2 етапи та зміст вступного екзамену icon

2 етапи та зміст вступного екзамену
Скачати 103.07 Kb.
Назва2 етапи та зміст вступного екзамену
Дата13.11.2012
Розмір103.07 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на напрям 6.070106 "Автомобільний транспорт "

за скороченим терміном навчання


освітньо-кваліфікаційний рівень — “бакалавр”


.


Полтава 2012

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка бакалаврів за напрямом 6.070106 "Автомобільний транспорт" здійснюється на основі базової середньої спеціальної освіти з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура».

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової середньої спеціальної з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту за напрямом 6.070106 "Автомобільний транспорт " продовжують студенти, які отримали освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».


^ 2 ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Фахові вступні випробування складаються з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) молодшого спеціаліста з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», складається з наступних дисциплін:

 1. Фізика.

 2. Теоретична механіка.

 3. Опір матеріалів.

 4. Деталі машин.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

   • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів вступних випробувань;

   • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

   • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

   • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців.


^ 3 ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповідей, серед яких лише однавірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань у фаховому вступному випробуванні повинна бути 40.


^ 4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5 ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

1

102,5

2,5

21

152,5

52,5

2

105

5

22

155

55

3

107,5

7,5

23

157,5

57,5

4

110

10

24

160

60

5

112,5

12,5

25

162,5

62,5

6

115

15

26

165

65

7

117,5

17,5

27

167,5

67,5

8

120

20

28

170

70

9

122,5

22,5

29

172,5

72,5

10

125

25

30

175

75

11

127,5

27,5

31

177,5

77,5

12

130

30

32

180

80

13

132,5

32,5

33

182,5

82,5

14

135

35

34

185

85

15

137,5

37,5

35

187,5

87,5

16

140

40

36

190

90

17

142,5

42,5

37

192,5

92,5

18

145

45

38

195

95

19

147,5

47,5

39

197,5

97,5

20

150

50

40

200

100


^ 6 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Визначити який шлях s, м, пройде автомобіль за час t = 20 с, якщо його швидкість становить v = 20 м/с, а прискорення – а = 2,5 м/с2


2. Визначити лінійну швидкість v, м/с, точки А


3. Визначити кутову швидкість обертання вала ω, рад/с, якщо його частота обертання n = 1500 об/хв


4. Визначити прискорення автомобіля а, м/с2, якщо через час t = 10 с після старту його швидкість становила v = 30 м/с


5. Якщо кількість зубців ведучого колеса складає z1 = 23, а веденого – z2 = 115, то передаточне число одноступінчастого редуктора U дорівнює


6. Визначити потужність N, кВт, на валу, якщо він передає крутний момент М = 0,1 кН·м і обертається із кутовою швидкістю ω = 150 рад/с


7. Визначити передаточне відношення редуктора Uр, якщо частота обертання ведучого вала n1 = 1500 об/хв, а веденого n1 = 30 об/хв


8. Визначити модуль m зубчастого колеса, якщо крок зубців складає р = 15,7 мм


9. Визначити ділильний діаметр d зубчастого колеса з числом зубців z = 17 та модулем m = 5


10. Визначити момент М сили Р відносно точки О


11. Визначити силу Р, Н, якщо вона створює момент М = 280 Н·м на плечі l = 0,7 м


12. Визначити момент М, Н·м, пари сил


13. Визначити силу тертя Fтр, Н, що виникає між двома поверхнями, якщо сила з якою нормальна сила притискання двох поверхонь N = 100 Н, а коефіцієнт тертя
f = 0,4


14. Визначити роботу А сили Р = 1200 Н на шляху l = 2,5 м, якщо кут  між напрямком дії сили та траєкторією руху складає 60°


15. Визначити силу інерції Fін тіла масою m = 100 кг, якщо воно рухається прямолінійно з прискоренням а = 1 м/с2


16. Визначити необхідну потужність двигуна конвеєра N, кВт, якщо сила опору пересуванню стрічки складає Р = 30 кН а швидкість стрічки v = 5 м/с (к.к.д. приводу η = 0,86)


17. Визначити максимальний момент крутний Мкр, Нм, який може передавати шпонкове з'єднання за умови роботи на зминання, якщо робоча довжина призматичної шпонки lp = 20 мм, []зм = 150 МПа; b = 12 мм; h = 10 мм; d = 50 мм.


18. Визначити мінімальний внутрішній діаметр d, мм, болтового з'єднання, яке показано на рисунку, якщо допустиме напруження на розрив для матеріалу болта складає [σ]р = 140 МПа, а прикладене навантаження, що діє вздовж болта – F = 104 Н


19. Визначити тиск Р, Па, який створює вантаж вагою Q = 10000 Н на опорну поверхню, якщо її площа складає S = 0,5 м2


20. Визначити зусилля F, Н, на штокові гідроциліндра, якщо тиск робочої рідини складає Р = 2 МПа, а площа поршня – S = 1256 мм2


21. Визначити напруження , МПа, у розтягнутому стержні діаметром d = 20 мм, якщо до нього прикладено навантаження N = 500 Н


22. Визначити діаметр d1, м, болта в з’єднанні, що показано на рисунку при наступних вихідних даних: f = 0,15…0,2; P = 10000 H; []p = 14107 Па.
23. Визначити діаметр d, м, болта у з’єднанні, зображеному на рисунку: []зр = 8107 Па; Р = 10000 Н.
24. Визначити розрахункове передаточне число пасової передачі, зображеної на рисунку:  = 0,92; d1 = 200 мм; d2 = 400 мм;  = 0,01.
25. Визначити передаточне число ланцюгової передачі, зображеної на рисунку: z1 = 20; z2 = 40.
26. Визначити частоту обертання вихідного валу передачі, зображеної на рисунку, якщо: nдв = 1000 об/хв; uпас = 2,5; z1 = 20; z2 = 40; z2 = 17; z3 = 34.
27. Визначити швидкість автомобіля v, м/с, через t = 10 с, якщо автомобіль рухається прискорено а = 3 м/с2 з початкової швидкості v0 = 5 м/с


28. Чому дорівнює число обертів n, об/хв, вала, якщо кутова швидкість його обертання складає ω = 251,2 рад/с


29. Визначити частоту обертання коліс автомобіля n, об/хв, якщо кутова їх кутова швидкість  = 110 рад/с


30. Визначити з якою швидкістю v, м/с, рухатиметься автомобіль якщо кутова швидкість обертання його колеса  = 100 рад/с, а радіус колеса – r = 0,3 м


31. Визначити який шлях s, м, пройде автомобіль накатом за час t = 15 с, якщо його швидкість становить v = 25 м/с, а прискорення – а = – 3 м/с2


32. Яку мінімальну площу S, мм2, повинна мати опорна поверхня вантажу вагою Q = 10 000 Н, щоб тиск на поверхню не перевищував 10 МПа


33. Визначити напруження , МПа, у стиснутому стержні стержні діаметром d = 20 мм, якщо до нього прикладено навантаження N = 500 Н


34. Визначити з якою силою N, Н, необхідно притискати дві поверхні, щоб при коефіцієнт тертя f = 0,15 між ними виникла сила тертя Fтр = 150 Н


35. Визначити роботу А, Дж, сили Р = 2000 Н на шляху l = 2,0 м, якщо кут  між напрямком дії сили та траєкторією руху складає 0°


36. Визначити необхідну потужність двигуна автомобіля N, кВт, який рухається з швидкістю v = 22м/с при силі опору Р = 5 кН (к.к.д. трансмісії η = 0,9)


37. Визначити з якою частотою n2, об/хв, буде обертатись вихідний вал редуктора, якщо вхідний вал обертається із частотою n1 = 100 об/хв, а передаточне число редуктора Uр = 16


38. Визначити крок р зубчастого колеса, якщо його модуль m = 6 мм


39. Визначити модуль m, мм, зубчастого колеса, якщо його ділильний діаметр d = 85 мм, а кількість зубців z = 17


40. Визначити роботу А, Дж, яка виконується при підйомі вантажу вагою Q = 1500 Н на висоту h = 1,5 м


Схожі:

2 етапи та зміст вступного екзамену iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
2 етапи та зміст вступного екзамену icon2 етапи та зміст вступного екзамену
Підготовка спеціалістів за фахом „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” здійснюється на основі...
2 етапи та зміст вступного екзамену icon2 етапи та зміст вступного екзамену
Підготовка магістрів за фахом „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” здійснюється на основі...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconВступні випробування проводяться у формі тестів. Зміст тестів складають
...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconЗміст вступного екзамену з німецької мови
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (науковий редактор українського видання доктор...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconПрограма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 – “Міжнародні відносини” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»,...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
2 етапи та зміст вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи