Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра icon

Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Скачати 160.75 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Дата03.08.2012
Розмір160.75 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ПНПУ

М.І. Степаненко

“___” __________ 2012р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА


Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальність: 8.04020301 Фізика


Полтава – 2012


Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки. Спеціальність: 8.04020301 Фізика / Укладачі: О.П. Руденко, О.В. Саєнко, В.В. Іванко.Рецензенти:

Губачов О.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики ПНПУ імені В.Г.Короленка;
Шурдук А.І., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач кафедри вищої математики і фізики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент.Затверджено на засіданні кафедри загальної фізики і математики.

Протокол № 5 від 21 лютого 2012 року.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основу навчальної програми складають фундаментальні фізичні теорії, закони, наукові проблеми, мета яких – забезпечити якісну базову фахову підготовку магістрів відповідно до галузевого стандарту вищої освіти і розвитку їх творчих здібностей.

Значна увага в програмі приділяється історії розвитку фізики, ознайомленню студентів із внеском українських учених у певну галузь фізичної науки.

Програма складається із п’яти блоків: ,,Механіка”, ,,Статистична фізика і термодинаміка”, ,,Електродинаміка”, ,,Оптика” “Атомна і ядерна фізика”і містить основні, найбільш важливі питання з курсу фізики.

Вступне випробування проводиться з метою виявлення рівня підготовленості вступника до опанування програми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,магістр” зі спеціальності 8.04020301 Фізика, проходить за білетами, затвердженими ректором. Пропонується такий варіант складання білетів: до кожного білета включається три питання (два теоретичних та одна задача) з різних розділів фізики.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Загальна фізика

Вступники повинні володіти програмовим матеріалом, науковою термінологією, виявляти правильне розуміння фізичного змісту розглядуваних явищ і закономірностей, законів і теорій, аналізувати та узагальнювати набуті знання, володіти методами наукового пізнання, розв’язувати комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним способом, розв’язувати нестандартні задачі.


І. Механіка

Простір і час в нерелятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. Системи відліку. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування. Дві основні задачі динаміки точки. Принцип причинності в класичній механіці. Принцип відносності Галілея.

Поняття про неінерціальні системи відліку.

Закони збереження в фізиці.

Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна і гравітаційна маси.

Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського. Реактивний рух. Формула Ціолковського.

Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертового руху.

Механічні коливання в ідеальних і реальних системах. Характеристики коливань і їх зв’язок з параметрами систем. Резонанс.

Неінерціальні системи відліку. Сили інерції. Поняття про принцип еквівалентності.

Релятивістська механіка. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Релятивістська форма другого закону Ньютона.


ІІ. Статистична фізика і термодинаміка

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її експериментальні основи. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу.

Температура і її вимірювання. Поняття температури в статистичній фізиці і термодинаміці.

Основні поняття термодинаміки. Перше начало термодинаміки та його застосування. Оборотні та необоротні процесі. Друге і третє начала термодинаміки. Ентропія, її термодинамічний і статистичний зміст.

Основні поняття і принципи статистичної фізики. Мікроканонічний та канонічний розподіли для класичних та квантових систем. Термодинамічний зміст параметрів канонічного розподілу.

Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і Больцмана. Швидкості руху молекул. Розподіли Максвелла і Больцмана як частинні випадки канонічного розподілу Гіббса.

Ідеальний газ ферміонів. Статистика Фермі-Дірака теплоємності речовини.

Ідеальний газ бозе-частинок. Статистика Бозе-Ейнштейна. Рівноважне випромінювання та його закони.

Тверді тіла. Аморфні і кристалічні тіла. Класифікація кристалів за типом зв’язків. Теплоємність кристалів за Ейнштейном і Дебаєм. Рідкі кристали.


ІІІ. Електродинаміка

Електричні заряди і поле. Дискретність заряду. Елементарний заряд і методи його визначення. Закон Кулона. Силова і енергетична характеристики електричного поля. Теорема Остроградського-Гаусса.

Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість. Вектор електричного зміщення. Поле на межі діелектриків.

Природа електричного струму в різних середовищах. Досліди Кулона, Ампера, Ерстеда і Фарадея. Закони постійного струму.

Постійне магнітне поле у вакуумі, його вихровий характер. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля.

Магнітне поле в речовині. Діа-, пара- і феромагнетики та їх магнітні властивості на основі електронної теорії речовини.

Електромагнітне поле. Загальні рівняння електромагнітного поля. Система рівнянь Максвелла. Матеріальні рівняння.

Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори в колах змінного струму. Резонанс. Робота і потужність змінного струму.

Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні, вільні і вимушені коливання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. Ефект Доплера. Електромагнітна теорія світла. Шкала електромагнітних хвиль.


ІV. Оптика

Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція, дифракція світла та їх застосування. Голографія.

Поширення світла в середовищі. Відбивання і заломлення світла. Поглинання і дисперсія світла. Розсіювання світла.

Поляризація світла. Поляризація при відбиванні від діелектрика. Закони Брюстера і Малюса. Поляризаційні прилади та їх застосування.

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики. Основні поняття геометричної оптики. Оптичні прилади. Волоконна оптика.

Оптичне випромінювання. Енергія електромагнітної хвилі. Фотометрія. Енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання. Закони фотометрії.


V. ^ Атомна і ядерна фізика

Фотоефект і ефект Комптона.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Дискретність станів мікрооб’єктів. Постулати Бора. Досліди Франка-Герца, Штерна і Герлаха. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

Постулати і принципи квантової механіки. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Властивості стаціонарних станів. Частинка в потенціальній ямі.

Досліди Резерфорда і планетарна модель атома. Атом водню. Опис стану атома водню за допомогою квантових чисел.

Спонтанне і вимушене випромінювання атомами. Квантові генератори.

Опис стану частинки за допомогою квантових чисел. Спін. Стан електрона в багато електронному атомі. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва.

Елементи зонної теорії кристалів. Енергетичні зони. Метали, провідники і діелектрики. Статистика електронів у напівпровідниках. Явище надпровідності.

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і гамма-випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

Експериментальні методи ядерної фізики. Методи реєстрації елементарних частинок. Прискорювачі заряджених частинок. Дія радіоактивного випромінювання на речовину. Біологічна дія випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

Ядерні сили та їх властивості. Моделі ядра. Ядерні реакції поділу і синтезу. Ланцюгові реакції. Ядерна енергетика і екологія. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

Класифікація елементарних частинок. Основні характеристики частинок. Закони збереження і межі їх застосування. Елементарні частинки і фундаментальні взаємодії.

Фундаментальні частинки. Кварк-глюонна структура адронів. Поняття про єдині теорії. Великі об’єднання і можлива нестабільність протона. Сучасна картина будови матерії.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Вступник повинен знати:

 • фізичні теорії, які охоплюють основні розділи фізики і складають фундамент знань про характер фізичних процесів і явищ на сучасному рівні;

 • історію розвитку фізики і техніки, зокрема, в Україні, розвиток і взаємозв’язок фізичних теорій та їх визначальну роль у формуванні наукового мислення в масштабі сучасного природознавства;

 • структурні особливості різних типів фізичних задач;

 • методи розв’язування фізичних задач;

 • загальну методику розв’язування фізичних задач із використанням аналітичного, графічного, табличного, синтетичного й аналітико-синтетичного методів;

 • зміст шкільних збірників задач з фізики, зміст олімпіад них задач;

 • зміст збірників задач із загальної фізики вищої школи і методичних посібників із розв’язування фізичних задач;

 • освітнє і виховне значення розв’язування задач з фізики в середній школі;

 • методи емпіричного пізнання об’єктивної дійсності;

 • сутність і методи реалізації експерименту;

 • фізичні величини, їх класифікацію; одиниці фізичних величин, їх класифікацію;

 • основні методи вимірювання у фізиці;

 • характер зміни похибок вимірювань і методи їх оцінок;

 • основні правила виконання математичних операцій з наближеними числами;

 • основні правила графічного подання результатів експерименту;

 • вимоги до питань охорони праці і техніки безпеки під час роботи у фізичних лабораторіях вищого навчального закладу та шкільному фізичному кабінеті;

 • освітні і виховні завдання лабораторних робіт і фізичних практикумів у середній школі.


Вступник повинен уміти:

 • здійснювати різні способи подання фізичних задач, зокрема, малюнком, графіком, схемою, системою рівнянь, моделлю, спостереженням, експериментом, скороченим письмовим записом;

 • розкривати фізичний зміст задачі;

 • раціонально записати умову задачі;

 • відшукувати і вводити додаткові умови;

 • проводити пошуки шляхів розв’язування задачі і складати загальний план розв’язку;

 • вибирати раціональний спосіб розв’язку задачі;

 • ставити і давати відповіді на запитання як часткового, так і загального характеру;

 • проводити аналіз та оцінку здобутих результатів;

 • складати задачу із даної теми з використанням сучасних знань;

 • розв’язувати експериментальні задачі;

 • використовувати в процесі розв’язування задач сучасні засоби навчання;

 • реалізовувати цілі і завдання розв’язування задач з фізики в середній школі;

 • провести оцінки і реалізовувати оптимальні умови проведення фізичного експерименту, виконання лабораторної роботи;

 • забезпечити експериментальний характер шкільного курсу фізики;

 • провести аналіз виконання лабораторної роботи, написати висновки про її результати;

 • виконати оцінки похибок результатів експерименту;

 • графічно подати результати експерименту;

 • скласти звіт про виконану лабораторну роботу;

 • дати характеристику сучасного фізичного обладнання, фізичних приладів;

 • користуватися довідковою літературою;

 • забезпечувати виконання завдань лабораторних робіт і фізичних практикумів у школі.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

З метою підвищення об’єктивності визначення якості підготовки з фізики вступників, їх здатності в повному обсязі освоїти програму підготовки магістра-фізика проводиться комплексне оцінювання відповіді у двох напрямах: оцінювання рівня оволодіння теоретичними знаннями та оцінювання рівня сформованості практичних умінь і навичок. У межах кожного питання оцінювання здійснюється шляхом урахування повноти його розкриття за системою “плюс-мінус”.Оцінка
^

Критерії оцінювання в системі “плюс-мінус”

Теоретичне питання

Практичне завдання


0

Відповідь відсутня чи не містить навіть окремих елементів правильних міркувань, що стосуються змісту екзаменаційного питання

Розв’язання відсутнє або наведені міркування не містять навіть окремих елементів правильних підходів до розв’язування задачі(мінус)

Оволодів навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, описує їх на основі свого попереднього досвіду без пояснення відповідних причин, але значна частина тверджень помилкова, абітурієнт не може дати правильних відповідей на більшість поставлених запитань

Уміє записати умову задачі, за готовою формулою знайти невідому величину, може навести окремі співвідношення між величинами, але не здатний самостійно виконати аналіз і записати всі необхідні формули, скласти та реалізувати план розв’язання


_

+

(мінус-плюс)

Відтворив значну частину навчального матеріалу, виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, формул), знає одиниці вимірювання окремих фізичних величин, проте відповідь суттєво неповна, у формулюванні законів, означеннях понять допускає помилки. Може зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущені неточності

Здатний усвідомити умову задачі, записати її в скороченому вигляді, з’ясувати суть фізичних процесів і записати основні формули, але не може самостійно реалізувати розв’язок до кінця. Представлене розв’язання або недостатньо обґрунтоване, або містить помилку, яка спотворює фізичний зміст задачі, або суттєво неповне

±

(плюс-мінус)

Виявив знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул), може за власним планом пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, самостійно або з незначною сторонньою допомогою робити висновки і виправляти допущені неточності, проте відповідь неповна чи недостатньо глибока або в ній допущено неточності, які не спотворюють суттєво змісту матеріалу, або не представлено всі необхідні обґрунтування чи виведення формул


Представив правильне за структурою розв’язання, але таке, що за умови правильного результату має недоліки в обґрунтуванні або достатньо обґрунтоване, але містить помилки в перетвореннях чи обчисленнях, які призвели до неправильної відповіді. Вміє з незначною зовнішньою допомогою оцінити реальність одержаного результату, перевірити правильність кінцевої формули за найменуванням величин

+

(плюс)

Опанував на високому рівні програмовий матеріал, самостійно, у межах діючої програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання у нестандартних ситуаціях. Уміло послуговується науковою термінологією, демонструє обізнаність з науковою інформацією, що свідчить про його вміння знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети

Представив правильне, повне, достатньо обґрунтоване розв’язання. Демонструє вміння відшукати раціональний або нестандартний спосіб розв’язання, здатність до нестандартного мислення. Вільно володіє засобами самоконтролюНарахування балів за відповідь на всі три питання білета здійснюється згідно з такою таблицею.

^

Таблиця переходу від системи “плюс-мінус” до 5-бальної шкали

Кількість балів
^

Оцінки відповідей на питання білета в системі

плюс-мінус”


2

000

– 00

_

+ 00

– – 0


+ 00

_

+ 0


– – –
3


+ 00


+0

_ _

+ + 0

_

+ – –


+ 0

_

+ + 0


+ – –

_ _

+ +

_

+ + 0


+ – –


+ + 0

_

+ +

_ _ _

+ + +


+ + 0


+ + 0
4

_

+ +


+ +

_ _

+ + +

+ +

_ _

+ + +

_

+ + +

+ +

_

+ + +


+ + +
5

_

+ + +


+ + +

+ + +

+ + +Програма складена на основі Галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 2 жовтня 2002 року № 546.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрєєв В.О., Дущенко В.П., Федорченко А.М. Теоретична фізика. Класична механіка. – Київ: Вища школа, 1984. – 224 с.

 2. Білий М.У., Скубенко А.Ф. Загальна фізика. Оптика. – К.: Вища школа, 1987. – 374 с.

 3. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. Книга 2. – Київ: Либідь, 2001. – 424 с.

 4. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. Книга 1. – Київ: Либідь, 2001. – 448 с.

 5. Василевский А.В. , Мултановський В.В. Курс теоретической физики: Статистическая фізика и термодинаміка: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.

 6. Гофман Ю.В. Законы. Формулы. Задачи физики. Справочник. – Киев.: Наукова думка, 1977. – 574 с.

 7. Демостраційний експеримент з фізики. – Навчальний посібник. За ред. Шута М.І. – К.: ВЦ Просвіта, 2003. – 237 с.

 8. Детлаф А.А., Яворський В.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 2000. – 718 с.

 9. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа,1993. – 431 с.

 10. Загальна фізика. Лабораторний практикум: Навч. посібник за заг. ред. І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа,1992. – 509 с.

 11. Загальний курс фізики. Збірник задач: Навч. посібник за заг. ред. І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа, 1993. – 359 с.

 12. Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін. / За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Техніка, 2003. – 560 с.

 13. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа,1995. – 392 с.

 14. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.3.: Оптика. Квантова фізика. – К.: Техніка, 1999. – 520 с.

 15. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.3.: Оптика. Квантова фізика. – К.: Техніка, 2006. – 520 с.

 16. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999.-536 с.

 17. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 2006. –536 с.

 18. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.2.: Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2001. – 452 с.

 19. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.2.: Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с.

 20. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. – К.: Вища школа, 1991. – 463 с.

 21. Лега Ю.Г., Садовий А.І. Розв’язування задач з елементарної фізики. – Київ.: Кондор, 2004. – 495 с.

 22. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 1981. – 400 с.

 23. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М.: Высшая школа,1983. – 463с.

 24. Мултановский В.В. Курс теоретической физики: Класическая механика. Основы специальной теории относительности. Релятивистская механика: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1988. – 304 с.

 25. Мултановський В.В. , Василевский А.В. Курс теоретической физики: Классическая электродинамика: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1990. – 320 с.

 26. Мултановський В.В., Василевский А.В. Курс теоретической физики: Квантовая механіка: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1991. – 320 с.

 27. Садовий А.І., Лега Ю.Г. Основи фізики. З задачами і прикладами їх розв’язування. – Київ: Кондор, 2003. – 382 с.

 28. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. V. Ч.2. Атомная и ядерная физика. – М.: Наука, 1989. – 415 с.

 29. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. І. Механика. – М.: Наука,1989. – 576 с.

 30. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. ІV. Оптика. – М.: Наука, 1980. – 752 с.

 31. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. ІІ. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука,1990. – 592 с.

 32. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. ІІІ. Электричество. – М.: Наука, 1977. – 687 с.

 33. Сусь Б.А., Шут М.І. Проблеми дидактики фізики у вищій школі. – К.: ВЦ „Просвіта”, 2003. – 155 с.

 34. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 2000. – 478 с.

 35. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями. – М.: Высшая шк., 2000. – 303 с.

 36. Федорченко А. М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка і електродинаміка. – К.: Вища школа, 1993. – 216 с.

 37. Фізика. Модуль 1. Механіка. За загальною редакцією професора А.П. Поліщука. –Київ, 2004. – 175 с.

 38. Чолпан П.П. Основи фізики. – Київ: Вища школа, 1995.

 39. Шут М.І., Бережний П.В., Касперський А.В. Мова фізики. Довідниковий навчальний посібник. – К.: 2000. – 37 с.

 40. Шут М.І., Возний П.О. Фізика. Методичні поради та контрольні роботи. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ, 2003. – 101 с.

 41. Шут М.І., Сергієнко В.П. Науково-дослідна робота з фізики у середніх і вищих навчальних закладах. – К.: Шкільний світ, 2004. – 128 с.Голова фахової комісії

декан фізико-математичного факультету

кандидат фізико-математичних наук,

доцент Ю.Д. МоскаленкоСхожі:

Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань:...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко " " 2013р. Програма
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань: 0402...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста:...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста:...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconЗатверджую ректор В. В. Грабко 2013 р. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 03060101...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробовування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробовування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань...
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи