Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” icon

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Скачати 120.16 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Дата03.08.2012
Розмір120.16 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з англійської мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач О.О.
Рецензенти:

Криницька Н.І., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Затверджено на засіданні кафедри англійської та німецької філології
Протокол № 15 від 16 лютого 2012 року
Пояснювальна записка


Вступник, який складає фаховий вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (“спеціаліст”) напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030302 “Мова і література (англійська)”, повинен мати фундаментальні знання в цій галузi, володiти методикою навчання іноземної мови та лiтератури, використовувати їх у рiзних видах комунiкацiй.

Компетенцiя магістра може охоплювати в залежностi вiд напряму пiдготовки такi види дiяльностi: викладання iноземної мови та лiтератури в середнiх навчальних закладах, виконання навчально-допомiжної та дослiдно-допомiжної роботи, пов’язаної з iноземною мовою; безпосереднє забезпечення письмової та усної комунiкацiї, а також iнформацiї iноземною мовою у рiзних галузях господарства, науки та культури, методичне забезпечення комунiкацiї iноземною мовою. Він може займати посади: вчителя іноземної мови середнього навчально-виховного закладу, викладача іноземної мови професійно-освітнього закладу, методиста, вихователя, викладача-стажера, лаборанта навчальних установ.

Фаховий вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (“спеціаліст”) вимагає від вступників:

- бути обiзнаним в основних свiтоглядних теорiях та концепціях у галузi гуманiтарних i соцiально-економiчних наук, вмiти аналiзувати соцiальнi проблеми i процеси, використовувати методи цих наук у рiзних видах професiйної i соцiальної дiяльностi;

- знати орфографічні норми іноземної мови, що вивчається;

- знати основні правила англійського словотвору;

- знати набір граматичних конструкцій й мовленнєвих кліше, що пропонуються для опрацювання в кожному розділі, та особливості їх перекладу;

 • знати тематичний краєзнавчий матеріал;

- володiти сучасними науковими методами філологічних досліджень на рiвнi, необхiдному для вирiшення практичних завдань, що постають при виконаннi професiйних обов’язкiв;

- бути пiдготовленим до продовження навчання, професiйної дiяльностi в iншому оточеннi;

- володiти розвиненою культурою мислення, вмiти чітко i логiчно висловлювати свої думки як усно, так i письмово;

- володiти навичками наукової органiзацiї працi, бути обiзнаним у можливостях i методах застосування комп’ютерної технiки в своїй професiйнiй дiяльностi;

- бути здатним самостiйно опановувати новi знання, критично оцiнювати набутий досвiд з позицiй останнiх досягнень фiлологiчної науки та соцiальної практики;

- розумiти основнi проблеми своєї професiї, дисциплiн, що визначають конкретну галузь його дiяльностi;

- мати достатню пiдготовку для самостiйної побудови i використання в практичнiй дiяльностi рiзних методик аналiзу явищ i процесiв.


^ Зміст програми

Для майбутніх магістрантів ПНПУ іспит з іноземної мови проходить в усній формі.

Екзамен передбачає визначення рівня мовленнєвої компетенції й комунікативної активності вступника в межах програми спеціальності “7.02030302 Мова і література (англійська, німецька)”. Мета усного іспиту – перевірити теоретичні знання матеріалу та навички монологічного мовлення по вибраній ситуації з певної теми, надаючи разом з тим вступникам змогу зреалізувати творчий потенціал в розкритті матеріалу. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення вступника, повного розуміння відповідного мовного явища та подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі. Білет містить два питання – теоретичне питання і розмовну ситуацію.

Опитування одного вступника під час усного іспиту триває, як правило, 15 хвилин. Користування словником під час підготовки та відповіді не дозволяється.

Максимальна кількість балів за іспит з іноземної мови до магістратури (іноземне відділення, англійська мова) становить 5 балів.

Перелік питань для екзамена з англійської мови

Список теоретичних питань

 1. Why did scholars make repeated attempts to group the languages according to their origin? What scholars were the first to develop the idea of language relationship?

 2. What was the main method of linguistics in the 19th and the beginning of the 20th centuries? Were the linguistic elements studied as the system?

 3. What are the main schools in modern linguistics?

 4. What is the purpose of language teaching today? What task is linguistics given?

 5. Style of speech. The elements of style.

 6. Cognitive linguistics as a modern linguistic paradigm.

 7. Language and thought as one of the cardinal problems in linguistics.

 8. Language as semiotic system.

 9. Language and speech as one of the cardinal problems in linguistics.

 10. Pragmatic questions of language study.

 11. Classification of sentences according to their structure.

 12. Norman Conquest and its impact on the situation in Britain.

 13. The development of English vocabulary. Etymological survey.

 14. Two main types of meaning.

 15. National variants of English.

 16. Non-finite forms of the Verb.

 17. The relationship between language and culture.

 18. Non-verbal communication.

 19. Functional styles in the English literary standard.

 20. The development of American English.

 21. Speak about the differences between American English and British English. Do they cause any serious confusion on both American and British sides?

 22. Methods of teaching English as a science and its relation to other sciences.

 23. Informal style in English.

 24. Translation transformations and their types.

 25. Grammatical categories of the Noun.

 26. Productive ways of coining new words in English.

 27. The syntactic functions of the Gerund.

 28. The Participle and its syntactic functions.

 29. The Subjunctive Mood in English.

 30. The Infinitive and its syntactic functions.


Список розмовних ситуацій

 1. Compare the teacher’s profession with others. Point out the advantages of your profession. Why do you want to be a teacher?

 2. Compare problems of the young people in Ukraine and in English-speaking countries (social and personal). Which are the most important of them?

 3. Comment on the family problems in our society. What can you say about the problem of one-parent family?

 4. Speak about traditional meals in Ukraine and in English-speaking countries. What are your likes and dislikes?

 5. Point out advantages and disadvantages of urban and rural life.

 6. Explain why sports and games are so popular in all countries. What is your attitude to sports?

 7. Express your preferences of travelling (as a tourist).

 8. Which place of interest have you been to or want to visit in the UK (in London)? Why?

 9. Which place of interest have you been to or want to visit in Ukraine (in Kyiv)? Why?

 10. Which cities and towns of Ukraine are the most famous ones? Why?

 11. Which cities and towns are the most famous ones in the UK? (the USA)? Why?

 12. Are you a theatre-goer? What do you know about the most famous theatres in Ukraine?

 13. How does TV, in your opinion, influence people, especially children?

 14. Give a review of the film you have seen lately.

 15. Do you agree with the statement: “Art is eternal”? What is the role of art in our life? Who is your favourite painter?

 16. Express your point of view on environmental protection and ecological movement.

 17. Describe the changes in the secondary education in Ukraine. What is your attitude to all of them?

 18. Characterize briefly the problems of brining up children in families and schools. Are they always common or different?

 19. Compare the system of secondary education in GB (the USA) and in Ukraine? What types of schools are there in these countries?

 20. Describe the political system of Ukraine. What human rights and values are there in democratic society?

 21. Point out the advantages and disadvantages of the system of higher education in Ukraine. Which democratic values are there in teacher’s training?

 22. What makes a good teacher? Motivate your opinion reflecting on the teaching practice experience.

 23. There are a lot of newspapers, radio and TV programmes in this countries. Can you say that we have freedom of press?

 24. Describe trends and genres in music. Describe your preferences in music.

 25. What specific holidays in Ukraine, GB, the USA do you know? Describe their peculiarities.

 26. Speak about the most famous people in Ukraine and tell us about their achievements.

 27. Make a list of the most famous people in GB (the USA) and tell us about their achievements.

 28. Share your opinion about perspectives of strengthening cooperation between Ukraine and English-speaking countries.

 29. Tell about the symbols of Ukraine and the UK (the USA). Compare them (both state and folk).

 30. In many countries people are convinced that bad habits are not only one person’s business. What would you do to prevent children from smoking, drinking alcohol, taking drugs?


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок вступників

Вступник повинен знати:

 • лексику загального та професійного вжитку, а також професійну термінологію;

 • граматичні конструкції та особливості їх вживання і перекладу, особливості вживання різних частин мови, синтаксичні характеристики, структуру речення, особливості словотвору;

 • тематичний краєзнавчий матеріал;

 • соціальні та культурні аспекти використання іноземної мови (особливості привітань, звертань, народної мудрості, ідіоматичних виразів).

Вступник повинен уміти:

 • розуміти тексти різного рівня змістової і мовної складності, розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них;

 • висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки;

 • ефективно й гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;

 • висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння засобами зв’язності й цілісності та прийомами структурної побудови тексту;

 • вести цілеспрямовану бесіду і бесіду-дискусію в межах тематики програми, робити підготовлені та непідготовлені висловлювання;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

 • удосконалювати власну мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних матеріалів;

 • перекладати усно живе мовлення на побутові, культурні, суспільно-політичні теми; перекладати письмово зі словником з іноземної мови на рідну і навпаки тексти різних жанрів та стилів.


^ Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників


Рівні

знань вступників

Бали

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

вступників

Теоретичні знання

Низький

2

Ставиться у разі недотримання критеріїв оцінки «3».

Середній

3

Потребує розуміння суті питання за відсутності глибини проникнення у матеріал та суттєвих подробиць, а також наявність значної кількості мовленнєвих помилок.

Достатній

4

Демонструється загальне розуміння проблеми, за винятком знання окремих деталей за наявності незначної кількості мовленнєвих помилок, що не впливають на зміст відповіді.

Високий

5

Демонструється повне розуміння відповідного мовного явища, вимагає подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі.

ГоворінняНизький2

Вступник знає найбільш поширені слова й словосполучення, вивчені за програмою, проте їх використання в мовленні не завжди доречне.

Монологічне мовлення вступника не розкриває теми ситуації; при діалогічному мовленні спостерігаються значні труднощі в розумінні поставленого питання, невміння сформувати власне питання чи попросити пояснити/перефразувати/уточнити сказане.

Темп мовлення повільний, утруднений; спостерігаються значні граматичні помилки, що виявляють очевидне нерозуміння й нерозпізнавання певних граматичних категорій; наявні серйозні погрішності у вимові досить поширених слів.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 1-3;

Обсяг висловлювання – 5-10 речень.Середній3

Вступник використовує у мовленні прості речення; функціональне навантаження вжитих ним/нею лексичних одиниць і структур не завжди адекватне.

Монологічне мовлення вступника не повністю розкриває теми ситуації; він/вона уміє ставити питання, а також відповідати на них з опорою на зразок, уміє починати й закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися.

Темп мовлення повільний; спостерігаються деякі граматичні помилки, погрішності у вимові.
^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 4-6;

Обсяг висловлювання – 10-15 речень.Достатній

4

Вступник уміє зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення.

Монологічне мовлення вступника розкриває тему ситуації; він/вона уміє підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, миттєво реагує на запитання та вміє відповідати на них.

Темп мовлення наближений до природного; можливі помилки, які не заважають спілкуванню.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 7-9;

Обсяг висловлювання – 15-20 речень.Високий5

Вступник уміє без підготовки зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи й аргументуючи власне ставлення до предмета мовлення.

Вступник відзначається красномовністю, вичерпно розкриває тему ситуації, може розширити запропоновану співбесідником тему розмови; він/вона вільно веде бесіду, гнучко й ефективно користуючись мовними засобами.

Темп мовлення вільний і невимушений, при цьому вступник демонструє мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, доречно використовує міміку й жести. Допускаються 1-2 незначні помилки.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 10-15;

Обсяг висловлювання – 20-25 речень.


Оцінка ставиться за відповідність наступним окремим аспектам монологічного й діалогічного говоріння:

 1. відповідність темі;

 2. функціональна адекватність вжитих лексичних одиниць, структур;

 3. граматична правильність;

 4. лексична наповнюваність;

 5. обсяг висловлювань (20 – 25 фраз);

 6. оптимальний темп мовлення;

 7. вимова (звуки, інтонація, темп);

 8. логічна структура та послідовність викладу.


Програму укладено на основі:


1. Практичний курс іноземної мови (англійської) для студентів 5 курсу. Програма навчальної дисципліни / Алефіренко Л. Б. – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2011.

2. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін.; Киів. держ. лінгв. ун-т та ін. – Вінниця : “Нова книга”, 2001.


^ Рекомендована література

1. Блох М., Лебедева А., Денисова В. Практикум по английскому языку: Грамматика. Сборник упражнений : Учеб. пособие для вузов / М. Блох, А. Лебедева, В. Денисова. – М. : ООО “Издательство Астрель”, 2000.

2. Верба Г., Верба Л. Довідник з граматики англійської мови / Г. Верба, Л. Верба. – К. : Освіта, 1995.

3. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. 4-е изд. испр. и доп. / Т. Гужва. – К. : Тандем, 1999.

4. Гужва Т. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике / Т. Гужва. – К. : Освіта, 2000.

5. Каушанская В. Сборник упражнений по грамматике английского языка / В. Каушанская.– М., 2000.

6. Качалова К., Израилевич Е. Практическая грамматика английского языка / К. Качалова, Е. Израилевич. – М. : Юнвестлист, 2000.

7. Кобрина Н. Грамматика английского языка / Н. Кобрина. – С.-Петербург : Coюз, 1999.

8. A Way to Success: English for University Students. Reader / Н. Тучина, Н. Зайцева, І. Каминін. – Харків : Фоліо, 2008.

9. Karaban V., Chernovatyi L. Practical grammar of English / V. Karaban, L. Chernovatyi. – Vinnytsia : Dictum Factum, 2005.

10. Murphy R. English Grammar in Use / Murphy R. – Cambridge University Press 1985. – 328 p.


Голова предметної комісії

канд. істор. наук, доцент

кафедри романо-германської філології Кононенко В.В.

Схожі:

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи