«Простір гуманітарної комунікації» icon

«Простір гуманітарної комунікації»
Скачати 117.22 Kb.
Назва«Простір гуманітарної комунікації»
Дата14.09.2012
Розмір117.22 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 

Інститут філософської освіти і науки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Наукове товариство студентів та аспірантів

Інституту філософської освіти і науки

ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО

МГО «МОЛОДІЖНА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 


З нагоди 5-річчя Інституту філософської освіти і науки

НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

 

III Міжнародний науковий форум

 

«Простір гуманітарної комунікації»:

інституалізація академічної спільноти

 


24-26 вересня 2010

 


Метою цього форуму є обговорення питань, проблем та перспектив формування та розвитку академічної спільноти. В основу Форуму покладені наступні проблеми: пошук форм взаємодії між вченими різних галузей соціо-гуманітарного знання; напрацювання практичних рекомендацій по оптимізації спілкування та обміну науковими досягненнями між вченими, групами, школами, науковими та науково-освітніми інституціями; осмислення питання наукової етики в контексті соціо-гуманітарного знання; обговорення трансформацій функції науки й вченого гуманітарія в сучасному світі. 

 


 

^ В рамках форуму плануються такі заходи:

 • Міжнародна наукова конференція «Інституалізація академічної спільноти: форма і зміст сучасного науково-освітнього середовища»;

 • I Міжнародна науково-практична конференція «Культурологія в просторі гуманітарної комунікації»;

 • Установчі збори Української асоціації культурологів (УАК);

 • Виставка наукових видань та презентації наукових проектів;

 • Презентація донорів наукових та освітніх проектів.

Міжнародна наукова практична конференція

«Інституалізація академічної спільноти: форма і зміст сучасного

наукового середовища»

 

Напрям І. Форми та зміст академічної інституалізації.

Планується обговорити таке коло питань:

 • Форми та види інтелектуальної традиції;

 • Роль та значення наукових шкіл у інституалізації академічної спільноти;

 • Формування наукової спадкоємності;

 • Етичні проблеми інтелектуальної власності;

 • Роль та значимість студентської науки в академічному середовищі;

 • Зміна функції науки та науковця в сучасному світі;

 • Роль та значення особистості в науці;

 • Потенціал дисциплінарних концептів в епоху міждисциплінарності та трансдисциплінарності.

 

Напрям ІІ. Засоби академічної інституалізації.

Планується обговорити таке коло питань:

 • Роль та значення наукових видань в формуванні академічної спільноти;

 • Місце та значення інтернет-ресурсів в інституалізації академічної спільноти; електронні бібліотеки, анонімне та публічне рецензування, наукові сайти; використання соціальних мереж для наукової діяльності, тощо;

 • Мета та завдання навчально-методичної літератури в науці та освіті;

 • Формування мотивації до наукової діяльності;

 • Забезпечення мобільності студентів та викладачів: навчання та підвищення кваліфікації;

 • Академічні файнрайзінг;

 • Популяризація науки: форми та виді.

 

Заходи конференції будуть проходити в формати секційних доповідей, семінарів, відкритих лекцій, нарад, майстер-класів.


І Міжнародна науково-практична конференція

«Культурологія в просторі гуманітарної комунікації»


Напрям І

^ «ФУНДАМЕНТАЛЬНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ»


Секція 1. Культурологія як парадигма гуманітарного мислення

 • Культурологія як специфічно пострадянська сфера гуманітарного знання. Співвідношення її з гуманітарними студіями на Заході.

 • Докультурологічні рефлексії про культуру: філософія культури, соціальна та культурна антропологія, історія ментальностей, філософія мови та філософія мистецтва тощо. Адекватність застосування терміну «культурологія» щодо імпліцитних культурологічних явищ.

 • Версії походження та процес інституціалізації культурології в пострадянському просторі.

 • Проблема культурологічних наукових шкіл в Україні та поза її межами.

 • Критичний аналіз стереотипів про культурологію.

 • Доля культурології як culturology на Заході після Леслі Уайта.

 • Британська традиція Cultural Studies та її вплив на формування культурантропологічної традиції в англомовному науковому світі.

 • «Культурознавство» у країнах Центральної Європи: спільне та відмінне з пострадянською культурологією.

 • Пріоритетні аспекти вивчення культури у класичних і некласичних парадигмах культурології.


Секція 2. Культурологія в системі гуманітарних дисциплін

 • Простір міждисциплінарної комунікації як основа функціонування культурології.

 • Співвідношення філософії культури та культурології: світоглядна база культурологічної науки.

 • Етична проблематика в культурології. Біоетика та її роль у розвитку некласичних підходів у культурології.

 • Класична і некласична естетика: інтеракція з культурологією.

 • Сектор перетину мистецтвознавства і культурології.

 • Сектор перетину релігієзнавства і культурології.

 • Діалог культурології з богословською традицією.

 • Культурологія, етнологія, етнографія, народознавство. Оформлення етнокультурології як окремої дисципліни.

 • Шляхи взаємодії культурології та літературознавства.

 • Співвідношення психології культури та культурологічного психоаналізу.

 • Культурологія і соціологія культури. Зв’язок культурології із системою соціальних дисциплін.


Секція 3. Теоретична культурологія

 • Теорія культури: теорія колективного чи індивідуального суб'єкта?

 • Формування теорії культури і «філософські повороти» ХХ століття: «філологічний», лінгвістичний, антропологічний, наративний, візуальний.

 • Пріоритетні моделі сучасної теорії культури: західний та пострадянський вектори.

 • Проблема адекватності «наукових теорій культури»: від першої антропологічної «наукової теорії культури» Б.Маліновскі до синергетичного проекту «наукової теорії культури».

 • Теорія моделей культури, культурна динаміка та культурогенетика.

 • Філософія культури і теорія культури – проблема співвідношення теоретико-методологічної бази.

 • Феноменологія та герменевтика як методи теоретичної культурології

 • Текст, текстологія та інтертекстуальність в теорії культури.

 • Інтерпретація та деконструкція як стратегії спілкування з текстом культури

 • Діалогістика як філософсько-культурологічна модель. Концепти Чужого, Іншого, Третього в контексті теорії культури.

 • Теорія «транскультури» як гуманітарний метапроект ХХІ століття: pro et contra.

 • Мультикультуралізм та його значення для теорії культури.

 • «Історія ідей», «історія понять» та «концептотворчість», «термінотворчість» в теорії культури.

 • «Мікроісторія» та «макроісторія» в культурологічних студіях.

 • Семіотика культури: семантика мистецтва та явищ повсякденності.

 • Психоаналіз від Фройда до Міллера як спосіб культурологічної інтерпретації та створення культурологічних теорій.

 • Концептуалізація візуальності: школи і напрямки.

 • Медіафілософія і медіакультура: концепції, теорії, поняттєвий апарат.

 • Теорія кіберкультури, дигітальної культури та віртуальної реальності.


Секція 4. Актуальні підходи історичної культурології

 • Провідні методологічні напрями досліджень історичної культурології: класичні та некласичні підходи.

 • Роль історіософії у розвитку культурологічного знання.

 • Моделі динаміки культури.

 • Лінійність та циклізм в історії культурологічної думки: від класичної до некласичної версії.

 • Періодизація світового культурно-цивілізаційного процесу як проблема історичної культурології: методологічні підходи.

 • Архетипи та культурні універсалії. Культурна конфігурація. Картина світу як основа культурної конфігурації: космологічна, антропологічна, гносеологічна моделі.

 • Культурологія Сходу і Заходу та методологічні засади культурної компаративістики.

 • Проблема прикордонних культур. «Буття в проміжку» як ознака культурної ідентифікації маргінального суб’єкта.

 • Антропологічні перспективи техногенної цивілізації.

 • Слов’янські культури: культурологічний аналіз картини світу.

 • Етноцентризм та космополітизм як тенденції розвитку слов’янської культурної самосвідомості

 • Українська культура на перехресті культур: проблеми ідентичності та толерантності.

 • Концепт національної ідеї та поліфонія шляхів його інтерпретації.Напрям ІІ

^ «ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ»


Секція 1. Культурологічна освіта

 • Культуролог як носій нового типу ментальності: нова формація гуманітаріїв чи «формування культурної особистості»?

 • Культурологія як гуманітарія (humanities) та проекти «культурологізації освіти»: розформування класичної дисциплінарної системи, впровадження проблемно-орієнтованого підходу, культурологізація середньої та вищої непрофільної школи.

 • Сучасні педагогічні парадигми: синергетична, постмодерністська, психологічна (та ін.) в культурологічній освіті.

 • Педагогічна культурологія як науково-освітня концепція.

 • Феноменолого-герменевтичний підхід в культурологічній освіті.

 • «Методика викладання культурологічних дисциплін»: засади, розвиток, співвідношення з науковою методологією культурології.

 • Болонський процес: соціокультурні та світоглядні виміри. Адекватність впровадження норм Болонського процесу в гуманітарній (культурологічній) освіті.

 • Застосування культурологічних методів у викладанні інших гуманітарних дисциплін: проекти і перспективи.

 • Освітні стратегії школи діалогу культур та діалого-культурологічного підходу в освіті.

 • Інноваційний досвід викладання культурології в університеті (базовий та загальноосвітній рівень).

 • Викладання культурології та художньої культури в середній школі: українські інновації, російський досвід.

 • Практика міжнародних та міжрегіональних культурологічних стажувань та обміну фахівцями (науковими співробітниками та викладацькими кадрами).


Секція 2. Культурологічні проблеми мистецтва

 • Проблема визначення поняття «художня культура».

 • Методологічна специфіка культурологічного аналізу мистецтва.

 • Класичний дискурс естетики та його трансформації в культурології. «Мистецтво Істини» та естетика зачарування.

 • Некласична естетика авангарду і постмодернізму.

 • Естетичні проблеми актуальної художньої практики.

 • Айстезис і семіозис.

 • Літературний текст як зразок світоглядної рефлексії: філософсько-культурологічний та семіотичний аналіз творів художньої літератури.

 • Домінанта візуального мистецтва в сучасному художньому просторі.

 • Формальний аналіз художньої мови.

 • Медіамистецтво і проблема його жанрової специфіки (відео-арт, відеоінсталяція, net.art, sms-art, інтерактивне мистецтво, science-art, mobilephone-art, mail-art).

 • Теорія моди: естетико-культурологічний ракурс.

 • Кінематограф: культурологічна інтерпретація, кінознавство, кінокритика.

 • Практика культурологічних кінолекторіїв та кіно семінарів.


Секція 3. Прикладні аспекти діяльності культурних інституцій

 • Актуальні проблеми менеджменту культури.

 • Культурні інституції та культурні проекти та їх роль у розвитку культурного середовища.

 • Культурна політика зарубіжних культурних центрів (дипломатичних представництв та громадських організацій) в Україні.

 • Суспільно-політичні аспекти прикладної культурології. Культуролог як експерт в структурах влади.

 • Музей як освітня модель конструювання картини світу: прагматичний, естетичний і мистецтвознавчий напрями освітньої діяльності музеїв.

 • Сучасне мистецтво у класичному музеї.

 • Актуальні проблеми та інноваційний досвід музейної педагогіки. «Візуальне мислення» і «візуальна грамотність» в методології музейної педагогіки.

 • Моделі комунікації та механізми арт-терапії в освітній практиці художнього музею.

 • Традиційні та електронні бібліотеки.

 • Теоретичні та методологічні засади феномену кураторства

 • Менеджмент галерейної справи: створення каналів комунікації між художником і глядачем.


Попередня програма конференції:

24.09.2010 р. – Приїзд та поселення учасників. Відкриття форуму. Круглі столи, майстер-класи, презентації, лекції.

25.09.2010 р. – Робота секцій та секційних заходів.

26.09.2010 р. – Вільний день. Від’їзд учасників.

 

ЯКЩО ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ У ПРЕДСТАВЛЕННІ СВОЄЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТА­НОВИ ЧИ СВОГО ПРОЕКТУ В РАМКАХ ФОРУМУ, ТО ВИ МАЄТЕ МОЖ­ЛИ­ВІСТЬ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ДО 20 СЕРПНЯ 2010 РОКУ

^ Організаційні питання:


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Вимоги до тез:

Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (обов’язкова тема листа - «ПГК-3») тези доповіді, а також заповнену анкету учасника.

Слід відправляти матеріали та анкету як вкладені файли, названі таким чином: прізвище та ініціали автора із вказаним типом файлу (тези, анкета), наприклад: Іванов Костянтин Костянтинович. Тези доповіді.doc, Іванов Костянтин Костянтинович. Анкета.doc

Тексти тез мають бути набрані у редакторі WinWord-97 (і наступні версії); шрифт Times New Roman; розмір шрифту 12; інтервал одинарний; поля: верхнє 2 см, нижнє 2 см, ліве 2 см, праве 1,5 см. Абзац – 0,5 см. Обсяг тез до двох сторінок.

На першому листку тез має бути зазначено (титул матеріалу):

Прізвище, ім’я, по-батькові автора, його посада та назва навчального чи наукового закладу, який він представляє, місто, назва напрямку та секції (за наявністю), на якій планує виступати (шрифт титульного напису Times New Roman, розмір шрифту – 14, із застосуванням напівжирного та курсивного підкреслення), назва роботи (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 16, із застосуванням напівжирного підкреслення).

Зразок оформлення титулу тез:

 

Іванов Костянтин Костянтинович, студент Інституту філософської освіти і науки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ

Напрям ІІ: Прикладна культурологія

Секція 1: Культурологічна освіта


«Культурологічна освіта в Україні: стан та перспективи»

 

Якщо автор(-и) бажає(-ють) включити до тез список літератури, то він подається в кінці тез (не більше п’яти назв) у алфавітному порядку. У список літератури включається тільки та література, на яку є посилання в тексті. Посилання у тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка (наприклад, [1, с 134-135]) або посиланням на діючий Інтернет-ресурс.

Матеріали слід надсилати до 1 вересня 2010 року за адресою: pgk@npu.edu.ua

^ УВАГА! Обов’язкова тема листа – «ПГК-3»

 

Організаційний комітет залишає за собою право відбору, а також внесення правок до надісланих матеріалів.

Відібрані тези виступів будуть опубліковані на сайті Наукового товариства студентів і аспірантів Інституту філософської освіти і науки (http://ntsa-ifon-npu.at.ua//) до початку роботи конференції.

Виступ на конференції одного доповідача повинен тривати 3-5 хвилин (тезовий виклад основних ідей), тому перед роботою пропонується ознайомитись із змістом доповідей секції  на сайті http://ntsa-ifon-npu.at.ua// в розділі «Простір гуманітарної комунікації - 2010».

Учасники, які взяли участь в роботі конференції, протягом місяця можуть подати статті, які будуть надруковані в спеціальному виданні часопису Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського «Колегія». Автор, що надіслав текст в Оргкомітет, але не виступив з ним на конференції, не може претендувати на публікацію.

Матеріали, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не прийматимуться.

В разі потреби (необхідно вказати в анкеті) Оргкомітет може вислати офіційне запрошення для учасників.

 Поселення в готелі буде відбуватися 23-го вересня та 24 вересня з 9.00 до 12.00.

 

На жаль, організаційний комітет не має можливості покрити витрати на проживання та харчування.

ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ: від 80 до 200 гривень (11-26 доларів США).


РЕЄСТРАЦІЯ учасників 24 вересня о 11.00

(Центральний корпус, зал засідання Вченої ради (231 аудиторія), вул. Пирогова, 9)

 

Заплановані екскурсії по м. Києву

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

 

З усіх питань, що стосуються конференції, можна звертатись за електронною адресою оргкомітету:

 

 

pgk@npu.edu.ua та сайт

http://ntsa-ifon-npu.at.ua/

та за телефоном +380936026086

Схожі:

«Простір гуманітарної комунікації» iconV міжнародний форум «Простір гуманітарної комунікації»
Мета круглого столу: обґрунтування впливу бібліотеки на формування сучасного простору гуманітарної комунікації
«Простір гуманітарної комунікації» iconIv міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації»
Мета семінару: критичне осмислення існуючих традицій розуміння предмету та завдань філософії релігії
«Простір гуманітарної комунікації» iconПрограма III міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації»
Пленарне засідання конференції (зал засідань Вченої ради, ауд. 231, вул. Пирогова, 9)
«Простір гуманітарної комунікації» iconПолітична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
«Простір гуманітарної комунікації» iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
«Простір гуманітарної комунікації» iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
«Простір гуманітарної комунікації» iconКурс Лекційні
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже аудівізуальні засоби масової...
«Простір гуманітарної комунікації» iconОснови мовної комунікації Методичні вказівки Теоретичний курс «Основи теорії мовної комунікації»
Теоретичний курс «Основи теорії мовної комунікації» ставить собі за мету ознайомити судентів із загальними засадами мовної комунікації,...
«Простір гуманітарної комунікації» iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...
«Простір гуманітарної комунікації» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія комунікації» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Теорія комунікації» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним лінгвістичним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи