774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon

774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
Скачати 77.15 Kb.
Назва774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
Дата02.08.2012
Розмір77.15 Kb.
ТипДокументи


Документ 774-16, редакцiя вiд 16.03.2007, чинний
                                                          


П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИПро встановлення іменних стипендій
Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.257 )
З метою адресної підтримки найталановитіших молодих учених
України та створення додаткових можливостей і стимулів для
проведення ними фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних
напрямів науки Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Заснувати з 2008 року 30 іменних стипендій Верховної Ради
України для найталановитіших молодих учених, у тому числі:

10 стипендій для докторів наук (віком до 35 років) та молодих
учених, які успішно пройшли захист докторської дисертації, у
розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна;

20 стипендій для докторантів та здобувачів наукового ступеня
доктора наук віком до 35 років, матеріали докторської дисертації
яких прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту
докторських дисертацій, у розмірі 1 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначаються щороку терміном на один рік.

2. Установити, що іменні стипендії призначаються
найталановитішим молодим ученим, які проводять фундаментальні
наукові дослідження та збагатили науку визначними здобутками.

3. Затвердити Положення про іменні стипендії Верховної Ради
України для найталановитіших молодих учених (додається).

4. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
закону про Державний бюджет України передбачати бюджетні
призначення, необхідні для виплати іменних стипендій Верховної
Ради України для найталановитіших молодих учених.


Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 березня 2007 року
N 774-V


Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 774-V

^ ПОЛОЖЕННЯ
про іменні стипендії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
1. Цим Положенням про іменні стипендії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених (далі - Положення)
визначається порядок проведення конкурсного відбору претендентів
на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених (далі - Стипендія).

2. Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа
молодих вчених, які проводять фундаментальні наукові дослідження з
пріоритетних напрямів науки і збагатили її визначними науковими
здобутками.

Щороку призначаються:

10 стипендій для докторів наук (віком до 35 років) та молодих
учених, які успішно пройшли захист докторської дисертації, у
розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна;

20 стипендій для докторантів та здобувачів наукового ступеня
доктора наук віком до 35 років, матеріали докторської дисертації
яких прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту
докторських дисертацій, у розмірі 1 тис. гривень щомісяця кожна.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня
року проведення конкурсного відбору не повинен перевищувати
35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах, їх виплата
здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної
Ради України.

4. Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюють
вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ
за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук,
особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями
кандидата на зазначену Стипендію. Рішення про висунення кандидатур
на отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради наукової установи таємним
голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше
2/3 присутніх членів вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради.

5. На підставі рішення вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукові установи готують клопотання про висунення
претендентів на отримання Стипендії, в якому зазначаються їх
основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в
Україні та за її межами результатів проведених ними досліджень.
Клопотання готується на бланку наукової установи, підписується її
керівником (директором, ректором) і скріплюється печаткою. До
клопотання обов'язково додаються такі матеріали:

витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукової установи про висунення претендентів на
отримання Стипендії, підписаний керівником наукової установи та її
вченим секретарем і скріплений печаткою. У витягу з протоколу
обов'язково зазначаються склад вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради та дата її створення;

копія протоколу таємного голосування вченої ради з підписами
членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого
секретаря наукової установи;

копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у
виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії;

коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку
виконує претендент на отримання Стипендії;

особовий листок по обліку кадрів претендента на отримання
Стипендії;

список наукових публікацій претендента на отримання
Стипендії, засвідчений вченим секретарем наукової установи;

копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим
секретарем наукової установи;

копія диплома доктора або кандидата наук.

Претенденти на отримання Стипендії, які успішно пройшли
захист докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів
додають витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради
для захисту докторських дисертацій про результати захисту
докторської дисертації.

Претенденти на отримання Стипендії, матеріали докторської
дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради
для захисту докторських дисертацій, додають також витяг з
протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту
докторських дисертацій про прийняття до розгляду його дисертації
на здобуття вченого ступеня доктора наук.

6. Наукові установи, що висувають кандидатів на отримання
Стипендії, щороку до 10 травня подають за підпорядкуванням до
Національної чи галузевих академій наук України, відповідних
центральних органів виконавчої влади клопотання та матеріали,
зазначені в пункті 5 цього Положення.

7. Національна та галузеві академії наук України, центральні
органи виконавчої влади за результатами розгляду матеріалів
відповідних наукових установ щороку до 1 червня подають до
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти подання та
документи, зазначені у пункті 6 цього Положення, щодо претендентів
на отримання Стипендії.

8. Для конкурсного відбору кандидатур на отримання Стипендії
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти
утворюється Конкурсна комісія з присудження іменних стипендій
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі -
Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії
обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових
напрямів. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної
комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії
визначається її головою.

9. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за
поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до
Верховної Ради України подання на призначення іменних стипендій
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

10. Верховна Рада України щорічно до 1 грудня приймає рішення
про призначення Стипендій та їх виплату з 1 січня року, що є
наступним після року проведення конкурсного відбору.

11. Впродовж місяця по закінченню терміну отримання
стипендіатом Стипендії вчена (наукова, науково-технічна, технічна)
рада наукової установи, де працює (навчається) стипендіат,
заслуховує його науковий звіт про результати річних досліджень та
приймає рішення щодо їх затвердження.

Науковий звіт оформляється згідно з вимогами ДСТУ 3008-95
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення" у двох примірниках.

12. Наукова установа, де працює (навчається) стипендіат,
разом з витягом з протоколу засідання вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради подає один примірник наукового
звіту за підпорядкуванням до Національної чи галузевих академій
наук України, центральних органів виконавчої влади.

Другий примірник зберігається у відповідній науковій
установі.

13. З метою контролю за ефективним використанням призначених
Стипендій Національна та галузеві академії наук України,
відповідні центральні органи виконавчої влади щороку до 10 лютого
року, що є наступним за роком виплати Стипендій, подають до
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти матеріали,
зазначені у пункті 12 цього Положення.

14. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення
стипендіатом наукових досліджень, наукова установа, яка клопотала
про призначення йому Стипендії, повідомляє про це за
підпорядкуванням Національну чи галузеві академії наук України,
центральні органи виконавчої влади, які інформують про це Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.

15. У разі, якщо стипендіат змінив місце роботи або після
навчання в докторантурі перейшов на роботу в іншу наукову
установу, яка не здійснювала його висунення на отримання
Стипендії, ця наукова установа, відповідно до підпорядкування,
подає до Національної чи галузевих академій наук України,
центральних органів виконавчої влади документи, на підставі яких
може бути прийнято рішення про виплату стипендіату Стипендії за
новим місцем роботи.

Такими документами є:

витяг з протоколу засідання вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради наукової установи щодо
доцільності виплати стипендії за новим місцем роботи стипендіата,
відповідності наукової тематики та наявності необхідної
матеріальної (лабораторної) бази для проведення досліджень, про
які було заявлено у матеріалах, поданих на конкурс. Витяг з
протоколу має бути підписаний керівником наукової установи, її
вченим секретарем та скріплений печаткою. У витягу з протоколу
обов'язково зазначаються склад вченої (наукової,
науково-технічної, технічної) ради наукової установи та дата її
створення;

клопотання наукової установи про продовження виплати
стипендіату Стипендії за новим місцем роботи.

Національна та галузеві академії наук, центральні органи
виконавчої влади направляють зазначені у пунктах 14 та 15 цього
Положення документи до Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти.

Рішення про припинення виплати Стипендії стипендіату в
кожному випадку окремо приймає Верховна Рада України за поданням
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.Схожі:

774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
move to 1108-71747
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
move to 1108-71747
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
move to 1108-71747
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007
України та створення додаткових можливостей І стимулів для проведення ними фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 iconПоложення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
Про затвердження Типового положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon1676-15, редакцiя вiд 09. 04. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
774-16, редакцiя вiд 16. 03. 2007 icon549-15, редакцiя вiд 20. 02. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи