ж. Антимикробная терапия в педиатрии: Справочник. – Витебск: Белмедкнига, 1997. – 128 с.

 25. Неонатология: Уч.пособие для студентов мед. институтов /Е.П.Сушко, В.И.Новикова, Л.М.Тупикова.Мн.:Выш. школа,1998.-416с.

 26. Неотложные состояния у детей. Под ред. Ю.Е.Вельтищева, Б.А.-Кобринского.-М.: Медицина,1994.-272 с.

 27. Няньковський С.Л., Квіт Д.І., Добрянський Д.0., Герега Р.0. Робочі класифікації дитячих хвороб. - Львів. - 2000. - 94 с.

 28. Педиатрия / Под ред. Дж. Грефа. — М.: Практика, 1997. — 911 с.

 29. Педіатрія. За ред. Тяжкої О.В. - 3 вид. - Вінниця: «Нова Книга», 2009.- 1136 с.

 30. Підручник з реанімації новонароджених. Американська Кардіологічна Асоціація та Академія Педіатрії. — Свічадо, Львів, 1994. — 6-55 с.

 31. Рачинский В.Г., Таточенко А. Руководство по пульмонологии детского возраста. — М.: Медицина, 1990. — 356 с.

 32. Резник Б.Я.,Зубаренко А.В. Практическая гематология детско­го возраста. - К.: Здоровье,1989. - 400 с.

 33. Робертон Н.Г. Практическое руководство по неонатологии / Пер. с англ. М.:Мед.,1998.-520с.

 34. Руководство по педиатрии. Под ред. Р.Е.Бермана, В.К.Вогана. М.:Медицина, 1998. - Т. І-УІІІ.

 35. Сидельников В.М., Мигаль В.Г, Безруков Л.Г. Практическая аллергология детского возраста. — К.: Здоровья, 1986. — 156 с.

 36. Снисарь В.И., Слива В.И., Мороз С.В. Интенсивная терапия у новорожденных и грудных младенцев (Метод.рекомендации).-Днепропетровск,1997.-32с.

 37. Справочник участкового педиатра / Под ред. И.Н. Усова. - Минск: Беларусь, 1991. — 339 с.

 38. Сэнфорд Дж., Гилберт Д., Гербердинг Дж, Сэнде М. Антимикробная терапия. — М.: Практика, 1996. — 219 с.

 39. Усов И.Н., Фурсевич В.М., Кевра М.К. Фармакорецептурный справочник педиатра. — Минск: Выш. шк., 1990. — 352 с.

 40. Фармакотерапия в педиатрии / Под ред. Е.М. Лукьяновой и М.Л. Тараховского. — К.: Здоровья, 1993. — 344 с.

 41. Хертл М. Дифференциальная диагностика в педиатрии. — М.: Медицина, 1990. — 1064 с.

 42. Цыбулькин З.К. Угрожающие состояния у детей (экстренная врачебная помощь).- СПб.:Специальная литература.- 1999. - 237 с.

 43. Шабалов Н.П. и соавт. Асфиксия новорожденных. — Л.: Медицина, 1990.

 44. Штайнигер У., фон Мюлендаль К.Э. Неотложные состояния у детей. — Минск: Медтраст, 1996. — 512 с.

 45. Юлиш Е.И., Волосовец А.П. Антибиотики в поликлиническом и начальном стационарном этапе лечения бактериальных поражений дыхательной системы у детей.-Донецк: Регина, 2002.- 272 с.


Перелік літератури з медичної психології в педіатрії:
  1   2

Схожі:

Мiнiстерство охорони здоров\Мiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Державний випускний іспит з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами – XII семестр
Мiнiстерство охорони здоров\Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Поняття про здоровя дітей. Критерії його оцінки, групи здоровя. Диспансеризація дітей разного віку. Методологія побудови діагнозу...
Мiнiстерство охорони здоров\Як убезпечити дитину від кишкових інфекцій під час повені професор Колоскова О. К., завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб бдму
Професор Колоскова О. К., завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб бдму
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб І епідеміології методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб /М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В. В....
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Медичний інститут Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Мiнiстерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи