Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Скачати 430.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Сторінка1/2
Дата03.08.2012
Розмір430.68 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


Психолого-педагогічний факультет

Кафедра соціальної і корекційної педагогіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка _____________проф. М.І.Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма

вступного екзамену

з корекційної освіти

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст


^
Полтава – 2012


УДК 376. 215. 376. 36 (072.2)

ББК

Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт.-укл. О.І. Березан, Н.Г. Пахомова, Л.О. Федорович, М.К. Шеремет. – Полтава: ПНПУ, 2012. – 28 с.


Рецензенти: Владислав Володимирович Тищенко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

^ Андрій Васильович Петрушов – кандидат медичних наук, доцент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Автори-укладачі: Олексій Іванович Березан – кандидат медичних наук, доцент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка ;

^ Наталія Георгіївна Пахомова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка ;

^ Людмила Олександрівна Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка ;

^ Марія Купріянівна Шеремет – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Основні положення програми вступного екзамену зі спеціальної педагогіки, спеціальної психології, логопедії та клінічних основ дефектології дозволяють студентам отримати інформацію про структуру питань вступного екзамену зі спеціальності „Корекційна освіта”, ознайомитися зі змістом курсів, питаннями, що виносяться на екзамен, критеріями оцінювання, а також зі списком рекомендованої літератури з кожного предмета.


Затверджено вченою радою психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол №12 від 14 лютого 2012р.)


Зміст


^ Пояснювальна записка

4


Розділ І. Зміст програми

Спеціальна педагогіка і психологія

6

Логопедія з історією логопедії

11

Клінічні основи дефектології

16


^ Розділ ІІ. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та вмінь вступників

Вимоги до підготовки з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

20


^ Розділ ІІІ. Питання до вступного екзамену

Спеціальна педагогіка і психологія

23

Логопедія

25

Клінічні основи дефектології

27


^ Розділ ІV. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

Критерії оцінювання

29

Список рекомендованої літератури

31^ Пояснювальна записка


У фаховій підготовці студентів за спеціальністю 6.0101050 – Корекційна освіта серед нормативних навчальних дисциплін значне місце відводиться циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що охоплюють загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні положення дефектології, спеціальної психології й логопедії, відомості про основні види і форми мовленнєвих порушень, їх механізми, структуру і характерні прояви, методи й прийоми корекції, особливості організації корекційної допомоги дитячому і дорослому населенню. Специфіка підготовки студентів полягає у синтезі медико-біологічних і психолого-педагогічних знань про різні відхилення у загальному психофізичному розвитку дітей, а також мови й мовлення.

Завданням професійно-орієнтованих навчальних дисциплін було закласти науково-теоретичні основи цілісної системи світоглядних поглядів, уявлення про професійні основи, індивідуальні якості спеціаліста та напрями і зміст корекційно-педагогічної діяльності з дітьми дошкільного і шкільного віку з особливими освітніми потребами, підлітками та дорослими, сформувати практичні навички і професійні уміння попередження, виявлення й усунення лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у осіб із порушеннями мовлення засобами спеціального навчання і виховання.

Як показують спостереження і спеціальні дослідження, несприятливі соціально-економічні тенденції сучасного життя сприяють зростанню кількості дітей з порушеннями перебігу нормального природного розвитку і недоліками мовлення. Тому, враховуючи особливо важливе значення особистісного становленні дітей з особливими освітніми потребами, педагог, зокрема дефектолог, логопед, повинен уміти кваліфіковано допомогти дітям різного віку у дошкільних освітніх й спеціальних закладах, логопедичних пунктах загальноосвітніх шкіл, у поліклініках і стаціонарних відділеннях системи охорони здоров’я та закладах корекційно-реабілітаційного спрямування. Саме тому метою вступного екзамену “Дефектологія” є виявлення професійних знань та вмінь майбутніх спеціалістів – дефектологів-логопедів із різних напрямів педагогічної діяльності.

Теоретичну і методичну основу екзамену становить курс “Логопедія з історією логопедії”, який передбачає підготовку студентів до професійної діяльності логопеда. Для перевірки засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних умінь до програми вступного екзамену також включені курси: «Логопедія з історією логопедії», «Невропатологія та неврологічні основи логопедії», «Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення», «Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП», «Спеціальна педагогіка з історією», «Спеціальна психологія».

До комплекту вступного екзамену зі спеціальності 7.01010501 – Корекційна освіта на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст входять 30 білетів. Кожний білет включає по три питання: перше – питання з курсу спеціальної педагогіки і психології, друге – з курсу теоретичних основ логопедії, третє  – окремі питання з медико-біологічних дисциплін.


^ Розділ І. Зміст програми


Спеціальна педагогіка і психологія


Курс "Спеціальна педагогіка з історією" покликаний ознайомити студентів з основними вимогами до організації і здійснення їх обраною професійної діяльності протягом усіх років навчання у відповідності із завданнями освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця. Курс є базою до вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності, сприяє загальній адаптації студентів у ВНЗ і передбачає набуття конкретних знань і вмінь. Вивчення психолого-педагогічних особливостей розвитку, навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями є однією із центральних проблем спеціальної педагогіки, від продуктивного розв’язання якої залежить ефективність практичної діяльності спеціальних навчально-виховних закладів щодо соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку. Практична значущість проблеми пов’язана з визначенням такого змісту освіти, типів освітньо-виховних закладів, форм організації та методів диференційованого навчання різних категорій аномальних дітей, такої реалізації в цьому процесі системи дидактичних принципів, щоб спеціальне навчання максимально сприяло розвиткові психічних і фізичних сил кожної дитини, корекції недоліків, формуванню її особистості, готовності до виконання різноманітних соціальних функцій.

Мета курсу полягає в орієнтуванні студентів щодо змісту педагогічної діяльності, її сутності та ролі в сучасному суспільстві, основних шляхів і методів набуття педагогічного досвіду в цілому та спеціальності “Дефектологія” зокрема. Курс містить загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні основи спеціальної педагогіки та психології, відомості про основні категорії дітей з порушенням загального розвитку, принципи, методи і прийоми навчання і виховання таких дітей, особливості організації корекційної допомоги.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомлення студентів з теоретичною концепцією і завданнями навчання дітей з обмеженими можливостями;

 • ознайомлення з організаційними формами допомоги різним категоріям дітей із обмеженими психофізичними можливостями у нашій країні та за кордоном на сучасному етапі;

 • надання уявлення про значення та суть ранньої психолого-педагогічної допомоги дітям з обмеженими можливостями;

 • ознайомлення з головними напрямками та сучасними педагогічними технологіями роботи вчителя-дефектолога;

 • формування практичних навичок корекційної роботи з дітьми з порушеним загальним розвитком;

 • вироблення умінь проводити аналіз навчання і визначати його корекційно-розвиваючий ефект на основі динамічного вивчення дітей у процесі навчання.

 • розкриття принципів корекційних програм виховання та навчання розумово відсталих дітей, із порушеннями сенсорного розвитку, мовлення, затримкою психічного розвитку, раннім дитячим аутизмом, із комплексними порушеннями та ін. на різних вікових етапах;

 • ознайомлення з головними напрямками та сучасними педагогічними технологіями роботи вчителя-дефектолога та вихователя у спеціальних закладах для дітей з порушенням інтелекту, порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, мовлення та ін.;

 • формування практичних навичок корекційної роботи з розумово відсталими дітьми, з дітьми із порушеннями сенсорних систем, раннім дитячим аутизмом, затримкою психічного розвитку, порушеннями опорно-рухового апарату та ін.;

 • формування уявлення про організацію корекційної роботи у різних видах діяльності різних категорій дітей із обмеженими психофізичними можливостями;

 • ознайомлення з методами вивчення фізичного, соціального, пізнавального, емоційного розвитку дітей з порушеним інтелектом, вадами сенсо-моторного розвитку, ЗПР, РДА та ін.;

 • вироблення умінь проводити оцінювання навчання та визначати критерії оцінювання досягнень різних категорій дітей із обмеженим психофізичним розвитком;

 • формування уявлення про зміст “Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами”.

Студенти повинні знати: основні поняття дефектології; психолого-педагогічні особливості дітей з різними психофізичними вадами; місце дефектології серед педагогічних наук, основні категорії дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями, головні особливості організації їх навчання і виховання, основні навчально-виховні заклади для дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями; інтеграційні процеси, які відбуваються в країні по відношенню до дітей з фізичними та інтелектуальними вадами, науково-теоретичні основи процесу навчання і виховання дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями; соціальну значимість професії дефектолога, методи педагогічного вивчення і виявлення порушень розвитку у дітей; групи дітей з обмеженими психофізичними можливостями; систему освітніх спеціальних закладів для дітей з обмеженими психофізичними можливостями; шляхи та напрямки профілактики та корекції психофізичних порушень у дітей-дошкільників; вимоги до педагога-дефектолога.

Студенти повинні вміти: аналізувати причини аномалій психофізичного розвитку, структуру дефекту, прогнозувати порушення у розвитку, навчанні та вихованні; виявляти дітей, які мають відхилення у розвитку; аналізувати особливості діяльності та поведінки дітей з відхиленнями; визначати і класифікувати вид порушення розвитку дитини, надавати рекомендації відносно спеціальної профілактики та корекції порушень; визначати мету, форми і методи корекційного впливу на дітей з різними аномаліями розвитку; спостерігати і аналізувати навчально-виховний процес у спеціальних школах; орієнтуватись в сучасних тенденціях розвитку спеціальної педагогіки та психології; організовувати роботу з батьками, які мають дітей з особливими освітніми потребами; проводити просвітницьку роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про особливості дітей з порушеннями психофізичного розвитку та шляхи профілактики аномалій розвитку дітей.

На вступний екзамен виносяться питання, що охоплюють такі теоретичні знання:

Сутність поняття „норма” і „аномалія”. Основні причини, які зумовлюють аномальний розвиток дітей. Сутність поняття “діти з обмеженими психічними і фізичними можливостями”, “діти з особливими освітніми потребами”. Спеціальна педагогіка, її предмет і зміст. Теорія структури аномального розвитку. Загальне поняття про діагностику відхилень у розвитку, раннє виявлення аномалій. Види і класифікація дефектів розвитку та їх причини. Основні групи дітей з порушенням психофізичного розвитку: розумово відсталі діти, діти із затримкою психічного розвитку, діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, діти з психопатоподібними формами поведінки, з синдромом раннього дитячого аутизму, з девіантною поведінкою, діти зі складними дефектами. Вікові та індивідуальні особливості аномальних дітей. Загальнопедагогічні та спеціальні принципи корекційно-педагогічної роботи. Диференціація корекційно-педагогічної роботи в залежності від первинного дефекту та вторинних відхилень. Основні напрями та завдання навчання і виховання дітей з особливими потребами. Фізичне виховання. Сенсорне виховання. Розвиток пізнавальної діяльності, ознайомлення з навколишнім світом. Розвиток мовлення. Система виховних і навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Стандартизація державної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Роль сім’ї в навчанні та вихованні дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями, робота дефектолога з батьками. Соціальна адаптація та реабілітація дітей з особливими потребами та їх сімей. Діти з комбінованими порушеннями, основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

Теорія Л. Виготського про комплексну структуру аномального розвитку. Первинний дефект та вторинні відхилення. Вроджена та набута дефективність. Теорія Л. Виготського про єдність біологічного і соціального. Взаємозв’язок між навчанням і розвитком. Загальна характеристика дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.

Спеціальна педагогіка (дефектологія) як наука про виховання, навчання та адап­тацію дітей з обмеженими психофізичними можливостями. Методологічні та науково-теоре­тичні основи спеціальної педагогіки. Основні завдання спеціальної педагогіки – профілактика, виявлення та корекція вад психофізичного розвитку дітей. Розробка принципів, методів і систем комплексного навчання, виховання та розвитку. Основні категорії спеціальної педагогіки (дефектології): розвиток, виховання, навчання, корекція, компенсація, реабілітація, соціальна адаптація. Місце дефектології в системі наукових дисциплін. Зв’язок дефектології з дисциплінами медичного та психолого-педагогічного циклів, соціологією та юриспруденцією. Складові спеціальної педагогіки (дефектології): сурдопедагогіка, олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія та відповідно спецпсихологія. Етапи становлення та розвитку дефектологічної науки. Здобутки Інституту спеціальної педагогіки АПН України в збереженні, розвитку попереднього досвіду спеціального навчання, виховання, підготовки дітей з обмеженими психо­фізичними можливостями до життя в оновленому суспільстві та розбудові сис­теми спеціальної освіти. Причини порушення інтелектуального розвитку, затримки психічного розвитку, зорової і слухової функції, опорно-рухового апарату, мовленнєвого розвитку у дітей, раннього дитячого аутизму та ін.. Класифікація дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, затримки психічного розвитку, зорової і слухової функції, опорно-рухового апарату, мовленнєвого розвитку. Особливості психічного розвитку дітей в залежності від ступеня та часу порушення психофізичного розвитку та теоретичні основи корекційної роботи з такими дітьми. Вивчає методи педагогічних досліджень, які спрямовані на вивчення дітей з обмеженими розумовими можливостями, оптимальних умов їх розвитку, принципи організації спеціального навчання і виховання у суспільстві, зміст освіти та професійно-трудової підготовки у спеціальних закладах, їх типи та структуру.

^ Курс "Спеціальна психологія". Місце спеціальної психології в системі наукового знання. Методологічні проблеми та методи соціально-психологічного дослідження. Програмою курсу передбачається розгляд особистості з обмеженими психічними і фізичними можливостями як наслідку складних інтеграційних процесів індивідуального і соціального життя людини. Вивчаються різноманітні підходи до розгляду феномена особистості з обмеженими психічними і фізичними потребами на системно-структурному, системно-функціональному, системно-генетичному рівнях. Розглядаються психологічні характеристики особистості з обмеженими психічними і фізичними потребами, її функції, структуру, різноманітні прояви; методики діагностики різноманітних якостей особистості. Спирається на знання із загальної, вікової і педагогічної психології.

Основні завдання курсу:

- познайомити студентів з теоретичними основами психічного розвитку та практичним використанням принципів психодіагностики і психокорекції в процесі комплексної корекційно-педагогічної допомоги дітям із порушеннями і відхиленнями у розвитку;

- розкрити значення комплексного психолого-педагогічного вивчення дітей різних категорій і системного підходу в організації психокорекційної допомоги;

- формувати у студентів уявлення про значимість своєчасного виявлення психічного дизонтогенезу, про необхідність вивчення шляхів і засобів попередження, діагностики і корекції відхилень психічного розвитку;

- ознайомити студентів з контингентом дітей, які мають різні порушення і відхилення в психофізичному розвитку;

- ознайомити студентів з системою освітніх закладів для дітей зі спеціальними освітніми потребами і принципами їх комплектування;

- сформувати уявлення про загальні і специфічні принципи і методи психокорекційної роботи з дітьми із різними відхилення в розвитку;

- познайомити студентів з особливостями компенсації і корекції вторинних відхилень при психічному дизонтогенезі.

На державний екзамен виносяться питання, що охоплюють такі теоретичні знання:

Науково-теоретичні основи спеціальної психології як галузі спеціальної педагогіки, її об’єкт, предмет і завдання, зв’язки з іншими науками. Причини психічного дизонтогенезу. Психологогічні особливості розвитку дітей в залежності від стану порушення психофізичної функції та теоретичні основи психокорекційної роботи з такими дітьми.


Логопедія

Курс „Логопедія з історією логопедії”, спрямований на підготовку обізнаного фахівця-логопеда з питань закономірностей формування правильного мовлення у осіб різного віку в умовах дошкільних освітніх й спеціальних закладах, роботи логопедичних пунктів загальноосвітніх шкіл, у поліклінічних і стаціонарних відділеннях системи охорони здоров’я та закладах корекційно-реабілітаційного спрямування.

Курсу “Логопедія з історією логопедії” містить загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні положення логопедії, відомості про основні види і форми мовленнєвих порушень, їх механізми, структуру і характерні прояви, методи й прийоми виявлення та корекції, особливості організації логопедичної допомоги дитячому і дорослому населенню та їх профілактику. Специфіка курсу полягає у синтезі медико-біологічних і психолого-педагогічних знань про різні відхилення у мові й мовленні дітей.

Мета курсу –– підготовка майбутніх логопедів до самостійної роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку, а саме: своєчасне виявлення, попередження і усунення відхилень і вад мови і мовлення, що забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток дітей, їх подальше успішне навчання та освіту.

Завдання курсу –– закласти науково-теоретичні основи цілісного уявлення про індивідуальний стиль педагогічної діяльності у визначенні лексико-граматичного і фонетико-фонематичного загального недорозвинення мовлення; сформувати практичні навички і професійні уміння його попередження, виявлення і усунення засобами спеціального навчання і виховання.

Студенти повинні знати: основні закономірності розвитку дитячого мовлення; теоретичні основи логопедії; загальну характеристику мовленнєвих порушень, які зустрічаються у дошкільному та шкільному віці; шляхи подолання порушень; роль вихователя у роботі з дітьми, що мають порушення мовлення; теоретичні основи ринолалії, дизартрії, порушення голосу, темпу та ритму мови, заїканню, методи і прийоми їх виявлення у дітей, специфіку корекційно-виховної роботи; загальні принципи та прийоми подолання відхилень у мовленнєвому розвитку; взаємозумовленість мовленнєвих порушень та загального розвитку дитини.

Студенти повинні вміти: здійснювати корекційне навчання та виховання дітей; проводити підбір тематичного, дидактичного матеріалу; проводити корекційні заняття, співставляти методи та прийоми логопедичного впливу, оцінювати результативність роботи; виявляти різницю між фізіологічними особливостями дитячого мовлення та його станом при патологічних порушеннях; виявляти відхилення у мовленнєвому розвитку дітей; аналізувати ефективність педагогічного процесу з точки зору якості роботи над мовленням дітей; розбиратися в характері порушень та дефектів мовлення та їх причинах; володіти необхідними методами й прийомами та навичками й уміннями корекційно-педагогічної роботи; проводити бесіди з дітьми, вихователями, батьками; проводити аналіз медико-педагогічної документації та спеціальної літератури.

На вступний екзамен виносяться питання, що охоплюють такі теоретичні знання:

^ Теоретичні основи логопедії. Логопедія як педагогічна наука, її теоретичне і практичне значення. Короткі історичні відомості про становлення логопедії як науки. Структура сучасної логопедії: дошкільна, шкільна логопедія і логопедія підлітків та дорослих. Предмет, об’єкт вивчення логопедії, мета, завдання і методи. Прийоми та засоби формування правильного мовлення у дітей. Загальні відомості про мову і мовлення, імпресивне, експресивне та усне і писемне мовлення. Структурні компоненти мовлення: звуковимова, словник, граматична будова, інтонаційно-виразні засоби. Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Можливі порушення мовлення: фонетично-фонематичні, лексико-граматичні, просодичні, порушення письма. Роль екзогенних і ендогенних факторів у виникненні мовленнєвих порушень. Загальні відомості про причини порушення мовлення. Центральні, периферичні, функціональні й органічні мовні порушення. Принципи аналізу мовних порушень. Класифікація мовленнєвих порушень: клініко-педагогічна і психолого-педагогічна. Огляд мовленнєвих порушень. Недоліки звукової сторони мовлення, зокрема порушення або несформованість звуковимови (функціональні і механічні дислалії), недоліки голосу (афонія, дисфонія, фонастенія, ринофонія), порушення звуковимови і голосу (ринолалія), порушення всієї звукової сторони мовлення (дизартрія), порушення темпу мовлення (брадилалія, тахілалія, заїкання, затинання). Порушення структурно-семантичної сторони мовлення: алалія, афазія. Недоліки читання (дислексія) і письма (дисграфія). Дидактичні основи корекційно-педагогічної роботи, засоби і прийоми сучасної дошкільної логопедії. Принципи і методи логопедичного впливу. Особистість логопеда. Актуальні проблеми сучасної логопедії. Основний понятійно-категоріальний апарат логопедії.

^ Порушення звукової сторони мовлення їх види, і корекція. (дислалія, ринолалія, дизартрія). Характеристика фонем української мови за місцем і способом утворення, участю голосу та наявності або відсутності додаткового підняття середньої частини язика. Вікові особливості розвитку правильної звуковимови у дітей до 5 років. Поняття про недоліки і порушення звуковимови у дітей та причини їх виникнення. Клінічна характеристика порушень мовлення (дислалія, ринолалія, дизартрія) за причинами їх виникнення (функціональні й органічні).

Дислалія як порушення звуковимови при нормальному слухові і збереженій інервації мовного апарату. Короткі історичні відомості дослідження розладів усного мовлення. Основні форми дислалії. Функціональні дислалії. Механічні дислалії. Акустико-фонематична дислалія, артикуляторно-фонематична, артикуляторно-фонетична. Рівні порушеної вимови (відсутність, заміна, викривлення). Прості і складні дислалії. Лінгвістична характеристика недоліків звуковимови: за основними формами прояву і групами порушених звуків.

Способи і прийоми виявлення недоліків вимови у дітей. Методика логопедичного впливу при дислалії. Основні етапи корекційно-педагогічної роботи по усуненню недоліків звуковимови: підготовчий етап, етап формування первинних вимовних умінь і навичок, етап формування комунікативних умінь і навичок. Недоліки вимови окремих голосних і приголосних звуків: сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, капацизм, йотацизм, дефекти дзвінкості і твердост, приголосних. Обстеження фонематичної компетентності у дітей. Основні етапи послідовної корекційно-логопедичної роботи по усуненню мовленнєвих вад: розвиток фонематичних процесів (уваги, сприймання); розвиток артикуляційної моторики; формування (постановка) правильної вимови звуку; диференціація поставленого звуку у вимові. Послідовність автоматизації поставленого звуку: автоматизація звуку у складах (прямих, обернених, із збігом приголосних); автоматизація звуку в словах (на початку слова, в кінці, в середині); автоматизація звуку у реченні; автоматизація звуку у чистомовках і віршах; автоматизація звуку в коротких і довгих оповіданнях, автоматизація звуку у розмовній мові. Комплексний медико-педагогічний характер вивчення, навчання і виховання дітей з вадами вимови.

Ринолалія. Поняття про ринолалію, її види і форми та причини виникнення. Структура дефекту при ринолалії. Вплив вроджених розщілин губи і піднебіння на фізичній, психічний і мовленнєвий розвиток дитини. Принципи, система і прийоми корекції цього дефекту. Особливості навчання і виховання дітей з ринолалією в умовах спеціального дошкільного закладу.

Дизартрія. Поняття про дизартрію як самостійне порушення мовлення та як одного із симптомів дитячого церебрального паралічу. Види дизартрії та її причини. Психолого-педагогічна характеристика дітей з дизартрією. Структура дефекту при дизартрії: Принципи, прийоми обстеження дітей з дизартрією. Методи і прийоми корекційно-педагогічної роботи при дизартрії в умовах спеціальних дошкільних і реабілітаційних закладах.

^ Порушення темпо-ритмічної сторони мовлення. Короткі історичні відомості про вивчення порушень темпу і ритму мовлення у дітей. Характеристика темпу і ритму мовлення та їх порушень. Брадилалія, тахілалія, фізіологічні затинання, ітерації, їх причини та прояви. Класифікація різновидів тахілалії. Обстеження дітей з порушеннями темпу мовлення. Методика корекційної роботи по усуненню недоліків темпу і ритму мовлення. Профілактика недоліків темпу ритму мовлення у дітей.

Заїкання. Історія розвитку вчення про темпо-ритмічні розлади мовлення. Поняття заїкання та причини виникнення. Поширеність заїкання серед дітей. Характеристика мовлення дітей із заїканням. Прояви заїкання: стан нервової системи, фізичного здоров’я, загальної і мовленнєвої моторики, психологічні особливості таких дітей. Характеристика мовленнєвих судом при заїканні: місце, тип, частота. Обстеження дітей з заїканням. Комплексний підхід до усунення заїкання. Основні принципи лікувально-виховної роботи з дошкільниками: режим, лікувальні заходи, логопедичні заняття, логоритмічні ігри і вправи. Дидактичні основи логопедичних занять дошкільників із заїканням. Методика логопедичних занять. Логопедична робота зі школярами, підлітками і дорослими. Роль сім’ї, дитячого садка і школи в процесі усунення заїкання у дітей.

^ Порушення лексико-граматичної сторони мовлення. Особливості розвитку словника і граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку. Основні закономірності засвоєння рідної мови. Загальний недорозвиток мовлення: характеристика рівнів та причин виникнення. Навчання і виховання дітей з фонетико-фонематичним і загальним недорозвитком мовлення. Поняття алалії та її поширеність. Анатомо-фізіологічний аспект вивчення алалії. Симптоматика і механізми алалії. Моторна і сенсорна форми. Особливості мовлення, розумового і психічного розвитку дітей з алалією і афазією. Місце алалії і афазії в системі мовних порушень у дітей: відмінність від афазії, недорозвитку мовлення, туговухості і розумової відсталості. Обстеження дітей з алалією. Система корекційного впливу при моторній алалії. Сенсорна алалія та система корекційного впливу. Психолого-педагогічна характеристика дітей з недоліками слово- і фразоутвореннями.

Поняття “афазія”. Анатомо-фізіологічний аспект вивчення симптоматики і механізм афазії. Акустико-гностична сенсорна афазія. Акустико-мнестична афазія. Семантична афазія. Аферентна моторна афазія. Еферентна моторна афазія. Динамічна афазія. Обстеження і основні напрямки корекційно-логопедичної роботи з афазиками. Основні вимоги до проведення корекційної роботи з розвитку лексико-граматичної сторони мовлення, види мовних вправ для розвитку семантичної, складової, звукової сторони мовлення і зв’язного мовлення. Спеціалізовані заклади для дітей з тяжкими розладами мовлення.

^ Порушення писемного мовлення та його попередження у дітей. Історичні відомості про вивчення порушень читання і письма. Відмінності писемного й усного мовлення. Механізм формування писемного мовлення. Поняття дислексії. Етіологія дислексії. Психологічний аспект механізмів порушення читання. Класифікація дислексії. Умови оволодіння писемним мовленням. Порушення писемного мовлення при різних порушеннях усного мовлення. Поняття дисграфії. Психофізіологічна структура процесу письма. Симптоматика, механізми і класифікація дисграфії. Обстеження дітей з порушеннями читання і письма. Підготовка дітей до оволодіння грамотою, її поняття і зміст. Методика логопедичної роботи з усунення порушень писемного мовлення. Система профілактики порушень читання і письма.

^ Організація логопедичної допомоги населенню в Україні. Система соціальних закладів для дітей з порушенням мовлення. Короткі історичні відомості про розвиток системи спеціальних закладів. Логопедична допомога у системі освіти: спеціальні дошкільні заклади, спеціальні школи, логопедичні пункти при загальноосвітніх школах. Логопедична допомога у системі охорони здоров’я і логопедичні кабінети у поліклініках, спеціалізовані ясла для дітей з порушеннями мовлення, спеціалізовані будинки дитини, психоневрологічний санаторій. Логопедична допомога дорослому населенню. Обладнання логопедичного кабінету.


^ Клінічні основи дефектології


Клінічні основи дефектології забезпечуються вивченням самостійних курсів: "Анатомія, фізіологія і патологія органі слуху і мовлення"; "Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення"; "Невропатологія та неврологічні основи логопедії"; "Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП"; "Патопсихологія", що є базисним у складному комплексі медичних, психолого-педагогічних дисциплін, які вивчаються за навчальним планом для спеціальності 6.010100 "Дефектологія". Необхідність даного курсу зумовлена, тим, що основні форми порушення слуху, зору, мови, моторики, поведінки, інтелекту пов'язані з відхиленнями і порушеннями у розвитку нервової системи. Логопед повинен знати причини мовленнєвих і нервово-психічних розладів, їх прояви у різні вікові періоди, методи лікувально-корекційного впливу.

Зміст курсів складає: Анатомія присінково-завиткового органу. Будова присінково-завиткового нерва, кровопостачання та іннервація органу слуху. Фізіологія слуху. Методи дослідження присінково-завиткового аналізатора. Патологічні стани та хвороби. Аномалії розвитку та травми вуха. Захворювання зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Туговухість, глухота та засоби її профілактики. Топічна діагностика кохлео-вестибуло-мозочкових розладів. Стійкі порушення слуху в дітей. Методи компенсації порушеної слухової функції, розвиток та використання слухового сприйняття в глухих та слабочуючих дітей. Вказана тематика створює науково-теоретичні, медико-дефектологічні основи розуміння закономірностей розвитку, норми і патології органів слуху та мовлення, їхніх захворювань, що обумовлюють різні форми порушення нервово-психічного розвитку дітей з обмеженими можливостями, природи і механізмів мовленнєвої патології.

^ Анатомія органів мови. Фізіологія мовленнєвого апарату. Нейрофізіологічні кореляти мови і свідомості. Дослідження органів мови. Патологічні стани носової порожнини. Захворювання ротової порожнини. Захворювання горлянки. Клінічні прояви хвороб гортані. Профілактика порушень голосу та мови в дітей.

^ Анатомічна будова органа зору. Будова зорового та очнорухового нервів. Допоміжний апарат ока та його функції. Фізіологія органа зору та вікові зміни. Загальні та дистрофічні захворювання судинного тракту ока. Запальні процеси та дистрофії сітківки. Токсоплазмоз та захворювання очей аденовірусної етіології. Захворювання кон’юнктиви та аномалії рефракції. Травми очей та порушення обміну внутрішньоочної рідини. Гігієні ока та охорона зору.

^ Основи невропатології. Судинні ураження головного мозку. Інфекційні ураження головного мозку. Черепно-мозкові травми та пухлини головного мозку. Дегенеративні та прогресуючі захворювання нервової системи. Церебральні васкуліти. Неврози. Наркоманії, токсикоманії та їх наслідки. Олігофренії, форми, класифікація, клініка. Епілепсія та її прояви. Особливості перебігу епілепсії в дитячому віці. Шизофренія, форми стадії клінічні прояви захворювання. Психози та психопатії.

^ Медична генетика. Матеріальні основи спадковості і мінливості. Діагностика спадкових захворювань. Генетика порушень зору та слуху. Спадково обумовлені порушення мовленнєвої функції. Генетика розумової відсталості. Медико-генетичне консультування – первинна профілактика психічних та фізичних вад розвитку. Організація лікувально-відновної та санітарно-просвітницької роботи.

Курс “Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення” є важливою складовою частиною професійної підготовки студентів вищих педагогічних закладів зі спеціальності “Корекційна освіта”.

Метою курсу є формування у студентів базових уявлень про анатомо-фізіологічні особливості відділів сенсорних та мовленнєвих систем, методи дослідження їхньої будови і функцій, про природу та особливості клінічної симптоматики ушкоджень цих важливих утворень, а також порушення регуляції їхньої діяльності в цілому.

Це надасть змогу усвідомлено проводити психоневрологічне дослідження та брати участь у формуванні клінічного психоневрологічного діагнозу для подальшого вибору оптимальних методів корекції і компенсації сенсорних і мовленнєвих дефектів.

Підготовка майбутніх дефектологів до діагностико-корекційної роботи потребує розв’язання таких завдань:

 • ознайомити студентів з історичними та теоретичними основами даного курсу;

 • ознайомити зі специфікою діагностичної роботи у нейропсихології;

 • виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері;

 • виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою по курсу.

Професійна компетентність корекційного педагога передбачає вільне володіти неврологічною термінологією, знання про природу дефектів нервової системи, вміння прогнозувати їхні наслідки і обирати адекватні шляхи компенсації порушених функцій нервової системи.

Основною метою курсу "Невропатологія" є формування у студентів базових уявлень про анатомо-фізіологічні та клінічні особливості відділів нервової системи, методи дослідження їхньої будови і функцій, про природу та особливості захворювань цих важливих утворень, а також нервової системи в цілому.

Підготовка майбутніх корекційних педагогів до діагностично-корекційної роботи потребує розв’язання таких завдань:

 • ознайомити студентів з історичними та теоретичними основами даного курсу;

 • ознайомити зі специфікою діагностичної роботи у невропатології;

 • виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері.

Курс “Неврологічні основи логопедії” є важливою складовою частиною професійної підготовки студентів вищих педагогічних закладів зі спеціальності “Корекційна освіта”.

Курс передбачає підготовку нового типу фахівців, який би відповідав духові часу, вимогам національного державотворення і вітчизняної корекційної освіти.

Підготовка майбутніх дефектологів до діагностично-корекційної роботи потребує розв’язання таких завдань:

 • ознайомити студентів з різними формами патології мовлення, що виникають при локальних ураженнях різних структур головного мозку;

 • ознайомити зі специфікою діагностичної роботи;

 • виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері.

Вивчення цього предмета сприяє розширенню професійного світогляду майбутніх корекційних педагогів, поглибленню загального рівня їхніх знань про людину, а також механізми її нервово-психічної та мовленнєвої діяльності.

Вивчення курсу "Психопатологія" є базовим у складному комплексі медичних, психолого-педагогічних дисциплін, які вивчаються за навчальним планом зі спеціальності 6.010105 – "Корекційна освіта".

Метою курсу "Психопатологія" є формування у студентів базових уявлень про фізіологічні та клінічні особливості вищої нервової діяльності, методи дослідження вищих кіркових (психічних) функцій, про природу та особливості психічних захворювань.

Підготовка майбутніх корекційних педагогів до діагностично-корекційної роботи потребує розв’язання таких завдань:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами даного курсу;

 • ознайомити зі специфікою діагностичної роботи у психопатології;

 • виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері;

 • виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою з курсу.

Метою курсу "Клінічні основи розумової відсталості, затримки психічного розвитку, раннього дитячого аутизму, дитячих церебральних паралічів, осіб з вадами слуху" є набуття знань з історії та теоретичних основ дитячої психоневрології, спеціальних знань для корекційної діяльності, умінь та навичок діагностики порушень психічного онтогенезу, інтелектуальних порушень і прогнозування ступеня можливої компенсації.

Підготовка майбутніх дефектологів до корекційної роботи потребує розв’язання таких завдань:

 • ознайомити студентів з історичними та теоретичними основами даного курсу;

 • ознайомити зі специфікою діагностичної та диференціально-діагностичної роботи у клініці складних дефектів;

 • виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері;

 • виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою по курсу.

Вивчення цього предмета сприяє розширенню професійного світогляду майбутніх корекційних педагогів, поглибленню загального рівня їхніх знань про людину та механізми її нервово-психічної діяльності.


Розділ ІІ. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та вмінь вступників


^ 1. Вимоги до підготовки з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


Бакалавр з логопедії повинен знати:


 • умови формування особистості з особливими освітніми потребами, її права на свободу вибору, відповідальність за життя й освіту;

 • природу психіки дитини з обмеженими психічними і фізичними можливостями, основні психологічні функції й їх фізіологічні механізми, анатомію, фізіологію нервової системи, слухового та зорового аналізаторів, органів мовлення;

 • основні хвороби нервової системи, психічні захворювання: причини виникнення, прояви, закономірності перебігу, методи профілактики і лікування; патологію органів слуху, зору, мовлення;

 • загальні закономірності вікового анатомо-фізіологічного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, методи і прийоми впливу на особистість дітей з особливими освітніми потребами, моделювання індивідуального педагогічного процесу;

 • основні закономірності психічного розвитку в конкретних його проявах на різних етапах онтогенезу, особливості вищої нервової діяльності та закономірності розвитку дітей з особливими потребами;

 • методи діагностики рівня розвитку дітей з особливими освітніми потребами, правила складання психологічної характеристики особистості дитини з обмеженими психічними і фізичними можливостями, інтерпретації власної об’єктивної думки про її стану;

 • співвідношення впливу спадковості і соціального середовища, роль і значення національних і культурно-історичних факторів у навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами;

 • основні положення Концепції про права дитини, основні законодавчі документи: Конституція України, Закон “Про освіту”, Державна програма “Діти України”, ”Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні” та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці в освітній галузі;

 • прийоми застосування сучасних педагогічних програмних засобів та мультимедійних технологій в навчальному процесі.


2. Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін


Бакалавр з логопедії повинен знати:


 • місце логопедії серед педагогічних наук, соціальну значимість професії логопеда, особливості спеціальності;

 • поняття про мову як суспільне явище; взаємозв’язок мови і мислення; поняття системи і структури мови; значення письма в людському суспільстві та етапи його розвитку; основні закономірності дитячого мовлення;

 • державну політику стосовно організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, інтеграційні процеси, які відбуваються в країні по відношенню до дітей з фізичними та інтелектуальними вадами;

 • методи психолого-педагогічного вивчення дітей, принципи здійснення науково обґрунтованого індивідуального підходу в навчанні дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • нормативні вимоги до комплектування спеціальних закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, вимоги до організації роботи психолого-медико-педагогічних комісій;

 • класифікацію, етіологію мовних порушень у різних групах дітей з обмеженими психофізичними можливостями;

 • психолого-педагогічні характеристики форм недиференційованої та диференційованої розумової відсталості та тенденції розвитку цих дітей;

 • клініко-психологічну характеристику дітей із ЗПР конституційного, соматогенного, психогенного, церебрально-органічного походження; психічний і соціальний розвиток дітей з різними формами ЗПР;

 • особливості сім’ї, які мають дітей з особливими освітніми потребами;

 • загальні основи дошкільної та шкільної корекційної роботи; методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного віку; сутність та принципи навчання в спеціальній школі;

 • методику викладання шкільних предметів в спеціальній школі, відповідні програми, структуру уроків, методи активізації пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами;

 • загальну характеристику різного роду мовленнєвих порушень, які зустрічаються у дошкільному та шкільному віці та шляхи їх подолання;

 • методики вивчення стану розвитку усного та письмового мовлення дітей різного віку, загальні принципи та прийоми їх усунення у дітей з мовленнєвими порушеннями;

 • методи та прийоми логопедичної роботи;

 • вимоги до відбору дітей з порушенням мовлення в дитячі установи; показання до зарахування дітей в логопедичні групи.


Розділ ІІІ. Питання до вступного екзамену


Питання зі спеціальної педагогіки і психології

  1. Дати визначення спеціальної педагогіки як науки. Визначити об’єкт, предмет і завдання. Висвітлити її значення та зв’язки з іншими науками.

  2. Розкрити науково-теоретичні основи спеціальної педагогіки, історію її розвитку та становлення як педагогічної науки.

  3. Визначити правові основи спеціальної допомоги дітям із обмеженими психофізичними можливостями.

  4. Перерахувати основні причини ненормативного розвитку дітей. Назвати основні групи дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.

  5. Схарактеризувати основні психолого-педагогічні особливості розвитку дітей із комбінованими порушеннями.

  6. Схарактеризувати дітей із ЗПР та назвати основні психолого-педагогічні особливості їх розвитку.

  7. Охарактеризувати та назвати основні психолого-педагогічні особливості розвитку дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.

  8. Схарактеризувати та назвати основні психолого-педагогічні особливості розвитку дітей із порушеннями поведінки.

  9. Схарактеризувати психолого-педагогічні особливості розвитку дітей із порушеннями мовлення.

  10. Схарактеризувати психолого-педагогічні особливості розвитку дітей із порушеннями інтелекту.

  11. Дати визначення спеціальної психології як науки. Визначити предмет, завдання та методи. Висвітлити значення спеціальної психології та її міждисциплінарні зв’язки.

  12. Визначити та охарактеризувати основні закономірності психічного розвитку людини. Назвати та охарактеризувати види дизонтогенезу (порушеного розвитку).

  13. Висвітлити історію становлення і розвитку вітчизняної спеціальної педагогіки.

  14. Схарактеризувати причини розумової відсталості. Висвітлити класифікацію розумової відсталості у вітчизняній спеціальній літературі.

  15. Схарактеризувати причини виникнення ЗПР. Висвітлити класифікацію ЗПР за К.С. Лебединською.

  16. Висвітлити методи психолого-педагогічної діагностики дітей з обмеженими психофізичними можливостями.

  17. Назвати й розкрити значення традиційних і нетрадиційних технологій навчання і виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями.

  18. Розкрити особливості інтеграційних процесів в сучасній Україні. Дайте визначення понять „інклюзія”, „інтеграція” та охарактеризуйте її типи і форми.

  19. Розкрити особливості навчально-виховної роботи з розумово відсталими дітьми в дошкільному і шкільному віці.

  20. Схарактеризувати лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки. Розкрити соціальний аспект мовленнєвого спілкування.

  21. Розкрити особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітньої спеціалізованої школи інтенсивної педагогічної корекції І-ІІ ступеня для дітей із ЗПР.

  22. Схарактеризувати основні форми організації навчально-виховного процесу в умовах загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату для дітей з тяжкими вадами мовлення.

  23. Висвітлити особливості альтернативних форм навчання дітей з ПМР, які застосовуються в сучасних умовах.

  24. Визначити особливості й критерії організації навчально-виховного процесу дітей з порушеннями зору.

  25. Дати характеристику методів навчання дітей з порушеннями слуху.

  26. Висвітлити особливості психокорекції пізнавальних процесів залежно від віку дитини, форм і тяжкості ДЦП.

  27. Висвітлити прогресивні форми організації корекційного процесу дітей із ДЦП закордоном.

  28. Розкрити зміст методів навчання дітей з аутизмом ТЕАССН-програми, холдинг-терапії, методу „Ритм життя”, комунікативного методу підкріпленого музикою, методу вибору, оперативного навчання.

  29. Система освітніх закладів для дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями.

  30. Висвітлити роль сім’ї в навчанні та вихованні дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями, робота дефектолога з батьками.Питання з логопедії

 1. Схарактеризувати особливості логопедичної роботи при порушеннях опорно-рухового апарату.

 2. Схарактеризувати особливості навчання і виховання дітей із загальним недорозвитком мовлення. Розкрити зміст логопедичної роботи з ними у системі освіти.

 3. Висвітлити специфіку логопедичної роботи з дітьми з обмеженими розумовими можливостями.

 4. Розкрити специфіку логопедичної роботи при порушеннях зору у дітей.

 5. Розкрити специфіку логопедичної роботи при порушеннях слуху у дітей.

 6. Дати визначення дизартрії. Висвітлити історію її вивчення, причини виникнення. Схарактеризувати види та напрями логопедичної роботи.

 7. Дати визначення дисграфії, її видів. Схарактеризувати напрями та етапи логопедичної роботи.

 8. Дати визначення дислексії, її видів. Схарактеризувати напрями та етапи логопедичної роботи.

 9. Висвітлити основні види порушення писемного мовлення. Висвітлити історію їх вивчення та причини виникнення.

 10. Дати визначення афазії. Висвітлити історію її вивчення, причини виникнення та види. Схарактеризувати основні етапи логопедичної роботи при афазії у дорослих.

 11. Схарактеризувати основні етапи логопедичної роботи при алалії та розкрити їх сутність.

 12. Дати визначення алалії. Висвітлити історію її вивчення, причини виникнення та види.

 13. Назвати основні етапи логопедичної роботи з дошкільниками при заїкуванні та розкрити їх зміст.

 14. Дати визначення заїкування. Висвітлити історію його вивчення, причини виникнення та види.

 15. Схарактеризувати види порушення темпу мовлення та причини іх виникнення. Відмітити комплексний характер усунення.

 16. Схарактеризувати види порушення голосу. Назвати основні етапи логопедичної роботи з дітьми при дисфонії, ринофонії, афонії та розкрити їх сутність.

 17. Перерахувати основні етапи логопедичної роботи при закритій ринолалії та розкрити їх зміст.

 18. Назвати основні етапи логопедичної роботи при відкритій ринолалії та розкрити їх сутність.

 19. Дати визначення ринолалії, розкрити історію її вивчення, причини виникнення та види.

 20. Перерахувати основні ознаки функціональної дислалії, охарактеризувати її різновиди та етапи логопедичної роботи.

 21. Дати визначення дислалії та розкрити історію її вивчення, причини виникнення та види.

 22. Назвати основні етапи логопедичної роботи при фонетико-фонематичному недорозвитку мовлення у дітей.

 23. Схарактеризувати фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення у дітей та напрями корекційної роботи.

 24. Розкрити сутність клініко-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень.

 25. Перерахувати і охарактеризувати спеціальні принципи корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями мовлення.

 26. Дати визначення загального недорозвитку мовлення у дітей та охарактеризувати їх рівні.

 27. Розкрити сутність психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень.

 28. Проаналізувати основні напрями в організації логопедичної допомоги дітям, підліткам й дорослим в Україні.

 29. Розкрити теоретичні основи логопедії, історію становлення як педагогічної науки в Україні та її зв’язки з іншими науками.

 30. Дати визначення логопедії, як педагогічної науки. Визначити об’єкт, предмет і завдання логопедії. Висвітлити актуальні проблеми сучасної логопедії.Питання з клінічних основ дефектології

 1. Проаналізувати клінічні причини дисфоній та афоній, й висвітлити методи їхнього лікування.

 2. Висвітлити клінічні причини механічних дислалій та методи їхнього лікування.

 3. Висвітлити поняття, причини та класифікацію гугнявості та напрямки лікування.

 4. Розкрити поняття стійких порушень слуху, їхні причини та наслідки для мовлення.

 5. Визначити причини порушень звукопроведення та описати групи туговухих дітей.

 6. Висвітлити причини порушень звукосприйняття та стан слухової функції глухих дітей.

 7. Схарактеризувати клінічні прояви синдромів ураження стріо-паллідарної системи та їхній вплив на мовлення.

 8. Схарактеризувати клінічні ознаки синдрому ураження мозочка та його вплив на мовлення.

 9. Висвітлити клінічні ознаки центрального паралічу та псевдобульбарного синдрому.

 10. Проаналізувати клінічні ознаки бульбарного паралічу та його вплив на мовлення.

 11. Визначити поняття та патогенез мезенцефально-діенцефальної дизартрії та надати характеристику її ступенів

 12. Визначити поняття, причини агнозій, їхню класифікацію та клінічні ознаки.

 13. Визначити поняття, причини апраксій, їхню класифікацію та клінічні ознаки.

 14. Визначити поняття, причини афазій, їхню класифікацію та мовленнєві ознаки.

 15. Визначити поняття, причини алалій, їхню класифікацію та мовленнєві ознаки.

 16. Висвітлити клінічні прояви стійких посттравматичних синдромів за Г.Є. Сухарєвою.

 17. Висвітлити класифікацію, клініку та наслідки менінгітів, енцефалітів та поліомієліту.

 18. Висвітлити причини, класифікацію, клініку пухлин мозку та судинних уражень нервової системи, їхній вплив на мовлення.

 19. Проаналізувати клінічні форми дитячих церебральних паралічів з урахуванням мовленнєвих порушень.

 20. Розкрити поняття, етіопатогенез, клініку та класифікацію раннього дитячого аутизму.

 21. Висвітлити причини, клінічні ознаки і наслідки олігофреній ендогенної природи.

 22. Висвітлити причини, клінічні ознаки і наслідки олігофреній ембріо- та фетопатичного походження.

 23. Висвітлити класифікацію та клініку атипових і ускладнених форм олігофренії.

 24. Схарактеризувати причини, клінічні ознаки і наслідки олігофреній внаслідок ушкоджень мозку у зв’язку з пологами та у ранньому дитячому віці.

 25. Розкрити поняття, класифікацію та клінічні форми пошкодженого психічного розвитку (деменції).

 26. Висвітлити класифікацію, основні симптоми дитячої шизофренії та описати її основні клінічні форми.

 27. Висвітлити класифікацію межових форм інтелектуальної недостатності за В.В. Ковальовим.

 28. Розкрити сутність поняття затримки психічного розвитку та охарактеризувати медико-педагогічні аспекти класифікації.

 29. Висвітлити поняття інтелекту, його складових, класифікацію олігофренії за міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду.

 30. Розкрити поняття, етіопатогенез, клініку хвороби Ретта та її відмінності від раннього дитячого аутизму.


Розділ ІV. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок


Загальна оцінка відповіді на вступному екзамені кожного студента є комплексною, яка враховує всі аспекти його відповіді: теоретичні знання, уміння застосовувати їх у розкритті методики логопедичної і діагностичної роботи з наведенням практичних прикладів згідно навчального плану спеціальності "Корекційна освіта" та вимог освітньо-кваліфікаційного рівня 6.010105 бакалавр.

Оцінюючи результати складання вступного екзамену за п’ятибальною шкалою важливо враховувати такі показники:

 • обізнаність з основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі спеціальної педагогіки;

 • знання державно-правових документів, науково-методичної літератури в галузі спеціальної педагогіки;

 • рівень теоретичної підготовки студентів у галузі спеціальної педагогіки;

 • рівень сформованості практичних професійно-педагогічних умінь та володіння методикою логопедичної роботи;

 • знання професійних обов’язків логопеда й особистісних якостей;

 • змістовність та якість відповідей на конкретні питання;

 • знання норм педагогічної етики і трудової дисципліни.


Оцінка “відмінно” ставиться, якщо студент:

 • упевнено відповідає на питання білету;

 • демонструє глибокі, міцні, системні знання у розкритті методики логопедичної роботи;

 • уміє застосувати набуті знання при наведенні прикладів, вміє виявляти та відстоювати особисту позицію;

 • на високому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.


Оцінка “добре” ставиться за таких умов, якщо студент:

 • при відповіді на питання виявляє знання істотних ознак понять, методики логопедичної роботи та зв’язків між ними, вміє пояснити основні закономірності розвитку спеціальної педагогіки і логопедії;

 • на достатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.Оцінка “задовільно” ставиться, якщо студент:

 • не впевнено відповідає на питання білету;

 • відтворює основні навчально-методичні знання, проте володіє лише елементарними вміннями;

 • відчуває помітні труднощі при наведенні прикладів, втрачає розуміння сутності методики логопедичної роботи при зміні деяких складових.


Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо студент:

 • демонструє уривчастість або відсутність знань, плутається у поняттях, прояв знань відбувається лише за допомогою викладача;

 • наведення прикладів виконується фрагментарно, характеризується лише початковими уявленнями про предмет дослідження;

 • на недостатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Природничий факультет Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту
Програма вступного екзамену зі спеціальності 18010020 – «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» для навчання за освітньо...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Студентське наукове товариство психолого-педагогічного факультету інформаційний лист
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі VІІІ міжнародної студентської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи