Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук icon

Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Скачати 255.53 Kb.
НазваЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Дата24.08.2014
Розмір255.53 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Ректор Буковинського державного

медичного університету

професор Т.М. Бойчук

19”лютого 2014 р.

ПРОГРАМА З ФАРМАКОЛОГІЇ

для вступників до Буковинського державного медичного університету на 5-й курс спеціальності «Фармація» ОКР «спеціаліст» у 2014 р.
Тема 1. Введення в лікарську рецептуру. Правила прописування твердих та м`яких лікарських форм. Рецепт та правила його прописування. Функції складових частин рецепту. Форми рецептурних бланків. Аналіз структури та змісту лікарського рецепту. Класифікація лікарських форм. Правила прописування твердих та м’яких лікарських форм. Тверді лікарські форми: порошки, таблетки, глосети, сольвели, кахети, драже, гранули, спансули, капсули, збори, карамелі, пастилки. М`які лікарські форми: гелі, мазі, пасти, лініменти, супозиторії, пластирі.

^ Тема 2. Правила прописування рідких лікарських форм. Правила прописування рідких лікарських форм: розчини для зовнішнього застосування, емульсії, суспензії, сиропи, лосьони, лимонади, ароматичні води, настої та відвари, настоянки, екстракти, бальзами, новогаленові препарати, мікстури, розчини для ін`єкцій. Різні лікарські форми: плівки очні, аерозолі та ін. Новітні лікарські форми та системи доставки лікарських речовин (трансдермальні терапевтичні системи, спинхалери, спейсери, небулайзери та ін). Типові помилки, які зустрічаються у лікарських рецептах. Алгоритм дії провізора при знаходженні помилок у рецепті.

^ Тема 3. Введення у фармакологію. Історія фармакології як науки. Загальна фармакологія. Зміст фармакології, її завдання та місце серед інших фармацевтичних дисциплін. Основні розділи фармакології (загальна та часна). Основні етапи розвитку фармакології як науки. Вклад вітчизняних вчених у розвиток фармакологічної науки. Сучасні тенденції розвитку фармакології. Закон України „Про лікарські засоби”. Система державної реєстрації ліків в Україні. Фармакологічна „азбука”: визначення термінів „лікарська субстан­ція”, „індивідуальна фармакологічна речовина”, „лікарсь­кий препарат” („ліки”, „лікарський засіб”), „фармакологічна реакція”, „фармакологічний ефект”, „фармакодинаміка” та „фармакокі­нетика” ліків.

Номенклатура лікарських засобів: хімічна, міжнародна непатентована (INN), торгівельна. Принципи класифікації лікарських засобів. Міжнародна АТС-класифікація ліків. Етапи створення та впровадження нових лікарських засобів. Оригінальні (інноваційні) та генеричні ліки. Міжнародні стандарти забезпечення якості ліків на етапі доклінічних (фармакологічних та токсикологічних) досліджень. Поняття про GLP. Види дії лікарських речовин на організм: місцева, резорбтивна, рефлекторна, головна, побічна, пряма, зворотня, незворотня, позитивна, негативна, вибіркова. Види фармакотерапії: стимулююча, етіо­троп­на, патогенетична, симптоматична, профілактична. Шляхи введення ліків в організм. Порівняльна характеристика ентерального та парентераль­ного шляхів введення ліків. Співвідношення ризик/користь при обиранні шляхів введення лікарських засобів. Механізми реалізації фармакологічної дії ліків. Характер та суть взаємодії лікарських речовин з компонентами клітинних мембран. Участь рецепторів та потенціал-залежних каналів у механізмах дії ліків. Загальні поняття про фармакокінетику: всмоктування, розподіл (депонування), метаболізм (біотрансформацію) та екскрецію ліків. Фактори, що впливають на фармакодинаміку та фармакокінетику ліків.

^ Тема 4. Загальна фармакологія. Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. Закономірність “доза-ефект”. Показники безпечності лікарських засобів. Широта терапевтичної дії та терапевтичний індекс (ТІ). Поняття про фармакогеноміку та хронофармакологію. Лікарська ідіосинкразія. Класифікація побічних ефектів лікарських засобів. Побічна дія лікарських препаратів: лікарська алергія, ембріотоксичний, тератогенний, фетотоксичний, мутагенний, канцерогенний ефекти. Специфічна небажана (органотропна) дія лікарських засобів. Явища, що виникають при повтор­ному та комбінованному застосуванні ліків. Звикання, кумуляція, пристрасть (психична залежність), дисбіози, синергізм, антагонізм. Система фармако­логічного нагляду у світі та в Україні. Роль провізора у забезпеченні раціонального використання лікарських засобів та попередженні побічної дії ліків.

Тема 5. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. Класифікація ліків, які діють переважно в області аферентних нервів (засоби пригнічуючого та стимулюючого типу дії). Засоби пригнічуючого типу дії: місцеві анестетики (МА), обволікаючі, адсорбуючі, в`яжучі, пом`ягшувальні лікарські препарати. Класифікація МА за хімічною будовою. Види місцевої анестезії. Вимоги до МА. Фармакологічні та фармацевтичні аспекти комбіну­вання МА з препаратами інших груп в різних лікарських формах. Фармако­логічна характеристика МА, обво­лікаючих, адсорбуючих, в`яжучих, пом`ягшу­вальних лікарських препаратів. По­біч­на дія МА. Класифікація та фармакологічна характе­ристика сорбентів. Принципи гемо-, плазмо- та енте­росорбції. Фарма­кологічна характе­ристика засобів стимулю­ючого типу дії: подразнювальних, гіркот, відхарку­вальних, блювотних, проносних засобів рефлекторної дії, а також препаратів, що містять отрути бджіл та змій. Порівняльна харак­теристика препаратів вказаних груп, особливості вико­ристання у пацієнтів різного віку та вагітних.

^ Тема 6. Засоби, що впливають на еферентний відділ нервової системи. Холінотропні лікарські засоби. Зв'язок між фізіологічними особливостями вегетативної нервової системи та механізмами реалізації фармакологічної дії лікарських засобів медіаторного типу. Поняття про рецептори (пост-, пре-, позасинаптичні) та їх ендогенні або екзогенні ліганди. Селективність дії холінотропних засобів медіаторного типу. Зв'язок між фізіологічними функціями парасимпатичного відділу нервової системи та фармакодинамікою холінотропних лікарських засобів. Класифікація та фармакологічна характе­ристика холінергічних (холіноміметиків, антихолін­есте­разних) та антихо­лінергічних (М-холіно­блокаторів, гангліобло­каторів, міорелаксантів) лікарсь­ких засобів. Механізми розвитку побічних ефектів холінотропних засобів. Гостре отруєння алкалоїдами з холінотропною дією та фосфорорга­нічними речовинами. Фармакологічна характеристика реакти­ваторів холін­естерази.

^ Тема 7. Засоби, що впливають на еферентний відділ нервової системи. Адренотропні лікарські засоби. Зв'язок між фізіологічними функціями симпатичного відділу нервової системи та фармакодинамікою адренотропних лікарських засобів. Типи та локалізація адрено­рецепторів. Особливості передачі нервового імпульсу в адренергічних синапсах. Ефекти при збудженні симпатичного відділу нервової системи з боку виконавчих органів. Класифікація і механізм дії адренотропних засобів в залежності від виду та локалазації адренорецепторів. Фармакологічна характеристика адренотропних лікарських засобів (адреноміметиків, симпатоміметиків, адренобло­каторів та симпатолітиків). Фармакологична ло­гіка в механізмі дії та особливостях фарма­коди­наміки адреноміметиків та симпатоміметиків, адре­ноблокаторів та симпа­то­літиків. Поняття про кардіоселективність та внутрішню симпатомі­метичну активність адрено­блокаторів. Зв'язок між фармакоди­намікою та показання­ми, побічною дією та протипоказа­ннями до застосу­вання адренотропних лікарських засобів. Порівняльна харак­те­ристика адреноміметиків та симпатоміметиків, адре­­но­бло­ка­торів та симпа­толітиків.

^ Тема 8. Інтермедіанти. Дофамінотропні та серотонінотропні лікарські засоби, препарати на основі простагландинів. Загальне визна­чення поняття «Інтермедіанти». Механізм дії та фармакодинаміка препаратів інтермедіантів, з позиції фармакологічної ролі дофаміну, гістаміну, серо-тоніну та простагландинів в організмі людини. Класифікація та фармако-логічна характеристика дофамі­нотропних лікарсь­ких засобів: стимуляторів та блока­торів дофамінових рецеп­торів. Особли­вості використання в акушерстві, неврології. Серото­нінотропні лікарські засоби: стиму­ля­то­ри та блокатори серотонінових рецепторів. Особливості використання в онкології, алергології, гематології. Фармакологічна характе­ристика анти­мігре­нозних засобів. Фармакологічна характеристика стиму­ляторів гістаміно­вих рецепторів. Класифікація та номенклатура сучасних препаратів на основі простагландинів. Фармакологічна характери­стика препаратів, що містять простагландини. Логічний зв'язок між фармако­динамікою та показаннями до застосування, побічними ефектами та проти­показаннями лікарських засобів, які містять простагландини.

^ Тема 9. Фармакологічні коректори алергії. Фармакологічні шляхи корекції алергічних реакцій швидкого та повільного типів. Класифікація та номенклатура традиційних і нових протиалер­гічних засобів за хімічною будовою, за поколіннями (генераціями) та меха­нізмами дії. Сучасні уявлення про механізми дії лікарських засобів з позиції патогенезу алергічних реакцій різного типу. Фармако­логічна характеристика протиалергічних засобів: блокаторів Н1-гістамінових, серотонінових, лейкотрієнових рецеп­то­рів, інгібіторів синтезу лейкотрієнів, стабілізаторів тучних клітин, топікаль­них глюкокортикостероїдів. Логічний зв'язок між фармакодинамікою та показаннями до засто­сування протиалергічних засобів. Порівняльна характерис­тика протиалер­гіч­них засобів. Побічні ефек­ти протиалергічних засобів та роль провізора в їх профілактиці. Особливості використання безрецептурних комбінованих про­тизастудних лікарських засобів, що містять Н1-гіста­міноблокатори.

^ Тема 10. Лікарські засоби, які пригнічують ЦНС. Засоби для наркозу. Спирти. Класифікація ліків, які пригнічують ЦНС. Визначення поняття «наркозна дія». Істо­рія відкриття наркозних засобів. Сучасні ви­мо­ги до нар­коз­них засобів. Класифікація засобів для наркозу. Фармаколо­гічна харак­теристика засобів для інгаляційного та неінгаляційного наркозу. Особливості шляхів введення та дозування засобів для наркозу. Порівняльна характе­ристика наркозних препаратів. Поняття про премедика­цію, вступний, базис­ний та комбінований наркоз. Класифікація спиртів. Фармакологічна характе­рис­тика спиртів (етилового, камфорного, борного), особливості їх фармакодинаміки при місцевому застосу­ванні. Викори­стання спирту ети­лового в медич­ній та фармацев­тичній практиці. Алгоритм першої допомоги при гострому отруєн­ні етиловим спиртом. Фармако­ло­гічна характе­ристика лікарських засобів для лікування алкоголізму, по­хміль­ного синдро­му. Роль провізора у попередженні наслідків взаємодії алкоголю та ліків, а також зловживання алкоголевмісних лікарських засобів.

Тема 11. Фармакологічні коректори болю. Шляхи фармакологічної корекції болю. Поняття про ноцицептивну, антиноцицептивну системи, опіатні рецептори (ОР) та їх фізіологічне та фармакологічне значення. Ендогенні ліганди ОР. Класифікація опіоїдних (наркотичних) анальгетиків (ОА) за походженням, хімічною будовою та афінітету до ОР. Фармакологічна характеристика ОА. Потенціювання ОА дії нейролептиків, неопіоїдних (ненаркотичних) анальгетиків та лікарських засобів інших груп. Механізми розвитку побічних ефектів: звикання, синдрому абстиненціі при тривалому використанні ОА. Ознаки гострого отруєння ОА. Алгоритм першої допомоги при отруєнні ОА. Фармакологічна характеристика антагоністів опіатних рецепторів. Лікарська залежність від ОА та роль провізора у ії запобіганні. Соціальна сутність наркоманії.

Фармакологічна характеристика неопіоїдних (ненаркотичних) анальгетиків, анальгетиків-антипіретиків, спазмоанальгети­ків та комбіно-ваних анальгетичних засобів. Порівняльна характеристика опіоїдних та неопіоїдних анальгетиків. Побічні ефекти неопіоїдних анальгетиків та їх попередження. Умови раціонального використання анальгетичних лікарсь-ких засобів.

^ Тема 12. Фармакологічні коректори запалення. Роль та місце проти­запальних лікарських засобів в фармакотерапії запалення, як найбільш поширенного типового патологічного процесу. Класифікація і номенклатура сучасних нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) залежно від хімічної будови, походження та ступеню селективності до циклооксигеназ. Сучасні уявлення про механізм дії НПЗЗ з позиції циклооксигеназної концепції. Фармакологічна характеристика НПЗЗ. Порівняльна характеристика традиційних та сучасних НПЗЗ. Логічний зв'язок між фармакодинамікою та показаннями, побічною дією та протипоказаннями до застосування. Роль провізора в забезпеченні умов раціонального використання НПЗЗ. Перспек­тиви створення НПЗЗ з нетрадиційним механізмом дії.

Тема 13. Нейротропні лікарські засоби пригнічувальної дії. Гіпнотики. Антиконвульсанти. Протипаркінсонічні засоби. Визначення поняття «гіпнотики». Сучасні вимоги до „ідеальних” гіпнотиків. Класи­фікація гіпнотиків за хімічною будовою. Фармакологічна характеристика гіпнотиків, їх вплив на архітектоніку сну. Залежність фармакологічної дії гіпнотиків (швидкість засинання, тривалість сну, наявність постсомнічних розладів) від їх хімічної будови. Феномен “індукції ферментів” під впливом барбітуратів та його фармакологічне значення. Порівняльна характеристика гіпнотиків різних груп. Умови раціонального застосування гіпнотиків. Гострі отруєння гіпнотиками та заходи щодо їх запобігання.

Антиконвульсанти (протисудомні лікарські засоби). Поняття про епілепсію та судомний синдром, «епілептичний статус», «еклампсію». Класифікація антиконвульсантів за хімічною будовою. Фармакологічна характеристика антиконвульсантів. Порівняльна характеристика препаратів різних груп. Умови раціонального використання антиконвульсантів при тривалому застосуванні. Роль провізора у попередженні їх побічної дії. Фармакологія сульфату магнію.

Протипаркінсонічні лікарські засоби (ППЗ). Шляхи фармакологічної корекції хвороби Паркінсона, визначення поняття «лікарський паркінсонізм». Класифікація ППЗ та їх фармакологічна характеристика. Порівняльна харак-теристика ППЗ різних груп. Умови раціонального використання ППЗ при тривалому застосуванні.

Фармакологічна характеристика лікарських засобів для усунення м’язової спастичності центральної дії.

Тема 14. Психотропні лікарські засоби пригнічувальної дії. Нейролептики. Транквілізатори. Седативні засоби. Поняття про психо­тропну та нейротропну дію лікарських засобів. Класифікація нейролептиків (НЛ) за хіміч­ною будовою. „Типові” та „атипові” НЛ. Фармакологічна характеристика НЛ. Відмінності антипсихотичної дії від нейролептичної. Логічний зв'язок між механізмом дії та фармакологічними ефектами НЛ. Механізми розвитку побічної дії НЛ при тривалому застосуванні та її попередження. Нейро­лептанальгезія, як приклад потенційованого синергізму наркотичних аналь­гетиків та нейролептиків. Порівняльна характеристика НЛ різних груп. Фармацев­тичні особливості фенотіазинів.

Класифіка­ція транквілізаторів (ТР) за хімічною будовою та особли­востями впливу на нервову систему. Поняття про ГАМК-бензодіазепіновий комплекс. Фарма­кологічна характеристика ТР. Відмінність ТР від нейро­лептиків. Лікарська залежність від ТР та роль провізора у ії запобіганні. Умови раціонального застосування ТР.

Класифікація седативних лікарських засобів (СЗ) за походженням. Фармакологічна характерис­тика бромідів, заспокійливих препаратів рослинного походження та комбінованих СЗ. Клінічні ознаки бромізму та заходи щодо його запобігання. Досягнення психо­фармакології ХХІ століття.

Тема 15. Психотропні та нейротропні лікарські засоби збуджу­вальної дії. Класифікація психостимуляторів (ПС) за хімічною будовою. Фармакологічна характеристика. Особливості використання в клінічній практиці. Механізми формування залежності до амфетамінів. Антидепре­санти (АД). Класифікація АД за хімічною будовою, механізмом дії. Анти­депресанти типові та атипові, їх фармакологічна характеристика. Особливості застосування АД в психіатричній та терапевтичній практиці. Фармакологічна характеристика нормотімиків. Класифікація ноотропів за хіміч­ною будовою, механізмом дії. Фармакологічна характеристика ноотропів. Особливості використання в геріартрії, акушерстві, неврології, психіатріїї, офтальмології тощо. Фармакологічна характеристика церебропротекторів. Аналептики: класифікація за механізмом дії, фармакологічна характе­ристика. Порівняльна характеристика аналептиків за силою дії, переважним впливом на різні відділи ЦНС. Актопротектори: фармакологічна характе­ристика. Адаптогени: класифікація адаптогенів за походженням, фармаколо­гічна характеристика. Умови раціонального використання лікарських засобів, які збуджують ЦНС.

Тема 16. Лікарські засоби, які впливають на роботу серця. Кардіотонічні засоби: глікозидні та неглікозидні кардіотоніки. Класифікація серцевих глікозидів (СГ) за походженням та їх фармакологічна характе­ристика. Відмінність кардіотонічної дії від кардіостимулювальної. Проблема ефективності та безпеки застосування СГ, їх токсичність. Широта терапевтичної дії СГ. Особливості дозування СГ (дигіталізація). Клінічні прояви інтоксикації сг, їх профілактика. Фармакологічна харак­теристика неглікозидних кардіотоніків. Класифікація та фармакологічна характе-ристика антиаритмічних засобів. Особливості використання анти­аритмічних засобів в залежності від меха­нізму виникнення та виду аритмії. Умови раціональ­ного використання антиаритмічних засобів.

Тема 17. Лікарські засоби, які впливають на тонус судин: гіпотензивні, гіпертензивні та антисклеротичні лікарські засоби. Визначення термінів «спазмолітична», «судиннорозширювальна» та «гіпо­тензивна» дія. Класифікація гіпотензивних засобів центральної та периферичної дії. Гіпотензивні засоби центральної дії першого та другого поколінь, механізм їх дії. Особливості фармакодинаміки та показань до їх застосування. Побічні ефекти та протипоказання до застосування гіпотензивних засобів центральної дії. Відмінності у застосуванні коротко­діючих та ретардних форм 1-адреноблокаторів. Особливості фармако­динаміки та показань до застосування кардіоселективних, некардіо­селективних -адреноблокаторів і -адреноблокаторів, що виявляють чи не виявляють вазодилятуючі властивості. Побічні ефекти та протипоказання до застосування -адреноблокаторів. Симпатолітики: механізм дії, фармако­динаміка. Порівняльна характеристика симпатолітиків, особливості їх застосування та побічні ефекти.

Фармакологічне обґрунтування використання гангліоблокаторів, як гіпотензивних засобів. Особливості фармакодинаміки гангліоблокаторів в залежності від профілю фармакокінетики. Логічний зв'язок між побічними ефектами гангліоблокаторів та протипоказання до їх застосування.

Класифікація блокаторів повільних кальцієвих каналів за хімічною будовою та за поколіннями. Фармакологічна характеристика блокаторів повільних кальцієвих каналів. Порівняльна характеристика блокаторів повільних кальцієвих каналів наступних поколінь порівняно з першими поколіннями (фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості, в залежності від хімічної будови та лікарської форми). Основні побічні ефекти блокаторів повільних кальцієвих каналів, проти­показання до застосування.

Класифікація інгібіторів АПФ (ІАПФ) за хімічною будовою та за фармако­кінетичними характеристиками. Фармакологічна характеристика ІАПФ. Логічний зв'язок між побічними ефектами ІАПФ та протипо­казаннями до їх застосування.

Антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, як альтернатива ІАПФ (механізм дії, особливості фармакодинаміки, відмін­ності від ІАПФ).

Фармакологічна характеристика периферичних вазодилятаторів та спазмо­літиків міотропної дії,

Фармакологічне обґрунтування використання діуретичних лікарських засобів при АГ. Принципи їх раціонального застосування.

Комбіновані гіпотензивні препарати. Раціональні комбіна­ції гіпотензивних препаратів. Лікарські засоби, що застосовуються для купію­вання гіпертонічного кризу.

Класифікація та фармакологічна характеристика лікарських засобів, що підвищують артеріальний тиск.

Сучасні уявлення про фармакологічну корекцію атеросклерозу. Класифікація та номенклатура антисклеротичних засо­бів. Фармакологічна характеристика статинів, фібратів, секвестрантів жовчних кислот, пре­паратів нікоти­нової кислоти, ангіопротекторів, есенціальних фосфоліпідів. Побічні ефекти гіполіпідемічних засо­бів, протипо­казання для їх застосу­вання. Умови раціонального використання антискле­ротичних засобів при їх тривалому використанні.

Тема 18. Лікарські засоби, які поліпшують кровопостачання внутрішніх органів. Класифікація та фармакологічна характеристика антиангінальних засобів. Класифікація органічних нітратів за хімічною будовою, фармакокінетичним профілем. Сучасні лікарські форми органічних нітратів, їх фармацевтичні особливості. Особливості застосування органічних нітратів в залежності від лікарської форми та фармакокінетики. Логічний зв'язок між побічними ефектами органічних нітратів та протипоказаннями до їх застосування. Механізм виникнення толерантності до нітратів та шляхи фармакологічної корекції. Фармакологічна характеристика донаторів SH-груп.

Класифікація та фармакологічна характеристика -адрено­блокаторів. Особливості фармакодинаміки -адрено­блокаторів в залежності від наявності або відсутності кардіоселективності, внутрішньої симпатоміметичної актив­ності, судиннорозши­рю­вального ефекту. Умови раціонального викори­стання -адрено­блокаторів.

Класифікація та фармакологічна характеристика блока­торів повільних кальцієвих каналів. Особливості їх фармакодинаміки в залежності від хімічної будови та лікарської форми.

Антиангінальні засоби рефлекторної дії: механізм дії, фармакоди­наміка, особливості застосування.

Фармакологічна характеристика нових антиангінальних засобів - селективних інгибіторів f–каналів сінусового вузлу (івабрадин).

Класифікація та фармакологічна характеристика кардіопротекторів, антиоксидантів.

Класифікація та фармакологічна характеристика коректорів порушень мозкового кровообігу (блокатори кальцієвих каналів, похідні маткових ріжок, препарати Гінко-Білоба та ін.). Логічний зв'язок між побічними ефектами та протипоказаннями до застосування коректорів порушень мозкового кровообігу.

Тема 19. Лікарські засоби, які впливають на функцію органів респіраторної системи. Класифікація та фармакологічна характеристика стимуляторів дихання. Порівняльна характеристика препаратів центральної та периферичної дії. Особливості використання в реаніматології, неонатології, пульмонології.

Класифікація та фармакологічна характеристика протикашльо­вих засобів центральної та периферічної дії. Логічний зв'язок між побічними ефектами та протипоказаннями до їх застосування.

Класифікація та фармакологічна характеристика відхаркувальних засобів (експерторантів) та муколітиків. Особливості раціонального використання експерторантів рослинного походження.

Класифікація та фармакологічна характеристика засобів, що стимулю­ють синтез сурфактанту та екзогенні легеневі сурфактанти.

Класифікація та фармакологічна характеристика бронхолітичних лікарських засобів. Логічний зв'язок між механізмом дії та фармакодина­мікою, побічними ефектами та протипоказаннями до застосу­вання бронхо­літиків різних груп (-адреномі­метиків, М-холіно­блокаторів, міотропних спазмолітиків). Сучасні лікарські форми та терапевтичні системи для інгаляційного введення бронхолітиків. Фармакологічне обгрунтування комбінованого використання бронхолітиків з протиалергічними та стероїдни­ми протизапальними засобами.

Тема 20. Лікарські засоби, які впливають на функцію органів шлунково-кишкового тракту. Класифікація та фармакологічна характе­ристика препаратів, що стимулюють апетит (гіркоти, інсулін, анаболічні стероїди, психотропні препарати) або знижують апетит (анорексигенні засоби).

Класифікація та фармакологічна характеристика блювотних та протиблювотних лікарських засобів (блокатори серотонінових та дофаміно­вих рецепторів, М-холінорецепторів, Н1-гістамінорецепторів).

Класифікація та фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на секреторну функцію шлунку. Фармакологічна характеристика стимуляторів шлункової секреції та препаратів замісної терапії. Фармакологічна характеристика лікарських засобів, що знижують секрецію залоз шлунку (блокатори Н2-гістамінорецепторів, інгібітори протонної помпи, блокатори М1-холінорецепторів), гастропротекторів, антацидів. Порівняльна характери­стика антацидів І-ІV поколінь.

Класифікація та фармакологічна характеристика лікарських засобів, що регулюють моторну функцію ШКТ: пропульсантів, спазмолітиків, анти­діарейних, проносних та вітрогонних засобів. Порівняльна характеристика препаратів та умови їх раціонального застосування.

Класифікація та фармакологічна характеристика гепатопротекторів, жовчогінних (холеретиків, холекінетиків) та холелітичних засобів. Здобутки українських вчених в галузі розробки нових природних та синтетичних гепатопротекторів.

Тема 21. Лікарські засоби, які впливають на функцію органів сечо-статевої системи. Загальне визначення групи «діуретичні засоби». Класифікація діуретиків за механізмом та локалізацією дії, походженням, номенклатура діуретичних лікарських засобів. Фармакологічна характеристика діуретиків. Порівняльна характеристика діуретич­них препаратів з урахуванням меха­нізмів дії, особли­востей фармакодина­міки та показань до застосування. Принципи раціонального комбінованого застосування діурети­ків різних груп.

Загальне визначення групи «протиподагричні» засоби. Фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на обмін сечової кислоти, гальмують утворен­ня та полегшують виведення сечових конкрементів.

Класифікація лікарських засобів, що впливають на міометрій. Загальне визначення груп «утеро­тоніки», «токолітики». Класифікація, номенклатура та фармакологічна характеристика утеротоніків. Порівняльна характери­стика утеротонічної дії препаратів оксито­цину, маткових ріжок та проста­гландинів. Логічний взаємозв’язок між побічними ефектами утеротоніків та їх проти­показаннями.

Класифікація, номенклатура та фармакологічна характеристика сучасних токолітичних засобів. Порівняльна характеристика препаратів токолітиків з урахуванням особливостей їх механізму дії. Логічний взаємозв’язок між фармакодинамікою та показаннями до застосування токолітиків. Ризик/користь використання токолітиків у різні строки гестації.

Загальне визначення групи «простатопротектори». Класифікація, номенклатура та фармакологічна характеристика простатопротекторів з урахуванням їх походження та складу (комбіновані лікарські препа­рати). Побічна дія та протипоказання до їх застосування.

Класифікація, номенклатура та фармакологічна характеристика коректорів ерек­тильної дисфункції. Співвідношення ризик/користь викори­стання коректорів еректильної дисфункції у хворих, які приймають нітрова­зодилятатори та інші лікарські засоби.

Тема 22. Лікарські засоби, які впливають на систему зсідання крові та кровотворення. Сучасні уявлення про шляхи фармакологічного впливу на систему гемостазу. Класифікація, фармакологічна характеристика лікарських засобів, які впливають на процеси зсідання крові (антикоагулянтів прямої та непрямої дії). Порівняльна характе­ристика антикоагулянтів прямої та непрямої дії, низькомоле­кулярних гепари­нів та сулодексиду з гепарином. Логічний зв'язок між побічними ефектами та протипоказаннями до застосування антикоагулянтів.

Загальне визначення групи «фібрино­літики», «антиагре­ганти», «гемо­статики», їх класифікація, номен­клатура та джерела отримання. Фарма­коло­гічна характеристика фібри­нолітичних засобів, антиагрегантів, гемо­статиків. Особливості застосування гемо­ста­тиків рослинного походження. Умови раціонального використання лікарських засобів, які впливають на гемостаз.

Класифікація та фармакологічна характеристика засобів, що регу­люють гемопоез. Стимулятори та інгібітори еритропоезу. Класифікація та фарма­кологічна характеристика препара­тів заліза. Порівняльна характе­ристика препа­ратів дво- та тривалентного заліза. Фармацевтичні особли­вості сучасних залізовмісних лікарських засобів. Взаємодія препаратів заліза з лікарськими засобами інших фармакологічних груп. Умови ефективного та безпечного застосування препаратів заліза.

Класифікація та фармакологічна характеристика стимуляторів та інгібіторів лейкопоезу. Особливості їх використання в онкології.

Тема 23. Принципи ендокринної регуляції функцій виконавчих органів. Загальне поняття про гормональні препарати. Джерела отримання гормональних препаратів, їх дозування, види гормонотерапії. Умови раціонального використання гормональних лікарських засобів. Класифікація та фармакологічна характеристика гормональних препаратів гіпоталамусу, гіпофізу, епіфізу. Класифікація гормональних препаратів щитоподібної і паращитоподібних залоз та їх фармаколо­гічна характеристика. Поняття про антигормональні препарати та їх фармаколо­гічна характеристика.

Класифікація інсулінів за походженням та тривалістю дії. Фарма­кологічна характеристика інсуліну. Фармакокінетичний профіль інсулінів та особливості їх дозування. Нові лікарські форми інсулінів. Побічні ефекти при тривалому використанні інсулінів. Перша допомога при гіперглікемічній та гіпоглікемічній комах.

Класифікація та фармакологічна характеристика синтетичних пероральних протидіабетичних лікарських засобів. Вимоги, які до них висуваються. Принципи комбінованого застосування протидіабетичних препарапів різних груп. Коректори діабетогенних ускладнень.

Тема 24. Лікарські засоби з активністю гормонів надниркових та статевих залоз. Класифікація препаратів кор­тикосте­роїдів за їх походженням, хімічною будовою, шляхами введення або видами фармакологічної дії. Фармакологічна характеристика препаратів стероїдних гормонів кори наднирників: мінералокортикоїдів, глюкокортикоїдів та їх синтетичних аналогів. Логічний взаємозв’язок між фармако­логічними ефектами глюко­кортикоїд­них препаратів та показан­нями до застосування, побічними ефектами та їх протипоказаннями. Порівняльна характеристика препара­тів глюкокортикоїдних гормонів при­родного та синтетичного поход­ження (відмінності фармакокінетики та фарма­кодинаміки), особливості препа­ратів, що містять фтор. Особливості дозування глюкокорти­коїдних препаратів в залежності від виду фарма­котерапії (замісна чи патогенетична). Механізм розвитку синдрому відміни гормональних лікарських засобів. Особливості новітніх лікарських форм та умови раціонального використання препаратів для місцевого застосування.

Класифікація естрогенних та гестагенних препаратів за походженням і хімічною будовою та їх фармакологічна харак­те­ристика. Поняття про контрацепцію (гормональну та негормональну). Роль провізора у впровадженні сучасних контра­цептивних техно­логій, попередженні абортів та збереженні репродуктивного здоров’я жінки. Класифікація та фармакологічна характеристика сучасних гормональних контрацептивних засобів. Сучасні лікарські форми гормональних контра­цептивів (підшкірні імплантанти, депо-препарати, пластири) та особливості їх засто­сування. Комбіновані оральні контрацептиви, їх порів­няльна характеристика в залеж­ності від дози естрогенного та геста­генного компонентів. Комбіновані оральні естроген-гестагенні пре­парати, що виявляють антиандрогенні властивості, особливості їх застосування. Лікувальні аспекти застосування гормо­нальних контрацептивів. Побічні ефекти та протипока­зання до застосування гормональних контра­цептивів. Негормо­нальні контрацептиви, меха­нізм дії, особливості їх застосування. Фармакологічні особливості засобів чоловічої контрацепції. Антиестрогенні та антигестагенні препарати: механізм дії, фармакодинаміка, показання до застосування.

Фармакологічна характеристика андрогенних лікарських засобів, анаболічних стероїдів. Особливості дії та основні показання до застосування антиандрогенів.

Тема 25. Коректори клітинного та тканинного метаболізму: вітамінні та вітаміноподібні лікарські засоби; ферментні та антиферментні лікарські засоби; антигіпоксанти та антиоксиданти. Класифікація вітамінів та ко­ферментних препаратів. Фармакологічна харак­те­ристика розчинних у во­­ді вітамінів та коферментних препаратів. Фарма­кологічна характеристика препаратів жиророзчинних вітамінів. Фармаколо­гічна харак­теристика ферментних препаратів. Ферментні препарати як засоби замісної терапії при захворюваннях органів травлення. Ферментні препарати, які застосовують місцево при гнійно-некротичному процесі, при рубцях та спайках. Фармакологічна характеристика препаратів системної ензимо­терапії. Ускладнення ферментної терапії. Антиферменти. Інгібітори протео­лізу. Фармакологічна характеристика амінокислот, біогенних стимуля­торів, репарантів, препаратів для парентерального живлення, плазмозамі­нюю­чих, дезинтоксикаційних розчинів. Фармако­логічна характеристика пре­па­ратів, які застосовують для корекції кислотно-лужного стану та йонної рівноваги в організмі: лу­ги, кислоти; декстроза, препарати кальцію, калію, заліза, кобальту, йоду, фосфору, фтору, магнію. Класифікація та фарма­кологічна характеристика антиокси­дантів та антигіпоксантів. Лікарські засо­би, які впливають на метаболізм кісткової та хрящової тканини. Фармако­логічна характеристика хондропротекторів.

Тема 26. Фармакологія імунної системи. Класифікація імунотропних лікарських засобів за походженням та хімічною будовою. Фармакологічна характеристика імуностимуляторів та імунодепресантів. Умови раціональ­ного використання імунотропних лікарських засобів. Особливості викори­стання імунодепресантів у онкології, ревматології, транспланто­логії, аку­шерстві.

Тема 27. принципи лікування отруєнь лікарськими засобами та речовинами. Класи­фікація лікарських отруєнь. Поняття про антидоти та їх класифікація. Фармакологічна харак­теристика антидотів. Методи активної детоксикації. Особливості застосування блювотних, проносних лікарських засобів, індукторів мікросомального окиснення, адсорбентів, гепатопро­текторів, плазмозамінників та детокси­кантів при гострих отруєннях. Форсо­ваний діурез.

Тема 28. Антибластомні лікарські засоби. Класифікація та механізми цитостатичної дії основних груп антибластомних лікарських засобів. Фармакологічна характеристика антибластомних препаратів. Види негативних ефектів антибластомних засобів, заходи, спрямовані на їх профілактику, фарма­кологічні коректори ускладнень хіміотерапії. Принципи комбінованого застосування антибластомних препаратів різних груп. Фармацевтичні особливості роботи з цитостатиками.

Класифікація, фармакологічна характеристика радіопротекторів та особливості їх застосування в онкології для лікування та профілактики променевої хвороби.

Тема 29. Антибіотики. Класифікація антибіотиків за хімічною будовою та механізмом дії. Типи та спектр антимікробної дії антибіотиків. Механізми розвитку антибіотикорезистентності та шляхи її фармаколо­гічного подолання. Поняття „суперінфекція”, „постантибіотичний ефект”. Бета-лактамні антибіотики: пеніциліни, цефалоспорини, монобактами, карбапенеми, карбацефеми. Класифікація за хімічною будовою, спектром антимікробної дії та генераціями, фармакологічна характеристика та особливості застосування комбінованих препаратів.

Фармакологічна характеристика аміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів, лінкозамідів та гліко­пептидів. Умови раціонального застосування. Фармакологічна характеристика, особливості антимікробного спектру дії антибіотиків хлорамфеніколів, рифаміцинів, умови їх раціонального застосування. Антибіотики групи поліміксину. Класифікація, спектри дії та фармакологічна характе­ристика; можливі ускладнення та заходи їх запобігання. Поняття про дисбіоз, пре- та пробіотики. Принципи ефективного та безпечного використання антибіотиків, пре- та пробіотиків.

Тема 30. Синтетичні антибактеріальні лікарські засоби. Класифі­кація та фармакологічна характеристика сульфаніламідів. Спектр дії та режим дозування сульфаніламідів. Фармакологічна характеристика антибактеріальних препаратів групи хінолонів та фторхінолонів, умови раціонального використання. Класифікація та фармакологічна характе­ристика похідних хіноксаліну, нітро­фу­рану та 8-оксихіноліну, спектр їх антимікробної активності, особливості застосування при кишкових та ниркових інфекціях.

Класифікація та фармакологічна характеристика протитуберкульозних засобів. Умови раціонального використання протитуберкульозних засобів при тривалому застосуванні.

Тема 31. Противірусні лікарські засоби. Основні етапи реплікації вірусів та можливі шляхи втручання противірусних препаратів в процес реплікації вірусів. Фармакологічна характеристика противірусних препара­тів. Особливості застосування противірусних засобів у вагітних та хворих різних вікових груп. Фармакологічна характерис­тика протигерпетичних засобів, особливості застосування. Засоби для лікування і профілактики СНІДу (антиретровірусні препа­рати): класифікація за механізмом дії, фармаколо­гічна характеристика. Інтер­ферони та індуктори їх синтезу, класифікація, фармаколо­гічна характе­ристика, показання до застосування.

Тема 32. Протигрибкові та протигельмінтні лікарські засоби. Класифікація протигрибкових лікарських засобів за хімічною будовою, шляхами застосування та формами мікозної інфекції; типом та спектром антимікозної дії. Протигрибкові антибіотики. Фармакологічна характеристика протигрибкових лікарських засобів. Умови раціонального використання. Фармакологічні аспекти комбінованого застосування з глюкокортикосте­роїдами, антигістамінними, антибактеріальними лікарськими засобами. Протигель­мінтні лікарські засоби. Класифікація за походженням та відповідно до класів гельмінтів. Сучасні вимоги до протигельмінтних засо­бів. Фармакологічна характеристика протинематодозних, протицесто­дозних, протитрематодозних препаратів та тих засобів, що використовуються при позакишкових формах гельмінтозів. Умови раціонального застосування.

Тема 33. Антипротозойні та протиспірохетозні лікарські засоби. Антисептики та дезінфектанти. Класифікація, фармакологічна характеристика антипротозойних та протиспірохетозних лікарських засобів, умови їх раціонального вико­ристання. Поняття про асептику, антисептику, дезінфекцію та їх особливості у фармацевтичній практиці. Різниця між антисептичними та дезінфікуючими засобами. Сучасні вимоги до антисептичних та дезінфікуючих засобів. Основні механізми протимікробної, протипа­разитарної дії антисептичних та дезінфікуючих засобів. Фармакологічна характе­ристика препаратів, що містять галогени, окисники, кислоти та луги, барвники, спирт етиловий, детергенти, солі важких металів, феноли, дьогті та анти­бактеріальних засобів рослинного походження. Умови ефективного та безпечного використання антисептиків та дезінфектантів.
Перелік рекомендованої навчальної літератури


  1. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту: Підручник-довідник. - Харків: Видавничий центр „ХАІ”, 2008. - 480 с.

  2. Фармакологія: Підручник (За ред. І. С.Чекмана) - К.: Вища школа, 2001. – 495 с.

  3. Скакун М. П., Посохова К. А. Основи фармакології з рецептурою. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 508 с.Програму для вступників розроблено на основі програма з фармакології для вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів для спеціальності 7.110201 – «Фармація» (МОЗ України, Київ, 2011 р.)
Схожі:

Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “Основ медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «бакалавр»
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Навчальна програма з іноземних мов складена на основі програми з іноземних мов для студентів факультетів медсестринської освіти та...
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Вступні випробування з української мови та літератури до Буковинського державного медичного університету для абітурієнтів проводяться...
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “клінічного медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «магістр»
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconПрофесор Т. М. Бойчук кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук iconПрофесор Т. М. Бойчук кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи