Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць icon

Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць
Скачати 85.56 Kb.
НазваАнтропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць
Дата27.09.2012
Розмір85.56 Kb.
ТипДокументи

АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Збірник наукових праць

Наукове фахове видання


Проблематика: висвітлення та осмислення нових граней людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії в філософії науки, техніки, мови.

Наукові напрями: Антропологічний ракурс філософії техніки; історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну; антропологічні аспекти гендерних досліджень; філософські проблеми мови.


Інформація для авторів


До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальних наукових, практичних досліджень, які раніше ніде не друкувались.

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Матеріали потрібно надсилати в друкованому вигляді або в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word версія від 2003 (2007, 2010…)

Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року і мати такі необхідні елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором погоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

^ Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.


1. Вимоги щодо об’єму наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій:

• оглядові та проблемні статті – до 30 стор.;

• загальні статті за рубриками видання – до 12 стор.;

• наукове повідомлення – до 4 стор.;

• відгук або рецензія – до 3 стор.

Матеріал надається у форматі А 4, ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.


2. Правила оформлення статей


^ МАКЕТ СТОРІНКИ

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2,5 см., ліве та праве – 2 см.

Шрифт набору – Times New Roman.

У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

  • для УДК, заголовку статті та підзаголовків: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі

  • для авторів, місця роботи: Times New Roman – 14 пт, напівжирний курсив

  • для основного тексту, виносок, посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman – 14 пт

  • для анотацій: Times New Roman – 12 пт, курсив

  • для ключових слів: Times New Roman – 12 пт, курсив

  • для переліку літературних джерел – 12.

Міжрядковий інтервал – 1,5; виділення абзаців – 1,25 см.


^ ВИДАВНИЧІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині, без заключної крапки. На наступному рядку вказують відомості про автора: прізвища, ініціали авторів, нижче – місце роботи/навчання. Далі розташовуються анотації та ключові слова.

Дані відомості повинні бути наведені українською, російською та англійською мовами. Для авторів – не громадян України, переклад назви статті, відомостей про автора, анотації та ключових слів на українську мову не обов’язковий.

Обсяг анотації не повинен перевищувати 30-35 слів. Ключові слова – 4-7 слів.

Структурні елементи статті необхідно виділити напівжирним шрифтом: ^ Постановка проблеми (включаючи аналіз останніх досліджень і публікацій). Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки.

Ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями, розташовувати їх слід у відповідних місцях тексту статті. Нумерацію здійснюють арабськими цифрами послідовно: Рис. 1, Рис. 2,…Таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту та послідовно нумеруються арабськими цифрами; у тексті обов’язково давати до них прив’язку (див. Табл. 1). Назва таблиці пишеться вгорі справа над таблицею (напр., Таблиця 1. Показники результатів соціологічного дослідження). Для набору таблиць використовувати вбудований у Word табличний редактор.

Для набору математичних формул обов’язково використовувати формульний редактор МS Word або Маth Туре 4.0.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються в алфавітному порядку. У списку спочатку зазначають літературу кириличним алфавітом, далі – латиною. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», що чинний від 01.07.2007 (Приклади див. Додаток 1). Першоджерела подаються мовою оригіналу. Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації та надається з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА в останньому розділі статті.

^ Відповідальність за правильність, точність і коректність цитування, посилань та перекладу покладається на автора.

З метою збільшення інформативності наукових публікацій можливе використання гіпертекстової структури (посилання), котра активує як текстові фрагменти, так і елементи мультимедіа: графіку, звук, відео, анімацію, інтерактивні моделі тощо. Мультимедійні матеріали подаються до редакції у вигляді окремих файлів. Рекомендується використовувати найбільш розповсюдженні формати, типу: pdf, jpg, mp3, wav, wma, avi, mpeg4(mp4), mpeg1-2(mpg), flv, gif та інші.


^ СТИЛІСТИЧНІ ПОГОДЖЕННЯ

- Не дозволяється підкреслювання в заголовках, підписах і надписах.

- Не допускається використання виносок.

- Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті.

- Сторінки тексту статті слід пронумерувати.


^ Для прийняття статті до друку автору необхідно:

1. Для електронної інформації. Сформувати всі матеріали в п’ять файлів:

- перший – із текстом статті та анотацій з ключовими словами. Назва файлу – прізвище та ініціали автора (першого співавтора) латинськими літерами, наприклад, Yankovskiy_SV_Stattya.doc;

  • другий – з розширеними відомостями про автора/авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; номери контактних телефонів). Назва файлу – Yankovskiy_SV_vidomosti.doc;

  • третій – фотографії (4х6 мм) всіх авторів для публікації у заголовній частині статті. Автор може відмовитися від публікації фотографії. Назва файлу – Yankovskiy_SV_foto.jpg;

  • четвертий – для всіх авторів, крім докторів наук, із висновками незалежного експерта (фотокопія в електронному форматі). Автор може відмовитись від рецензії незалежного експерта. Назва файлу – Yankovskiy_SV_recenziya.doc.;

  • п’ятий – дозвіл на право відкритої публікації. Назва файлу – Yankovskiy_SV_dozvil.jpg.

^ 2. Для друкованої інформації. Матеріали до редакції надаються особисто або надсилаються поштою. Друковані примірники рукопису (2 прим.) повинні бути з підписами всіх співавторів на останньому аркуші рукопису.

^ Увага! Друковані примірники рукопису та дозвіл на право відкритої публікації надаються авторами як для електронної, так і для друкованої інформації.


Зразок оформлення тексту статті

(написано українською мовою, шрифт Times New Roman)


УДК 130.2 (Шрифт 14)

(пропущений рядок)

^ ВИТОКИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

ГРЕКІВ АНТИЧНОЇ ДОБИ

Янковський С.В.,

Маріупольський державний гуманітарний університет (м. Маріуполь)

(пропущений рядок)

Становлення полісів обумовило новий тип організації громад. Грецька міфологія культивувала множинну ідентичність. Існування полісної культури доповнювало первинну міфологію вторинними міфами. Діоген Лаертський скористався образами, які були засвідчені первинними міфами. Сконструйована ним відповідь на питання про право першості у вправах філософії відкрила універсум людяності.

Ключові слова: ідентичність, античність, міфологія, космогонія.


^ ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГРЕКОВ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА

Янковский С.В.,

Мариупольский государственный университет (г. Мариуполь)


Возникновение полиса сотворило новый вид организации общества. Греческая мифология культивировала многовекторную идентичность. Полисная культура дополняла первичную мифологию вторичными мифами. Діоген Лаэртский воспользовался образами первичных мифов. Созданный им ответ на вопрос о праве первородства в философии открыл универсум человечности.

Ключевые слова: идентичность, античность, мифология, космогония.


^ SOURCES OF PHILOSOPHY AND SOCIOCULTURAL IDENTITY OF THE GREEKS IN THE ANCIENT PERIOD

Yankovskiy S.V.,

Mariupol State Humanitarian University (Mariupol)


A polis (city-state) origin turned out to be a new type of social community arrangement.The Greek mythology cultivated multiple identity. The polis culture supplemented the early mythology by the secondary myths. Diogenes Laertius made use of images of the primary myths. His answer to the question on the origin of philosophy revealed the universum of humaneness.

^ Keywords: Identity, antiquity, mythology, cosmogoniya.


3. Факт публікації статті

- Розміщення статті в складі друкованого видання «Антропологічні виміри філософських досліджень».

- Розміщення статті в складі електронного видання на веб-сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського вважається фактом публікації (п. 3.1, п. 4.1 «Положення про електронні наукові фахові видання»).

Автору видається довідка встановленого зразку з бібліографічним описом статті та режимом доступу.


Адреса редакції: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,

Науково-технічна бібліотека,

вул. Академіка В. Лазаряна, 2,

м. Дніпропетровськ,

Україна. 49010


Адреса електронної пошти: e-library@b.diit.edu.ua;

diit.media@gmail.com


Сайт:

Додаток 1.

ЛІТЕРАТУРА


1. Бердяев Н. А. Время и вечность // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: философия и мировоззрение / Н. А. Бердяев. – М. : Республика, 1990. – С. 402-410

2. Головаха Е.И. Психологическое время личности. / Е. И. Головаха, А. А. Кроник. – К. : Наукова думка, 1984. – 209 с.

3. Ільіна Ю. М. Розумова модель життєвих виборів [Електронний ресурс] / Ю М. Ільїна // Технології розвитку інтелекту. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://psytir.org.ua

4. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.: Изд. ИПО Профиздат, 2002. – 156с.

5. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве : [сб. статей / отв. ред. Б. Ф. Егоров]. – Л. : Наука, 1974. – 299 с.

6. Тарасенко В. В. Антропология Интернет: самоорганизация "человека кликающего" / В. В. Тарасенко // Общественные науки и современность. – 2000. – №5. – С.111– 120.

7. .Mourelatos A. Events, processes, and states / A. Mourelatos // Linguistics and philosophy.- 1978.- Vol. 2, N. 3. – S. 415-434


Надіслані матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право опублікування, розповсюдження та використання матеріалів в електронних базах даних та у друкованому вигляді. 
Схожі:

Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconАнтропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць
Проблематика: висвітлення та осмислення нових граней людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconЛазаряна східний науковий центр транспортної академії україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconЛазаряна східний науковий центр транспортної академії україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconЗміст духовні виміри культури
Духовність. Культура. Нація. Випуск Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Антропологічні виміри філософських досліджень збірник наукових праць iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2/2012
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи