Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon

Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Скачати 102.64 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Дата03.08.2012
Розмір102.64 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з французької мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Шаповалова Л.В., ст. викладач Таран З.М.
Рецензенти:

Криницька Н.І., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології
Протокол № 13 від 16 лютого 2012 року.
Пояснювальна записка


Пропонована програма вступного випробовування з французької мови створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи). Програма повністю відповідає програмі середньої школи, і програмі зовнішнього тестування з французької мови, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за всіма аспектами вивчення іноземної мови.

Об’єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації.

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Франції, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Контроль лексичної та граматичної компетенції передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і утворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1200 слів.


^ Зміст програми

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має засвідчити такі знання з французької мови:

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків французької мови.

Система голосних французької мови, їх характеристика. Особливості артикуляції голосних французької мови у порівняннi з українською мовою. Дифтонги та диграфи. Буквосполучення. Правила читання.

Система приголосних. Подвоєння приголосних. Специфічні особливості вимови французьких приголосних.

Наголос. Поділ речень на ритмічні групи. Зчеплення та зв’язування. Елізія. Інтонація простих, складних, розповідних, стверджувальних, заперечних, питальних та спонукальних речень.
^

Лексичний матеріал


2000 лексичних одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів.

Лексичний матеріал містить слова, утворені шляхом конверсії, а також слова, що відрізняються від українських і російських відповідників, але подібні за значенням (інтернаціоналізми), у тому числі, слова подібні за звучанням до слів української чи російської мов, але різняться значенням.

^

Граматичний матеріал для усного мовлення

Синтаксис


Уживання простого (поширеного і непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком.

Питальні речення. Загальне запитання. Короткі відповіді на загальні питання. Спеціальні запитання. Запитання до підмета та його означення.

Альтернативні запитання. Питально-заперечні речення.

Морфологія

Іменник (Nom, substantif). Рід іменника. Утворення множини іменника. Означений та неозначений артиклі (Articles), основні правила їх вживання.

Прикметник (Adjectif). Утворення жіночого роду прикметників. Присвійні прикметники.

Кількісні та порядкові числівники (Nombres).

Займенники (Pronom). Особові, придієслівні та самостійні.

Дієслова (Verbes) І, ІІ та ІІІ груп. Заперечення. Керування дієслів. Теперішній час дійсного способу. Форми наказового способу. Дієслівні перифрази.

Часи дійсного способу: passé composé, imparfait, présent de l’indicatif, futur proche, passé immédiat, futur simple, plus-que-parfait, passé simple. Умовний спосіб: conditionnel présent, conditionnel passé. Subjonctif présent.

Пасивна форма. Займенникові дієслова з пасивним значенням. Узгодження часів дійсного способу.

Прислівник (Adverbes). Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник (Prépositions). Сполучник (conjonctions).


Структура іспиту з французької мови


Для абітурієнтів ПНПУ іспит з іноземної мови складається з виконання тестових завдань у письмовій формі.

Максимальна кількість балів за іспит з французької мови становить 200 балів. Абітурієнти, які набирають до 124 балів включно, участі в конкурсі не беруть.

Тести складено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з французької мови для середньої школи. Кожний тест побудовано так, щоб за його допомогою можна було перевіряти не лише рівень певного обсягу знань і вмінь абітурієнта, а й здібності до опанування тих видів мовленнєвої діяльності, які становлять зміст і специфіку навчання на факультетах іноземних мов. Тест складається з трьох компонентів: граматичного, лексичного та текстового. Тривалість написання тесту – 1 година.

Максимальна кількість балів за написання тесту становить 200 балів: по 8 балів за кожну правильну відповідь (80 балів за граматичний тест, 80 балів за лексичний тест і 40 балів за тест на розуміння прочитаного).

Користування словником під час підготовки і написання тесту не дозволяється.
^

Зразок лексико-граматичного тесту


Виберіть правильний варіант граматичного тесту. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.


Grammaire (Imparfait)

1. Je …le projet pendant trois semaines.

А) finissai; Б) finissais С) finirais.


2. Vous me … longtemps de votre vie.

А) parlez; Б) parlier; С) parliez.


3. Nous … à six heures hier.

А) mangons; Б) mangion; С) mangions.


4. Ils … les instructions sérieuses.

А) recevaient; Б) recevait; С) recevraient.


5. Il …son train.

А) manquai; Б) manquait; С) manquais.


6. … la lettre importante.

А) J’écrivais; Б) J’écrivai; С) J’écrivait.


7. Les garçons … très vite.

А) couraient; Б) courait; С) courai.


8. Les filles … me voir.

А) venez; Б) venaient; С) venait.


9. Jean … beaucoup hier.

А) dormai; Б) dormait; С) dormais.


10. Nous … une lampe pour ma chambre.

А) achetons; Б) achetions; С) achetrons.

Vocabulaіrе

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.


1. Je sens qu’il est fatigué. . Je sentais qu’il….

 1. était fatigué; B) est fatigué C) avait fatigué

2. Dans notre groupe il y a une (étudiant chinois).

А) étudiant chinoise; B) étudiante chinoise; С) étudiante chinois.

3. Sa mère est (employé) de banque et sa sœur travaille comme (infirmier).

А) employée, infirmière; В) employé, infirmière; С) employée, infirmier.

4. L’___ vend des pâtes, la ___, des gâteaux.

А) épiciere, pâtissiere; В) épicière, pâtissière; С) épicier, pâtissier.

5. Marguerite de Dampierre, née en 1350, fut (neveu) et (héritier) de la duchesse Jeanne de Brabant.

А) nièce, héritiere; В) neveue, héritière; С) nièce, héritière.

6. Elle recherche un poste de ___.

А) rédacteur; В) rédactrice; С) redacteuse.

7. Il est de mauvais humeur, il s’est engueulé avec la ___ de la boutique.

А) vendeur; В) vendeure; С) vendeuse.

8. Paul est ..... énergique que son ami.

А) le moins; В) a moins; С) moins.

9. C’est la règle ..... facile.

А) le plus; В) la plus; С) plus.

10. Au mois d’août il fait ..... chaud qu’en juillet.

А) le moins; В) la moins; С) moins.

Lecture et compréhensiom

Прочитайте текст і питання, що йдуть після нього. Виберіть правильний варіант відповіді. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.


Des gouts et des couleurs il ne faut pas disputer


Etant grand amateur de beaux-arts, Pierre consacrait tout son temps libre à l’art et en particulier à la peinture, la sculpture et l’architecture. Il a déjà visité le Louvre, l’un des plus riches musées du monde. Il a admire les tableaux célèbres au Musée de l’Impressionnisme et les figures de cire au Musée Grévin.

Il y a quelques jours, pour occuper son après-midi, Pierre s’est rendu au Centre Georges Pompidou. Ce centre a été inauguré le 1 février 1977. Ayant pris connaisance des collections du Musée d’Art Moderne, il a jeté un coup d’oeil rapide sur les autres sections du Centre. Pierre était un peu pressé, car ce soir-là il devait aller avec Patrick au cinema.

Ayant dînè à côté du Centre, Pierre est sorti dans la rue et a vu Patrick se diriger vers lui. Les deux jeunes gens sont allés voir un bon film.

Dans Paris il y a environ 110 salles de cinéma ouvrant leurs portes à 13 heures 30. Certaines un peu plus tôt: à 10 heures ou à 11 heures. Ces cinémas ne ferment que vers minuit. Les meilleurs d’entre eux se trouvent aux Champs-Elysées, sur les Grands Boulevards, sur les places de Clichy et de l’Odéon.

1. Etant grand amateur de ……., Pierre consacrait tout son temps libre à l’art et en particulier à la peinture, la sculpture et l’architecture.

 1. beaux-arts;

 2. histoire;

 3. science.

2. Il a déjà visité ………

 1. le magasin;

 2. le Louvre;

 3. la bibliothèque.

3. Centre Georges Pompidou a été inauguré…….

 1. le 1 février 1977;

 2. le 3 mai 1988;

 3. le 15 janvier 1999.

4. Pierre était un peu pressé, car ce soir-là il devait aller avec Patrick……

 1. au théâtre;

 2. au bibliothèque;

 3. au cinema.

5. Dans Paris il y a environ …. salles de cinéma ouvrant leurs portes à 13 heures 30.

 1. 150;

 2. 240;

 3. 110.


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок

Вступник повинен знати:

 • лексику загального вжитку в рамках шкільної програми;

 • граматичні конструкції та особливості їх вживання і перекладу, особливості вживання різних частин мови, синтаксичні характеристики, структуру речення, особливості словотвору в рамках Програми;

 • тематичний краєзнавчий матеріал;

 • соціальні та культурні аспекти використання іноземної мови (особливості привітань, звернень, народної мудрості, ідіоматичних виразів).

Вступник повинен уміти:

 • розуміти тексти різного рівня змістової і мовної складності, розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них;

 • розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт;

 • ефективно й гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального спілкування згідно Програми;

 • висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння засобами зв’язності й цілісності та прийомами структурної побудови тексту;

 • вести цілеспрямовану бесіду в межах тематики програми;

 • правильно оформляти письмові висловлювання різного типу (лист, опис, повідомлення, твір, реферат, доповідь, пояснення, доручення тощо);

 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами;

 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

Програму укладено на основі

1. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К. : Радуга, 1994.

2. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. – К. : Перун, 2001.

3. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2012 року з англійської мови розроблена з урахуванням діючої програми з англійської мови (Додаток №3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 № 791 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання”).

Рекомендована література

1. Гандзяк В. С., Шелакіна Г. В. Français, 6 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Шелакіна Г. В., Гандзяк В. С. – К. : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005,— 160 с.

2. Єрьомін С. Л. Французька мова : Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Єрьомін С. Л. – К. : Перун, 2002. – 201 с.

3. Єрьомін С. Л. Французька мова : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Єрьомін С. Л. – К. : Перун, 2002. – 420 с.

4. Клименко Ю. М. Мій французький друг : Франц. мова: Підруч. для 7 кл. (друга іноземна мова) / Клименко Ю. М. – К. : Генеза, 2007. – 208 с.

5. Мар’єнко О. О. Français: 8(4) : підручник для загальноосвіт. навч. зак. / О. О. Мар’єнко. – К. : Ірпинь: ВТВ “Перун”, 2008. – 256 с.

6. Нодельман М. І. Французька мова : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Нодельман М. І. – К. : Перун, 2006. – 258 с.

7. Нодельман М. І. Французька мова : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Нодельман М. І. – К. : Перун, 2006. – 276 с.

8. Опацький С. Є. Французька мова : Підруч. для 10-11 кл. (профільні класи) загальноосвіт. навч. закл. (Французька як друга іноземна мова) / Опацький С. Є. – К. : Перун, 2004. – 248 с.

9. Сваткова Т. Д. Країнознавство. Франція : Підруч. для 10-11 кл. шкіл за поглибленим вивч. французької мови / Сваткова Т. Д. – К. : Бліц, 2002. – 480 с.

10. Сваткова Т. Д., Вєдіна І. В. Франція. Посібник з країнознавства / Сваткова Т. Д., Вєдіна І. В. – К. : Видавництво Вадима Карпенка, 2009 р. – 280 с.

11. Тимченко О. Т. Французька мова : Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Тимченко О. Т. – К. : Вежа, 2004. – 272 с.

12. Тимченко О. Т. Французька мова : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Тимченко О. Т. – К. : Вежа, 2002. – 356 с.

13. Фесенко В. І. Французька література : Підруч. для 10-11 кл. шкіл з поглибленим вивч. французької мови / Фесенко В. І. – К. : 2006. – 325 с.

14. Шелакіна Г. В., Гандзяк В. С. Français, 5 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Шелакіна Г. В., Гандзяк В. С. – К. : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 184 с.


Голова предметної комісії

канд. філол. наук, доцент кафедри

англійської та німецької філології Копач О.О.

Схожі:

Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи