Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів icon

Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів
Скачати 77.12 Kb.
НазваПрактикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів
Дата03.08.2012
Розмір77.12 Kb.
ТипПрактикум

2008616.8(075)

В42 Віддалені медичні наслідки Чорнобильської катастрофи :

навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак-тів)

післядиплом. освіти / В.К. Івченко, Л.М. Іванова, В.М. Фролов та ін. ;

Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 169 с. : іл., табл. –

Бібліогр.: в кінці статті.
Вітріщак В.Я. Методичні вказівки до практичних занять з гігієни для студентів 2 курсу факультету медсестер-бакалаврів / В.Я. Вітріщак, В.В. Бондаренко. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 35 с.
Гігієнічні вимоги до планування й будівництва лікарні [Текст] : метод. рекомендації для самостійної роботи студ. мед., стомат. фак-тів, фак-ту сестер-бакалаврів і лікарів-інтернів / Мін-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. гігієни та екології ; І.О. Погорелова ; за ред. В.Я. Вітріщака. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 55 с.
615.1(075)

Г-93 Гудзенко О.П. Менеджмент та маркетинг у фармації в тестах :

практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів /

Гудзенко О.П., Немятих О.П., Козицька К.І. ; М-во охорони здоров'я

України, Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 71 с.
616.31-053.2(075)

З-38 Загайнова Н.М. Захворювання тканин пародонту та слизової

оболонки порожнини рота у дітей : матеріали для самостійної роботи

студ. У курсу стомат. фак-ту і лікарів-інтернів-стоматологів /

Загайнова Н.М. ; М-во охорони здоров'я України, Луганськ. держ.

мед. ун-т, каф. стомат. №1. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 91 с. : табл.,

схеми. - Бібліогр.: с.90-91.
616.33

З-38 Захворювання верхнього відділу шлунково-кишкового

тракту в практиці сімейного лікаря (Клінічні протоколи для дітей та

дорослих) / Ю.Г. Бурмак, Л.П. Черепахіна, О.Б. Комарова, В.В. Бибик

; Луган. держ. мед. ун-т, каф. сімейної медицини ФПО. - Луганськ :

Вид-во ЛугДМУ, 2008. - 38 с. : табл.
Квітково-повітряні ванни як захід профілактики загострень серцево-судинних та легеневих захворювань : метод. рекомендації для студ. мед. ун-тів, інтернів, сімейних лікарів / Мін-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. гігієни та екології ; В.Я. Вітріщак, С.В. Вітріщак. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 30 с.
Контрольні завдання з курсу аналітичної хімії для студентів ІІ курсу заочної форми навчання / Луг. держ. мед. ун-т,каф. фармацевт. хімії та фармакогнозії ; [Тріскач В.Й., Акімова З.І., Чєрнікова Е.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Й.Тріскача. - Луганськ : ЛГМУ, 2008. - 49 с. - Бібліогр.: с.48-49 с.
Лабораторна діагностика гнійно-запальних інфекцій, які викликають псевдомонади, клебсієли, протеї : метод. посіб. для студ. мед., пед., стомат. і фармац. фак-тів 2-3 курсів / М-во охорони здоров'я України, Луганськ. держ. мед. ун-т., каф. мікробіології, імунології та вірусології ; О.І. Шабельник, М.Ю. Перфільєва, А.В. Деменко. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 31 с.
Лабораторная диагностика инфекций, которые вызываются эшерихиями, шигеллами, сальмонеллами и холерным вибрионом : метод. пособие для иностран.(русскоговорящих) студ. 2-3 курсов / М-во здравоохранения Украины, Луган. гос. мед. ун-т, каф. микробиологии, иммунологии и вирусологии ; О.И. Шабельник, М.Ю. Перфильева. - Луганск : ЛугГМУ, 2008. - 50 с.
Местное обезболивание челюстно-лицевой области у детей и подростков при амбулаторных стоматологических манипуляциях. Показания и противопоказания к удалению временных и постоянных зубов у детей и подростков : метод. пособие для студ. стомат. фак-та / М-во здравоохранения Украины, Луган. гос. мед. ун-т, каф. стоматологии №1 ; С.Ю. Труфанов. - Луганск : ЛугГМУ, 2008. - 23 с.
616.1/4

М-54 Методи та методики практичних навиків для лікарів-

інтернів : посібник / [Б.О. Ребров, О.О. Реброва, Н.Г. Строіло та ін.] ;

М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, каф.

внутрішньої медицини. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 109 с. : іл., табл. –

Авт. зазначено на звороті тит. арк.- Бібліогр.: с.109.
Методичні вказівки для виконання лабораторно- практичних робот з курсу органічної хімії. Ч.ІІІ : для студ. ІІ курсу фармац. фак-ту заочної форми навчання / Мін-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, фармац. фак-т ; В.Й. Тріскач, Е.М. Чернікова, І.І. Тернинко, В.Г. Ткаченко. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 70 с.
543(075)

М-54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу

аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету

[Текст] / В.Й. Тріскач, З.І. Акімова, І.І. Тернинко та ін. ; за заг. ред.

В.Й. Тріскачр ; МОЗ України, Луганськ. держ. мед. ун-т, каф. фарм.

хімії. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 118 с. : мал., схеми. - Бібліогр.:

с.116-117.Методичні вказівки з курсу фармацевтичної хімії "Аналіз води очищеної" : для студ. ІІІ та ІУ курсу фармац. фак-ту денної та заочної форми навчання / Луган. держ. мед. ун-т ; [Гудзенко О.П., Орлова О.А., Тернинко І.І. та ін.] ; за заг. ред. О.П.Гудзенко. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 39 с.
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з фармакогнозії для студентів заочного відділення фармацевтичного факультету / Луган.держ. мед. ун-т; каф. фармацевт. хімії та фармакогнозії ; Орлова О.А., Тернинко І.І., Ткаченко В.Г. та ін. - Л. : ЛугДМУ, 2008. - 44с.
611.2

М54 Методичні рекомендації для викладачів з анатомії дихальної,

сечової та статевої систем [Текст] / Луган. держ. мед. ун-т ; В.Г.

Ковешніков, К.О. Фоміна. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 99 с. : іл., табл.–

Бібліогр. в кінці теми
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з "Медичної біології з основами генетики" : для студ. І курсу фармац. фак-ту із заочною формою навчання / Мін-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т ; Т.П. Гречишкіна, М.М. Лопастинський ; Під. заг. ред. С.М. Федченко. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 51 с.
Методичні рекомендації для практичних занять з "Медичної біології з основами генетики" : для студ. І курсу фармац. фак-ту із заочною формою навчання / Мін-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т ; Т.П. Гречишкіна, М.М. Лопастинський, С.М. Смірнов ; під заг. ред. С.М. Федченко. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 90 с.
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів І курсу з загальної хімії : водневий показник - міра активної кислотності середовища. Розрахунки рH у різних середовищах / Луган. держ. мед. ун-т, фармац. фак. ; [Тріскач В.Й., Акімова З.І., Фролова О.В. та ін.] ; за заг. ред. В.Й. Тріскача. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 55 с. : табл. - Бібліогр.: с.55Мікрокристалоскопічний аналіз : метод рекоменд. для студ. фармац. фак-ту заочної та денної форми навчання / М-во охорони здоров'я України, Луганськ. держ. мед. ун-т. ; В.Й.Тріскач, З.І.Акімова, В.Г.Ткаченко, О.В.Фролова. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 33 с. : іл.
Мікрофлора зовнішнього середовіща та тіла людини : метод. посібник для самостійної роботи студ. ІІ-ІІІ курсів / М-во охорони здоров'я Украіни, Луган. держ. мед. ун-т, каф. мікробіології, імунології та вірусології ; М.Ю. Перфільєва, О.І. Шабельник. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 15 с.
615.3(075)

О-66 Орлова О.А. Навчальний посібник для підготовки до

складання ліцензійного тестового іспиту "КРОК-2" з фармакогнозії

для студентів фармацевтичного факультету / [О.А. Орлова, І.І.

Тернинко, О.В. Бурцева] ; за заг. ред. І.І. Тернинко ; М-во охорони

здоров'я України, Луганськ. держ. мед. ун-т, каф. фармацевт. хімії. –

Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 143 с. : іл. - Бібліогр.: с.141-142.
Психогигиеническая коррекция донозологических состояний подростков в учреждениях государственной опеки [Текст] : метод. реком. для студ., интеров, психологов и педагогов учреждений гос. опеки / МОЗ Украины, Луган. гос. мед. ун-т, каф. гигиены и экологии ; С.В.Витрищак. - Луганск : ЛугГМУ, 2008. - 22 с.
Словарь-разговорник для англоговорящих студентов 4, 5 и 6 курсов по специальности акушерство и гинекология = Russian-english mediral dictionary phrase-book from obstetuies and gynaecology for students of the 4 5 and 6 year of study / Луган. гос. мед. ун-т ; Сост. В.В. Симрок, Е.А. Коробкова ,Ю.И.Слепичко Ю.И., Лисовская Т.В. - Луганск : ЛугДМУ, 2008. - 16 с.
618

С37 Сімрок В.В. Словник медичних термінів для англомовних

викладачів з акушерства та гінекології / В.В. Сімрок, О.В. Гордієнко,

О.А. Коробкова ; Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : ЛугДМУ, 2008. - 32

с.
Схема історії хвороби з туберкульозу : метод. вказівки для самостійної аудиторної та позакласної роботи студ. ІV курсу мед. фак-ту за спец. "лікувальна справа" і "педіатрія" / МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та мед. генетики ; Н.А. Гріцова. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 19 с.
614.25

У47 Улаштування, обладнання та експлуатація амбулаторії

сімейної медицини [Текст] : метод. рекомендації для студентів мед.

ун-тів, інтернів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров'я /

В.Я. Вітріщак, Н.В. Качур, А.І. Докашенко та ін. ; Луган. держ. мед.

ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 55 с.
88.5

Ф-42 Феномен маргинальности в современном украинском

обществе: методологические, социологические и психогигиенические

аспекты [Текст] / В.А. Коробчанский, А.П. Лантух, С.В. Витрищак,

Ю.Ю. Бродецкая. - Луганск : ЛугГМУ, 2008. - 310 с. : ил. –

Библиограф.: в конце раздела.
611.8

Ц38 Центральна нервова система. Органи чуття [Текст] : метод.

рекомендації для викладачів до практ. занять з нормальної анатомії

людини / Луган. держ. мед. ун-т ; В.Г. Ковешніков, Н.П. Міщенко,І.Я.

Кожем'яка, В.М. Волошин. - Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 81 с.
614.25

Ш-66 Шкала Л.В.Сімейна медицина. Загальні положення [Текст] /

Л.В. Шкала, Г.Ф. Левченко ; МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т. –

Луганськ : ЛугДМУ, 2008. - 198 с.

81.411.2-96

Я41 Языковая подготовка к клинической практике иностранных

студентов-медиков [Текст] : пособие по русскому языку. - Луганск :

ЛугГМУ, 2008. - 229 с.
Andrushenko O.N. Methodical instruction to the practical classes for foreign students. Cycle "Medikal genetics" / O.N. Andrushenko, Germanov V.T., V.V. Duk ; Lugansk state medical university. - Lugansk : LSMU, 2008. - 74 p.
Diabetes mellitus. Modern classification,an aetiology, pathogenesis, clinic, diagnostics. Chronic complications of diabetes mellitus : (2 hours) : [methodical recommendation to the lecture for foreign students of ІУ course of medical faculty on a speciality "Medical service"] / Lugansk state medikal university, Chair of Internal Medicine №4 ; L.V.Shkala. - Lugansk : LSMU, 2008. - 14 p.
Methodical recommendations for students, teachers and base supervisors for students of 4-5 years of the 3-D medical faculty of the work with forugn students / Ministry of public health of Ukraine, LSMU, Hygiene and Ecology Chair ; V.J. Vitrishchak, S.V. Vitrishchak, O.L. Savina and other. - Lugansk : LSMU, 2008
Modern methods of treatment of patients with Diabetes mellitus. Oral hypoglicemic drugs, modern preparations of insulin and its analogues. Acute complications of Diabetes mellitus. : (2 hours) : [methodikal recommendation to the lecture for foreign students of ІУ course of medical faculty on a speciality "Medical service"] / Lugansk state medikal university, Chair of internal medicine №4 ; L.V.Shkala. - Lugansk : LSMU, 2008. - 18 p.
Simrok V.V. Соntracted pelvis : Methodikal rekommendations for foreing students / Lugansk state medikal university. - Lugansk : LSMU, 2008. - 22 p.
Step-1. Human anatomy : cranial nerves / Minisrty of Publik Health of Ukraine, Lugansk State Medical University, Departament of Human Anatomy ; V.G. Koveshnikov, V.N. Voloshin, L.Y. Sankova. - Lugansk : LSMU, 2008. - 47 p.
Thyroid gland diseases. The diagnosis, the differential diagnosis, preventive maintenanse and treatment of goiter : (2 hours) : [methodical recommendation to the lecture for foreign students of ІУ course of medical faculty on a speciality "Medical service" ] / Lugansk state medikal university, Chair of internal medicine №4 ; L.V.Shkala. - Lugansk : LSMU, 2008. - 21 p.


Схожі:

Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconПерелік тем для поза аудиторної роботи студентів

Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconПерелік тем для поза аудиторної роботи студентів занять

Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconТеми для самостійної позааудиторної роботи з радіології для студентів ііі-го курсу спеціальність «стоматологія»

Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconНавчальний посібник для аудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями 050107 "Економіка підприємств" та 050108 "Маркетинг". Х.: Вид-во нфаУ, 2005. 76 с
О. О., Міщенко О. Я, Карбушева І. В. Ткачова О. В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для аудиторної...
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconEnglish revision course
Методичні вказівки та завдання для організації аудиторної та самостійної роботи студентів інженерних та економічних спеціальностей...
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconEnglish revision course
Методичні вказівки та завдання для організації аудиторної та самостійної роботи студентів інженерних та економічних спеціальностей...
Практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації з домашнього читання для студентів спеціальності
Запропоновані навчально-методичні рекомендації призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів, що вивчають іспанську мову....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи