Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» icon

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія»
НазваТиповий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія»
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія»


І. Пояснювальна записка

Відповідно до концепції реформи вищої медичної освіти, постановою Кабінету Міністрів України №96 від 27.02.92 р.. наказами МОЗ України №104 20.06.94. "Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускники медичних і фармацевтичних інститутів" та №50 від 06.03.96р. "Про затвердження переліку спеціальностей та строку навчання закладів" передбачено спеціалізацію як обов'язкову форму післядипломної підготовки з присвоєнням після закінчення кваліфікації лікаря-стоматолога.

Головною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх. професійної готовності до самостійної лікарської діяльності.

Магістр медицини це завершений освітньо - кваліфікаційний рівень фахівця, який основі отриманої кваліфікації лікаря - спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування в стоматології та захистив на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу.

Порядок підготовки магістрів медицини у вищому медичному закладі освіти визначається Тимчасовим положенням...(наказ МОЗ України від 24.09.96 р. №295. зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.12.1996 р. за №697/1 722).

Підготовка фахівців за напрямком професійного спрямування "медицина" і освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" у вищих медичних закладах освіти IV рівня акредитації та закладах (факультетах) медичної післядипломної освіти проводиться на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.

Навчання магістрів медицини за фахом "Стоматологія" здійснюється одночасно з підготовкою лікарів-стоматологів у інтернатурі за цією ж спеціальністю.

Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини за спеціальністю "Стоматологія" складені з урахуванням типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ПІДУ рівнів акредитації за фахом "Стоматологія", розроблених колективом кафедри терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти, кафедрою післядипломної підготовки лікарів - інтернів Української медичної стоматологічної академії.

Основною метою підготовки магістрів є оволодіння глибокими професійними знаннями, набуття навичок самостійної науково-практичної дослідницької, педагогічної та навчально - методичної роботи зі стоматології.

У магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеаціліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу й зараховані на посаду лікарів - стоматологів - інтернів у базових установах лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України.

Тривалість навчання в магістратурі визначається терміном навчання в інтернатурі. Для лікарів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частіш навчання в інтернатурі па кафедрах вищих закладів освіти продовжується на 3 місяці за рахунок скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я.

Термін навчання в магістратурі за спеціальністю "Стоматологія" складає 2 роки (22 місяців), в т.ч. занять на кафедрі, 11 місяців, на базах стажування 11 місяців.

Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця, які затверджені МОЗ України.

Кожний вступник проходить співбесіду та складає вступні іспити із спеціальності та з іноземної мови в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти.

Після зарахування до магістратури лікарю - інтерну затверджується індивідуальний навчальний план підготовки магістра та тема його магістерської роботи. Остання може передбачати окремі науково-практичні дослідження, які будуть виконуватися не лише у вищому закладі освіти, але й під час проходження інтернатури на базі стажування. Лікарям-інтернам. яких прийнято на навчання в магістратуру ї одночасним

проходженням інтернатури, виплачується па загальних засадах заробітна плата лікаря-інтерна.

Кожному лікарю-інтерну одночасно з його зарахуванням до магістратури призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) співробітників кафедри, на якій лікар проходить очну частих навчання н інтернатурі.

При виконанні науково-практичних досліджені, на стику суміжних проблем дозволяється призначати наукового керівника і консультанта.

Протягом навчання в магістратурі лікарі -інтерни повинні у встановленні терміни:

– повністю виконати індивідуальний навчальний план та програму;

– оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень;

– оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально-методичної роботи;

– виконати та захистити магістерську робочу;

– виконати програму інтернатури за фахом "Стоматологія" та пройти атестацію для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-стоматолога згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я України від 06.03.96 р. №50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів" та від 19.09.96 р. №291 "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ИІ-ІУ рівнів акредитації".

Додатково до плану підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Стоматологія" магістр виконує магістерську робочу. Остання передбачає поглиблення вивчення актуальної для науки та практики питання, виконання певних науково-практичних досліджень, які виконуються не лише у вищому медичному закладі освіти, але й під час навчання в інтернатурі па базі стажування.

Магістерська робота це підсумковий аналіз самостійних наукових досліджені,, викладених па 40-50 сторінках машинопису відповідно до діючих вимог до звіту про наукову роботу. Один примірник роботи подається у бібліотеку вищого закладу освіти.

Після захисту магістерської роботи відкритим голосуванням лікарю-інтерну присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр медицини". Магістру медицини видасться диплом. Диплом з відзнакою видасться, якщо не менше 75 % дисциплін, передбачених навчальним планом та програмою магістратури, складено з оцінками "відмінно", а з інших дисциплін не було оцінок "задовільно".

Магістри медицини мають право брати участь у конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих медичних закладів освіти, а також медичних науково-дослідних установ без відпрацювання двох років за фахом.

Лікарі-інтерни. які повністю виконали навчальні плани та програми інтернатури та магістратури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, отримують, разом із сертифікатом лікаря-стоматолога диплом магістра медицини І працевлаштовуються відповідно до направлень на роботу після закінчення ВНЗ.

^ П. Критерії оцінки знань та вмінь магістрів медицини

І. Критерій оцінки вмінь та оволодіння практичними павичками магістрами медицини за спеціальністю "Стоматологія".

Відповідно до діючого законодавства та нормативних актів за спеціальністю "Стоматологія", які падають у повному обсязі спеціалізовану терапевтичну стоматологічну допомогу (лікування хворих на карієс та його ускладнення, хвороби пародонту і слизової оболонки порожнини рота) дорослому й дитячому населенню. Проводять профілактику основних стоматологічних захворювань, ортопедичне лікування патології жувальної системи, діагностику та лікування основних хірургічних захворювань.

Практичні навички магістра медицини за спеціальністю "Стоматологія", регламентовані навчальною програмою підготовки магістрів, оцінюються за обсягом виконання плану й ступенем оволодіння. Рівень практичної підготовки магістрів вивчається під час проміжного контролю, який здійснюється після закінчення роботи інтерна в спеціалізованих відділеннях, та під час випускного іспиту. Перевірка практичних навичок магістрів здійснюється за умови індивідуальної роботи з хворим, яка передбачає конкретне виконання діагностичних та лікувальних методик. Оцінка практичної підготовки магістрат визначальною в загальній атестації.

^ 2. Критерії оцінки теоретичних знань магістрів медицини за спеціальністю "Стоматологія" та їх загальнопрактичної підготовки


Обсяг та рівень теоретичної підготовки магістрів за фахом "Стоматологія" передбачено навчальною програмою підготовки магістрів і викладено у відповідних розділах, що розкривають загальні та спеціальні знання.

Лікар-стоматолог загальної практики повинен мати належну підготовку з фундаментальних. теоретичних дисциплін (анатомії, гістології, біохімії, фізіології, загальної патології, мікробіології, імунології), необхідно для кваліфікованого вирішення фахових лікувально-діагностичних та профілактичних завдань.

Магістр медицини за спеціальністю "Стоматологія" повинен досконало володіти сучасними знаннями, що розкривають етіологію, патогенез основних стоматологічних захворювань, вміти аналізувати різні погляди та пов'язувати механізми розвитку захворювань з особливостями їх перебігу, науково обґрунтовувати вибрані підходи до питань діагностики, лікування та профілактики.

Оцінка теоретичної підготовки магістра здійснюється під час підсумкових занять, заліків з окремих розділів та випускного іспиту.

^ 3. Критерії оцінки магістерської роботи

Згідно з нормативними документами магістерська робота є результатом самостійного наукового пошуку лікаря, виконання певних наукових досліджень, які передбачають клінічні спостереження, використання сучасних лабораторних методів. Основними критеріями оцінки виконаної роботи є:

– уміння автора провести аналіз літератури з даною питання, визначити коло актуальних завдань, що потребують вирішення;

ступінь новизни отриманих результатів:

– ступінь достовірності та обгрунтованості вибраних методів дослідження;

– новизна отриманих даних;

– значення роботи для практичної стоматології.

^ Ш.Зміст програми


Перелік знань та умінь відповідно до вимог, які висуваються до магістра медицини за спеціальністю "Стоматологія"


1. Магістр медицини за спеціальністю "Стоматологія" повинен знати (загальні знання):

 • державні законодавчі акти про охорону здоров'я населення України;

 • правові питання;

 • організацію та структуру стоматологічної допомоги населенню

 • (державна, госпрозрахункова, страхова, приватна та інші форми);

 • організація швидкої та невідкладної стоматологічної допомоги;

 • основи фундаментальних теоретичних дисциплін (нормальної анатомії,нормальної фізіології, гістології та ембріології, біології, біохімії,фармакології, патологічної анатомії, патологічної фізіології, внутрішніх хвороб) в обсязі, необхідному для вирішення завдані), що стосуються основних стоматологічних захворювань;

 • основи імунології та алергології;

 • питання асептики та антисептики;

 • фармакотерапію лікарських засобів, що застосовуються у стоматологічній практиці;

 • принципи обстеження хворих, призначення спеціальних та допоміжних методів дослідження;

 • прояви соматичних і системних захворювань у порожнині рота;

 • значення спадковості у розвитку захворювань;

 • вплив основних стоматологічних захворювань па органи і системи організму людини;

 • основні закономірності розвитку, перебігу і профілактики гострих інфекційних захворювань;

 • загальні уявлення про канцерогенез, завдання лікаря-стоматолога в системі організації протипухлинної служби;

 • проблеми інтенсивної терапії і реанімації; проблема СНІДу, його профілактика;

 • питання тимчасової і стійкої непрацездатності, лікарсько-трудової експертизи;

 • проблеми деонтології та етики лікаря;

 • організація комплексної профілактики стоматологічних захворювань;

 • основи раціонального харчування дітей та дорослих;

 • основи маркетингу та менеджменту в стоматології.

 1. Магістр медицини за спеціальністю "Стоматологія" повинен вміти (загальні вміння):


– надавати невідкладну допомогу у разі непритомності, розвитку шоку,колапсу, коми.серцево-судинної недостатності, епілепсії, при алергічних реакціях,травмах,отруєннях, опіках, кровотечах;

– оцінити результати клінічних аналізів крові і сечі та результати біохімічних досліджень;

– виконувати лікарські маніпуляції (ін'єкції лікарських препаратів, переливання крові та її компонентів, перев'язки, зупинка кровотечі, накладання транспортних шин);

– приймання фізіологічних пологів;

– проводити непрямий масаж серця;

– провести штучну вентиляцію легень шляхом дихання "рот у рот", "рот у ніс";

– визначати працездатність хворих, оформляти медичну документацію;

– проводити забір матеріалу для цитологічного, мікробіологічного та гістологічного дослідження.3. Спеціальні знання магістра медицини за спеціальністю "Стоматологія" :


- топографічна анатомія голови, щелепно-лицьової ділянки;

 • анатомія, гістологічна будова та функціональні особливості зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота;

 • ембріологія щелепно-лицьової ділянки та основні етапи ембріогенезу органів порожнини рота, гістогенез тимчасових та постійних зубів;

 • біологія порожнини рота;

 • біомеханіка жування;

 • вікові зміни тканин органів порожнини рота;

 • принципи обстеження хворих, начення спеціальних та допоміжних методів дослідження, показання та протипоказання до їх призначення;

 • мікрофлора, захисні механізми порожнини рота;

 • рентгенологічна семіотика захворювань зубів і кісток щелепно-лицьової ділянки:

 • етіологія, патогенез, клініка, діагностика захворювань зубів некаріозного походження у дорослих та дітей;

 • етіологія, патогенез карієсу зубів, структурні, біохімічні та функціональні зміни тканин зубі при карієсі;

 • клініка, діагностика та лікування карієсу зубів:

 • сучасні пломбувальні матеріали: види, властивості, техніка застосування;

 • етнологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування пульпіту;

 • етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування періодонтиту;

 • ендодонтичне лікування: принципи, сучасний ендодонтичнийінструментарій, техніка інструментальної обробки кореневих каналів; сучасні пломбувальні матеріали для кореневих каналів;

 • помилки та ускладнення при лікуванні карієсу та його ускладнень;

 • сучасні уявлення про етіологія та патогенез захворюваньпародонту;

 • комплексне лікування хвороб пародонту, первинна,
  вторинна профілактика хвороб пародонту;

 • етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування і профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота (травматичні пошкодження, виразково-некротичний, гангренозний стоматити, неспецифічні виразки слизової оболонки, лейкоплакія, червоний плоский лишай, червоний вовчак, радіомукози, алергічні ураження, хронічний рецидивуючий афтозний стоматит, хвороба Бехчста, багатоформна ексудативна еритема, пухирчата хвороба, хвороба Дюрінга, пемфигоїди, хвороби язика та губ, ураження слизової оболонки порожнини рота при кандидозі, вірусних, бактеріальних інфекціях, венеричних захворюваннях (сифілісі, гонореї), гострих інфекційних захворюваннях( дифтерії,скарлатині, кору та ін.), захворюваннях різних органів та систем (гіпо-. авітамінозах,серцево-судинній патології, захворюваннях крові, травної, ендокринної систем);

 • організувати епідеміологічне обстеження за методикою ВООЗ та оцінити його результати;

 • вміти індивідуально призначати засоби догляду за порожниною рота залежно від стоматологічного статусу та віку;

 • організувати та проводити гігієнічне навчання та контроль його ефективності;

 • - проводити групову та індивідуальну профілактику стоматологічних захворювань;

 • - призначати фізіотерапевтичні процедури для лікування та профілактики стоматологічних захворювань;

 • надавати допомогу при ушкодженнях м'яких тканин обличчя, переломах верхньої та нижньої щелеп, вилицевої та носових кісток:

 • діагностувати та лікувати запальні одонтогенні захворювання.^ ГРАФІК СТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ

НА КЛІНІЧНІЙ БАЗІ
п/п
^

Структурні підрозділи


Тривалість в місяцях (годинах)

ДатаТерапевтичне відділення (кабінети: пародонтологічний, фізіотерапевтичний, рентгенологічний,

організаційно- методичний, клінічна лабораторія, пункт невідкладної допомоги )

4 (624)Дитяча стоматологічна поліклініка або відділення


2 (312)Школа, дитячий дошкільний заклад


2 (312)Ортопедичне відділення


2 (312)


Ортодонтичний кабінет

2 (312)


^ Хірургічне відділення (для дорослих і дітей). Стаціонарне відділення щелепно-лицьової хірургії. Відділення реанімації та інтенсивної терапії.

2 (312)Всього


14 (2184)  1   2   3   4   5

Схожі:

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2007 р.)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт»

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт»

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт» (1 курс)

Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт» ( 1 курс)
Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт» (1 курс)
Типовий навчальний план І програма підготовки магістрів медицини за фахом «Стоматологія» iconРобочий навчальний план підготовки бакалаврів за фахом 092202 «Електричний транспорт» (2 курс)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи