Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Скачати 159.28 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Дата03.08.2012
Розмір159.28 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з англійської мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач О.О.
Рецензенти:

Криницька Н.І., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Затверджено на засіданні кафедри англійської та німецької філології
Протокол № 15 від 16 лютого 2012 року.
Пояснювальна записка


Інтеграція України у Європейський простір вищої освіти висуває необхідність встановлення національних параметрів викладання/вивчення іноземної мови, зазначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо практичних потреб майбутніх фахівців.

Пропонована програма вступного випробовування з англійської мови створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Програма для вступників повністю відповідає програмі зовнішнього тестування з англійської мови, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за всіма аспектами вивчення іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

Мета програми – на основі програмних документів представити систему знань про мовні засоби і норми їх вживання у мовленні з метою формування комунікативної компетентності учнів. Зміст розділів програми відповідає основним знанням про мовні засоби і функціонування мови у соціокультурному просторі. У рубриках “Фонетика”, “Лексичний матеріал”, “Граматичний матеріал. Синтаксис. Морфологія” визначені норми орфоепії, орфографії, система знань про частини мови, морфологічні категорії, основні синтаксичні одиниці, якими необхідно володіти вступникам.


^ Зміст програми

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має засвідчити такі знання з англійської мови:

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови.

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.
^

Лексичний матеріал


2000 лексичних одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

 • суфіксів іменників: -ence, -ance, -ness, -ment, -ity, -hood, -doom, -tion, -ssion, -ist, -or (-er, ar), -ship;

 • суфіксів прикметників: -ing, -ful, -able, -ive, -y, -ish, -al, -ous;

 • суфіксів кількісних числівників: -teen, -ty;

 • суфіксів порядкових числівників: -th, -en, -fy, -ize;

 • суфікса прислівників: -ly;

 • префіксів прикметників: -un, -in;

 • префіксів дієслів: -un, -dis, -re.

Лексичний матеріал містить слова, утворені шляхом конверсії (help – to help, water – to water), а також слова, що відрізняються від українських і російських відповідників, але подібні за значенням (інтернаціоналізми), у тому числі, слова подібні за звучанням до слів української чи російської мов, але різняться значенням (magazine).
^

Граматичний матеріал для усного мовлення

Синтаксис


Уживання простого (поширеного і непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком.

Складений присудок може містити модальне дієслово (can, may, must, ought, should, could) або дієслово, що означає початок, продовження чи закінчення дії, + інфінітив або герундій.

Додаток. Місце безприйменникового (прямого та непрямого) додатка в реченні.

Питальні речення. Загальне запитання. Короткі відповіді на загальні питання.

Спеціальні запитання. Запитання до підмета та його означення.

Альтернативні запитання.

Розділові запитання.

Питально-заперечні речення.

Уживання складносурядного речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучників and, or, but, either… or, neither… nor, yet, still, for тощо.

Уживання складнопідрядних речень. Відношення між підрядними реченнями та головним виражається сполучниками підрядності (if, while, since, that, till (until), because, as, so that, when, such that, as soon as, after, before) сполучними словами, тобто сполучними або відносними займенниками чи прислівниками (who, what, which, that, where, how, whose), безсполучниковим способом.

Морфологія

Уживання іменників у однині та множині, присвійному відмінку.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного та нульового артиклів.

Уживання кількісних числівників, утворених за допомогою суфіксів -teen, -ty, у тому числі a hundred, a thousand, a million.

Уживання порядкових числівників, що утворюються за допомогою суфікса -th: the first, the second, the third.

Уживання основних форм дієслова (правильних і неправильних).

Уживання ^ Present Indefinite / Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно; дії, притаманної (характерної) особі чи предмету, вираженому підметом; а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною.

Прислівники невизначеного часу та їх місце в реченні.

Have (has), have (has) got. Утворення питальних та заперечних форм.

Уживання ^ Past Indefinite / Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому, а також у розповіді з метою констатування якогось факту та викладання послідовних подій.

^ The Future Indefinite / Simple – для вираження майбутніх дій, а також для відображення природного перебігу подій та дії, що відбувається за певних обставин та умов.

Зворот there is / there are у теперішньому, минулому та майбутньому часах групи Indefinite.

^ The Present Continuous – для вираження дії в її розвитку; дії, яка відбувається або під час розмови, або в такий період, що розглядається як безпосередній момент дії, а також заздалегідь запланованої дії, яка відбудеться у майбутньому, часто у найближчому майбутньому.

Зворот to be going to для вираження наміру в майбутньому, а також упевненості мовця в тому, що дія обов’язково відбудеться у найближчому майбутньому.

^ The Past Continuous – для вираження дії, яка відбулася у певний момент у минулому (цей момент може бути виражений або обставиною часу, або якоюсь іншою дією, що передається дієсловом у Past Indefinite), а також для опису оточення у певний момент у минулому, з якого починається розповідь, розвиток дії чи для опису оточення, на фоні якого відбуваються події.

Іменні безособові речення (^ It is difficult to find).

Дієслівні безособові речення (It snowed a lot last winter).

The Future Continuous – для вираження дії, яка відбуватиметься у певний період у майбутньому, виражений або обставиною часу, або іншою обставиною часу, або іншою дією, яка передається дієсловом у Present Indefinite.

^ The Present Perfect – для вираження дії, яка відбувалася до моменту розмови, причому результат цієї дії відчувається зараз і пов’язаний із наступними подіями (today, this weеk, this month…). Час, коли відбувалася дія, може бути не зазначений.
^

The Present Perfect Continuous – для вираження дії, яка почалася в певний момент розмови і триває досі, а іноді – й у цей момент.

The Past Perfect – для вираження дії, яка вже відбулася до визначеного моменту в минулому, та співвідноситься з цим моментом у минулому, а не з моментом мовлення. Момент у минулому може бути виражений точним зазначенням часу з прийменником by (до) або іншою дією, подією чи ситуацією в минулому.


^ The Past Perfect Continuous – для вираження дії, яка почалася раніше певного моменту в минулому і тривала протягом певного періоду аж до цього

моменту, а іноді також продовжується в цей час або після цього моменту.

^ The Future Perfect – для вираження дії, що здійсниться і буде закінчена раніше визначеного моменту в майбутньому, який може виражатися точним визначенням часу, іншою дією або подією в майбутньому.

^ The Future Perfect Continuous – для вираження дії, яка відбуватиметься у майбутньому і триватиме протягом майбутнього періоду.

Вживання узгодження часів (Sequence of Tenses) для вираження дії в одній часовій площині, тобто коли дія стосується осіб, які живуть, і подій, що відбуваються в одному і тому самому місці, в одну й ту саму історичну епоху; а також для вираження дії у складних реченнях із підрядним додатковим реченням.

Уживання ^ The Future- in-the Past – для вираження дії в майбутньому, про яку говорилося в минулому.

Питання у непрямій мові.

Прохання та наказ у непрямій мові.

Уживання ^ The Passive Voice – для вираження дії, коли діюча особа невідома або з будь-яких причин її не згадують (Smoking is not avowed here); коли предмет дії цікавить більше, ніж діюча особа (This boy was run over by a motorcar).

Уживання модальних дієслів, після яких стоїть інфінітив без частки to (can, must, may), а також їх еквівалентів (to be able to, to be allowed, to be permitted) для вираження можливості, здатності або необхідності виконання якоїсь дії.

Уживання дієслова ought для вираження моральної необхідності виконання дії. Коли воно вживається у минулому часі з Perfect Infinitive, то показує, що дія ця відбулася (I ought to have helped my mother).

Уживання дієслова shall у всіх особах для вираження наказу, обіцянки, погрози: You shall go there at once! Ви підете туди негайно! – наказ, He shall be punished. Він буде покараний – погроза. Уживання дієслова will для вираження бажання або наміру щось зробити: I will burn this letter. Я спалю цей лист – моє бажання; We will go on foot. Ми підемо пішки – наш намір.

Уживання should – для вираження необхідності виконати якусь дію, що за своїм значенням наближається до дієслова ought (You should speak more distinctly), а також з перфектним інфінітивом для вираження дії, яка не відбулася, хоча була бажана. (You are ill. You should have stayed at home). Уживання дієслова would для вираження бажання, наміру або іноді ввічливого звертання (Wе asked her several times but she would keep silence. Ми запитували її кілька разів, але вона мовчала – не хотіла говорити; Would you mind telling me the time? Чи не скажете ви мені, котра година?).

Уживання наказового способу (The imperative mood) – для вираження наказів та прохань (Go to the blackboard!), а також уживання аналітичної форми let+ i-a форма дієслова для 1-ї та 3-ї особи в наказовому способі (Let us go to the theatre!).

Уживання умовного способу (The Subjunctive mood) для вираження бажання, припущення, пропозиції, сумніву або нереальності.

Уживання умовного способу в підметових підрядних реченнях після конструкції it is necessary, it is required, it is demanded (It is necessary that he should read it).

Уживання умовного способу в підрядних додаткових реченнях після дієслів order, command, suggest, insist (He ordered that George should run to the nearest village.)

Уживання умовного способу в підрядних додаткових реченнях після дієслова wish:

а) для вираження бажання вживається аналітична форма would + infinitive (I wish she would come soon);

б) для вираження нереальної дії вживається суміщення часів (Shifting of tenses): (I wish I were young again. I wish you had gone there with me).

Уживання в підрядних обставинних реченнях мети після сполучника so (that) аналітичної форми may (might) + infinitive; після сполучника lest (який

означає щоб не) – аналітичної форми should + infinitive:

Go there so that you may catch the 5 o’clock train. Write down all these words lest you should forget them. We spoke quietly so that he might work in peace.

Уживання суміщення часів у підрядних умовних реченнях, якщо умова нереальна чи нездійсненна:

^ It I had spoken to her yesterday I should have learned everything. If I were you I would study better. We should have left last week if I had finished my work.

Уживання інфінітива з часткою to і без неї.

Уживання герундія як прямого додатка після дієслів avoid, begin, stop, delay, postpone, put off, go on, keep on, finish, give up, excuse, mind.

Уживання дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) у складному додатку після дієслів see, hear, feel, watch, notice.

Дієприкметник минулого часу (Past Participle) вживається у складному додатку, переважно у конструкції з дієсловом have + прямий додаток дієприкметник минулого часу (I shall have my photo taken).

Уживання дієслова to make у конструкції “складний додаток”.

Присвійні займенники.

Неозначені займенники some, any та їх похідні.

Ступені порівняння прикметників.

Подвійні ступені порівняння (far, old, near, late).

Уживання простих і похідних прислівників.

Уживання прислівників, утворених за допомогою слів more у вищому ступені та most у найвищому (slowly – more slowly – most slowly).

Уживання односкладових прислівників, утворених у вищому ступені за допомогою суфікса -er, у найвищому – суфікса -est (fast – faster – the fastest).

Місце прислівників способу дії та ступеня.

Прислівники much, little, many, few.

Уживання прислівників, що збігаються у своєму значенні з відповідними прикметниками і утворюють ступені порівняння від різних основ: (badly – worse – worst; little – less - least).

Уживання прийменників місця (on, in, at, under, in front, of, hear, across, between, among), напряму (to, into, towards, from, out of ) та прийменників часу (on, in, at, before, after, until, till, during, between).

Вираження відмінкових відношень за допомогою прийменників.

Граматичний матеріал для читання

Синтаксис

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, а також об’єктивно-інформативні, об’єктивно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні речення, що містять ^ Indefinite, Continuous, Perfect Tenses, форми на –ing (герундій, дієприкметник), ступені порівняння прикметників та ступені порівняння прислівників.

Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок

Вступник повинен знати:

 • лексику загального вжитку в рамках шкільної програми;

 • граматичні конструкції та особливості їх вживання і перекладу, особливості вживання різних частин мови, синтаксичні характеристики, структуру речення, особливості словотвору в рамках Програми;

 • тематичний краєзнавчий матеріал;

 • соціальні та культурні аспекти використання іноземної мови (особливості привітань, звернень, народної мудрості, ідіоматичних виразів).

Вступник повинен уміти:

 • розуміти тексти різного рівня змістової і мовної складності, розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них;

 • розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт;

 • ефективно й гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального спілкування згідно програми;

 • висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння засобами зв’язності й цілісності та прийомами структурної побудови тексту;

 • вести цілеспрямовану бесіду в межах тематики програми;

 • правильно оформляти письмові висловлювання різного типу (лист, опис, повідомлення, твір, реферат, доповідь, пояснення, доручення тощо).

Структура іспиту з англійської мови

Для абітурієнтів ПНПУ іспит з англійської мови складається з виконання тестових завдань у письмовій формі.

Максимальна кількість балів за іспит з англійської мови становить 200 балів. Абітурієнти, які набирають до 124 балів включно, участі в конкурсі не беруть.

Тести складено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з англійської мови для середньої школи. Кожний тест побудовано таким чином, щоб за його допомогою можна було перевіряти не лише рівень певного обсягу знань і вмінь вступника, а й здібності до опанування тих видів мовленнєвої діяльності, які становлять зміст і специфіку навчання на факультетах іноземних мов. Тест складається з трьох компонентів: граматичного, лексичного та текстового. Тривалість написання тесту – 1 година. Максимальна кількість балів за написання тесту становить 200 балів: по 8 балів за кожну правильну відповідь (80 балів за граматичний тест, 80 балів за лексичний тест і 40 балів за тест на розуміння прочитаного).

Користування словником під час підготовки і написання тесту не дозволяється.
^

Зразок лексико-граматичного тесту


Grammar

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.


1. My family … in this country for over twenty years.

A. is living B. lives C. has been living D. has been leaving


2. I’m going on holiday tomorrow. This time next Tuesday afternoon I … down a mountain!

A. ‘ll ski B. ‘ll be skiing C. ‘ll be skying D. am going to ski


3. Can I have … milk, please?

A. many B. a few C. a little D. a lot of


4. I would have called you if I … you were at home.

A. had known B. have known C. knew D. would know


5. Gary explained that he … a contact lens so he couldn’t see a thing.

A. lost B. would lose C. have lost D. had lost


6. I don’t mind driving but I’m really scared … flying.

A. by B. of C. to D. from


7. Watching TV soaps … become very addictive.

A. must B. have to C. should D. can


8. I haven’t seen that much of them … .

A. late B. later C. latest D. lately


9. The Asthma Helpline will be able to give you … .

A. an advice B. advice C. advise D. advices


10. It’s in a great location, only … walk from the centre.

A. five minutes’ B. five minute’s C. five minutes D. five minute


Vocabulary

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.


 1. We say “I am fed up” when we ….. .

A. are angry; B. have eaten too much; C. have had enough; D. have said too much


 1. As always his latest play has been a huge success and all the tickets are …. until August.

A. taken out; B. put out; C. sold out; D. bought out


 1. He’s got a new job. It’s more interesting and he …. more money.

A. spends; B. costs; C. gives; D. makes


 1. If you don't leave now, you'll …. the bus.

A. miss; B. catch; C. save; D. go

 1. He lets his wife do everything for him. He's very …. .

A. careful; B. quiet; C. lazy; D. bored


 1. Mark …. all his money betting on the horses. He died penniless.

A. earned; B. wasted; C. saved; D. won


 1. ‘I told her I thought she was boring.’ ‘That wasn’t very kind …. you.’

A. for; B. from; C. of; D. to


 1. Every tooth in my upper …. seemed to be aching.

A. chin; B. cheek; C. jaw; D. forehead


 1. I enjoyed the dessert so much that I had a second …. .

A. helping; B. load; C. pile; D. sharing


 1. When I told him my opinion, he …. his head in disagreement.

A. hooked; B. knocked; C. rocked; D. shook


^ Reading comprehension

Прочитайте текст і питання, що йдуть після нього. Виберіть правильний варіант відповіді. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

^

The TitanicIn an effort to produce the largest, fastest, and the most luxurious ship afloat, the British built the “Titanic”. It was so superior to anything else on the seas that it was dubbed “unsinkable”. So sure of this were the owners that they provided lifeboats for only 950 of its 3500 passengers.

Many passengers were aboard the night it rammed an iceberg, only two days at sea and more than half way between Britain and the New York destination. Because the luxury liner was traveling so fast, it was impossible to avoid the ghostly appearing iceberg. An unextinguished fire also contributed to the ship’s submersion. Panic increased the number of casualties as people jumped into the icy water or fought to be among the few to board the lifeboats. Four hours after the catastrophe, another ship, the “Carpathia”, rescued the survivors – less than a third of those originally aboard.

The infamous “Titanic” enjoyed only two days of sailing glory on its maiden voyage in 1912 before plunging into 12000 feet water near the coast of Newfoundland, where it lies today.


1. Which of the following is not true?

a) Only a third if those aboard perished.

b) The “Carpathia” rescued the survivors.

c) The “Titanic” sank near Newfoundland.

d) The “Titanic” was the fastest ship afloat in 1912.


2. Which of the following did not contribute to the large death toll?

a) panic;

b) fire;

c) speed;

d) “Carpathia”


3. How many days was the “Titanic” at sea before sinking?

a) 2;

b) 4;

c) 6;

d) 12.


4. The word “unextinguished” means most nearly the same as

a) uninvited;

b) unobtainable;

c) undiscovered;

d) unquenched.


5. What is the second name of the “Titanic”?

a) impossible

b) unsinkable

c) unthinkable

d) unreliable


Програму укладено на основі

1. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К. : Радуга, 1994.

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.


3. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. – К. : Перун, 2001.

4. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2012 року з англійської мови розроблена з урахуванням діючої програми з англійської мови (Додаток №3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 № 791 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання”).

Рекомендована література

1. Верба Г., Верба Л. Довідник з граматики англійської мови / Г. Верба, Л. Верба. – К. : Освіта, 1995.

2. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. 4-е изд. испр. и доп. / Т. Гужва. – К. : Тандем, 1999.

3. Гужва Т. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике / Т. Гужва. – К. : Освіта, 2000.

4. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Англійська мова. 10 клас / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

5. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Across Cultures : Great Britain – Ukraine. 10-11 класи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

6. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Across Cultures : The USA – Ukraine. 10-11 класи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

7. Карп’юк О. Д. Англійська мова. 10 клас / О. Д. Карп’юк. – Тернопіль : Астон, 2010.

8. Качалова К., Израилевич Е. Практическая грамматика английского языка / К. Качалова, Е. Израилевич. – М. : Юнвестлист, 2000.

9. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова. 11 клас / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова. – К. : Освіта, 2004.


Голова предметної комісії

канд. філол. наук, доцент

кафедри англійської та німецької філології Копач О.О.

Схожі:

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи