О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм icon

О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм
Скачати 82.59 Kb.
НазваО. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм
Дата03.08.2012
Розмір82.59 Kb.
ТипДокументи


2009
546

А38 Акімова З.І. Неорганічна хімія. Розчини. Розчинність речовин

та способи вираження складу розчинів (Задачі. Розв'язки. Алгоритми.

Самоконтроль) [Текст] : метод. вказівки / З.І. Акімова, З.І. Фролова,

О.В. Орлова ; МОЗ України ; Луган. держ. мед. ун-т ; кафедра фарм.

хімії та фармакогнозії. - Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2009. - 41 с. –

Бібліогр.: с.40.
616.2-053.2

Г72 Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-

педіатра (діагностика, лікування, профілактика) : навч. посіб. для

лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак-тів) післядиплом.

освіти / Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунегіна О.М. ;

МОЗ України. - К.-Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 150 с. : табл., іл. –

Бібліогр.: с.138-144.
615.3(075)

Г93 Гудзенко О.П. Промислова технологія лікарських препаратів в

тестах [Текст] : практ. для аудит. та позааудит. роботи студ. / О.П.

Гудзенко, І.О. Зобова, А.Ю, Тимченко ; Луган. держ. мед. ун-т. –

Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 92 с.
611.7(075)

З-41 Збірка тестових завдань Крок-1. Анатомія людини. Опорно-

руховий апарат (остеологія) [Текст] / В.Г. Ковешніков, О.К. Нужна,

Л.В. Сткляніна та ін. ; МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т, каф.

анатомії людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 23 с.

611.8

З-41 Збірка тестових завдань. Крок-1. Анатомія людини. Судини і

нерви тулуба та кінцівок [Текст] : метод. посібник для студ. / В.Г.

Ковешніков, І.Я. Кожемяка, В.М. Волошин, Н.П. Міщенко ; М-во

здравоохранения Украины, Луган. гос. мед. ун-т, кафедра анатомії

людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 58 с.
611.3(075)

З-41 Збірка тестових завдань Крок-1. Анатомія людини. Травна

система [Текст] / В.Г. Ковешніков, В.В. Овчаренко, М.Г. Грищук ;

МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. анатомії людини. –

Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 38 с. : табл.

612.1

К14 Казімірко Н.К. Вплив фізичних навантажень на віковий склад

та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові

спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції [Текст] / Н.К.

Казімірко, В.О. Гаврилін, А.В. Ушаков ; М-во охорони здоров'я

України, Луганський держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 90 с.

- Бібліогр.: с.77-88.
611.2(075)

К56 Ковешніков В.Г. Збірка тестових завдань КРОК-1. Анатомія

людини. Дихальна, сечова, статева системи та органи ендокринної та

імунної систем/ В.Г. Ковешніков, К.О. Фоміна; Луган. держ. мед. ун-т,

каф. анатомії людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 83 с.
611.7

М54 Методичні рекомендації для викладачів анатомії людини з

розділу "Система з'єднань" [Текст] / [Ковешніков В.Г., Волошин В.М.,

Нужна О.К. та ін.] ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. -

31с : табл., схеми. - Бібліогр.: с.31.
611.2(075)

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з

анатомії дихальної, сечової та статевої систем [Текст] / В.Г.

Ковешніков, К.О. Фоміна ; МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т, каф.

анатомії людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 87 с. : іл., схеми, табл. –

Бібліогр. в кінці теми.
611.8

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при

підготовці до практичних занять з розділу "Переферична нервова та

судинна системи тулуба та кінцівок" [Текст] / Луган. держ. мед. ун-т,

кафедра анатомії людини ; В.Г. Ковешніков, І.Я. Кожемяка, Н.П.

Міщенко, В.М. Волошин. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 72 с.
611.8

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з

розділу "Черепні нерви" [Текст] / В.Г. Ковешніков, В.М. Волошин,

І.Я. Кожемяка, Н.П. Міщенко ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. анатомії

людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 67 с. : іл., табл., схема. - Бібліогр.:

с.67.611.8

М54 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при

підготовці до практичних занять з розділу "Центральна нервова

система. Органи чуття" [Текст] / В.Г. Ковешніков, Н.П. Міщенко, І.Я.

Кожем'яка, В.М. Волошин ; М-во здравоохранения Украины, Луган.

гос. мед. ун-т, кафедра анатомії людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. –

64 с.615.9(075)

М54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу

токсикологічної хімії для студентів ІV і V курсів фармацевтичного

факультету. Ч.І [Текст] / В.Й. Тріскач, І.І. Тернинко, В.Г. Ткаченко ;

МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. фарм. хімії та

фармакогнозії. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 101 с. : табл.
616.33/34(075)

Н20 Найбільш розповсюджені захворювання органів травлення в

амбулаторній практиці [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ.

мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / Л.В. Шкала, М.М.

Клодченко, Г.Ф. Левченко та ін.; МОЗ України, Луган. держ. мед. ун-

т, каф. внутрішньої мед. №4. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2009. - 150 с.

: табл. - Бібліогр.: с.150.
616-0532

Н40 Невідкладна допомога в педіатричній практиці [Текст] :

метод. рекомендації / Луган. держ. мед. ун-т, фак-т післядипломної

освіти, кафедра педіатрії ; А.Л. Резнікова, З.В. Нестеренко, К.М.

Донцова та ін. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 66 с. - Бібліогр.: с.66.
615.1(075)

О-64 Організація та економіка фармації в тестах [Текст] :

практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів / уклад.

О.П. Гудзенко, Є.О. Передерій ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ :

ЛДМУ, 2009. - 103 с.616.12-008(075)

П26 Первинна артеріальна гіпертензія у літніх людей

(діагностика, лікування) [Текст] : метод. рек. для лікарів-кардіологів,

терапевтів, лікарів заг. практ. (сімей. лікарів), лікарів-інтернів за

фахом "Загальна практика - сімейна медицина" та "Внутрішні

хвороби" / Ю.Г. Бурмак, В.Б. Ковальов ; МОЗ України, Луган. держ.

мед. ун-т, фак. післядиплом. освіти, каф. сімейної медицини. –

Луганськ : ЛГМУ, 2009. - 67 с. : табл. - Бібліогр.: с.66-67.
541.1

П78 Програма та контрольні завдання з курсу фізичної та

колоїдної хімії для студентів 3 курсу заочної форми навчання [Текст] /

З.І. Акімова, О.А. Орлова, О.В. Фролова, В.Й. Тріскач ; за ред.

Акімової З.І. ; М-во охорони здоров'я України; Луг. держ. мед. ун-т. –

2-е вид. - Луганськ, 2009. - 110 с. : табл., схем. - Бібліогр.: с.110.
612.1

Р31 Реакции системы крови у спортсменов, занимающихся

греко-римской борьбой [Текст] / И.С. Гайдаш, В.А. Гаврилин, А.В.

Ушаков, В.В. Андреева ; М-во здравоохранения Украины. Луган. гос.

мед. ун-т. - Луганск : ЛГМУ, 2009. - 189 с. – Библиогр.: с.157-188.612.31(075)

С87 Структурно-функциональная организация челюстно-

лицевой области. Особенности пищеварения в ротовой полости

[Текст] : учеб. пособ. для студ. стомат.фак-тов высших мед. учеб.

заведений IV уровня аккредитации / Т.П. Тананакина, Л.В.

Ларионова, С.П. Задорожный и др. ; Луган. гос. мед. ун-т, каф.

физиологии. - Луганск : ЛГМУ, 2009. - 129 с. : рис., табл.
611.7(075)

С23 Сборник тестовых задач КРОК-1. Анатомия человека.

Опорно-двигательный аппарат (остеология) [Текст] / В.Г.

Ковешников, Е.К. Нужная, Л.В. Стклянина и др. ; МОЗ Украины,

Луган. гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. - Луганск : ЛГМУ,

2009. - 30 с.
611.8(075)

С23 Сборник тестовых заданий: КРОК-1. Анатомия человека.

Черепные нервы [Текст] : для студ. мед. фак-та №3, обучающихся на

русском языке / Ковешников В.Г., Волошин В.Н., Кожемяка И.Я.,

Мищенко Н.П. ; Луган. гос. мед. ун-т , каф. анатомии человека. –

Луганск : ЛГМУ, 2009. - 47 с.
611.8(075)

Т36 Тестові завдання до практичних занять з нормальної

анатомії людини. Розділ "Центральна нервова система і органи чуття"

: метод. посібник для студентів / [Ковешніков В.Г., Міщенко Н.П.,

Кожемяка І.Я., Волошин В.М.] ; Луган. держ. мед. ун-т , каф. анатомії

людини. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 53 с.
618.2(075)

Ф24 Фармакотерапія в акушерстві і гінекології [Текст] : метод.

рек. для студ. ІV-VІ курсів мед. фак-ту за фах. «Лікувальна справа» /

В.В. Сімрок, О.А. Коробкова, Ю.М. Слєпічко, О.В. Гусаківська ; МОЗ

України, Луган. держ. мед. ун-т, каф. акушерства і гінекології №1 мед.

фак-ту. - Луганськ : ЛДМУ, 2009. - 61 с. : табл. - Бібліогр.: с.61
615.82(075)

Ф48 Физическая реабилитация в педиатрии : учеб. пос. для студ.

высш. мед. учеб. завед. просв. ІІІ-ІV уровней аккредитации /

Волосовец А.П., Кривопустов С.П, Ершова И.Б., Рещиков В.А. ;

Луган. гос. мед. ун-т. - К.; Луганск : ЛГМУ, 2009. - 193 с. : ил. –

Библиогр.: с.192-193.616.4

Ш66 Шкала Л.В. Профілактика найбільш розповсюджених

ендокринних захворювань [Текст] / Л.В. Шкала ; МОЗ України,

Луган. держ. мед. ун-т, каф. внутрішньої медицини №4. - Луганськ :

Вид-во ЛДМУ, 2009. - 106 с. : табл. - Бібліогр.: с.103-106.616.37

D53 Diabetes mellitus (DM), classification, etiology, pathogenesis,

clinic, diagnostics [Text] : мethodical recommendation for practical classes

for foreing students of IV course of medical faculty on a speciality

"Medical service" / LSMU, Chair of the internal medical №4 ; l.V. Shkala.

- Lugansk : LSMU, 2009. - 18 p. - Literature: p.18.
616.37

D53 Diabetes mellitus, type 1, modern methods of therapy [Text] :

methodical recommendation of practical classes for foreign students of IV

course of medical faculty on a speciality "Medical service" / LSMU,

Department of the Internal Medicine №4 ; L.V. Shkala. - Lugansk : LSMU,

2009. - 19 p. - Literature: p.19.
616-092(075)

K82 Kasimirko N.K. Pathophysiology: Typical pathological processes

[Text] : the handbook for the 3rd year students of International Medical

faculty of the higher schools of the III-IVth accreditation level / N.K.

Kasimirko, V.V. Flegontova, V.M. Shanko ; Ministry of the Public Health

of Ukraine, Lugansk State Medical University. - Lugansk, 2009. - 127 p.
576

P91 PRE-medical biology (cell biology, genetic) : methodical

instructions / [Fedchenko S.N., Smirnov S.N., Dubovaya G.A. and other] ;

Lugansk state medical university. - Lugansk : LSMU, 2009. - 154 p. :

illustration
576

Р91 Pre-medical biology course human anatomy : methodical

instructions / S.N. Fedchenko, A.YU. Kondaurova ; Lugansk state medical

university. - Lugansk : LSMU, 2009. - 162 p. : illustration

59(075)

P91 Pre-medical biology course. Zoology [Текст] : methodical

instructions [ для підготовчого відділення англомовних слухачів] / S.N.

Fedchenko, V.V. Duk, G.A. Dubovay ; LSMU . - Lugansk : LSMU, 2009.

- 147 p. : tables, mute figures.
616.37

A19 Shkala L.V. Acute and Chronic Complications of Diabetes

Mellitus. Features of Current and Treatment of Diabetes Mellitus at

Surgical Patients and at Pregnancy [Text] : methodical Recommendation to

the Practical Studies for Foreign Students of 4-th year of studying at the

Medical Faculty, Profession "Medical Service" ; L.V. Shkala, G.A.

Coolagina. - Lugansk : LSMU, 2009. - 51 p. - Literature: p.50.
611.8(075)

S83 Step-1. Human anatomy. Central nervous system and sensory

organs [Text] / V.G. Koveshnikov, N.P. Myschenko, L.I. Chystolinova and

others ; Lugansk state medical university, department of human anatomy. –

Lugansk : LSMU, 2009. - 51 p.
611(075)

T38 Testbook KROK-1 state license examination human anatomy

lokomotor apparatus (osteology) [Text] / V.G. Koveshnikov, O.K. Nuzhna,

L.V. Stklyanina and other's ; M-RY Of PUBLIC HEALTH OF UKRAINE,

LSMU, Chair of human anatomy. - Lugansk : LSMU, 2009. - 26 p.
616.8(075)

Т88 Trufanov Y.A. General neurology / Y.A. Trufanov, T.V.

Mironenko. - Lugansk : Lugansk state mediсal univeresity, 2009. - 158 p. :

photographs, il.


Схожі:

О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconВітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т
Аблицов Н. П. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : (Метод пособие для студентов 4-6 курсов,...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconН. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил
Б79 Болезни оперированного желудка [Текст] : информ пособ для студ. 4-6 курсов, обучающихся на русском языке / Н. П. Аблицов; Луган...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconМетодические рекомендации для преподавателей: 1 курса (Мед-1, Мед-2, Мед-3, Стомат, Фарм, ммф факультетов) Тема: «Развитие общей (аэробной) выносливости»
...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconДокументи
1. /биология/ПРОГРАМА МЕД БИОЛ ФАРМ 1 КУРС 2007 (заочное).doc
2. /биология/ПРОГРАМА...

О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм icon6 фарм. 1 курс
Кафедра украинского, русского языков. Журнал успеваемости: 6 фарм. 1 курс. 2012/2013 уч год. Преподаватель: Шульдишова А. А
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та медичної генетики
Моз україни складена відповідно до «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconМетодические указания к практическим занятиям (для студ фарм фак-та)/ сост. Н. М. Савченко; Донецкий мед ун-т. Донецк: Донгму,2006. 94 с
Ф79 Формирование целей обучения и создание системы их достижения и контроля в соответствии с государственными стандартами непрерывного...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconСписок за останні роки Тарнашинська Л
...
О. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм iconДокументи
1. /Биолог. и биоорг. химия 1 курс/леч + пед/ktp_en. doc.doc
2. /Биолог....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи