Програма вступного фахового випробування icon

Програма вступного фахового випробування
Скачати 255.38 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробування
Дата13.11.2012
Розмір255.38 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


зі спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка”,

галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”,

освітньо-кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст”


Полтава 2012

Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня – „Спеціаліст” розроблена на кафедрі міжнародної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.


Автори-розробники: д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки Б.Я.Кузняк, д.е.н., доцент І.Б. Чичкало-Кондрацька.


 1. загальні положення


Підготовка спеціалістів за фахом „Міжнародна економіка” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Міжнародна економіка”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за спеціальністю „Міжнародна економіка” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „Бакалавр з міжнародної економіки” та успішно здали вступне фахове випробування.

Програма включає перелік основних тем, проблем і питань, які необхідно вивчити для складання вступного фахового випробування зі спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”.

Список рекомендованої літератури, що додається до програми, повинен доповнюватися останніми публікаціями з міжнародної економіки.

Під час фахового випробування вступники мають показати: розуміння сучасних міжнародних економічних відносин та об’єктивних законів їх розвитку; знання напрямів міжнародної економічної діяльності, умов та основного інструментарію їх реалізації; уміння використовувати свої знання для здійснення міжнародних економічних і фінансових операцій господарськими суб’єктами України.


^ 2 Етапи та зміст вступного ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ „Бакалавра з міжнародної економіки” складається з наступних дисциплін:

 • міжнародні фінанси;

 • міжнародна економічна діяльність України;

 • міжнародний маркетинг.

Проведення вступного фахового випробування повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

 • уніфікація методики та умов проведення фахового випробування;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до фахового випробування;

 • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


^ 3 Вимоги до тестових завдань


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких вірна одна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менше, ніж 40.


^ 4 Процедура проведення вступного ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5 оцінювання освітньо-професійної підготовки студентів


Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови складає не менше ніж 124 бали.

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

Кількість правильних відповідей

Бали

1

2,5

2

5

3

7,5

4

10

5

12,5

6

15

7

17,5

8

20

9

22,5

10

25

11

27,5

12

30

13

32,5

14

35

15

37,5

16

40

17

42,5

18

45

19

47,5

20

50

21

52,5

22

55

23

57,2

24

60

25

62,5

26

65

27

67,5

28

70

29

72,5

30

75

31

77,5

32

80

33

82,5

34

85

35

87,5

36

90

37

92,5

38

95

39

97,5

40

100


^ 6 ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Міжнародні фінанси

Тема 1. Система міжнародних фінансів

Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Міжна­родні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин. Відкритість економіки: сутність і показники. Призначення (фун­кції) міжнародних фінансів. Суб'єкти міжнародних фінансових відносин. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Розвиток міжнародних фінансів.

Роль держави у міжнародних фінансах. Координація еконо­мічної та фінансової політики країни на сучасному етапі. Міжна­родне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнарод­ної фінансової політики.

^ Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища.

Світові фінансові кризи

Глобалізація світової економіки. Взаємозалежність країн як одна з найістотніших рис про­цесу глобалізації світової економіки. Інтернаціоналізація господарського життя. Поширення науково-технічних досягнень. Лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових ринків. Зростання інтеграції національних ринків грошей і капіталу. Фінансові інструмен­ти міжнародного обігу. Глобальна коорди­нація дій країн у фінансово-економічній сфері.

^ Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Міжнародна заборгованість. Платоспроможність боржників, її оцінювання. Проблеми заборгованості України. Заборгованість країн «третього світу». Заборгованість провідних індустріальних країн.

^ Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

Складові валютних систем. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валют. Паритет валют, його форми. Купівельна спро­можність валюти. Ціна (курс) валюти. Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти. Кон'юн­ктурні та структурні чинники, що обумовлюють коливання валют­них курсів. Інфляція та валютний курс. Валютний кошик. Міжнаро­дні розрахункові грошові одиниці (МРГО), їх призначення та види. SDR (СПЗ) (Sресіа1 Drаwing Rights — спеціальні права запозичення). ЕКЮ (European Currency Unit, ECU — європейська валютна одини­ця). Євро (EURO). Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди. Види валютних систем. Національні валютні системи. Наці­ональна валютна система України. Регіональні валютні системи. Світова валютна система. Еволюція валютних систем. Біметалізм. Латинський монетний союз. Монометалізм. Золотий пул. Система подвійної ціни золота. Ринкова система визначення ціни золота. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

^ Тема 5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу

Європейський валютний союз (ЄВС). «План Вернера». Основні етапи «Плану Делора». Основні завдання ЄСЦБ. Стратегія ЄЦБ. Номінальна та реальна конвергенція. Етапи вступу країн у ЄВС.

^ Тема 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

Організаційні засади міжнародних розрахунків. Роль банків у міжнародних розрахунках. Державне регулювання міжнарод­них розрахунків. Уніфікація міжнародних розрахунків. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних угод. Валюта ціни та валюта платежу. Захисні застереження. Умови платежу. Засоби платежу.

Форми міжнародних розрахунків та обставини, що обумо­влюють їх вибір. Розрахунки векселями. Розрахунки чеками. Ін­касо. Документарний акредитив. Банківський переказ. Система відкритих рахунків. Дорожні (туристичні) чеки. Єврочеки. Розра­хунки з використанням пластикових (кредитних і дебетових) кар­ток. Розрахунки на компенсаційній основі. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

^ Тема 7. Платіжний баланс країн світу

Система балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків. Особливості платіжного та розрахун­кового балансів. Структура платіжного балансу: баланс поточних операцій та його складові; баланс руху капіталів. Складання платіжного балансу. Поняття «резидент». Визна­чення міжнародної операції. Облік цін. Фіксація моменту міжна­родної операції. Еволюція платіжного балансу. Складання платі­жного балансу за методикою МВФ.

Визначення та регулювання сальдо платіжного балансу. Способи визначення сальдо платіжного балансу. Тимчасові ме­тоди балансування сальдо платіжного балансу. Остаточні методи балансування сальдо платіжного балансу. Баланси міжнародних розрахунків України. Динаміка платі­жного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

^ Тема 8. Світовий фінансовий ринок та його структура

Організаційні засади світового ринку. Міжнародні потоки фі­нансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Пер­винний ринок. Вторинний ринок. Державне регулювання ринку.

Валютні ринки та валютні операції. Розвиток валютних ринків, їх типи та особливості на сучасному етапі. Валютна бір­жа. Фінансовий менеджмент валютних відділів банків. Валютна позиція банку, її типи та оцінка. Валютне прогнозування. Інстру­ментарій валютного ринку. Котирування валют, його види. Види валютних операцій. Ринок «спот». Касові (поточні) операції. Тер­мінові операції. Ринок форвардних операцій. Операції «аутрайт». Ринки капіталів. Інструментарій ринку капіталів. Євроринок, його особливості та механізм функціонування. Ринок єврооблігацій. Ринок євроакцій. Ринок євровекселів. Ринок нових фінансо­вих інструментів.

^ Тема 9. Валютні ринки та валютні операції

Сутність валютних операцій. Види та класифікація валютних операцій. Курс валюти. Котирування валюти. Повне котирування валюти. База котирування. Процентні пункти котирування валюти. Пряме і непряме котирування валюти. Сторони котирування валют: курс купівлі та курс продажу. Визначення курсу купівлі й продажу валюти за прямим і непрямим котируванням валют. Економічна сутність маржі за котируванням валют. Визначення маржі. Фактори впливу на розмір маржі. Визначення валютного курсу „спот”. Поняття крос-курсу валют. Правила визначення крос-курсів валют. Характеристика угод типу „спот”. Характеристика угод типу „овернайт”. Поняття валютної позиції.

^ Тема 10. Міжнародний фондовий ринок

Емісія цінних паперів на міжнародному грошовому або борговому ринку. Різновиди емісій. Структурні сегменти міжнародного ринку цінних паперів. Класифікація міжнародного ринку цінних паперів. Учасники міжнародного ринку облігацій. Категорії емітентів міжнарод­них цінних паперів. Загальні риси іноземних облігацій. Єврооблігації як фінансовий інструмент. Результати глобального розміщення облігацій.


^ Тема 11. Міжнародний ринок банківських кредитів

Фор­ми та види міжнародного кредитування. Проектне фінансування. Механізм експортного кредитування. Фірмовий кредит. Боргові інстру­менти. Механізм спеціальних кредитних ліній. Міжбанківський ринок.

^ Тема 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів

Ринки золота та інших валютних цінностей. Сектори ринку дорогоцінних металів. Організацій­на структура та види ринків. Операції із золотом. Арбітраж  із  золотом. Біржові операції з дорогоцінними металами. Механізм ф’ючерсних операцій із золотом. Світовий ринок золота. Промислове використання золота.

^ Тема 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)

Характеристика термінових валютних операцій. Дериватив – похідний фінансовий інструмент. Сутність форвардної валютної угоди. Дата розрахунку за форвардною валютною угодою. Термін виконання форвардної валютної угоди. Характеристика валютного ринку форвард. Арбітражні форвардні операції.

Валютні операції „своп”. Визначення валютного ф’ючерсу. Необхідність і перспективи розвитку ринку валютних ф’ючерсів в Україні.

Типи опціонів за видами операцій: опціон „кол”, опціон „пут”. Типи валютних опціонів за терміном виконання: американський і європейський валютні опціони. Типи валютних опціонів за місцем походження: позабіржові та біржові валютні опціони.

^ Тема 14. Фінанси транснаціональних компаній

Зміст категорій «корпорація» та «транснаціональна корпорація». Причини виникнення ТНК. Структура і типи ТНК. Ієрархія міжнародних ТНК. Позитивні та негативні впливи ТНК на економіку країн. Потенційні джерела фондів фінансування. Стратегія короткострокового фінансування міжнародних операцій. Внутрішньокорпоративне фінансування. Фінансування в місцевій валюті від банківських установ. Фінансування від небанківських установ. Євровалютні інструменти короткострокового фінансування.

^ Тема 15. Міжнародна банківська справа

Концентрація і централізація у банківській сфері. Транснаціональні банки. Глобальні банки. Офшорні банки. Функції центральних банків. Банківський нагляд. Послуги центральних банків. Пакети фінансових послуг для експортерів та імпортерів.

^ Тема 16. Міжнародне оподаткування

Елементи оподаткування. Платники податків. Об'єкти опо­даткування. Форми оподаткування. Принципи оподаткування в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Непряме оподаткування. Ввізне та вивізне мито. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Пряме оподаткування. Податки на доходи фізичних осіб. Податки на дохід (прибуток) юридичних осіб. Лібералізація міжнародної торгівлі. Офшорні зони. Гене­ральна угода по тарифах і торгівлі 1947 року (ГАТТ, General Agreement of Tariffs and Trade). Світова організація торгівлі (СОТ). Політика лібералізації торгівлі Європейського Союзу. Угоди що­до подвійного оподаткування.


^ Тема 17. Міжнародне страхування

Міра валютного ризику й обмінний курс. Ризики в міжнародному економічному співробітництві: загальна характеристика та основні види. Умови виникнення валютних ризиків. Операційний, трансляційний і економічний валютний ризик. Власні валютні ризики комерційних банків. Основні способи мінімізації валютного ризику в зовнішньоекономічній діяльності. Методи управління валютним ризиком: внутрішні (засоби запобігання валютному ризику) та зовнішні (засоби нейтралізації наслідків валютних ризиків). Оцінка валютного ризику. Методи хеджування валютного ризику. Методи короткострокового та довгострокового хеджування валютного ризику.


^ Тема 18. Україна на світовому фінансовому ринку

Вивіз капіталу та інвестиції в системі міжнародних еконо­мічних відносин. Передумови вивозу капіталу. Напрямки та струк­тура вивозу капіталу. Форми вивозу й розміщення (інвестування) капіталу. Роль спеціалізованих міжнародних організацій у фінансу­ванні інвестицій. Державне регулювання іноземних інвестицій.

Інвестування капіталу в акції та боргові зобов'язання. Особ­ливості фінансового менеджменту підприємств з іноземним капіта­лом. Фінансове рахівництво в умовах коливань валютних курсів. Реструктуризація фінансових звітів закордонних філіалів. Валютні та кредитні ризики, їх страхування.


^ Міжнародна економічна діяльність України

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності

Поняття світового господарства та міжнародної економічної діяльності. Теорія міжнародної економічної інтеграції. Інтернаціоналізація та глобалізація економічних процесів. Необхідність міжнародної економічної діяльності для соціально-економічного розвитку України. Умови інтегрування України у світове господарство. Роль дисципліни у професійній підготовці економіста-міжнародника.

^ Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій

Національна та міжнародна економіка: суб'єкти, операції, фактори середовища. Україна як суб”єкт світового господаства. Основні показники зовнішньоекономічного становища. Стан платіжного балансу. Динаміка валютного курсу національної валюти. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності .

^ Тема 3. Експорт та імпорт товарів та послуг

Динаміка та товарна структура зовнішньої торгівлі України. Основні зовнішньоторгівельні партнери і перспективи торгівельних стосунків. Зовнішня торгівля України з країнами СНД, індустріальними країнами, країнами, що розвиваються. Стан торгівельного балансу.

Проблеми приєднання України до системи ГАТТ/СОТ. Антидемпінгова політика на світових ринках і Україна. Реформування митного законодавства України у світлі вимог ГАТТ/СОТ.


^ Тема 4. Міжнародний контракт

Поняття міжнародного контракту. Ціна міжнародного контракту. Умови платежів та розрахунків за експортно-імпортними операціями. Нормативна регламентація комерційної діяльності.

^ Тема 5. Інкотермс – інструмент міжнародної торгівлі

Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів). Класифікація умов Інкотермс. Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно з умовами Інкотермс – 2000.

Тема 6. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

Роль міжнародних інвестицій у світовій економіці. Види міжнародних інвестицій.

Прямі закордонні інвестиції в Україні. Регулювання інвестиційних потоків. Стратегія ТНК в Україні. Вплив ТНК на національну економіку.

Створення вільних економічних зон в Україні. Управління ВЕЗ. Економічна ефективність ВЕЗ. Проблеми та перспективи функціонування ВЕЗ в Україні.

Спільне підприємництво в Україні. Організація діяльності СП. Економічна ефективність СП. Вплив СП на національну економіку.

^ Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові операції

Україна як суб'єкт міжнародної валютно-фінансової системи. Національна валютна політика. Валютообмінні операції. Валютне регулювання і валютний контроль. Україна на міжнародному ринку капіталів

Фінансування міжнародної торгівлі. Міжнародні документарні операції. Кореспондентські зв'язки українських банків.

Джерела зовнішнього фінансування економіки України. Роль міжнародного кредиту в національній економіці.

Стан та тенденції розвитку платіжного балансу України.

^ Тема 8. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями

Україна та МВФ. Співробітництво України з групою Світового банку. Роль ЄБРР у реформуванні української системи підприємництва.

Зовнішня заборгованість України. Ріст проблеми повернення зовнішніх боргів. Реструктуризація зовнішньої заборгованості України.

^ Тема 9. Науково-технічні зв'язки

Вплив НТП на міжнародні економічні зв'язки. Міжнародний рух технології. Теорія міжнародного життєвого циклу продукту.

Механізм науково-технічних зв'язків. Форми міжнародної передачі технології. Міжнародна торгівля ліцензіями в Україні.

Міжнародне технічне сприяння. Програми технічного сприяння в Україні. Участь України в міжнародних науково-технічних проектах.


^ Тема 10. Міжнародне виробниче кооперування.

Україна у міжнародному розподілі праці. Міжгалузева і внутрішньогалузева спеціалізація. Міжфірмова і внутрішньофірмова кооперація.

Види виробничої кооперації. Торгівля виробами у розібраному вигляді, комплексним обладнанням. Прогресивне збирання. Операції з давальницькою сировиною. Будівництво об'єктів "під ключ"

^ Тема 11. Регулювання міжнародної економічної діяльності.

Система державного регулювання міжнародної економічної діяльності України.

Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі України. Нетарифне регулювання. Ефективність зовнішньоторгівельних зв’язків.

Державне регулювання міжнародного інвестиційного процесу.

Державне регулювання прав інтелектуальної власності і процесу передачі технології.

^ Тема 12. Україна у світових інтеграційних процесах

Перспективи України у СНД. Створення зон вільної торгівлі і єдиного економічного простору. Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях. Митне регулювання режимів.

Співробітництво України з Європейським союзом. Проблеми вступу України в ЄЕС. Недоліки та переваги європейського вибору України .

Проблеми участі України у міжнародній політичній інтеграції. Стосунки з Радою Європи, НАТО. Вплив політичних факторів на інтеграцію України у світове господарство.


^ МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ


Тема 1. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Типи маркетингу: внутрішній, міжнародний. Форми міжнародного маркетингу: експортний, зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультирегіональний, глобальний.

Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного марке­тингу.

Суб'єкти міжнародного маркетингу: транснаціональні корпорації, глобальні компанії, експерти, імпортери.

Інтернаціоналізація світового господарства й нові пріоритети міжнародного маркетингу.


Тема 2. МІЖНАРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Міжнародне економічне середовище. Міжнародна торгівля. Показ­ники і процеси, які характеризують стан і розвиток світової торгівлі. Особ­ливості сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі.

Платіжний баланс країни: аналіз стану. Наслідки дефіциту та над­лишку платіжного балансу.

Протекціонізм та торговельні обмеження. Неопротекціонізм. Методи та інструменти регулювання міжнародної торгівлі на національному рівні.

Міжнародні організації зі стимулювання світової економічної та ва­лютної стабільності: склад, форми діяльності.

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, форми, вплив на розви­ток країн — учасниць інтеграційних угруповань.

Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу. Визначення та основні елементи культури. Склад елементів соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу. Вплив соціально-культурного середовища на міжнародний марке­тинг: соціально-культурні чинники, імпульси культури, процес прийняття рішення споживачем, поведінка споживача. Маркетингова характеристика основних елементів культури: мова, релігія, освіта, сім'я, робота та дозвілля, референтні групи. Адаптація до різноманітних культур.

Міжнародне політико-правове середовище. Логіко-структурна схема дослідження політико-правового середовища.

Політичні сили країни, до досліджуються: політичний клімат, уряди. національний суверенітет, національна безпека, національний добробут, престиж, групи тиску (лобі).

Можливі дії урядів країн, що досліджуються: неформальне втручан­ня в бізнес, обмеження типу «купуй у своїх», нетарифні бар'єри, субсидії, умови діяльності, умови власності, бойкоти, конфіскації. Взаємозв'язок цілей уряду досліджуваної країни та можливих політичних дій.

Методи визначення рівня політичного ризику. Стратегії зменшення політичного ризику: до інвестування (укладення контракту), після інвес­тування (укладення контракту), внутрішні (самостійні) дії. зовнішня під­тримка.

Матричний підхід до аналізу політико-правового середовища. Кла­сифікація можливих партнерів за ступенем політичної нестабільності та обмежень у бізнесі.


Тема 3. ^ СЕГМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ

Сегмент міжнародного ринку. Міжнародна сегментація ринку. Цілі сегментацій. Умови ефективної міжнародної сегментації.

Критерії сегментації світового ринку. Підходи до міжнародної сег­ментації: ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари: ідентифікація сегментів, що існують в усіх або в багатьох країнах: вихід з одним і тим са­мим товаром на різні сегменти в різних країнах.

Стратегії маркетингу та сегментація ринків залежно від цілей на зовнішньому ринку.


Тема 4. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості міжнародних маркетингових досліджень. Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження: визна­чення вимог до інформації, збір даних, аналіз, упровадження.

Типи міжнародних досліджень ринку: попереднє, поглиблене, спе­ціальне тестування.

Алгоритм попереднього міжнародного дослідження. Структура поглибленого міжнародного маркетингового дослідження.

Методи міжнародного маркетингового дослідження.

Тема 5. ^ ВИБІР РИНКУ ТА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний. дискретний. комплексний. Сутність суб'єктивного підходу, найбільш поширені причини та умови використання. Сутність дискретного підходу. Показники та критерії, що найчастіше використовуються для обгрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку при дискретному підході. Дискретно-матричний підхід: матриця ви­значення найбільш ефективного ринку. Критерії оцінки привабливості рин­ку та критерії оцінки власних конкурентних переваг. Сутність комплексного підходу. Модель «чотирьох фільтрів» відбору зарубіжних ринків. Побудова таблиці для визначення найбільш привабли­вого для фірми ринку,

Типи стратегій виходу фірм на зовнішній ринок: експортування. спільне підприємництво, пряме інвестування (володіння). Експорт: прямий і непрямий. Переваги та недоліки, умови застосу­вання стратегії експортування. Спільне підприємництво: ліцензування, підрядне виробництво. управління за контрактом, спільне володіння. Переваги та недоліки, умови застосування.

Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок за критеріями: контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного маркетинг)''. Внутрішні та зовнішні чинники вибору стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.


Тема 6. ТОВАРНА ПОЛІТИКА НА СВІТОВИХ РИНКАХ

Типи міжнародного маркетингового комплексу. Стадії стандарти­зації міжнародного комплексу маркетингу.

Товар на світовому ринку. Експортний, піонерний товар, товар рин­кової новини. Елементи товару в міжнародному маркетингу: власне продукт; то­вар, що сприймається; повний товар. Зв'язок елементів товару з його кон­курентоспроможністю на світових ринках.
Міжнародна товарна політика. Види товарної політики: концентрич­на, горизонтальна, конгломератна. Міжнародна товарна стратегія. Типи товарних стратегій: незмінність товару, адаптація, новий товар. Види міжнародних товарних стратегій. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу. Типи адаптації товару до зарубіжного ринку.


Тема 7. ^ МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Систематизація видів світових цін. Характеристика цінових ситуацій залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми (експорт, за­рубіжне виробництво, транснаціональна корпорація) та завдань ціно­утворення (встановлення ціни на товар; зміна ціни на товар; ціноутворення при виробництві компонентів, деталей, вузлів тощо).

Послідовність маркетингових дій у міжнародному ціноутворенні: виз­начення цілей ціноутворення; формулювання загальної політики ціноутво­рення; розробка цінової стратегії; реалізація цінової стратегії; реалізація цінової стратегії та пристосування цін.


Тема 8. ^ МІЖНАРОДНІ КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ

Характеристика учасників міжнародних каналів розподілу: націо­нальний виробник або продавець, національний оптовик, експортер, імпор­тер, зарубіжний агент або оптовик, зарубіжний роздрібний торговець, за­рубіжний споживач.

Альтернативи міжнародних каналів розподілу. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілу для товарів народного споживання, вироб­ничо-технічної продукції та послуг.

Міжнародна стратегія розподілу. Фактори вибору учасників каналу розподілу.

Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку. Цінові стратегії відносно показників «ціна — якість».


Тема 9. ^ МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема. Ти­пи перешкод при комунікації. Поле спільного цивілізаційного досвіду. Зво­ротній зв'язок у маркетингових комунікаціях.

Зв'язок стану інформації з якістю рішення. Критерії визначення якості маркетингової інформації.

Методи міжнародної маркетингової комунікації: безпосередні, опо­середковані.

Безпосередні методи міжнародної маркетингової комунікації: участь у міжнародних виставках, ярмарках, зарубіжні відрядження, презентації , переговори.

Опосередковані методи міжнародних маркетингових комунікацій:

реклама, персональний продаж, стимулювання продажу, паблісіті. Порівняльна характеристика каналів розповсюдження інформації (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні дошки тощо) в міжнародному маркетингу.


Тема 10. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ

Міжнародна маркетингова стратегія фірми: типи, послідовність роз­робки та обгрунтування.

Міжнародне маркетингове планування: види планів, послідовність процесу планування, структура документів міжнародного маркетингового плану.

Організація і контроль міжнародного маркетингу. Основні орієнтири у створенні організаційних структур (функціональна, ринкова, матрична). Сутність контролю міжнародної маркетингової діяльності. Механізм і послідовність стадій контролю.


^ 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Азарян Е.М. Международный маркетинг. - К.: ИСМОМО Украины «Студцентр», 2008. - 200 с.

 2. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с.

 3. Боринець С. Міжнародні фінанси (2-е вид.). – К.: Знання, 2006. – 494 с.

 4. Булавська Г. О. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. – К: Знання-Прес, 2007. – 230 с.

 5. Вешкин Ю. Банковская система зарубежних стран. Курс лекций. Учебное пособие. – К., 2006. – 400 с.

 6. Вільні економічні зони: світовий досвід та українська практика
  / За ред В. Ю. Сіваченко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 486 с.

 7. Вірван Д. Міжнародні розрахунки і валютні операції. – К., 2005. – 214с.

 8. Вічевич А. М. Аналіз ЗЕД: навч. посібник. – К., 2004. – 140с.

 9. Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навч.посібник, 2006. – 352 с.

 10. Грачева М. В. Банковская система в развитых странах: Некот. проблемы и цифры, 2006. – 96 с.

 11. Данілов О.Д. та ін. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 181 с.

 12. Домрачев В. Міжнародні банківські розрахунки. К., 2005 – 90с.

 13. Загородній А. Г. Зовнішньоекономічна діяльність. – К., 2007. – 150с.

 14. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". - Спосіб доступу: www.rada.gov.uaр.

 15. Золотов А. В. Международные валютно-кредитные отношения. –
  К.: МАУП, 2001. – 112 с.

 16. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. - К., 2004 - 204 с.

 17. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси: навчальний посібник – К., 2007. – 600с.

 18. Козак Ю. Г. Міжнародні організації: навчальний посібник – К., 2007. – 440 с.

 19. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ.-М.: Прогрес, 2000. - 736 с.

 20. Красавина Л. М. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М., 2006. – 576 с.

 21. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України. Навчальний посібник. – К., 2007. – 456 с.

 22. Левшин Ф.М. Мировой ринок: конъюктура цены и маркетинг. –М.: Международние отношения,1993.- 264с.

 23. Макуха С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації. – Харків: Легас, 2003. – 352 с.

 24. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. А. С. Філіпенка. – К.: Либідь, 2003. – 340 с.

 25. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчальний посібник / О.І. Береславська та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 350 с.

 26. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака. – 2- ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2003. – 294 с.

 27. Міжнародні фінанси: підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпченко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 28. Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. - 560 с.

 29. Михайлів З.В.  Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 362 с.

 30. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: навчальний посібник. – К., 2005. – 240с.

 31. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. Посібник. – Львів, 2004. – 244 с.

 32. Мовсесян А. и др. Международные валютно-кредитные отношения. – М: Инфра-М, 2006. – 311с.

 33. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: уч. пос. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 320 с.

 34. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 35. Одягайло Б.І. Міжнародна економіка. - К.: Знамя, 2005. - 383 с.

 36. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

 37. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 718 с.

 38. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник / Савельєв Є. В. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 504 с.

 39. Сіваченко І. Ю. Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 488 с.

 40. Софіщенко І.Я. Міжнародні фінанси. – К.: Либідь, 2005. – 200 с.

 41. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К., 2004. – 345с.

 42. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть
  / За ред. А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 43. Федорова В. А. Інвестування. Міжнародний аспект. Навчальний посібник. – К., 2007. – 180 с.

 44. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: навч.пос. – К.: КНЕУ, 2008. - 145с.

Схожі:

Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма вступного фахового випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма вступного фахового випробування iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного фахового випробування iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного фахового випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи