Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр icon

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Скачати 115.05 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Дата13.11.2012
Розмір115.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність

8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр

ПОЛТАВА 2012

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка магістрів з „Менеджменту організацій і адміністрування” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Менеджмент”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професій­ної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при під­борі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з на­пряму „Менеджмент” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагнос­тики. Освіту за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „Бакалавр з менеджменту” та успішно здали вступний іспит.


 1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін

ПП 7 Маркетинг

ПП 10.1 Основи менеджменту

ПП 10.2 Операційний менеджмент

ПП 10.3 Управління персоналом


Тестові завдання, що формуються з вищенаведених дисциплін, містять базові теоретичні та практичні питання курсів, відповідно програмним питанням з дисциплін.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних прин­ципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв'язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в екзамен.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


 1. ^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування складають не менше ніж 124 бали. Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200.

Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

100

0

135

14

170

28

102,5

1

137,5

15

172,5

29

105

2

140

16

175

30

107,5

3

142,5

17

177,5

31

110

4

145

18

180

32

112,5

5

147,5

19

182,5

33

115

6

150

20

185

34

117,5

7

152,5

21

187,5

35

120

8

155

22

190

36

122,5

9

157,5

23

192,5

37

125

10

160

24

195

38

127,5

11

162,5

25

197,5

39

130

12

165

26

200

40

132,5

13

167,5

27Оцінка "відмінно" (40 балів): виставляється студентам, які мають глибокі систематизовані знання програмного матеріалу, вивчили основну та знайомі з додатковою літературою, логічно, обґрунтовано відповідають на запитання, роблять вірні висновки.


^ 6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ


ПП 7 Маркетинг:

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон'юнктури ринку.

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання пове­дінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають па структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підпри­ємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посе­редників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний про­даж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефектив­ність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конку­рентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджетний маркетинг. Організація та контроль маркетингу підприємства.


ПП 10.1 Основи менеджменту:

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управ­ління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та ці­лі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулю­вання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, еконо­мічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.


ПП 10.2 Операційний менеджмент:

Типи операцій, операційний цикл, галузеві особ­ливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. Агрегативне плану­вання. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класи­фікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по опера­ціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інстру­менти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менед­жмент проекту.


ПП 10.3 Управління персоналом:

Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об'єкт менеджменту персоналу.

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профо­рієнтація. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оціню­вання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афанасьев МЛІ. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы. - М.: АО «Фин-статформ», 2005. -112с.

 2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. СПб.: Изд. «ПИТЕР», 1999. – 816 с.

 3. Васильев Ю.П. Управление развитием производства: опыт США. – М.: Экономика, 1989. – 239 с.

 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник - К.: КНЕУ, 1998.-268с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник для вузів - К.: Лібра, 2008, 384 с.

 6. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів - К.: Вища шк. Головне вид-во, 2004. - 325 с.

 7. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

 8. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 9. В. Дж. Стивенсон. Управление производством. М.: «Бином», 1998. – 927 с.

 10. Дихтль Е„ Хершген X. Практичєский маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М.: Вьісш. шк., 1995. - 255с.

 11. Корольков И.И., Голик С.С., Прахар Ю. Маркетинг: Учеб. пособие. - К.: КТЗИ, 1990.-149с.

 12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1994.- 640с.

 13. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие . - М.: АО «Финстатинформ», 2004. - 187 с.

 14. Крыжановский Р.А., Продиус И. Основы маркетинга. - К,: УМК ВО, 1992.-211с.

 15. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.

 16. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедуори. - М.: Дело, 2002. - 702 с.

 17. Моррис Р Маркетинг: ситуации и примеры : Пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 207 с.

 18. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., Головне вид-во, 2004. - 256 с.

 19. Петюх В.М. Управління персоналом К., 2005 – 210с.

 20. Робинс С., Коултер М. Менеджмент. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «ВИЛЬЯМС», - 880 с.

 21. Робінс, Стефан П., Де Ченцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

 22. Дж. Бигель Управление производством. Количественный подход. М.: Мир, 1973 – 304 с.

 23. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Львів: ІВЦ „Інтелект”, 1999. – 180 с.

 24. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С.Д. Ильенковой, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583 с.

 25. Ригс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль. Сокр. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1972. – 340 с.

 26. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник. М.: Дашков и Ко, 2002, - 472 с.

 27. Чейз Ричард Эквилайн Николас, Якобс, Роберт. Производственный и операционный менеджмент. М.: «Вильямс», 2001. – 704 с.

 28. Кибанов А.Я. и др. Управление персоналом Регламентация труда М., 2007 – 575с.

 29. Кибанов А.Я. Организация управления персоналом. К., 2008 – 386с.

 30. Мурашко Н.И. Управление персоналом К., 2007 – 372с.

 31. Управление персоналом организации под общ. ред. Кибанова А.Я. К., 2007 – 426с.

 32. Щекин Г.В. Основи кадрового менеджмента Книга 1,2. К., 2003 – 286с., 314с.висновки з практичних ситуацій, вміють використовувати отримані знання.

Оцінка "добре" (32-39 бала): виставляється студентам, які мають повні знання програмного матеріалу, послідовно та вірно відповідають на запитання, роблять вірні висновки, вміють практично використовувати (24-31 балів): виставляється студентам, які мають достатні знання програмного матеріалу, знайомі з основною літературою, але допускають помилки, не дають чітких визначень огічної послідовності. Не завжди вміють використовувати набуті знання на практиці.

Оцінка "незадовільно" (до 23 балів): виставляється студентам, які мають вади в знаннях програмного матеріалу, допускають принципові помилки, не можуть визначити основні категорії дисциплін. Не вміють розв'язувати практичні задачі курсу.


6. Оцінка знань студентів за 12 бальною шкалою

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 5 бальної шкали. Вагомість одного тестового завдання 0,125 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 5.

Таблиця критеріїв оцінювання знань

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Спеціальність: 03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент організацій і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи