Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки icon

Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
Скачати 182.05 Kb.
НазваПрограма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
Дата03.08.2012
Розмір182.05 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної

комісії ПНПУ імені В.Г.Короленка

____________ М.І. Степаненко

“23” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова » для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки:

8.18010020 Управління навчальним закладом;

8.18010013 Управління проектами;

8.01010101 Дошкільна освіта;

8.01010201 Початкова освіта;

8.01010601 Соціальна педагогіка

8.02010101 Культурологія;

8.02020201 Хореографія;

8.02020401 Музичне мистецтво;

8.02020501 Образотворче мистецтво.

8.02030201 Історія

8.02030301 Українська мова і літуратура

8.03010201 Психологія

8.04010101 Хімія

8.04010201 Біологія

8.04010401 Географія

8.04020101 Математика

8.04020301 Фізика

Полтава – 2012

Програма вступного випробування з «Іноземної мови» для вступниківв на кваліфікаційний рівень «Магістр»

Укладачі:

Н.Г. Вишня, к. філол. наук, завідуюча кафедрою загального та слов’янського мовознавства та іноземних мов ПНПУ імені В.Г. Короленка

Л.Л. Король, к. пед. наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства та іноземних мов ПНПУ імені В.Г. Короленка

Л.В. Шаповалова, к. пед. наук, доцент кафедри романо-германської філології ПНПУ імені В.Г. Короленка

О.Ю. Тупиця, к. філол. наук, доцент кафедри філологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка


Рецензенти:

А.В. Парій, к.філол.наук, завідувач кафедри іноземних мов Полтавської державної аграрної академії

В.Л. Кравченко, к.філол.наук, доцент кафедри англійської та німецької філології ПНПУ імені В.Г. Короленка


Завтерджено на засіданні кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов. Протокол № 10 від 16 лютого 2012 р.


ЗМІСТ


ВСТУП

Мета екзамену


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вимоги до підготовки абітурієнтів

Хід проведення екзамену

Структура екзаменаційного білета

Критерії оцінювання відповідей на екзамені


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ДОДАТОК. Зразок виконання екзаменаційного завдання

ВСТУП


Євроінтеграційні прагнення України в контексті Болонського процесу уособлює ідея створення єдиного простору вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності фахівців.

Сучасний принок праці вимагає від майбутніх магістрів належного рівня володіння іноземною мовою – неодмінного складника їхньої професійної підготовки.

Згідно з «Положенням про магістратуру», затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі. До числа вступних екзаменів до магістратури належить екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій фахових кафедр та заяв студентів, що мають ступінь бакалавра та прагнуть продовжувати свою освіту в магістратурі.

Вимоги вступного екзамену до магістратури ґрунтуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який слугує стандартом для ступеня бакалавра.


Метою проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» є перевірка знань і компетенцій, пов’язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письма), які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою на рівні «Бакалавр».

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Міжнародна практика мовної освіти у вищих навчальних закладах констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» є рівень В2 –Незалежний користувач. Критерії для цього рівня базуються на:

 • дескрипторах, описаних «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти» (2003 р.);

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Вимоги вступного випробування з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є чинним для ОКР «бакалавр».

Розроблена програма націлена на актуалізацію, систематизування та збагачення знань слухачів у обсязі, необхідному для вступу на навчання за ОКР «Магістр».

^ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ


Для успішного складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнти повинні повинні знати:

 • фонетичні й орфографічні норми англійської мови, особливості інтонації;

 • тематичну, загальнонаукову лексику, а також фахову термінологію в межах вивчених тем;

 • лексеми-конектори для виразного позначення зв’язків між думками у ході виступів, обговорень, дискусій;

 • граматичні явища, необхідні для використання на рівні речень, фраз і надфразових єдностей у ситуаціях спілкування.

 • особливості вживання частин мови, синтаксичні характеристики, структуру речення;

 • аспекти усного та письмового повідомлення, доповіді тощо;

 • основи мовленнєвого етикету спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

 • фактологічний та лінгвокраєзнавчий матеріал (у межах окресленої програмою тематики).

Для успішного вступного випробування з іноземної мови студенти повинні вміти:

 • читати, розуміти зміст, переказувати, перекладати українською мовою автентичні тексти суспільної, країнознавчої, фахової тематики;

 • розуміти монологічне та діалогічне мовлення, котре продукується мовцем у нормальному темпі (в межах окресленої програмою тематики);

 • усно презентувати матеріал розмовних тем на рівні незалежного користувача;

 • реалізувати свої комунікативні наміри та розуміти комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях спілкування;

 • коментувати, порівнювати й аналізувати суспільні, фахові та культурні реалії, чітко аргументуючи свою позицію, дотримуючись норм англійської мови;

 • розуміти основну ідею та позицію автора автентичного тексту;

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках певної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Основні граматичні структури необхідні для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється у логічному поєднанні з лексичним. Акцентується увага на володінні студентами граматичною компетенцією, а також на стилістичній і прагматичній вправності вживання граматичних структур у реальній мовній комунікації.

Граматичні явища перевіряються у межах такого граматичного матеріалу:

Англійська мова:

 1. Pronoun.

 2. Article.

 3. Noun.

 4. Numeral.

 5. Adjective.

 6. Adverb.

 7. Degrees of Сomparison.

 8. Preposition.

 9. Present Simple.

 10. Participle І.

 11. Present Continuous.

 12. Present Simple.

 13. Future Simple.

 14. Future Continuous.

 15. Future Perfect.

 16. Impersonal Sentences.

 17. Past Simple.

 18. Present Perfect Simple.

 19. Past Participle.

 20. Present Perfect Continuous.

 21. Past Continuous.

 22. Past Perfect Simple.

 23. Past Perfect Continuous.

 24. Conditional Sentences.

 25. Modal Verbs.

 26. Passive Voice.

 27. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 28. Reported Speech.

 29. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase.

 30. Gerund.

 31. Gerund or Infinitive.

 32. Subjunctive.

 33. Sequence of Tenses.


Німецька мова:

 1. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Gebrauch des Artikels. Singular und Plural.

 2. Das Verb. Präsens. Starke und schwache Verben.

 3. Grundformen des Verbs. Pärteritum.

 4. Die Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen.

 5. Reflexive Verben.

 6. Modalverben.

 7. Perfekt der Verben.

 8. Plusquamperfekt.

 9. Futurum.

 10. Imperativ der Verben.

 11. Passiv. Bildung und Gebrauch.

 12. Konjunktiv. Bildung und Gebrauch.

 13. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

 14. Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ.

 15. Satzreihe. Wortfolge.

 16. Satzgefüge.

 17. Der Infinitiv. Infinitivgruppen.

 18. Adjektiv. Deklination. Steigerungsstufe der Adjektive.

 19. Pronominaladverbien.

 20. Das Numerale.

 21. Das Abverb. Steigerungsstufe des Adverbs.


Французька мова:

 1. L’article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’adjectif. La place de l’adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminine des adjectives. Le dégres de comparison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbs à l’aide de suffixe –ment. Les degrés de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbe. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjunction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. La proposition. La proposition simple, la proposition subordonnée.

 17. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 18. Le participe passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 19. Le passé antérieur. Le futur antérieur.

 20. Le discours direct, le discours indirect. L’emploi des temps au discours direct, au discours indirect.

 21. La dérivation.

 22. La famille des mots.

 23. La proposition simple, la phrase composée.


Іспанська мова:

 1. Artículo. Artículo indeterminado. Artículo determinado.

 2. Nombre sustantivo. Número y género.

 3. Los casos del plural de los sustantivos.

 4. Adjetivo. Concordancia del adjetivo con el número y género del sustantivo.

 5. Verbo. Infinitivo.

 6. Verbos pronominales.

 7. Tiempos y modo.

 8. Tiempos verbales del Indicativo.

 9. Tiempos verbales del Subjuntivo.

 10. Modo Condicional.

 11. Tiempos verbales simples y compuestos.

 12. Concordancia de tiempos del Indicativo (plan presente y plan pasado).

 13. Concordancia de tiempos del Subjuntivo.

 14. Voz activa y voz pasiva.

 15. Formas no personales del verbo.

 16. Estilo directo e indirecto.

 17. Pronombres y sus tipos.

 18. Adverbios.

 19. Preposiciones.

 20. Conjunciones.

 21. Derivación.

 22. Oración simple.

 23. Oración compuesta.


^ ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


У зв’язку з комплексним характером перевірки зазначених умінь та навичок, екзамен розпочинається тестом, що містить лексико-граматичний матеріал, окреслений навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова».

Лексико-граматичний складається з 30 завдань і виконується письмово протягом 45 хвилин:

Усна відповідь:

2. Читання і переклад тексту за фахом (1200 знаків).

3. Усна презентація розмовної теми (список додається).

4. Бесіда з екзаменатором за цією темою.

Перше завдання – лексико-граматичний тест – складається із завдань, що дозволяють перевірити знання вступником основних граматичних структур іноземної мови, а також рівень сформованості стилістичної й прагматичної компетенції.

Для другого завдання іспиту тексти для читання та перекладу дібрані в діапазоні загально-наукових знань за такою тематикою:

 1. Освіта (загальна, вища).

 2. Новітні освітні тенденції.

 3. Провідні педагоги та їх внесок у національну освітню спадщину.

 4. Професія педагога.

 5. Особистісний потенціал майбутнього дослідника.

 6. Комп’ютер і суспільство.

 7. Сучасні джерела інформації та їх вплив на освіту.

 8. Дослідницька робота. Методичний інструментарій дослідження.

 9. Видатні науковці світу: персоналії та ідеї.

 10. Історичні виміри дослідницького процесу.

У третьому завданні вступники повинні грамотно, послідовно та презентувати одну з розмовних тем:

Англійська мова

1. Scienсe and Society.

2. The Power of Knowledge.

3. Research Work: Issues and Results.

4. Higher Education and Academic Freedom.

5. Schooling in Ukraine.

6. Life at School.

7. Higher Education in Ukraine.

8. Prominent Ukrainian Educators.

9. Teaching. Modern Trends and New Demands.

10. Communication and Personality.

11. Foreign Language in Modern Society.

12. Personal Qualities of an Effective Postgraduate Student.

13. My Research Interests.

14. My Speciality. Why Have I Chosen It?

15. My Future Career.

16. My First Resarch Experience.

17. Postdgaduate Education in Great Britain.

18. V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University.

19. Prominent Alumnus of My University.

20. My Faculty. History and Prospects.

21. CV and Resume. Effective Application.

22. Academic Degrees.

23. Ancient European Universities.

24. Higher Education in the USA.

25. Tutorial System of Education.

26. Types of Secondary Schools in Great Britain.

27. Research and Responsibility.

28. Internet as a Mean of Communication. World Wide Web.

29. Computer Technologies in Research Work.

30. Distance Learning.


Французька мова

1. La science et la recherche en Ukraine.

2. La recherche : questions et problèmes.

3. Le pouvoir de la science.

4. Les tendances instructives nationales.

5. La structure de l’instruction en Ukraine.

6. L’instruction supérieure en Ukraine.

7. Les universités européennes.

8. Dans la bibliothèque.

9. La profession de l’enseignant : tendances modernes et exigences nouvelles.

10. Les pédagogues célèbres ukrainiens.

11. L’importance de la connaissance des langues étrangères dans la société contemporaine.

12. Le thème de mon travail de recherche futur.

13. Les études doctorales.

14. L’université Korolenko – université pédagogique de Poltava. L’historique et la vie quotidienne.

15. Ma faculté. L’historique et la vie quotidienne.

16. Ma future carrière.

17. Ma future spécialité. Comment je l’ai choisie.

18. La traduction de la littérature scientifique et technique.

19. Le rapport: points généraux.

20. L’annotaion et la revue.

21. Le CV et le résumé.

22. L’essai: points généraux.

23. L’argumentation la discussion.

24. L’ordinateur et les technologies informatiques dans les recherches.

25. Les services et les ressources de l’Internet. La navigation dans l’Internet.

26. L’internet comme le moyen de la communication. L’internet - réseau universel.

27. Mass Média. Les technologies modernes et leur pouvoir.

28. Préhistoire de l’indépendance de l’Ukraine.

29. Les fêtes nationales ukrainiennes.

30. L’éducation patriotique nationale.


Німецька мова

 1. Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik.

 2. Wissenschaft. Entdeckungen und Erfindungen.

 3. Die Bedeutung der Wissenschaft für unsere Geselschaft.

 4. Die Ausbildung in unserem Leben.

 5. Das Bildungswesen in der Ukraine.

 6. Das Hochschulbildung in der Ukraine.

 7. Die Hochschulbildung in Deutschland.

 8. In der Bibliothek.

 9. Bücher in unserem Leben.

 10. Mein Beruf ist Lehrer. Der Lehrerberuf heute.

 11. Hervorragende Menschen der Ukraine.

 12. Hervorragende Menschen Deutschlands.

 13. Fremdsprachen in unserem Leben.

 14. Meine wissenschaftliche Arbeit.

 15. Poltawaer nationale pädagogische Universität namens W.G. Korolenko. Ihre Geschichte und Gegenwart.

 16. Meine Fakultät. Ihre Geschichte und Gegenwart.

 17. Mein zukünftiger Beruf.

 18. Mein Fach, das ich gewählt habe. Mein Lieblingsfach.

 19. Die Übersetzung der wissenschaftlich-technischen Literatur.

 20. Der wissenschaftliche Vortrag.

 21. Die Dienstreise nach Deutschland.

 22. Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern.

 23. Mein Lebenslauf. Die Bewerbung.

 24. Computer in unserem Leben.

 25. Massenmedien in unserem Leben.

 26. Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine.

 27. Internet in unserem Leben.

 28. Briefwechsel heute. Korrespondenz und Internet.

 29. Ukrainische Feste und Bräuche.

 30. National-patriotische Erziehung der Kinder.


Іспанська мова

 1. Investigación y ciencia en Ucrania.

 2. Técnica de investigación.

 3. El poder del conocimiento.

 4. Tendencias generales del desarrollo de la educación en el mundo actual.

 5. Estructura de la educación en Ucrania.

 6. Educación superior en Ucrania.

 7. Universidades europeas.

 8. En la biblioteca.

 9. Profesión del maestro. Demandas y perspectivas.

 10. Personalidades famosas en la rama de educación de Ucrania.

 11. Valor de la adquisición del conocimiento de los idiomas extranjeros en la época actual.

 12. Mis intereses científicos.

 13. La educación de postgrado.

 14. La universidad nacional pedagógica de Poltava. Historia y actualidad.

 15. Mi facultad. Historia y actualidad.

 16. Mi carrera científica.

 17. Por qué he escogido mi especialidad.

 18. Las traducciones de la literatura científica y técnica.

 19. Caractrísticas del estílo científico.

 20. Anotaciones y resúmenes.

 21. Formas de prepara el CV efecrtivo.

 22. Las reglas generalers para presentar una tesina o una tesis.

 23. Discusión científica y las reglas de cortesía.

 24. Ordenadores y su papel en la investigación.

 25. Recursos de Internet. Reglas de seguridad en la red.

 26. Modernos medios de comunicación.

 27. Historia de la Independencia de Ucrania.

 28. Sistema de educación en España.

 29. Las etapas de preparación de un científico en Ucrania y en España.

 30. La educación partriótica nacional.

Четверте питання дає змогу виявити вміння діалогічного мовлення, вміння сприймати мову на слух та вести бесіду з екзаменатором.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


1. Лексико-граматичний тест (30 завдань)

2. Читання і переклад тексту (1200 знаків).

3. Усна презентація розмовної теми.

4. Бесіда з екзаменатором.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ НА ЕКЗАМЕНІ


Оцінювання успішності на екзамені здійснюється за 5-бальною шкалою («5» – відмінно, «4» – добре, «3» – задовільно, «2» – незадовільно)

^ Завдання 1 (лексико-граматичний тест)

Кількість тестових завдань – 30, кількість балів – 30, тобто кількісний показник правильної відповіді на кожне завдання становить 1 бал.

^ Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту


Рівень знань і вимог

Бал

^ Критерії оцінювання

дуже високий

«5»

30–28 балів. Робота оформлена стилістично на високому рівні, без виправлень

високий

«4»

27–22 бали

середній

«3»

21–15 балів

низький

«2»

14 і нижче балів.


^ Завдання 2 (переклад тексту)

Оцінка за переклад тексту визначається за такими критеріями:

 1. адекватність перекладу, точність передачі змісту та стилю оригіналу;

 2. урахування функціонального жанру і стилю та їх особливостей;

 3. зв’язність (логічність) викладу думок, нормативність мови (відсутність граматичних і синтаксичних помилок в перекладі);

 4. відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам загальноекономічної, фахової, наукової і технічної літератури, точність термінології та коректність термінів;

 5. правильний поділ на окремі смислові відрізки та їх інтерпретація;

 6. повнота виконання завдання протягом наданого часу.

^ Критерії та норми оцінювання перекладу тексту

Рівень знань і

вимог

Бал

Критерії оцінювання

дуже високий

«5»

Повна відповідність перекладу визначеним вище критеріям. Допускаються 1–3 помилки лексичного чи граматичного характеру.

високий

«4»

Достатньо точний переклад з дотриманням більшості визначених вище критеріїв. Допускається 3–5 перекладацьких помилок, які ускладнюють розуміння тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

середній

«3»

Недостатньо точний переклад тексту, невміння самостійно застосовувати лексико-граматичні трансформації в перекладі. Допущення багатьох перекладацьких помилок (не більше 10), які викликають труднощі у сприйнятті тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

низький

«2»

Невідповідність перекладу визначеним вище критеріям. Неадекватний переклад, який містить більше 10 перекладацьких помилок, які спотворюють зміст тексту-перекладу.

^ Завдання 3 (усне мовлення)

Презентація однієї із зазначених тем. Оптимальна кількість речень – 25–30.

Оцінка за усне мовлення визначається за такими критеріями:

 1. відповідність усного висловлювання завданню в межах тематики або ситуації спілкування, вміння логічно, чітко, послідовно будувати повідомлення;

 2. достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається;

 3. лексична і граматична правильність мовлення;

 4. темп мовлення;

 5. допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення.

Критерії та норми оцінювання монологічного мовлення студентів


Рівень знань і вимог

Бал

Критерії оцінювання


дуже високий

«5»

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення, чітке, логічне послідовне обґрунтування думок; багатство словникового запасу, вдале використання мовних засобів, інтонації. Допускається 1-3 помилки лексико-граматичного характеру.
високий

«4»

Самостійна побудова достатньо повного висловлювання, що розкриває основну думку. Логічне і послідовне обґрунтування думок. Іноді трапляються такі недоліки, як відсутність аргументації. Допускається 3-5 помилок лексико-граматичного характеру.
середній

«3»

Побудова висловлювання на репродуктивному рівні. Тема загалом розкрита, мовлення зв’язне, але висловлювання характеризується недоліками: основна думка не висвітлена, відсутність аналізу й висновків.
низький

«2»

Побудова висловлювання, яке не є завершеним текстом, відсутня логічна послідовність викладу та висновки, відсутність у висловлюваннях основної думки
Завдання 4 ( діалогічне мовлення)

 1. уміння вести діалог, бесіду, дискусію таким чином, щоб отримати позитивний очікуваний результат;

 2. повна і логічна відповідь на запитання екзаменатора;

 3. лексична і граматична правильність мовлення;

 4. вміння використовувати мовні засоби спілкування зі співрозмовниками з метою встановлення і налагодження контактів;

 5. вміння знаходити вихід з нестандартних комунікативних ситуацій.

^ Критерії та норми оцінювання діалогічного мовлення студентів


Рівень знань і вимог

Бал

Критерії оцінювання

дуже високий

«5»

Самостійне проведення дискусії за темою, дотримання відповідної структури діалогу, уміння переконувати, аргументувати та обґрунтовувати свої думки, добираючи відповідні мовні засоби.

високий

«4»

Участь у дискусії, достатньо широкий словниковий запас, достатній рівень вправності і культури мовлення, але не завжди повна аргументованість відповідей.

середній

«3»

Під час обговорення або дискусії відповіді на поставлені запитання неповні, помилки у мовному оформленні реплік, недосконале володіння умінням аргументувати висловлене.

низький

«2»

Відсутність розгорнутих відповідей, невміння доводити власну думку, пасивність у дискусії, невміння ставити питання доповідачам, обмежений словниковий запас.


Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну оцінку «незадовільно».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка / Н. Ф. Бориско. – К. : Заповіт, 1995. – 320 с.

 2. Голованова И. А. Деловой французский? Это не так трудно! / И. А. Голованова, О. Е. Петренко. – М. : Просвещение, 1998. – 280 с.

 3. Громова О. А. Le français. Учебник французского языка / О. А. Громова. – М. : 1999. – 430 с.

 4. Данилова З. В. Practise your Business English. Практичний курс ділової англійської мови / З. В. Данилова. – Тернопіль : Астон, 1998. – 152 с.

 5. Данилова З. В. Train Your Business English. Навчальний курс ділової англійської мови. – Тернопіль : Астон, 2008. – 136 с.

 6. Дудкина Г. А. Учебник английского языка для делового общения / Г. А. Дудкина, М. В. Павлова. – М. : Аверс, 1994. – 342 с.

 7. Дулиенко Г. И. Немецкий язык : учеб. пособ. для студентов неязыковых вузов / Г. И. Дулиенко – К. : Вища школа, 1987. – 248 с.

 8. Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка / В. М. Завьялова. – М. : Лист-Нью, 2011. – 420 с.

 9. Карпусь И. А. Английский деловой язык : учеб. пособ. – К. : МАУП, 1995. – 280 c.

 10. Калустова О.М Бизнес курс испанского языка: уч. пособие. К. : Логос, 2003. – 448 с.

 11. Крупаткин Я. Б. Читайте английские научные тексты. – М. : Высшая школа, 1991. – 160 c.

 12. Крылова Н. И. Деловой немецкий язык. – М. : НВИ-Тезаурус, 2002. – 380 c.

 13. Крючков Г. Г. Прискорений курс французької мови / Крючков Г.Г., В. С. Хлопун та ін. – К : Вища школа, 1994. – 360 c.

 14. Новичкова Р. М. Учебник немецкого языка / Р. М. Новичкова. – К. : Вища школа, 1988. – 42 c.

 15. Попова И. Н. La grammaire française / И. Н. Попова. – М. : Наука, 1980. – 600 c.

 16. Шелингер Н. А. Учебник немецкого языка / Н. А.Шелингер, И. К. Шелкова, Н. Ф. Эман. – М. : Высшая школа, 1988. – 480 c.

 17. Шпак В. К. Англійська мова : навч. посібник / В. К. Шпак. – К. : Вища школа, 2012. – 300 c.

 18. Actelheid H. Deutsch für den Beruf. Ein Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache. Verlag für Deutsch / Hoffgen Actelheid. – NY. : 2006. – 340 p.

 19.  Anderson P. V. Technical Documentation. Harcourt Brace College Publishers / P. V. Anderson. – 2002. – 135 р.

 20. Brieger N., Comfort J. Early Business Contacts– Cambridge: University Press, 1989. – 146 p.

 21. Brieger N. The Language of Business English, London Prentice-Hall International, 1996. – 340 p.

 22. Cotton D. Keys to Management. – Longman, 1996. – 400 p.

 23. Cotton D., Falvey B. Kent S. Market Leader (Intermediate and Upper-Intermediate), Longman, Pearson Education Limited, 2000. –

 24. Demetriades D. Information Technology. – OUP, 2003. – 220 p.

 25. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice – Oxford University Press, 1998. – 230 p.

 26. Eastwood J. Oxford Practice Grammar; Oxford, New York Oxford University Press, 2004. – 740 p.

 27. Esteras S. Infotech. English for computer users. – CUP, 1999.

 28. Evans D. Powerhouse. An Upper Intermediate Business English Course. – Longman, 2000. – 320 p.

 29. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation. - К.: Методика, 1996. – 140 p.

 30. Hollett V, Business Objectives Student’s Book, – Oxford University Press, 1999. – 192 с.

 31. Mackenzie J. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students. (Student's book). – CUP, 2001. – 120 p.

 32. Murphy R. Naylar H. Essential Grammar in Use. (Supplementary Exercises). – CUP, 1996. – 180 p.

 33. Nicolas G., Sprenger M., Weermann W. Wirtschaft — auf Deutsch, Klett Edition Deutsch, München, 1991. –460 p.

 34. Redmen S. English Vocabulary in Use (pre-intermediate & intermediate) Cambridge: University Press, 2005. – 264 p.

 35. Sacks R. Deutsche Handelskorrespondenz. Max Hueber Verlag, 1994. –

 36. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar, Oxford, New York Oxford University Press, 1993. – 640 p.Схожі:

Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconВ. Г. Короленка "затверджую" Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко "23" лютого 2013 р. Програма
«Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма складена на підставі дисципліни «Іноземна (англійська) мова» циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Програма вступного екзамену містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Назва дисципліни: ”Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Назва дисципліни: ”Англійська мова” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників на...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи