Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 icon

Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012
НазваПсихологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012
Дата03.08.2012
Розмір292 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка


____________________проф. М.І.Степаненко


23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з фахових дисциплін

спеціальності «Психологія»

для вступників з базовою освітою «бакалавр»,

що здобувають

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Полтава – 2012
^

УДК 159.9.07 (072) (073)

ББК 74.580.28 р30 +88. 492 р 30


Затверджено на засіданні кафедри психології психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка. Протокол № 12 від 21.02.2012 року.


Укладачі:

Моргун В.Ф. – зав. кафедри психології психолого- педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка, кандидат психологічних наук, професор;


Харченко А.С. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології психолого- педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка.
Рецензенти:


Пасічніченко А.В. кандидат психологічних наук, доцент кафедри початкової і дошкільної освіти ПНПУ імені В.Г.Короленка.


Тодорова І.С. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ УКООПСпілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Програма вступного випробування з фахових дисциплін спеціальності «Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / укладачі: В.Ф.Моргун, А.С.Харченко. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 16 с.ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка………………………………………………...

4 1. Зміст навчального матеріалу, що виноситься на вступне випробування.………………………………………………………….5 1. Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики…………...11 1. Критерії оцінювання відповідей …………………….……………….

14 1. Перелік засобів, що можуть використовуватися під час вступного випробування…………………………………………………………..14 1. Список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів…………..

15^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст вступного випробування до магістратури з напряму 6.030102 – Психологія – Психологія зі спеціальності 8.03010201 – Психологія укладений на основі вимог державного освітнього стандарту до рівня підготовки бакалавра психології, а також враховує Програму державного екзамену «психологія з методиками діагностування». Напрям підготовки 6.030102 – Психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (укладачі – Н.О.Гончарова, Т.І.Губіна, Ю.І.Калюжна, О.Г.Мирошник, І.Г.Тітов, А.С.Харченко, Н.О.Чайкіна, К.Ф.Чуб, Н.О.Юдіна / за ред. В.Ф.Моргуна, О.Г.Мирошник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – 36 с.).

Випробування включає 20 питань, що охоплюють ключові розділи дисциплін професійно-орієнтованої підготовки психолога, знання яких необхідні для опанування змісту магістерської програми. У процесі відповіді абітурієнт має показати свою готовність до продовження освіти в магістратурі.

Друге питання білету має творчий характер і стосується обґрунтування вибору теми майбутнього магістерського дослідження.

Відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0401 – Психологія, на вступне випробування для осіб, що бажають отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, виносяться такі навчальні дисципліни.


№ n/n

Назва навчальної дисципліни

1

Загальна психологія

2

Психофізіологія

3

Вікова психологія

4

Педагогічна психологія

5

Диференціальна психологія

6

Психодіагностика

7

Математичні методи в психології

8

Соціальна психологія

9

Психологія праці

10

Інженерна психологія

11

Юридична психологія

12

Клінічна психологія


Вказані дисципліни є складовими нормативної частини циклів природничо-наукової підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю. Організація навчання з кожної дисципліни обов’язково включала теоретичну та практичну складову. Здійснення практичної складової підготовки було забезпечено залученням студентів до розв’язання дослідницьких завдань під час лабораторних і практичних занять, а також при проведенні навчальної та виробничої практик.

Відповідно до змісту навчального плану формою контролю зазначених навчальних дисциплін був екзамен.

Програма також містить зміст навчального матеріалу, перелік питань, вимоги до знань та умінь, критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання та практичні завдання, рекомендовану джерельну базу.

Час на підготовку до відповіді на два питання: 40 хвилин.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ,

ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Загальна психологія. Визначення психології як науки. Предмет психологічної науки. Сутність понять методологія, метод, методика. Класифікація методів (за Б.Г. Ананьєвим). Загальна характеристика методів психології (спостереження, експеримент, тести, аналіз продуктів діяльності, соціометрія, експертне оцінювання, опитування, тощо). Етапи організації психологічного дослідження.

Відображення та його рівні в живій та неживій природі. Психіка як результат еволюції матерії. Ознаки психічного відображення. Рівні розвитку нервової системи у філогенезі. Стадії та рівні розвитку форм психічного відображення у філогенезі (сенсорна психіка, перцептивна психіка, свідомість), їх ознаки та відмінні риси.

Поняття про відчуття. Ідеалістичний та матеріалістичний підходи до розуміння природи відчуттів. Процес виникнення відчуття. Поняття про аналізатор. Фізіологічні механізми відчуттів. Поняття про чутливість. Нижчій та вищий поріг чутливості. Диференційний поріг чутливості. Кількісна оцінка диференційного порогу, закон Бугера-Вебера. Психофізичний закон Фехнера. Явище адаптації, взаємодії, сенсибілізації та синестезії аналізатора до подразника.

Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймання. Взаємозв'язок аналізаторів у процесі сприймання. Сприймання та дія. Властивості сприймання (предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість, апперцепція). Ілюзії сприймання. Роль попереднього досвіду в сприйманні. Сприймання простору (сприймання форми, сприймання віддаленості в глибину, сприймання розміру, сприймання напрямку). Сприймання часу (сприймання послідовності, сприймання тривалості, орієнтування у часі). Сприймання руху. Індукований рух. Автокінетичний рух. Стробоскопічний рух. Індивідуальні особливості сприймання.

Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Психологічні теорії пам’яті (асоціативна теорія, теорія гештальтпсихології, біхевіористична теорія, когнітивна, теорія психоаналізу, діяльнісна теорія). Психофізіологічна та біохімічна теорії пам’яті. Поняття про мнемічну дію. Види мнемічних дій. Розвиток пам'яті в онтогенезі. Діяльнісна природа пам’яті, роль знаків – стимулів у розвитку пам’яті. Види пам’яті: рухова. емоційна, образна, словесно-логічна. Короткочасна, тривала, оперативна пам’яті. Мимовільна та довільна пам’ять.

Поняття про уяву. Уява і об’єктивна дійсність. Зв’язок уяви з іншими психічними процесами (уява та пам’ять, уява та мислення).Функції уяви: уявлення дійсності, регулювання емоційних станів. довільної регуляції пізнавальних процесів, формування внутрішнього плану дій, планування та програмування діяльності Уява як антиципація. Фізіологічні механізми уяви. особливості розвитку уяви в онтогенезі. Ефект Т.Рібо. Процес створення образів уяви.

Мислення як процес опосередкованого і узагальненого відображення. Функції мислення. Психологічні теорії мислення: асоціативна психологія, вюрцбурзька школа, гештальтпсихологія, діяльнісний підхід. Мисленевий процес та мисленева дія. Етапи формування мисленевої дії (П.Я.Гальперін). Характеристика мисленевих операцій: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація. Форми мислення. Поняття. Характеристика понять за змістом та обсягом. Дослідження Л.С.Виготського та Л.С. Сахарова етапів формування понять за допомогою методики подвійної стимуляції. Судження. Структура судження. Умовивід. Форми умовиводу. Мислення та мовлення. Мислення як розв’язання пізнавальних задач. Проблемна ситуація. Пізнавальна задача. Етапи вирішення пізнавальної задачі. Види мислення: наочно-дієве, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне та практичне, дискурсивне та інтуїтивне, репродуктивне та продуктивне. Індивідуальні особливості мислення.

Поняття про увагу. Теорії уваги: погляди на сутність уваги представників структуралізму (В.Вундт, Э.Титченер), моторна теорія (М.Ланге,Т. Рібо), погляди представників гештальтпсихології (К.Коффка, П. Адамс, Є.Рубін), уявлення представників біхевіористичного напрямку, когнітивна психологія (Д.Бродбент, У. Найссер, Р. Солсо). Діяльнісна теорія уваги (П.Я.Гальперін). Увага та контролююча дія. Функції уваги. Фізіологічні основи уваги. Явище домінанти, орієнтувальний рефлекс. Характеристика видів уваги (мимовільна, довільна, післядовільна увага). Форми уваги (зовнішня та внутрішня увага). Властивості уваги: переключення, розподіл, обсяг, стійкість, концентрація, коливання, уваги. Характеристика неуважності.

Поняття про емоції та почуття. Функції емоційних явищ: оцінки теперішнього, організації діяльності, закріплення досвіду, передбачення майбутнього, синтезування образу. Теорії емоцій. Види емоцій: емоційний тон, емоції, афекти, пристрасті, настрій, стрес, фрустрації, почуття. Види почуттів (моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні). Властивості емоційних явищ: якість, амбівалентність, полярність, активність, інтенсивність, тривалість, глибина.

Поняття про волю. Функції вольових процесів. Анатомо-фізіологічна основа вольових процесів. Довільна та вольова дія. Ознаки вольової дії. Роль уявної ситуації в регуляції дії (А.В.Запорожець). Вольова дія як дія на підставі довільно побудованої мотивації з уявним мотивом. Види вольової дії (зовнішні, внутрішні, дія-виконання, дія-затримка, самостійні та задані дії). Структура вольової дії: постановка мети (прагнення, потяг, бажання, хотіння), боротьба мотивів, прийняття рішення, виконання рішення.

Вольові якості особистості.

Поняття про характер. Характер як властивість індивідуальності. Підходи до розуміння проблеми співвідношення темпераменту та характеру. Темперамент як динамічна форма вияву характеру. Характер та система ставлень. Психологічна структура характеру: зміст та форма. Змістовна складова ставлення: ставлення до інших, ставлення до справи, ставлення до себе. Риси характеру: інтелектуальні, емоційні, вольові. Загальне та особливе в характері людини. Властивості характеру: повнота, цілісність, визначеність, сила. Формування характеру. Типологія характерів (О.Ф.Лазурський, Е.Шпрангер). Поняття про акцентуації характеру. Характеристика типів акцентуацій характеру за А.Є.Лічко.

Сутність поняття особистість. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність. Основні теоретичні підходи до вивчення особистості.

Психофізіологія. Психологічні та психофізичні аспекти сенсорних процесів. Сенсорна система. Кодування інформації в сенсорній системі. Обробка інформації в сенсорній системі. Нейроні мережі. Психологія сприймання. Коркові механізми перцептивних процесів. ЕЕГ – кореляти сенсорно-перцептивних процесів. Системна психофізіологія відчуття та сприймання. Психологія уваги. Психофізіологія уваги. Моделі ранньої та пізньої селекції. Орієнтувальний рефлекс як основа мимовільної уваги. Нервова модель стимулу. Реакція активації. ЕЕГ – кореляти орієнтувального рефлексу. Орієнтувально-дослідна діяльність. Увага у теорії функціональних систем.

Психофізіологія пам’яті. Психологія мислення. Психофізіологія мовленнєвих процесів.

Психофізіологія професійної діяльності. Функціональний стан. Стрес. Нервово-психічне напруження. Втома. Працездатність та її стадії.

^ Вікова психологія. Предмет вікової психології, як галузі психологічної науки. Основні розділи вікової психології та критерії їх виділення. Значення динаміки розвитку - кількісних та якісних змін, які відбуваються у психіці та поведінці людини, пояснити особливе значення поняття психологічний вік. Зв'язок вікової психології із загальною і педагогічною психологією, віковою фізіологією, педагогікою і методикою.

Теоретичні і практичні завдання сучасної вікової психології та її основні методи.

Поняття вік та вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі.

Значення вступу до школи як нового етапу у житті дитини. Роль навчання в психічному розвитку молодшого школяра.

Значення анатомо-фізіологічної перебудови організму у психічному розвитку протягом підліткового віку. Соціальну ситуацію розвитку у підлітковий період, виникнення і форми прояву "почуття дорослості" та їх джерела. Причини кризи підліткового періоду та її значення у формуванні особистості в підлітковому віці. Розвиток самосвідомості. Особливості соціальної поведінки підлітків та виникнення нового типу спілкування і міжособистісних стосунків.

^ Педагогічна психологія. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми виховання й навчання особистості-основних механізмів спрямованої соціалізації людини. Психологія навчання, психологія виховання, психологія вчителя - основні розділи педагогічної психології. Завдання педагогічної психології. Психолого-педагогічний експеримент та синтетичний метод (складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня) – спеціальні метод педагогічної психології.

Традиційне навчання як цілеспрямований процес формування знань, умінь і навичок через осмислення й запам’ятовування навчального матеріалу. Програмоване навчання як кероване засвоєння програмованого навчального матеріалу за допомогою пристрою, що навчає. Проблемне навчання як метод навчання, що базується на здобуванні учнями нових знань через розв’язування теоретичних і практичних проблем. Базові психологічні концепції традиційного, програмованого та проблемного навчання. Переваги і недоліки традиційного, програмованого та проблемного навчання.

Педагогічні здібності як індивідуально-психологічні особливості особистості вчителя.

Порушення сімейного виховання як стійке поєднання певних рис виховання, що призводить до негативних наслідків розвитку особистості дитини. Умови ефективного виховання в сім’ї.

^ Диференціальна психологія. Проблема співвідношення соціального і біологічного (спадковості середовища) у розвитку психіки людини. Системний підхід у розумінні онтогенезу індивідуальності. Розгляд унікальності біологічного у людині і яке значення вона має для формування її соціальної сутності. Ступені соціальної зрілості людини як особистості, тобто: як суб'єкта діяльності, пізнання і спілкування. Вікові особливості психічних функцій дорослих у період зрілості.

Поняття про особистість та її відмінні ознаки. Індивідуально-типологічні відмінності у розвитку людини, відмінності між класифікацією та типологією: аналітичний та синтетичний підхід. Історична експозиція поглядів на особистість. Системний підхід до вивчення особистості, її структурних компонентів, ознак, параметрів та диспозицій.

Поняття про темперамент та його структуру. Відмінні ознаки і властивості темпераменту (Г. Еббінгауз, Е. Кант, В. Вунд, Діамонд, К. Айзенк, Я. Стреляу, В. Мерлін, В. Нєбиліцин. Системний підхід до вивчення темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Проблема співвідношення типологічних і вікових особливостей темпераменту. Темперамент і стиль діяльності.

Поняття про характер та його фізіологічні механізми. Формування і розвиток характеру. Системний підхід до вивчення характеру. Становлення проблеми характеру у психології. Базові складові, структура (аналітична та синтетична), властивості, відмінні ознаки характеру та типи характерної регуляції поведінки. Проблема типології характеру. Індивідуальне і типове в характері. Акцентуації характерів та їх динаміка (транзисторні та стійки). Характер і виховання, корекція характеру.

Психодіагностика. Психодіагностика як теоретична дисципліна. Предмет психодіагностики. Семіотичний, технічний, деонтологічний та логічний аспекти психодіагностики. Психодіагностичне дослідження. Психодіагностика як практична дисципліна. Психодіагностичне обстеження. Гуманізація психологічної діагностики. Розробка теоретичних основ та соціокультурних аспектів психодіагностики. Комп’ютеризація психодіагностики.

Структура психологічної діагностики (об’єкт, суб’єкт психодіагностики, психодіагностична ситуація, психодіагностичні завдання, психодіагностичні засоби, психодіагностичний процес, психологічний діагноз). Професійно-етичні норми психологічної діагностики.

Проблема вимірювання у психодіагностиці. Типи вимірювальних шкал. Психометрика. Валідність діагностичної методики.

Надійність діагностичної методики. Ретестова надійність. Еквівалентна надійність. Метод розщеплення. Гомогенність методики. Вірогідність (достовірність) діагностичної методики. “Шкали неправди”. Контрольні шкали. Стандартизованість діагностичної методики. Репрезентативність вибірки стандартизації. Нормальний розподіл.

Об’єктивний підхід у психодіагностиці. Тест. Поняття про загальні та спеціальні здібності. Тести здібностей. Проблема інтелекту в психології. Тести інтелекту. Діагностика пізнавальних здібностей (уваги, сприймання, мислення, пам’яті, уяви) як складових інтелекту. Психодіагностика когнітивних стилів. Тести креативності (творчих здібностей). Тести спеціальних здібностей. Тести досягнень. Критеріально-орієнтовані тести (КОрТ).

Експеримент. Види експерименту. Етапи проведення експерименту. Природний (польовий) експеримент. Лабораторний (штучний) експеримент. Формувальний експеримент. Переваги та недоліки експериментального методу.

Обсерваційний метод (спостереження). Характеристики спостереження. Види спостереження. Основні етапи здійснення спостереження. Переваги та недоліки методу спостереження.

Вербально-комунікативні методи (бесіда та опитування). Інтерв’ю та анкетування. Структура анкети. Види інтерв’ю. Основні види питань, які використовуються в анкетах та інтерв’ю.

Суб’єктивний підхід у психодіагностиці. Особистісні опитувальники. Особистісний профіль. Проективний підхід у психодіагностиці. Проективні методики Поняття про проекцію. Проективної гіпотеза. Теоретичні обґрунтування проективного підходу до діагностики особистості. Класифікація проективних методик та їхня загальна характеристика.

^ Математичні методи в психології. Загальну характеристика задачі оцінки достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки. Зміст критеріїв Q Розенбаума, U Манна-Уітні, H Крускала-Уолліса, S тенденцій Джонкіра. Обмеження на використання вказаних критеріїв. Алгоритм прийняття рішення про вибір критерію оцінки достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки.

Параметричні та непараметричні критерії встановлення різниці в розподілі досліджуваної ознаки. Сутність критерію Пірсона, його особливості та обмеження на використання. Критерій t Cт’юдента, його особливості та обмеження на використання в психологічному дослідженні.

Зміст понять «кореляційна залежність», «коефіцієнт кореляції», «рівняння кореляції». Властивості кореляції. Класифікація коефіцієнтів кореляції, що використовуються в психологічних дослідженнях. Поняття «регресивна залежність», «лінія регресії», «рівняння регресії». Алгоритм проведення регресивного аналізу.

Розкрити зміст понять «психологічне вимірювання», «шкала вимірювання». Класифікація шкал вимірювання, що використовуються в психолого-педагогічних дослідженнях. Класифікація рівнів психологічних вимірювань.

^ Соціальна психологія. Соціально-психологічна реальність як об’єкт соціальної психології. Характеристика явищ через які виявляється соціально-психологічна реальність (мінливі психічні групові утворення як відображення певних соціальних ситуацій в конкретно-історичних умовах, стійки масовидні явища психіки, стійки психічні утворення, які характеризують соціальний характер групи, соціальність поведінки особистості в ситуації групи). Основні підходи до визначення предмету соціальної психології в західній та вітчизняній психології. ін.)..

Когнитивістська орієнтація: теорії когнітивної відповідності (Ф.Хайдер, Т.Ньюком, Л.Фестінгер, Ч.Осгуд, П.Танненбаум), теорія структурного балансу Ф.Хайдера, теорія комунікативних актів Т.Ньюкома, теорія конгруентності Ч.Осгуда та П.Танненбаума.

Інтеракціоністська орієнтація у соціальній психології. Концепція Дж. Міда як теоретичне джерело інтеракціонізму. Рольові теорії Т.Сарбіна, Е.Гофмана, Р.Лінтон. Прийняття ролі іншого, як умова взаємодії між людьми. “Соціальна драматургія” Е.Гофмана.

Особливості розвитку соціальної психології в СРСР та Україні. Труднощі в розробці наукового підходу до розв’язання соціально-психологічних проблем у 20-ті роки в СРСР.

Психологічна природа спілкування. Особливості розвитку спілкування в онтогенезі. Етапи становлення потреби у спілкуванні за М.І.Лісіною, їх функціональна спрямованість. Суб’єкт-об’єктна та суб’єкт-суб’єктна парадигми спілкування та діяльності. Основні підходи до визначення психологічної структури спілкування.

Співробітництво та конкуренція як різновиди взаємодії. Погляди М. Вебера, Т.Парсонса до опису структури соціальної дії. Експериментальні схеми взаємодії Р.Бейлза. Взаємодія як контакт між людьми, фази контакту: просторовий, контакт зацікавленості, контакт обміну (Я.Щепанський). Проблеми взаємодії у символічному інтеракціонізмі (Дж.Міда). Трансактний аналіз Е. Берна соціально-психологічної взаємодії, характеристика его-станів у взаємодії.

Поняття “соціальна група” у вирішенні проблеми “людина-суспільство”. Сутнісні особливості соціальної групи. “Ми-почуття” як основна психологічна ознака групи. Соціально-психологічні параметри групи. Ознаки, що характеризують індивіда як члена групи: прийняті у групі норми та цінності, соціальний контроль, групові санкції, групові очікування, статус особистості в групі, групова роль. Соціально-психологічний підхід до класифікації груп за Г.М.Андрєєвою.

Поняття про малу групу. Сутнісні ознаки малої груп: тривалі, безпосередні контакти індивідів (О.Донцов), сукупність ідеалів, уявлень і звичок, що існують і повторюються в кожній індивідуальності (Ф.Олпорт). Кількісні характеристики малої групи. Проблема класифікації малої соціальної групи: за принципами організації, за характером взаємодії, за часом існування, за соціальною спрямованістю тощо. Структурні та динамічні аспекти малих соціальних груп. Основні функції формальної та неформальної структури груп.

Теорія поля як теоретична основа груподинамічного підходу (К.Левін). Поняття групової динаміки та групового процесу. Основні феномени групової динаміки. Роль соціальних та психологічних факторів у процесі утворення малої групи. Цілі та завдання спільної діяльності як основа виникнення малої соціальної групи, її структури, розміру та складу. Стадії розвитку групи. Феномени колективу (колективістське самовизначення, ціннісно-орієнтаційна єдність, діюча групова емоційна ідентифікація, групова референтність, схожість рольових очікувань).

^ Психологія праці. Поняття про професійне самовизначення як аспект особистісного розвитку. Професійний інтерес, професійна схильність, професійний намір на шляху професійного самовизначення учнів. Особливості вибору професії у підлітковому та старшому юнацькому віці

Значення теоретичних досліджень творчості у вітчизняній психології (роботи С.Л.Рубінштейна, В.А.Роменця та ін.). Поняття про творчість. Теорія бісоціації як основа розуміння суті творчості (А.Кестлер).

Поняття про професії та спеціальності. Систематика професій та спеціальностей (Климов Є.О.) Типи професій та особливості об’єкту діяльності для кожного з них. Умови праці та групи професій і спеціальностей. Вимоги з боку професійної діяльності до психологічних характеристик працівника.

Поняття про професійний відбір. Проблема визначення критеріїв відбору. Моделювання реальних робочих ситуацій як засіб професійного відбору. Аналітичний, синтетичний та комплексний підхід до прогнозування професійної придатності працівника. Процедура професійного відбору (Співак В.Я.).

Інженерна психологія. Поняття про СЛМ у інженерній психології. Методологічні принципи інженерної психології. Системний підхід до вивчення предмету інженерної психології. Машиноцентричний системний підхід до вивчення СЛМ.

Роль досліджень Ломова Б.Ф у вивченні етапів операторської діяльності та факторів їх оптимізації. Етап прийому інформації та роль відчуттів і сприймання при цьому. Оцінка та переробка інформації оператором. Значення пам’яті та оперативного мислення на цьому етапі. Прийняття рішень при розв’язанні робочих завдань оператором. Етап реалізації рішень та значення зручності та функціональних органів управління технікою для його оптимізації.

Психологічні основи надійності людини у СЛМ.

Поняття про професійно важливі якості оператора.

^ Юридична психологія. Правова психологія. Кримінальна психологія. Судова психологія. Виправно-трудова психологія. Загальні питання юридичної психології. Методи, історія розвитку та зв'язок з іншими науками.

Психологічні основи особистості і діяльності в умовах правового регулювання. Особливості розвитку і прояву психологічних закономірностей, пов’язаних з процесом діяльності по здійсненню правосуддя. Виникнення і формування психічних властивостей, які сприяють протиправним діям.

Кримінальна психологія. Групи ознак правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. Причини правопорушної поведінки особистості. Фактори, які впливають на скоєння правопорушення. Шляхи вирішення внутрішньо-рольових конфліктів.

Психологія потерпілого. Фактори формування особистості потерпілого до скоєння злочину, в момент скоєння і після скоєння злочину. Аналіз конфліктної ситуації та ролі потерпілого в ній. Жертва злочину. Позитивна поведінка потерпілого. Механізм взаємозв’язку злочинця і жертви. Індивідуальні особливості особистості потерпілого. Правосвідомість.

^ Клінічна психологія. Визначення клінічної психології. Об’єкт і предмет клінічної психології. Розділи клінічної психології. Задачі клінічного психолога (психопрофілактичні, психодіагностичні, експертні, психотерапевтичні, корегувальні і реабілітаційно-відновні). Теоретичний та практичний аспект підготовки клінічного психолога.

Визначення клінічного інтерв’ю. Функції та мета клінічного інтерв’ю. Принципи клінічного інтерв’ю (однозначності, точності, доступності, адекватності, алгоритмізованості, неупередженості).

Задачі патопсихологічного та нейропсихологічного досліджень. Патопсихологічне дослідження уваги (таблиці Шульте, рахунок за Крепеліном, методика Мюнстерберга), пам’яті (методика запам’ятовування 10 слів, піктограма), мислення (методика Еббінгауза, класифікація предметів, виключення зайвого, узагальнення, піктограма), емоцій (тест кольорових виборів Люшера, тест Спілбергера). Нейропсихологічне дослідження мови (спонтанна та діалогова, автоматизована, монологічна), порушень письма (аграфія), порушень читання (алексія), порушень рахування (акалькулія), порушень праксису (апраксія). Нейропсихологічне дослідження порушень схеми тіла. Поняття агнозії (слухова, зорова, соматоагнозія).

Параметри оцінювання хвороби (летальність, інвалідізація, втрата працездатності). «Внутрішня картина хвороби». Параметри суб’єктивного ставлення до хвороби: стать, вік, професія, особливості темпераменту та характеру, особливості особистості. Типи психічного реагування на соматичну хворобу (гармонійний, тривожний, іпохондричний, меланхолійний, апатичний, неврастенічний, обсесівно-фобічний, сенситивний, егоцентричний, ейфоричний, анозогнозичний, ергопатичний).^ Питання до вступних випробувань для осіб,

що вступають до магістратури на спеціальність 8.03010201Психологія

Перше питання складає такий перелік:

1. Окресліть основні розділи загальної психології і обґрунтуйте найактуальніші.

2. Побудуйте типологію методів психологічного дослідження.

3. Охарактеризуйте етапи розвитку психіки у філогенезі.

4. Проаналізуйте локалізацію психічних функцій у головному мозку.

5. Обгрунтуйте періодизацію розвитку особистості в онтогенезі.

6. Дайте характеристику шкал виміру і тестового методу в психології.

7. Опишіть формувальний експеримент як провідний метод педагогічної психології.

8. Побудуйте класифікацію малих груп у соціальній психології.

9. Дайте характеристику методам соціометрії і психодрами (за Дж.Морено).

10. Проаналізуйте типологію професій (за Є.О.Клімовим).

11. Охарактерізуйте структуру професіограми в психології праці.

12. Опишіть феномени групової динаміки, що вивчає соціальна психологія.

13. Проаналізуйте кризу підліткового віку, її психопрофілактику і шляхи подолання.

14. Проаналізуйте еволюцію нервової системи в філогенезі.

15. Дайте характеристику основним методам клінічної психології й патопсихології.

16. Опишіть основні методи психотерапії.

17. Проаналізуйте зміну наукових парадигм в історії психології.

18. Дайте характеристику предмету і методів диференціальної психології.

19. Дайте характеристику предмету і методів юридичної психології.

20. Дайте характеристику предмету і методів психології управління та політичної психології.

Друге питання формулюється так: «Сформулюйте тему, об‘ект, предмет і завдання Вашої магістерської роботи».


^ 3.ВИМОГИ ЩОДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 • Розуміння методологічних засад, категорій, понять, загальної психології, сформованість системного підходу до визначення особливостей виникнення, механізмів функціонування, факторів розвитку психіки в філогенезі та онтогенезі, розуміння природи психічних явищ з позицій різних наукових парадигм.

Вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, систематизувати психічні явища відповідно до їх істотних ознак.

 • Сформованість знань про предмет, завдання, принципи, нейрофізіологічні основи психіки та поведінки людини, розуміння теоретико-методологічних та методичних основ психофізіологічного дослідження.

Володіння основними дослідницькі методами психофізіології.

 • Розуміння загальних проблем психічного розвитку та його характерних вікових типологічних особливостей, закономірностей розвитку людини в процесі індивідуального життя. Сформованість знань осіб, що вступають про основні теорії научіння, принципи та закономірності взаємозв’язку процесів навчання і розвитку людини.

Володіння вміннями психологічного аналізу та прогнозування ефективності організації навчання, виховання учнів, ефективності професійно-педагогічної діяльності.

 • Розуміння відмінностей між окремими індивідами (від нервової системи, до типу особистості, темпераменту, характеру) та групами людей, видів та форм їх вияву.

Володіння засобами психодіагностики і корекції реальних механізмів, які формують відмінності.

 • Зорієнтованість осіб, що вступають, у структурі психодіагностики як теоретичної дисципліни: сформованість понять та методологічних підходів у сучасній психодіагностиці).

Володіння вміннями оцінювати психометричні параметри вимірювального інструментарію (валідність, надійність, достовірність, стандартизованість), здійснювати психодіагностичні обстеження, обробляти та інтерпретувати його результати.

 • Сформованість знань про критерії достовірності різниці між вибірками по рівню досліджуваної ознаки, розуміння змісту критеріїв виявлення різниці в розподілі досліджуваної ознаки.

Сформованість вмінь та навичок кореляційного та регресійного аналізу.

 • Опанування понятійним апаратом соціальної психології, здатність до аналізу соціально-психологічних характеристик особистості, розуміння її структури та аспектів функціонування в системі соціально-психологічної взаємодії, визначення психологічних особливостей соціальних груп та динамічних процесів, соціальних спільностей, психології масової поведінки.

Сформованість вмінь та навичок щодо використання методів та методичних процедур у дослідженні феноменів соціально-психологічної реальності.

 • Розуміння основних характеристик праці як специфічної діяльності людини, особливостей процесу професійного самовизначення особистості.

Володіння вміннями та навичками організації професійної орієнтації в закладах освіти та і виробничому середовищі.

 • Сформованість знань про характеристики систем „людина-машина” (СЛМ) і основні функції особистості у них. Розуміння психофізіологічних основ роботи людини у СЛМ та можливостей їх урахування при проектуванні нової техніки та організації робочого середовища оператора, етичних та організаційно-професійних проблем діяльності практичного психолога.

Володіння вміннями щодо визначення психічних станів та працездатності людини у СЛМ, можливості організації оптимальної взаємодії людини з технікою та ефективного психологічного супроводу.

 • Розуміння соціально-психологічних закономірностей правотворчої і правозастосувальної діяльності.

Вміння застосовувати засоби виявлення і корекції психологічних ознак кримінальної та девіантної поведінки.

 • Сформованість понятійного апарату клінічної психології, розуміння принципів розмежування психічних феноменів та психопатологічних симптомів, параметрів суб’єктивного ставлення до хвороби соматично хворої людини.

Володіння методами нейропсихологічного та патопсихологічного дослідження, сформованість вмінь організації та проведення клінічного інтерв’ю.

Отже, особа, що вступає до аспірантури повинна знати:

 • сфери застосування теоретичних знань для розв’язання практичних проблем людини;

 • основний понятійний апарат психології;

 • методи та методики психологічного дослідження;

 • сфери застосування, основні методи та моделі психологічного консультування;

 • соціально-психологічні особливості групової динаміки у малих соціальних групах;

 • основні теоретико-прикладні підходи до вивчення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології;

 • методи та методики дослідження якостей та рис особистості;

 • психологічне підґрунтя основних дидактичних концепцій.

Повинна вміти:

 • аналізувати, узагальнювати, систематизувати, порівнювати, характеризувати різноманітні психічні явища;

 • на практиці застосовувати методи та методики дослідження особистості;

 • проводити психологічне консультування на виробництві, в клініці, школі та в консультативних службах з дотриманням етичних норм;

 • на професійному рівні організовувати та проводити профорієнтаційну бесіду, профконсультування та профорієнтаційний тренінг;

 • застосовувати комплексні соціально-психологічні методи вивчення малих соціальних груп та колективів;

 • аналізувати та давати рекомендації щодо особливостей побудови навчальної діяльності в рамках основних дидактичних концепцій.


^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання готовності до продовження освіти в магістратурі за спеціальністю 8.040101 – Психологія здійснюється за п’ятибальною шкалою.

5 балів ставиться за умов, коли особа має глибокі, ґрунтовні теоре­тичні знання з проблеми, що обговорюється, здатна узагальнювати, аналізувати, систематизувати, порівнювати, характеризувати різноманітні психічні феномени; знає зміст наукових понять, може встановити їх взаємозв’язок; вільно оперує психологічною термінологією; виявляє творчі здібності при поясненні психологічних явищ та теорій.

4 бали отримує той, хто має досить високий рівень теоре­тичних знань із проблеми, що обговорюється; здатний аналізувати, порівнювати, характеризувати різноманітні психічні феномени; знає зміст наукових понять, може встановити їх взаємозв’язок; оперує психологічною термінологією, але припускається несуттєвих помилок у психологічному аналізі фактів; здатний пояснити можливості застосування теоретичних знань у практичній діяльності психолога; правильно оформляє свої думки, які мають репродуктивний характер.

3 бали – отримує той, хто має знання окремих підходів у психології; припускається принципових помилок при відповіді на питання, проте, демонструє спроможність їх усунути; виявляє утруднення при пов’язанні знань з психології з практикою; відповідаючи на питання, виявляє репродуктивне мислення.

2 бали одержує особа із фрагментарними теоретичними знаннями, яка припускається принципових помилок при тлумаченні наукових понять; порушує логіку у висвітленні питання і не може обґрунтувати свою думку; нездатна пов’язати теорію з практикою, тому не зможе навчатися в магістратурі.

Підсумкова оцінка є середньою оцінкою двох складових питань.


^ 5. ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

ПІД ЧАС ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Під час підготовки до відповіді особа, що вступає, має право на користування такими навчально-методичними матеріалами:

 1. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко; Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

 2. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.; отв. ред. Крымский С.Б. – Киев: Наук. думка, 1989. – 200 с.

 3. Навчальні програми дисциплін, що виносяться на вступне випробування (перелік дисциплін подано вище).


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

 1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридичнеская психология: Учебник. – Харьков.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. – 2—1. – 478 с.

 2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 317 с.

 3. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник. – К.: «Каравела». – 2003. – 240 с.

 4. Бігун Я. Т. Математичні методи в психології. – Чернівці: Рута, 2006.– 76с.

 5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер пресс, 1997. – 420с.

 6. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.-416 с.

 7. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 8. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие курсу “Психология человека”. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 276 с.

 9. Гласс Дж., Стэнли Дж., Статистические методы в педагогике и психологии / Пер. с англ. под общ. ред. Ю.П. Адлера.– М.: Прогресс, 1976. – 495 с.

 10. Загальна психологія: Навч. посібник 3-14 / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. - К.: „АПН" 2001. - 464с.

 11. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка — К.: Форум, 2000. — 533 с.

 12. Инженерная психология / Под ред. Г.К.Середы. – К., Вища школ, 1976. – 306с.

 13. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.

 14. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002.

 15. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.

 16. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник для студ. юрид. спеціальностей ВНЗ. – К.: Видавничий Дім, 2005. – 350 с.

 17. Корнєв М.Н, Коваленко А.Б. Соціальна психологія.- К.,1995.- С.146-160.

 18. Либин А.В. Дифференциальная психология. – М., 2004. – 527 с.

 19. Ложкин Г.В. Повякель Н.И. Практическая писхология в системах «Человек - техника». – К: МАУП, 2003. – 296с.

 20. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.- 529 с.

 21. Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування // Філософська і соціологічна думка —1992.— № 2.—С. 27 - 40.

 22. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 84 с.

 23. Москаленко В.В. Соціальна психологія.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 623 с.

 24. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000.- 479с.

 25. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія.-К.: Академвидав, 2003. – 446с.

 26. Психодіагностика особистості підлітка: Навчальний посібник з психологічної практики для студентів педагогічних і психологічних спеціальностей /За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргуна – Полтава: АСМІ, 2008. – 110 с.

 27. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 2001.- 560 с.

 28. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М., 2003. – 624с.

 29. Тітов І.Г. Психофізіологія людини. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Моргуна – Полтава, 2004. – 198 с.

 30. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. – К., Либідь, 2002. – 264 с.

 31. Фридман Л. М. , Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991.- 287 с.

 32. Чуб КФ., Процай Л.П. Навчальний посібник «Математичні методи в психології».– Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 88с.

Інтернет-ресурси

 1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / /Для студентів психологічних і педагогогічних спеціальностей. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с. // http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html

 2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие курсу “Психология человека”- М.: Педагогическое общество России, 2004. - 276 с. // http://www.koob.ru/gamezo_m_v/atlas_psychology

 3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. — 512 с. // http://www.koob.mhost.ru/books/age_psychology/psychology_d_p.zip

 4. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. Учебник для вузов.– М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М, 1999. – 624 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. – М.: Логос, 2000. - 383 с.// http://www.pedlib.ru/Books/2/0309/2_0309-1.shtml

 6. Климов Е.А. Общая психология. Общеобразовательный курс. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 511 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 7. Колесов Д.В. Введение в общую психологию – Москва-Воронеж: Московский психолого-социальный институт, МОДЭК, 2002.-736 с.// http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учеб. пособ. / Университет Российской академии образования. — М.: Изд-во УРАО, 1998.—175 с.// http://www.koob.ru/books/age_psychology/psychology_1_17.zip

 9. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. - 582 с. /http://www.koob.ru/maklakov_a/obshaya_psihologiya_maklakov

 10. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития; детство, отрочество: Учебник для студентов вузов.– М.: Академия, 1998. - 456с. // http://www.pedlib.ru/Books/1/0161/index.shtml

 11. Общая психология: Учебник/ Под ред. Тугушева Р.X. и Гарбера Е.И. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 560 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство "Питер",2000-712с.// http://www.koob.ru/rubinshtein/osnovi_obshej_psyhologii

 13. Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006.- 360с. // http://studentam.net.ua/content/category/

 14. Сорокун П.А. Общая психология. Псков: ПГПИ, 2003.- 312 с. // http://ihtika.net/index.php?qwe=search
Голова фахової комісії

канд. педагогічних наук,

завідувач, професор

кафедри природничих і

математичних дисциплін,

декан психолого-педагогічного

факультету Н.Д. КарапузоваСхожі:

Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconПсихологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Полтава 2012
Затверджено на засіданні кафедри психології психолого-педагогічного факультету пнпу імені В. Г. Короленка. Протокол №12 від 21. 02....
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010019 Медіакомунікації
«магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» чи вищою освітою незалежно від напряму...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Психологія» для вступників з базовою освітою «бакалавр», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Полтава 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Затверджую
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи