Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Скачати 479.81 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Сторінка1/4
Дата03.08.2012
Розмір479.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

___________проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності «Дошкільна освіта»

для вступників з базовою освітою

«молодший спеціаліст дошкільної освіти»


Полтава – 2012


Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. А.В. Пасічніченко, доц. Н.В. Ковалевська, доц. О.І. Гришко, доц. Л.В. Зімакова, доц. І.В. Карапузова, ст.вкл. Л.Г. Кириленко, ас. О.О. Перепелиця, ст.викл. Т.Ф. Рибас. – Полтава: ПНПУ, 2012. – 32 с.


Рецензенти:


Шпак В.П. – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Ірклієнко В.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики ПНПУ імені В.Г. Короленка.


Затверджено на засіданні кафедри початкової і дошкільної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка

Протокол № 12 від 14.02.2012 року.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ступенева підготовка кваліфікаційного працівника заснована на принципах гуманізації, демократизації та неперервності освіти. Професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка передбачає здобуття студентами певних освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст та магістр. Професорсько-викладацьким складом психолого-педагогічного факультету розроблена фахова підготовка бакалавра дошкільної освіти за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста дошкільної освіти. Навчання здійснюється за заочною формою.

^ Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді професійної діяльності.

Бакалавр (другий рівень кваліфікації фахівців) – освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні знання та спеціальні уміння щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певній галузі економіки, науки, культури, техніки, промисловості.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної діяльності, передбачених для відповідних посад у певній галузі господарства.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої раніше кваліфікації бакалавра чи спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у ВНЗ ІV рівня акредитації, має певний досвід їх застосування і продукування нового знання для вирішення професійних завдань та обов’язків у певній галузі економіки, промисловості, науки, техніки, освіти та культури.

Мета вступного випробування з дошкільної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – встановити рівень теоретичної та практичної психолого-педагогічної підготовки вихователів дітей дошкільного віку освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до здійснення професійної діяльності у дошкільних навчальних закладах їх спроможність здобувати наступний освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Вступні випробування з фахових дисциплін дошкільної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» проводяться у формі тесту з восьми дисциплін, які абітурієнти вивчали, здобуваючи диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Дошкільна освіта»: педагогіка дошкільна, психологія загальна та дитяча, методика розвитку рідної мови, методика формування елементарних математичних уявлень, методика ознайомлення дітей з природою, методика фізичного виховання, методика зображувальної діяльності, методика художньої праці. Вступні випробування проводяться відповідно до розкладу, складеного приймальною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА»


 1. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки

Поняття «виховання» в широкому педагогічному та соціальному значенні, виховання у вузькому та гранично вузькому значенні.

Поняття «розвиток», «формування», «навчання», «освіта», «самовиховання», «спадковість», «педагогічний процес».

 1. Мета, завдання, принципи виховання дітей дошкільного віку

Закон України «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні», про мету завдання і принципи дошкільної освіти».

 1. Базовий компонент дошкільної освіти

Визначення значення Базового компоненту дошкільної освіти. Структура та засади Базового компоненту дошкільної освіти. Сфери життєдіяльності. Змістові лінії.

 1. Базова програма розвитку дитини «Я у світі»

Структура програми. Раннє дитинство (вік немовляти, ранній вік). Дошкільне дитинство (молодший та старший дошкільний вік). Лінії розвитку. Умови ефективної реалізації Базової програми. Створення розвивального життєвого простору. Організація життєдіяльності дошкільників. Специфіка впливу різних соціальних інститутів. Оптимізація взаємодії педагога з батьками. Відмінності хлопчиків і дівчаток та їх урахування педагогом. Характеристика та особливості розвитку обдарованої та нервової дитини. Дошкільник і комп’ютер. Іноземна мова з дошкільного віку. Забезпечення рухової активності. Розвиток креативності. Формування фондів «Я хочу», «Я можу». Інтеграція виховання та навчання дошкільників.

 1. Сучасна система дошкільної освіти

Типи дошкільних навчальних закладів та їх функції.

6. Педагогічна думка минулого та сучасності

Педагогічні думки Платона, Сократа, Я.А. Коменського, Ф. Фребеля, Й. Песталоцці, Ж..Ж. Руссо, Є. Водовозової, Л. Артемової, В. Сухомлинського, А. Макаренка та інших щодо визначення мети виховання дітей.

 1. Психолого-педагогічний вплив на дитину в допологовий період

Погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на проблему психолого –педагогічного впливу на дитину в до пологовий період (Я. Штайнер, Т. Верні, Ван де Карр, А. Бери, М. Машовець, О. Богініч, Н. Лещенко, О. Чернова, А. Громова та інші). Особливості пренатального виховання (види впливів, допологові ігри).

 1. Вік немовляти

Особливості виховання дітей від народження до першого року життя. Освітні завдання. Основні лінії розвитку: фізичний, соціально –моральний, емоційно –ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо –естетичний, креативний.

 1. Ранній вік

Періодизація раннього віку. Освітні завдання. Зміст виховання дітей раннього віку за лініями розвитку

 1. Валеологічне виховання дошкільників

Мета, завдання, зміст, форми і методи валеологічного виховання. Приклади роботи ДНЗ з проблеми валеологічного виховання у сучасній Україні.

 1. Фізичне виховання дошкільників

Розвиток теорії фізичного виховання (Є.Аркін, М. Щелованов, Е. Вільчковський, М. Єфіменко, П. Іванов).

Мета, завдання, зміст, форми і методи фізичного виховання.

 1. Розумове виховання дітей дошкільного віку

Поняття про «розумовий розвиток» і «розумове виховання». Розумове виховання дітей в працях західно-європейських, російських та українських педагогів (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Р. Фребель, М. Монтессорі, К. Ушинський, С. Русова, Л. Виготский, О. Запорожець, Т. Поніманська).

Сучасні проблеми розумового розвитку дітей дошкільного віку. Мета, завдання, зміст, форми і методи розумового виховання.

Система сенсорного виховання. Поняття про сенсорний розвиток, сенсорне виховання, сенсорну культуру, сенсорні еталони, завдання і зміст. Основні періоди засвоєння сенсорних еталонів у дошкільному віці.

 1. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Поняття про мораль. «Моральне виховання», «моральний розвиток», «моральна культура».

Розвиток теорії морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання. Я.А. Коменський , Й. Песталоцці, К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, В Сухомлинський про моральне виховання.

Мета, завдання, зміст, форми і методи морального виховання.

 1. Духовне виховання дітей дошкільного віку

Актуальність духовного виховання дошкільників на сучасному етапі розвитку України. Зв’язок духовного і морального виховання. Мета, завдання, зміст, форми ізасоби морального виховання.

 1. Трудове виховання дітей дошкільного віку

Сучасні українські дослідження з проблем трудового виховання дошкільників (З. Борисова, Т. Бєлєнька, М. Машовець, Н. Кривоший, Т. Поніманська).

Мета, завдання, зміст, форми і методи трудового виховання.

Особливості трудової діяльності дошкільників.

Види праці дітей. Зміст і виховне значення кожного виду праці дітей.

Створення в сучасному національному дитячому садку та в сім’ї умов для праці дітей з урахуванням українських національних традицій.

 1. Естетичне виховання

Мета естетичного виховання. Завдання, зміст естетичного виховання. Засоби естетичного виховання: естетика побуту, твори мистецтва, природа, спеціальне навчання самостійна художня діяльність дітей, естетична поведінка, свята.

Методи естетичного виховання за головною педагогічною метою, методи за загальною та спеціальною спрямованістю, методи навчання художній діяльності.

 1. Економічне виховання дошкільників

Теоретичні засади економічного виховання дітей дошкільного віку. Мета, завдання, форми і методи економічного виховання.

 1. Статеве виховання

Мета, завдання і зміст статевого виховання.

 1. Виховання дітей у грі

Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини: гра як активна форма пізнання навколишньої дійсності;гра як свідома і цілеспрямована діяльність; як вільна, самостійна діяльність; наявність творчої основи; емоційна насиченість.

Класифікація дитячих ігор за К. Гроссом, Ж. Піаже, К. Гарвеєм, П.Лесгафтом, С. Русовою, С. Новосьоловою; народні ігри.

 1. Навчання дітей в дошкільному закладі

Форми навчання дітей дошкільного віку за організацією дітей(індивідуальна ,групова, фронтальна)

За провідною діяльністю: дидактична гра, екскурсія, заняття.

 1. Методи навчання.

Класифікація методів навчання за джерелом знань: наочні, словесні, практичні. За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний (відтворюючий), проблемний, дослідницький.

 1. ^ Особливості підготовки дітей до школи.

Форми і методи взаємодії ДНЗ і школи по підготовці дітей до школи.

 1. Взаємодія сім’ї і дошкільного навчального закладу

Роль сім’ї у формуванні особистості дитини.

Особливості сімейного виховання дошкільників. Форми роботи дошкільного закладу із сім’єю.

 1. Адаптація дитини до ДНЗ.

Причини дезадаптації малюка до дошкільного закладу. Умови успішної адаптації дитини до ДНЗ.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

1. Предмет психології

Основні галузі психологічних знань. Принципи класифікації галузей психології та структура сучасної психологічної науки. Поняття про загальну психологію. Зв’язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Психологія і філософія. Психологія і соціологія.

2. Методи дослідження в сучасній психології

Основні методи дослідження в психології. Спостереження, його різновиди. Вимоги до наукового спостереження. Експеримент. Види експерименту, їх характеристики. Додаткові методи психології: тест, опитування, аналіз продуктів діяльності. Особливості, позитивні та негативні сторони додаткових методів психології.

3. Відчуття

Поняття про відчуття. Їх роль у житті та діяльності людини. Рефлекторна природа відчуттів, рецептори та аналізатори. Класифікації та різновиди відчуттів. Характеристики відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість відчуттів. Основні властивості відчуттів. Сенсибілізація . Синестезія. Адаптація відчуттів та її види. Післядія в аналізаторі. Компенсаторні можливості у сфері відчуттів.

4. Сприймання

Поняття про сприймання. Властивості сприймань: предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість. Аперцепція. Класифікація сприймань. Види сприймань. Сприймання простору, руху, часу.

5. Мислення.

Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності людини. Особливості процесу мислення. Мислительні операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація. Форми мислення. Поняття, його види та основні характеристики. Судження та умовивід як форми мислення їх різновиди. Міркування. Основні види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне. Індивідуальні особливості мислення.

6. Пам'ять

Поняття про пам’ять. Теорії пам'яті. Різновиди пам'яті. Характеристика основних процесів пам'яті. Запам'ятовування та його різновиди. Відтворення та його різновиди, забування та його причини. Типи пам'яті та її індивідуальні особливості.

7. Уява

Поняття про уяву. Уява як специфічний вид діяльності. Уява і особистість. Фізіологічне підґрунтя уяви. Процес створення образів уяви. Аглютинація. Гіперболізація. Наголошування. Типізація. Різновиди уяви. Мимовільна та довільна уява. Творча і репродуктивна уяви. Художня, технічна та наукова уява. Мрія як особлива форма уяви.

8. Темперамент

Поняття про темперамент. Історія уявлень про темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика. Сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Основні властивості темпераменту: сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертованість та інтровертованість. Роль темпераменту в діяльності людини.

8. Здібності

Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика здібностей. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Загальні і спеціальні здібності.

Здібності і типи людей. Природні передумови формування здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях.

9. Характер

Поняття про характер. Природні та соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Зв'язок рис характеру. Акцентуації характеру. Вчення про характер в історії психології. Формування характеру. Характер і обставини. Вчинок і формування характеру. Характер і темперамент.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА»

 1. Психічний розвиток, його механізми та закономірності

Поняття “психічний розвиток”. Основні закономірності психічного розвитку. Рушійні сили психічного розвитку дитини. Погляди в історії психології щодо питання про рушійні сили психічного розвитку. Фактори психічного розвитку. Стабільні і кризові періоди в психічному розвитку. Сензитивний період розвитку. Врахування сензитивних періодів розвитку при навчанні і вихованні. Соціальна ситуація розвитку. Компоненти соціальної ситуації розвитку. Періодизація психічного розвитку людини. Періодизація П.Блонського, Л.Виготського, Д.Ельконіна та інші. Провідний вид діяльності. Психічні новоутворення.

 1. Психічний розвиток новонародженого

Криза народження, її причина та основні ознаки. Основні безумовні рефлекси новонародженого та їх значення для розвитку дитини. Атавістичні рефлекси. Розвиток рецепторної і рухової діяльності. Роль дорослого в житті новонародженого. Розвиток емоційної сфери. Перша посмішка дитини: її специфіка, психологічний зміст, строки та умови появи. Комплекс пожвавлення, його компоненти.

3.Психічний розвиток немовляти

Роль спілкування дитини з дорослим у психічному розвитку немовляти. Особливості спілкування дитини з дорослим упродовж немовлячого віку. Спільна діяльність дорослого і дитини. Наслідування. Експресивні дії як основний засіб спілкування в немовлячому віці. Формування передумов засвоєння мовлення. Лепет. Виникнення зв’язку між словом, яке промовляє дорослий і предметом, на який вказують. Розвиток рухів. Тримання голівки, сідання, повзання, стояння, ходіння. Прогресивні і тупікові види рухів. Розвиток дій. Хапання. Маніпуляції спрямовані на предмет і маніпуляції спрямовані на результат. Пізнавальний розвиток дитини немовлячого віку. Розвиток орієнтування в оточуючому світі. Криза одного року.

4. Загальна характеристика раннього віку

Характеристика соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку. Основні новоутворення раннього віку. Прямоходіння, розвиток предметної діяльності та оволодіння мовою – найважливіші досягнення дитини в ранньому віці. Ситуативність як головна характеристика раннього віку. Предметно-маніпулятивна діяльність – провідний вид діяльності в ранньому віці. Розвиток маніпуляцій. Основні етапи розвитку предметних дій в ранньому дитинстві. Співвідносні та орудійні дії. Стадії розвитку орудійних та співвідносних дій.

^ 5. Розвиток пізнавальної сфери дитини раннього віку

Розвиток мовлення в ранньому дитинстві. Активний і пасивний словник. Кількісна і якісна характеристика активного словника на різних вікових відрізках раннього віку. Автономне мовлення. Розвиток сприймання і утворення уявлень про властивості предметів. Розвиток наочно-дійового мислення в предметній діяльності дитини раннього віку. Розвиток пам’яті та уваги у ранньому віці.

6.Передумови формування особистості дитини раннього віку

Оволодіння мовленням, предметно-маніпулятивною діяльністю і самостійним способом пересування основні фактори зародження самосвідомості дитини. Етапи формування самосвідомості. Формування самооцінки дитини раннього віку. Роль імені у становленні особистості дитини раннього віку. Розвиток почуттів. Особливості емоційної сфери дитини раннього віку. Виникнення прагнення до самостійності. Криза трьох років. Основні прояви кризи трьох років. Особистісні новоутворення в період кризи трьох років. Можливі шляхи виходу із кризи.

 1. Психологічна характеристика діяльності дитини дошкільного віку

Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника. Розвиток ігрової діяльності в дошкільному віці. Соціально-історична природа гри. Значення гри в житті дитини. Структура гри. Сюжет. Зміст. Роль. Ігрові дії. Рольові та реальні стосунки в грі. Види ігор. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільника. Елементи трудової та навчальної діяльності та їх розвиток в дошкільному дитинстві. Продуктивні види діяльності дошкільника. Зображувальна діяльність дошкільника.

 1. Пізнавальний розвиток дитини дошкільного віку

Особливості уявлень дошкільника про оточуючий світ. Опосередкованість пізнавальних інтересів дитини. Розвиток активності та самостійності мислительної діяльності дошкільника. Сенсорний розвиток дошкільника. Сенсорні еталони. Орієнтування в просторі. Орієнтування в часі. Розвиток уваги та пам’яті дошкільника. Розвиток уяви дошкільника. Функції уяви дошкільника та етапи її розвитку. Форми прояву уяви дошкільника.

 1. Формування особистості дитини дошкільного віку

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Вплив дорослого на розвиток особистості дошкільника. Формування самосвідомості. Самооцінка. Основні мотиви поведінки. Формування моральних якостей особистості. Розвиток почуттів. Потреба в любові і заохоченні. Ревнощі. Співчуття. Страхи. Розвиток довільної поведінки в дошкільному віці. Спілкування та взаємини дошкільника з ровесниками.

 1. Психологічна готовність до школи. Психологічні особливості дітей шестирічного віку

Соціальна ситуація розвитку дитини на етапі переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку. Психологічна готовність дитини до навчання у школі. Мотиваційна готовність. Емоційно-вольова готовність. Інтелектуальна готовність. Готовність до взаємодії та спілкування з дорослими та ровесниками. Основні показники готовності. Адаптація до школи. Рівні адаптації. Чинники високої адаптації. Криза приходу до школи. Основні показники кризи. Психологічний зміст кризи.


11. Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра

Зміна об'єктивних умов психічного розвитку з приходом дитини в школу. Учбова діяльність як ведучий вид діяльності, який визначає психічний розвиток молодших школярів. Динаміка співвідношення ігрової і учбової діяльності на різних етапах початкового навчання. Формування особистості молодшого школяра. Формування характеру. Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра. Розвиток уваги і уважності. Розвиток сприймання і спостережливості. Розвиток пам'яті і формування прийомів запам'ятовування. Розвиток мислення і формування прийомів і способів розумової діяльності. Розвиток уяви. Розвиток мови в молодшому шкільному віці.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ»
  1   2   3   4

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи