Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 icon

Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012
Скачати 220.5 Kb.
НазваПсихологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012
Дата03.08.2012
Розмір220.5 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка


______________проф. Степаненко М.І.


23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА


вступного випробування з фахових дисциплін

спеціальності «Психологія»

для вступників з базовою освітою «бакалавр»,

що здобувають

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»


Полтава – 2012


^

УДК 159.9.07 (072) (073)

ББК 74.580.28 р30 +88. 492 р 30


Затверджено на засіданні кафедри психології психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка. Протокол № 12 від 21.02.2012 року.


Укладачі:


 Моргун В.Ф. – зав. кафедри психології психолого- педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка, кандидат психологічних наук, професор;


Дзюба Т.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології психолого- педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка.

Рецензенти:

^

Пасічніченко А.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти психолого- педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка.


Тодорова І.С. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ УКООПСпілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Програма вступного випробування з фахових дисциплін спеціальності «Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» / укладачі: В.Ф.Моргун, Т.М.Дзюба.– Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 14 с.

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка………………………………………………...

4


 1. Зміст навчального матеріалу, що виноситься на вступне випробування.………………………………………………………….


4


 1. Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики…………...


8


 1. Критерії оцінювання відповідей …………………….……………….

9


 1. Перелік засобів, що можуть використовуватися під час вступного випробування…………………………………………………………..


11


 1. Список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів…………..

12^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія, та згідно з Програмою державного екзамену «психологія з методиками діагностування». Напрям підготовки 6.030102 Психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (укладачі – Н.О.Гончарова, Т.І.Губіна, Ю.І.Калюжна, О.Г.Мирошник, І.Г.Тітов, А.С.Харченко, Н.О.Чайкіна, К.Ф.Чуб, Н.О.Юдіна / за ред. В.Ф.Моргуна, О.Г.Мирошник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – 36 с.) на вступне випробування для осіб, що бажають отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста спеціальності 7.03010201 «Психологія», виносяться такі навчальні дисципліни.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

абітурієнтів спеціальності 6.030102 «Психологія»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

кваліфікації «практичний психолог»


№ n/n

Назва навчальної дисципліни

1

Загальна психологія

2

Психофізіологія

3

Вікова психологія

4

Педагогічна психологія

5

Диференціальна психологія

6

Психодіагностика

7

Математичні методи в психології

8

Соціальна психологія

9

Психологія праці

10

Інженерна психологія

11

Юридична психологія

12

Клінічна психологія


Вказані дисципліни є складовими нормативної частини циклів природничо-наукової підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю. Організація навчання з кожної дисципліни обов’язково включала теоретичну та практичну складову. Здійснення практичної складової підготовки було забезпечено залученням студентів до розв’язання дослідницьких завдань під час лабораторних і практичних занять, а також при проведенні навчальної та виробничої практик.

Відповідно до змісту навчального плану формою контролю зазначених навчальних дисциплін був екзамен.

Програма також містить зміст навчального матеріалу, перелік питань, вимоги до знань та умінь, критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання та практичні завдання, рекомендовану джерельну базу.

Час на підготовку до відповіді: 60 хвилин.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ,

ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Загальна психологія

Охарактеризуйте предмет, завдання та галузі психологічної науки. Розкрийте методологічні принципи та методи психологічного дослідження.

Проаналізуйте розвиток психіки у філогенезі. простежте зв’язки психіки й еволюції нервової системи. Охарактеризуй те сутність відмінностей психіки тварини і людини.

^ Порівняйте пізнавальні процеси: відчуття, сприймання. Розкрийте види і пороги відчуттів та їх динаміку, властивості сприймання.

Розкрийте поняття про пам’ять, теорії, види і процеси пам’яті.

^ Порівняйте уяву та мислення. Охарактеризуйте процеси, форми мислення, види, індивідуальні особливості мислення.

Розкрийте поняття уваги, її теорії, види і властивості. Проаналізуйте структуру емоційної сфери особистості.

^ Дайте класифікацію емоцій за знаком формою переживань. охарактеризуйте вищі почуття.

Порівняйте довільну і вольову дію. Опишіть структуру вольового акту.

^ Розкрийте поняття характеру, його структури і шляхи його формування. Охарактеризуйте типи акцентуацій характеру.

Розкрийте феномен особистості. Порівняйте поняття індивід, особистість,індивідуальність. Проаналізуйте психологічну структуру особистості.

Психофізіологія

Поясніть психофізіологічні аспекти сенсорно-перцептивних та аттенційних процесів. Обґрунтуйте відмінності між основними теоретичними моделями фільтру.

^ Розкрийте психофізіологічні механізми мнемічної діяльності. Розкрийте зміст основних видів научіння та їхні психофізіологічні основи.

Охарактеризуйте психофізіологічні аспекти мислення та мовлення.

^ Проаналізуйте основні прикладні галузі психофізіології.

Вікова психологія

Охарактеризуйте предмет, завдання та методи вікової психології. Розкрийте сутність та можливості застосування лонгітюдного і близнюкового методів

Проаналізуйте проблему періодизації психічного розвитку особистості та її критерії (за Л.С. Виготським). Розкрийте основні сензитивні, кризові та літичні періоди психічного розвитку

^ Порівняйте особливості соціальної ситуації, провідної діяльності та особистісних новоутворень від немовляти до віку дошкільника.

Охарактеризуйте зміни соціальної ситуації, провідної діяльності та особистісних новоутворень у молодшому шкільному віці.

^ Проаналізуйте особливості формування особистості у підлітковому віці з урахуванням статевого дозрівання. Обґрунтуйте основні протиріччя, труднощі розвитку підлітка.

Педагогічна психологія

Розкрийте предмет, завдання та методи педагогічної психології.

^ Порівняйте основні напрямки навчання: традиційне, програмоване, проблемне.

Проаналізуйте педагогічні здібності та їх структуру.

Розкрийте типологію неправильного сімейного виховання та напрями його корекції.

^ Диференціальна психологія

Охарактеризуйте аспекти вікової динаміки індивідуального розвитку психіки людини (онтологічний, хронологічний та структурно-динамічний).

Охарактеризуйте теорії особистості і типи особистостей.

^ Охарактеризуйте теорії темпераменту і типи темпераменту.

Охарактеризуйте теорії характеру і типи характеру

Психодіагностика

Розкрийте сутність психодіагностики як теоретичної дисципліни. Схарактеризуйте її предмет, задачі та місце в системі психології. Окреслить основні сучасні проблеми та перспективи розвитку психологічної діагностики.

Дайте характеристику структурі психодіагностичного процесу. Проаналізуйте проблему встановлення психологічного контакту з піддослідним. Розкрийте професійно-етичні аспекти психодіагностичної діяльності

^ Схарактеризуйте ефективність психологічних тестів: надійність, достовірність і валідність. Визначте основні етапи стандартизації (нормування) тестової методики.

Обґрунтуйте основні теоретичні положення об’єктивного підходу в психодіагностиці. Дайте загальну характеристику тестам інтелекту, креативності, спеціальних здібностей, досягнень.

^ Розкрийте суть експериментального методу як взаємодії з досліджуваним у максимально контрольованих умовах.

Охарактеризуйте спостереження та його види. Наведіть приклади схеми протоколу спостереження.

^ Проаналізуйте особливості організації та проведення вербально-комунікативних методів (бесіди та опитування).

Обґрунтуйте основні теоретичні положення суб’єктивного підходу в психодіагностиці. Дайте загальну характеристику основним видам особистісних опитувальників, методик суб’єктивного шкалування та самооцінювання

^ Теоретично обґрунтуйте проективний підхід до діагностики особистості. проаналізуйте основні види проективних методик.

Математичні методи в психології

^ Охарактеризуйте критерії оцінки достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки.

Розкрити зміст критеріїв виявлення різниці в розподілі досліджуваної ознаки: критерій Пірсона; критерій t Cт’юдента.

^ Розкрити зміст кореляційного та регресійного аналізу.

Охарактеризувати основні вимірювальні шкали та рівні вимірювання, що використовуються у психології. Навести приклади.

^ Соціальна психологія

Розкрийте предмет і завдання соціальної психології, напрямки її прикладних досліджень. Охарактеризуйте історію становлення соціальної психології.

^ Проаналізуйте підходи до визначення психологічної структури спілкування, охарактеризуйте її складові.

Охарактеризуйте проблему психології груп, дайте їх класифікацію.

^ Розкрийте феномен групової динаміки. Опішить механізми та моделі утворення малих груп.

Психологія праці

Охарактеризуйте особливості професійного самовизначення молоді. Дайте психологічний аналіз типових помилок при виборі професії та шляхи їх корекції.

^ Охарактеризуйте поняття творчості у психології праці. Вкажіть ознаки творчої трудової діяльності особистості.

Дайте характеристику професій та спеціальностей (за класифікацією Є.О Клімова). Вкажіть можливості її використання у профорієнтаційній роботі практичного психолога.

^ Проаналізуйте проблеми професійного відбору у психології праці. Охарактеризуйте типову процедуру професійного відбору.

Інженерна психологія

^ Охарактеризуйте принцип системності в інженерній психології. Розкрийте суть машиноцентричного та антропоцентричного підходів до аналізу системи «людина – машина».

^ Проаналізуйте зміст основних етапів діяльності оператора у системі «Людина - машина»: прийому, оцінки, переробки інформації, прийняття та реалізації рішень.

Охарактеризуйте функціональні стани оператора, що впливають на ефективність його роботи.

^ Охарактеризуйте професійно важливі якості оператора у системі «людина - машина».

Юридична психологія

Охарактеризуйте систему юридичної психології та її структурні компоненти.

^ Визначте предмет і задачі психології юридичної праці.

Розкрийте причини, фактори та механізми формування правопорушень, їх взаємообумовленість.

Надайте психологічну характеристику особистості потерпілого

Клінічна психологія
^

Охарактеризуйте предмет, завдання та структуру клінічної психології.

Дайте характеристику методам дослідження клінічної психології (клінічне інтерв’ю, патопсихологічне та нейропсихологічне дослідження).

^

Розкрийте принципи розмежування психологічних феноменів та психопатологічних симптомів та діагностичні принципи-альтернативи клінічної психології.

Розкрийте параметри суб’єктивного ставлення до хвороби соматично хворої людини.^ Характеристика структури завдань у білетах. Вступне випробування проводиться за білетами, складеними відповідно до навчальних програм, за методикою, визначеною вищим навчальним закладом.

До комплекту екзамену входить 30 білетів. Кожний білет складається з трьох питань, із яких: перше та друге – теоретичні, третє – практичне.


Наприклад:  ^ Білет вступного випробування № 1 1. Охарактеризуйте предмет, завдання та галузі психологічної науки. Розкрийте методологічні принципи та методи психологічного дослідження.

 2. Проаналізуйте аспекти вікової динаміки індивідуального розвитку психіки людини (онтологічний, хронологічний та структурно-динамічний).

 3. Вкажіть цільове призначення методики «Прогресивні матриці Равена». Проаналізуйте структуру та змістовні компоненти методики, складіть програму діагностики інтелекту.

Вступне випробування відбувається в усній формі після попереднього обдумування особою, що вступає, питань екзаменаційного білета.

Теоретичні питання орієнтовані на актуалізацію здобутих знань програмового матеріалу із загальної, вікової, педагогічної психології, психофізіології, диференціальної психології, психології праці, соціальної психології, інженерної психології, юридичної психології, клінічної психології, психодіагностики, математичних методів в психології.

Питання теоретичного рівня виявляють міру:

1. сформованості науково-теоретичних та конструктивних знань особи, що вступає;

2. інтегрованості психологічних знань в межах тематичного розділу, циклу тематичних розділів навчальної дисципліни, а також міждисциплінарні зв’язки з різними психологічними дисциплінами;

3. системності професійних знань, їх відповідність досягненням сучасної психологічної науки

^ Приклад завдання:

Проаналізуйте розвиток психіки у філогенезі. Простежте зв’язки психіки й еволюції нервової системи. Охарактеризуйте сутність відмінностей психіки тварини і людини.

Практичне питання виявляє здатність особи, що вступає, застосовувати теоретичні знання законів, принципів, механізмів функціонування психіки для вирішення практичних завдань. Для державної атестації були відібрані завдання, які виявляли рівень розвитку вмінь та навичок організації психодіагностичного дослідження та психокорекційної роботи, спрямованої на:

1. особливостей пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості молодшого школяра та підлітка;

2. індивідуально-психологічних особливостей особистості дитини молодшого шкільного та підліткового віку;

3. соціально-психологічних характеристик педагогічної взаємодії вчителя та учня;

4. особливостей креативності, як здатності особистості до творчості, постановки нових, оригінальних завдань;

5. пізнавальних та професійних інтересів особистості.

Приклад завдання:

Складіть програму дослідження темпераменту учнів підліткового віку.


^ 3.ВИМОГИ ЩОДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Розуміння методологічних засад, категорій, понять, загальної психології, сформованість системного підходу до визначення особливостей виникнення, механізмів функціонування, факторів розвитку психіки в філогенезі та онтогенезі, розуміння природи психічних явищ з позицій різних наукових парадигм.

Вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, систематизувати психічні явища відповідно до їх істотних ознак.

 • Сформованість знань про предмет, завдання, принципи, нейрофізіологічні основи психіки та поведінки людини, розуміння теоретико-методологічних та методичних основ психофізіологічного дослідження.

Володіння основними дослідницькі методами психофізіології.

 • Розуміння загальних проблем психічного розвитку та його характерних вікових типологічних особливостей, закономірностей розвитку людини в процесі індивідуального життя. Сформованість знань осіб, що вступають про основні теорії научіння, принципи та закономірності взаємозв’язку процесів навчання і розвитку людини.

Володіння вміннями психологічного аналізу та прогнозування ефективності організації навчання, виховання учнів, ефективності професійно-педагогічної діяльності.

 • Розуміння відмінностей між окремими індивідами (від нервової системи, до типу особистості, темпераменту, характеру) та групами людей, видів та форм їх вияву.

Володіння засобами психодіагностики і корекції реальних механізмів, які формують відмінності.

 • Зорієнтованість осіб, що вступають, у структурі психодіагностики як теоретичної дисципліни: сформованість понять та методологічних підходів у сучасній психодіагностиці).

Володіння вміннями оцінювати психометричні параметри вимірювального інструментарію (валідність, надійність, достовірність, стандартизованість), здійснювати психодіагностичні обстеження, обробляти та інтерпретувати його результати.

 • Сформованість знань про критерії достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки, розуміння змісту критеріїв виявлення різниці в розподілі досліджуваної ознаки.

Сформованість вмінь та навичок кореляційного та регресійного аналізу.

 • Опанування понятійним апаратом соціальної психології, здатність до аналізу соціально-психологічних характеристик особистості, розуміння її структури та аспектів функціонування в системі соціально-психологічної взаємодії, визначення психологічних особливостей соціальних груп та динамічних процесів, соціальних спільностей, психології масової поведінки.

Сформованість вмінь та навичок щодо використання методів та методичних процедур у дослідженні феноменів соціально-психологічної реальності.

 • Розуміння основних характеристик праці як специфічної діяльності людини, особливостей процесу професійного самовизначення особистості.

Володіння вміннями та навичками організації професійної орієнтації в закладах освіти та і виробничому середовищі.

 • Сформованість знань про характеристики систем „людина-машина” (СЛМ) і основні функції особистості у них. Розуміння психофізіологічних основ роботи людини у СЛМ та можливостей їх урахування при проектуванні нової техніки та організації робочого середовища оператора, етичних та організаційно-професійних проблем діяльності практичного психолога.

Володіння вміннями щодо визначення психічних станів та працездатності людини у СЛМ, можливості організації оптимальної взаємодії людини з технікою та ефективного психологічного супроводу.

 • Розуміння соціально-психологічних закономірностей правотворчої і правозастосувальної діяльності.

Вміння застосовувати засоби виявлення і корекції психологічних ознак кримінальної та девіантної поведінки.

 • Сформованість понятійного апарату клінічної психології, розуміння принципів розмежування психічних феноменів та психопатологічних симптомів, параметрів суб’єктивного ставлення до хвороби соматично хворої людини.

Володіння методами нейропсихологічного та патопсихологічного дослідження, сформованість вмінь організації та проведення клінічного інтерв’ю.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Вступне випробування передбачає перевірку знань, умінь і навичок осіб, що вступають, шляхом усної відповіді особи, що вступає, на білет, який містить два теоретичних питання і практичне завдання. Відповідь особи, що вступає, оцінюється за 5-бальною шкалою. Підсумковий бал (ПБ) за відповідь особи на вступному випробуванні є середнім балом оцінок, одержаних за відповідь на кожне із двох теоретичних питань (Б1, Б2), і виконання практичного завдання (Б3).


^ Зміст оцінки


Оцінка за 5-бальною

шкалою

Високий рівень ком­петентності з не­значними недоліками, які не мають принципового значення

відмінно

Високий рівень ком­петентності з деякими недоліками

добре

Посередньо-мінімальний рівень ком­петентності з недоліками, достатній для професійної діяльності

задовільно

Наявні окремі елементи правильної відповіді. Низький рівень компетентності, недопустимий для професійної діяльності.

незадовільно


Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання:


Оцінка

за 5-бальн. шкалою

Критерії оцінювання

відмінно

Особа, що вступає, виявила розуміння теоретико-методологічних підходів у вивченні психічних феноменів, точність визначення категорій та понять психологічної науки, здатність до систематизації та інтеграції знань різних галузей психології. Під час відповіді продемонстрував логіку, широку ерудицію(цитування першоджерел), вміння доцільно застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач, сформованість професійно значущих практичних вмінь та навичок.

добре


Особа, що вступає, виявила розуміння основних теоретико-методологічних підходів у вивченні психічних феноменів, точність визначення категорій та понять психологічної науки. Під час відповіді продемонстрував логіку, здатність до аргументації, вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних ситуацій, сформованість професійно значущих вмінь та навичок. Виявила знання основних теоретичних положень зарубіжної та вітчизняної психологічної науки, точність визначення категорій та понять психологічної науки. Під час відповіді продемонструвала логіку, здатність до аргументації, вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних ситуацій, але припустилася несуттєвих помилок у аналізі психічних явищ.

задо-вільно


Особа, що вступає, виявила знання теоретичних положень окремих наукових підходів у психології, неточно давав визначення поняттям, припустився суттєвих помилок при відповіді на питання, але продемонстрував спроможність їх усунути. Під час відповіді на питання особа, що вступає, виявила репродуктивну пізнавальну активність, мав труднощі у розв’язанні практичних завдань. Виявила часткове знання теоретичних положень окремих наукових підходів у психології, неточно давала визначення основним поняттям, припускалася принципових помилок при відповіді, демонструвала низький рівень умінь використання психологічної теорії при виконанні практичних завдань.

незадо-вільно

Особа, що вступає, виявила часткові знання з психології, припустилася принципових помилок при відповіді, виявила нездатність пов’язати теорію із вирішенням практичних завдань.


Критерії оцінювання відповіді на практичне питання:


Оцінка

за 5-бальною

шкалою

Критерії оцінювання

відмінно

Особа, що вступає, виявила точність формулювання проблеми, самостійність та творчий підхід до розв’язання завдання, здатність до побудови теоретичної моделі дослідження, обґрунтованому вибору методик дослідження, сформованість психодіагностичної культури.

добре

Особа, що вступає, виявила точність формулювання проблеми, здатність до побудови теоретичної моделі дослідження, обґрунтованому вибору методик дослідження, сформованість психодіагностичної культури.

задо-вільно

Особа, що вступає, мала труднощі в формулюванні проблеми, визначенні теоретичної моделі дослідження, виборі методик, продемонструвала частковий рівень сформованості психодіагностичної культури.

незадо-вільно

Особа, що вступає, мала значні труднощі в формулюванні проблеми, визначенні теоретичної моделі дослідження, адекватному виборі методик дослідження. Низький рівень компетентності, недопустимий для професійної діяльності.


^ 5. ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

ПІД ЧАС ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Під час підготовки до відповіді особа, що вступає, має право на користування такими навчально-методичними матеріалами:

 1. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко; Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

 2. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.; отв. ред. Крымский С.Б. – Киев: Наук. думка, 1989. – 200 с.

 3. Навчальні програми дисциплін, що виносяться на вступне випробування (перелік дисциплін подано вище).


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

 1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридичнеская психология: Учебник. – Харьков.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. – 2—1. – 478 с.

 2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 317 с.

 3. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник. – К.: «Каравела». – 2003. – 240 с.

 4. Бігун Я. Т. Математичні методи в психології. – Чернівці: Рута, 2006.– 76с.

 5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер пресс, 1997. – 420с.

 6. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.-416 с.

 7. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 8. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие курсу “Психология человека”. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 276 с.

 9. Гласс Дж., Стэнли Дж., Статистические методы в педагогике и психологии / Пер. с англ. под общ. ред. Ю.П. Адлера.– М.: Прогресс, 1976. – 495 с.

 10. Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації. Навчальний посібник / Н.О.Гончарова; за ред. В.Ф.Моргуна. – К.: ВД «Слово», 2010. – 168 с.

 11. Загальна психологія: Навч. посібник 3-14 / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. - К.: „АПН" 2001. - 464с.

 12. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка — К.: Форум, 2000. — 533 с.

 13. Инженерная психология / Под ред. Г.К.Середы. – К., Вища школ, 1976. – 306с.

 14. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.

 15. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002.

 16. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

 17. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник для студ. юрид. спеціальностей ВНЗ. – К.: Видавничий Дім, 2005. – 350 с.

 18. Корнєв М.Н, Коваленко А.Б. Соціальна психологія.- К.,1995.- С.146-160.

 19. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М., 2004. – 527 с.

 20. Ложкин Г.В. Повякель Н.И. Практическая писхология в системах «Человек - техника». – К: МАУП, 2003. – 296с.

 21. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.- 529 с.

 22. Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування // Філософська і соціологічна думка —1992.— № 2.—С. 27 - 40.

 23. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник. – 2-е вид. / В.Ф.Моргун, І.Г.Тітов. – К.: ВД «Слово», 2012. – 464 с.

 24. Москаленко В.В. Соціальна психологія.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 623 с.

 25. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000.- 479с.

 26. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія.-К.: Академвидав, 2003. – 446с.

 27. Психодіагностика особистості підлітка: Навчальний посібник з психологічної практики для студентів педагогічних і психологічних спеціальностей /За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргуна – Полтава: АСМІ, 2008. – 110 с.

 28. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 2001.- 560 с.

 29. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М., 2003. – 624с.

 30. Тітов І.Г. Психофізіологія людини. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Моргуна – Полтава, 2004. – 198 с.

 31. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. – К., Либідь, 2002. – 264 с.

 32. Фридман Л. М. , Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991.- 287 с.

 33. Чуб КФ., Процай Л.П. Навчальний посібник «Математичні методи в психології».– Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 88с.

Інтернет-ресурси

 1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / /Для студентів психологічних і педагогогічних спеціальностей. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с. // http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html

 2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие курсу “Психология человека”- М.: Педагогическое общество России, 2004. - 276 с. // http://www.koob.ru/gamezo_m_v/atlas_psychology

 3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. — 512 с. // http://www.koob.mhost.ru/books/age_psychology/psychology_d_p.zip

 4. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. Учебник для вузов.– М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М, 1999. – 624 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. – М.: Логос, 2000. - 383 с.// http://www.pedlib.ru/Books/2/0309/2_0309-1.shtml

 6. Климов Е.А. Общая психология. Общеобразовательный курс. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 511 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 7. Колесов Д.В. Введение в общую психологию – Москва-Воронеж: Московский психолого-социальный институт, МОДЭК, 2002.-736 с.// http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учеб. пособ. / Университет Российской академии образования. — М.: Изд-во УРАО, 1998.—175 с.// http://www.koob.ru/books/age_psychology/psychology_1_17.zip

 9. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. - 582 с. /http://www.koob.ru/maklakov_a/obshaya_psihologiya_maklakov

 10. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития; детство, отрочество: Учебник для студентов вузов.– М.: Академия, 1998. - 456с. // http://www.pedlib.ru/Books/1/0161/index.shtml

 11. Общая психология: Учебник/ Под ред. Тугушева Р.X. и Гарбера Е.И. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 560 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство "Питер",2000-712с.// http://www.koob.ru/rubinshtein/osnovi_obshej_psyhologii

 13. Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006.- 360с. // http://studentam.net.ua/content/category/

 14. Сорокун П.А. Общая психология. Псков: ПГПИ, 2003.- 312 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search
Голова фахової комісії

канд. педагогічних наук,

завідувач, професор

кафедри природничих і

математичних дисциплін,

декан психолого-педагогічного

факультету Н.Д. КарапузоваСхожі:

Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПсихологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012
Затверджено на засіданні кафедри психології психолого-педагогічного факультету пнпу імені В. Г. Короленка. Протокол №12 від 21. 02....
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012 iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи