Організація і проведення контролю та оцінювання icon

Організація і проведення контролю та оцінювання
Скачати 86.35 Kb.
НазваОрганізація і проведення контролю та оцінювання
Дата30.01.2013
Розмір86.35 Kb.
ТипДокументи


Організація і проведення контролю

та оцінювання


ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


2.1. Поточний контроль знань студентів проводиться викладачем, як правило, під час семінарських, практичних/лабораторних занять, індивідуальної роботи та за результатами виконання студентами завдань самостійної роботи.

2.3. Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня навчальних досягнень студентів на різних етапах опанування навчальної дисципліни, забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і студентом у процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів та здійснення коригуючих дій щодо подальшої організації навчального процесу задля забезпечення досягнення поставлених цілей.

Під час поточного контролю студентів оцінюються: результати роботи на аудиторних заняттях (участь в обговоренні питань на семінарах, результати виконання лабораторних та розрахункових робіт); якість виконання завдань для самостійної роботи та підготовка рефератів; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, олімпіадах та інші види робіт.

2.4. Сукупна поточна успішність студента з навчальної дисципліни за семестр оцінюється від 0 до 100 балів включно. Методика проведення поточного контролю навчальних досягнень студентів та система розподілу балів затверджується відповідною кафедрою.

^ Результати оцінювання поточної навчальної роботи студентів відображуються викладачем у «Журналі обліку роботи академічних груп» відповідно до критеріїв оцінювання визначених у робочій програмі дисципліни.

У разі відсутності студента на заняттях викладач у «Журналі обліку роботи академічних груп» робить відповідну відмітку згідно з правилами ведення журналу. Пропущені практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття підлягають обов’язковому відпрацювання.

2.8. Модульний контроль проводиться з метою виявлення знань, умінь та навичок студентів, набутих у результаті опанування певної частини навчального матеріалу, що складає завершений навчальний модуль, та порівняння виявлених знань, умінь, навичок і набутих компетенцій з тим, що передбачалося робочою навчальною програмою дисципліни.

Модульний контроль має на меті оцінити рівень цілісного бачення студентом проблематики завершеної частини навчальної дисципліни, сконцентрованої в навчальному модулі та вміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях, які визначають зміст даної частини курсу.

2.8.1. Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля, як правило, у письмовій формі, у вигляді фронтального опитування, тестування, контрольних робіт, захисту опорних конспектів, виконання індивідуальних завдань, звітів та оглядів наукових інформаційних джерел, розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

2.8.2. Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення (перескладання/відпрацювання) даного виду контролю визначаються кафедрою, включаються до робочої програми навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на початку семестру.

Графік проведення модульного контролю протягом перших двох тижнів семестру за підписом завідувача кафедрою подається до дирекції інституту.

2.8.3. Результати модульного контролю оголошуються викладачем не пізніше трьох днів після його проведення. Студент має право одержати від викладача роз’яснення стосовно результатів його модульного контролю.

Студент який за результатами модульного контролю отримав незадовільну оцінку зобов’язаний перескласти відповідний модуль до початку наступного модульного контролю.

2.8.4. Письмові роботи модульного контролю зберігаються на кафедрі до завершення відповідного навчального семестру.

2.10. Загальна кількість балів, яку набирає студент за результатами всіх видів поточного контролю, виставляється викладачем окремою колонкою в «Журнал обліку роботи академгрупи» на останньому аудиторному занятті з навчальної дисципліни, доводиться до відома студентів і вноситься до електронної бази даних обліку успішності студентів.

2.11. Позитивну оцінку за поточну роботу студент може одержати лише за умови належного відвідування навчальних занять та виконання всіх видів завдань, винесених на поточний контроль.

2.12. У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право з дозволу директора інституту скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття в порядку, визначеному викладачем даної дисципліни.

2.13. Студенти, які по закінченню навчального семестру не виконали робочого навчального плану з певної навчальної дисципліни без поважних причин та набрали від 0 до 34 балів, не допускаються до складання підсумкового семестрового контролю з дисципліни. При цьому у відомості обліку успішності (додаток 2) робиться запис «не допущено» і підсумкову семестрову атестацію такі студенти можуть складати на загальних підставах лише після повторного вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в університеті.


ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ


3.2. Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання навчальних досягнень студента за семестр, що здійснюється у формі заліку або екзамену.

3.4. Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня володіння студентами навчального матеріалу дисципліни за результатами виконання усіх видів навчальних завдань, що виносяться на поточний контроль, тобто – за результатами поточної успішності.

3.5. Поточна успішність з дисциплін оцінюється від 0 до 100 балів включно.

3.6. Студент одержує залік, якщо за результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. При цьому, результати поточної успішності записуються до гр. 4 відомості обліку успішності і відповідно відображаються у гр. 5 як результати заліку та у гр.6-8 як підсумкова оцінка з дисципліни.

3.7. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість залікових балів з дисципліни.

В цьому випадку до гр. 4 відомості обліку успішності вписуються бали, одержані за поточну успішність, у гр. 5 - бали з урахуванням результатів

виконання залікового завдання, які потім (як підсумкова оцінка з дисципліни) відображаються у гр. 6-8 відомості.

3.8. Якщо за результатами поточного контролю студент набрав 60 і більше балів, проте хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни.

3.9. Якщо студент за результатами підсумкової атестації набрав від 0 до 34 балів, він повинен пройти повторне вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в університеті, і лише після цього перескладати підсумковий контроль (екзамен, залік) на загальних підставах.

3.11. Результати заліків вносяться до відомості обліку успішності та індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) студентів, після чого переносяться до електронної бази даних обліку успішності студентів.

3.12. Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі заліку, то для визначення підсумкової оцінки розраховується середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна.

3.13. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю рівня оволодіння студентом програми навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

Перед екзаменами, у терміни визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації.

3.15. Семестрові екзамени в університеті проводяться, як правило, в письмовій формі. Виключення становлять екзамени з дисциплін, метою опанування яких є набуття навичок професійної риторики та мовленнєвої практики.

Форма проведення семестрового екзамену (усний, письмовий, комп’ютерне тестування) визначається робочим навчальним планом.

Перелік дисциплін, з яких екзамени проводяться в усній формі або у формі комп’ютерного тестування, затверджується Вченими радами інститутів за поданням завідувачів кафедр.

3.16. Екзамени проводяться за білетами, складеними викладачами-лекторами (екзаменаторами) відповідних навчальних дисциплін та затвердженими не пізніше, ніж за місяць до початку екзамену на засіданні кафедри й підписаними завідувачем кафедри та екзаменатором.

У екзаменаційному білеті обов’язково має бути вказана повна назва університету, інституту (факультету), кафедри, навчальної дисципліни, номер білета.

3.17. Структура екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни і критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються в робочій програмі курсу та доводяться до відома студентів.

3.18. Екзаменаційні білети зберігаються на кафедрі, щороку вони переглядаються та затверджуються в установленому порядку.

3.19. Проведення екзамену та перевірка екзаменаційних робіт студентів (при письмовому екзамені) здійснюються викладачем-лектором (екзаменатором) та асистентом з відповідним розподілом навчального навантаження.

3.22. При підсумковому семестровому контролі у формі екзамену підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як середньоарифметична від поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Зокрема, за виконання завдань поточного контролю студент може набрати 0-100 балів, за виконання завдань підсумкового контрою (екзамену) також 0-100 балів.

3.24. Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати екзамену.

Зокрема, поточна успішність в усіх семестрах оцінюється від 0 до 100 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку успішності та вносяться до електронної бази даних обліку успішності студентів.

3.25. Результати підсумкового оцінювання успішності вносяться до відомості обліку успішності, після чого переносяться до електронної бази даних обліку успішності студентів.

3.26. Якщо студент не з’явився на екзамен або залік, у відомості обліку успішності навпроти його прізвища робиться запис — «не з’явився».

Якщо студент не з’явився з поважної причини, він складає підсумковий семестровий контроль викладачу в порядку, визначеному дирекцією інституту.

3.27. Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна ліквідувати повторно склавши семестрову атестацію.

3.28. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу, другий — комісії, яка створюється за розпорядженням директора відповідного інституту (декана факультету) у складі: завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача дисципліни, який не проводив заняття в цій групі.


^ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АПЕЛЯЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

СЕМЕСТРОВОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


5.1. У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися до дирекції інституту з відповідною апеляційною заявою.

5.4. До складу апеляційної комісії входять: голова — директор інституту (декан факультету), заступник директора (декана), в якому навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування інституту. З числа членів апеляційної комісії обирається секретар комісії.

5.5. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання.

Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви.

За рішенням комісії на засідання може бути запрошений викладач-екзаменатор та/або студент.

5.6. ^ При письмовому екзамені (заліку) члени апеляційної комісії, керуючись критеріями оцінювання з даної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали підсумкового контролю. Повторне чи додаткове опитування студента при цьому апеляційною комісією не проводиться.

5.9. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей студента підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

5.10. Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей), про що студент особисто робить відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

У разі відсутності студента на засіданні апеляційної комісії, секретар комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії і доводить результати розгляду апеляції до відома студента.


Схожі:

Організація і проведення контролю та оцінювання iconНова редакція розділу Організація І проведення
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Організація і проведення контролю та оцінювання iconПоложення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання
Студент зобов’язаний брати участь у всіх заходах поточного контролю протягом модульного циклу І атестаційного тижня
Організація і проведення контролю та оцінювання iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини

Організація і проведення контролю та оцінювання iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Організація і проведення контролю та оцінювання iconПротокол проведення та оцінювання підсумкового модульного контролю з внутрішньої медицини (модуля №3)

Організація і проведення контролю та оцінювання iconНаказ №351 м. Донецьк Про проведення семестрового контролю з соціально-гуманітарних дисциплін в осінньому семестрі 2012/2013 н р
На виконання пп 6 7 рішення Вченої ради Доннму від 30. 08. 2012р згідно з наказом мон №161 від 06. 1993 р та з метою контролю об’єктивності...
Організація і проведення контролю та оцінювання icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Організація і проведення контролю та оцінювання icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
Організація і проведення контролю та оцінювання iconОрганізація тестування у віртуальному навчальному середовищі львівської політехніки та формування завдань для контрольних заходів
Внс лп щодо оцінювання якості та контролю знань студентів. Проаналізовано доцільність використання різних типів тестових питань при...
Організація і проведення контролю та оцінювання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури
Оцінювання переконливо засвідчує, що необхідно протягом навчального року готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи