Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів icon

Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
Скачати 59.93 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
Дата27.09.2012
Розмір59.93 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту імені

академіка В.Лазаряна

____________________О.М.Пшінько

“____”_______________2006

Ухвалено Вченою радою університету

Протокол № ______від

“_____”_____________2006р.ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна


I. Мета і задачі науково-дослідної роботи студентів.


1. Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє також використовувати їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач економіки країни.

2. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є :

- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і творче засвоєння програмного матеріалу;

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах , ознайомлення з методами організації їх роботи , сприяння успішному вирішенню актуальних наукових і технічних задач.


^ II Організація науково-дослідної роботи студентів.

3. Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрах, в науково-дослідній частині університету (галузевих науково-дослідних лабораторіях, обчислювальному центрі, студентських бюро, тощо ).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють науково-педагогічні працівники університету, а також співробітники науково-дослідної частини університету.

4. Науково-дослідна робота студентів складається із науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позаурочний час.

5. Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний процес , передбачає:

 • виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт), які містять в собі елементи наукових досліджень;

 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики;

 • вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних.

6. Науково-дослідна робота студентів, яка виконується в позаурочний час, організується у формі:

 • робота в студентських наукових гуртках;

 • участь студентів у виконанні держбюджетної та госпдоговірної наукової тематики у наукових підрозділах університету, в роботах, які виконуються на контрактній основі, та в роботах передбачених індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, які виконуються на кафедрах і в наукових підрозділах університету;

 • робота в студентських конструкторських, проектних, технологічних, науково-інформаційних, технічного перекладу, економічних і інших бюро (далі СКБ);

 • індивідуальна робота або робота у складі творчих колективів при виконанні наукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів тощо.

Студентські наукові гуртки можуть бути організовані при всіх кафедрах університету. В них студенти складають анотації та реферати з прочитаної вітчизняної і іноземної наукової та спеціальної літератури, набувають навички проведення експерименту і обробки одержаних результатів, проектують і виготовляють наочні приладдя, лабораторні установки, технічні засоби навчання, готують повідомлення і роблять доповіді на засіданнях гуртків, наукових семінарах кафедри, конференціях.

Студентів включають в число виконавців НДР, які виконуються кафедрами і галузевими науково-дослідними лабораторіями. Доручення студентам, залученим до виконання робіт, повинні передбачати елементи творчості.

Студентські бюро, які організуються в університеті, спрямовують свою діяльність на набуття студентами навиків колективної творчої і організаторської роботи, а також надають практичну допомогу кафедрам і лабораторіям університету, підприємствам, науковим організаціям у виконанні дослідницьких, проектно-конструкторських та інших робіт.

7. Тими, що беруть участь в науково-дослідній роботі, вважаються студенти, які виконують елементи самостійної наукової роботи в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Науково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим подання звіту, повідомленням на засіданні гуртка чи на студентському науковому семінарі кафедри.

Науково-дослідні, проектно-конструкторські і творчі роботи, що виконані студентами в позаурочний час і відповідають умовам навчальних програм, можуть бути зараховані в якості відповідних лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт) і інших навчальних завдань.

8. Науково-дослідна робота студентів включається в загальні плани навчально-виховної і наукової роботи університету, факультету, кафедри.

Результати науково-дослідної роботи студентів висвітлюються в річному звіті університету, факультету, кафедри в розділі “Науково-дослідна робота студентів,” а також в університетських засобах масової інформації.

9. Загальне методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється Міністерством освіти і науки України через Науково-методичну раду.

10. Відповідальність за організацію науково-дослідної роботи студентів в університеті покладається на ректора та проректорів з навчальної і з наукової роботи університету, які очолюють Раду з НДРС (на факультет і- декан, на кафедр і- завідувач кафедри).

Із числа штатних викладачів кожної кафедри і штатних співробітників НДЧ призначаються відповідальні за науково-дослідну роботу студентів.

11. Студенти, які ведуть науково-дослідну роботу, можуть об’єднуватись у студентське наукове товариство (СНТ) на чолі з обраною цим товариством, Радою СНТ, яка безпосередньо керується Радою з НДРС. В окремих випадках функції Ради СНТ можуть покладатись на Раду молодих вчених.

12. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів Міністерством освіти і науки України та Радою з НДРС проводяться олімпіади, конкурси наукових робіт, конференції, виставки і інше, порядок проведення яких визначається відповідними положеннями.

^ III. Матеріальне забезпечення науково-дослідної роботи студентів.


13. Студенти, що беруть участь у науково-дослідній роботі забезпечуються обладнанням, приладами і інструментами навчальних і наукових лабораторій, кафедр і наукових підрозділів університету за згодою керівників відповідних підрозділів.

14. Перевагу при прийомі на роботу в університет, мають студенти, які навчаються успішно. Оплата праці студентів на певних посадах в наукових підрозділах здійснюється згідно з чинним законодавством

Під час переддипломної практики студенти можуть бути прийняті на відповідні посади на повний робочий день.

15. Час, витрачений на керівництво науково-дослідною роботою студентів, враховується в індивідуальних планах науково-педагогічного складу кафедр, як час, що планується на навчально-методичну і наукову роботу.


^ IV. Заохочення студентів і керівників науково-дослідної роботи студентів.


16. Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, вузівських конкурсів, олімпіад, конференцій, виставок і інше, активні учасники і організатори НДРС можуть відзначатися:

 • дипломами Міністерства освіти і науки України;

 • грамотами Міністерства освіти і науки України;

 • дипломами та грамотами Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці;

 • грамотами та дипломами університету;

 • грошовими преміями університету;

 • грошовими винагородами від підприємств, благодійних фондів, спонсорів тощо.

17. Студенти, що поєднують науково-дослідну роботу з успішним навчанням в університеті , можуть бути рекомендовані для установлення їм індивідуального графіка виконання навчального плану, а студенти-відмінники для представлення на іменні стипендії.

18. Студенти, які проявили здібності до науково-дослідної роботи і досягли успіхів (відзначені в конкурсах, олімпіадах тощо), мають переваги при вступі до аспірантури, продовженні освіти, стажуванні у провідних наукових центрах України та за кордоном.


V. Порядок введення в дію.


19. Це Положення вводиться в дію після схвалення Вченою Радою університету та затвердження ректором.

 1. Положення може бути доповнено чи змінено наказом по університету.Проект Положення Узгоджено:

вносить зав.відділом НДЧ НЗ Б.Є.Боднар

Л.Я.Зіненко НЗН С.В.Мямлін

НЗУ А.С.Распопов

НДЧ А.В.Краснюк

НЮ Н.П.Костюк

НА С.П.Мірошкіна

Схожі:

Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна загальні положення
Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідних...
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconВельмишановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ХII міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми механіки залізничного транспорту",...
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про відділ асу-ндр науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Відділ асу-ндр є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи та начальнику...
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в лазаряна 1 Загальні положення
move to 0-383014
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про відділ держбюджетних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт І студентської науки науково-дослідної частини Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
move to 0-383010
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconЗапрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Міжнародній науково-практичній конференції «Гендерна трансформація соціальних систем: дестабілізація старих засад або новий гендерний...
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про відділ науково-технічної інформації Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconЗагальні положення
Про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів iconПоложення про науково-дослідну частину Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна м. Дніпропетровськ 2003 р. Загальні положення
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, Міністерства освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи