Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Скачати 479.81 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Сторінка2/4
Дата03.08.2012
Розмір479.81 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

1. Наукові засади теорії і методики розвитку рідної мови


Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку – педагогічна наука, яка вивчає закономірності розвитку мовлення дітей на різних вікових етапах, специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на формування мовних навичок у дітей, форми, методи і прийоми навчання дітей рідної мови. Предмет, об΄єкт, зміст і завдання методики розвитку мови як наукової дисципліни.

2. Історичний огляд становлення та розвитку теорії і методики розвитку рідної мови як науки

Є.І. Тихєєва – основоположник методики навчання дітей рідної мови. Книги Є.І.Тихєєвої «Розвиток мови дітей», «Ігри і заняття з маленькими дітьми». Діяльнісний підхід до розвитку мови дітей. Є.І. Тихєєва про засоби й методи навчання дітей рідної мови: спостереження, дидактичні ігри та вправи, екскурсії-огляди, екскурсії, картини, заняття по живому слову.

Софія Русова. Її погляди на розвиток мови дітей. Концепції мовної освіти дітей дошкільного віку в Україні: єдність біологічного і соціального в мовленнєвому розвитку дітей; співвідношення діалектного і літературного мовлення; форми і методи навчання дітей мови.

Внесок В.О.Сухомлинського в розвиток ідей методики навчання дітей рідної мови. В.О.Сухомлинський про шляхи розвитку мови: подорожі в природу, розвиток поетичного слуху, навчання розповідання й самостійного складання казок, навчання грамоти.

3. Дидактичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Форми роботи з розвитку мови в дитячому садку. Заняття як основна форма розвитку рідної мови дітей. Види занять. Особливості занять з розвитку мови, ознайомлення з навколишнім, художньої літератури та навчання грамоти.

Методи й прийоми розвитку та навчання рідної мови в дитячому садку. Загальне поняття про методи й прийоми. Словесні методи, їх характеристика. Практичні та ігрові методи, їх характеристика. Наочні методи, їх характеристика, взаємозв’язок слова й наочності. Взаємозв’язок і взаємозалежність методів навчання. Прийоми навчання дітей рідної мови.


4. Теорія і методика становлення та розвитку мовлення дітей раннього віку

Значення мови в розвитку дітей раннього віку. Необхідність цілеспрямованого керівництва розвитком мови дітей з боку дорослих.

Перший рік життя. Становлення мови дітей першого року життя. Орієнтовні показники розвитку мови дітей. Шляхи розвитку мови дітей першого року життя: розвиток домовних проявів і наслідування звуків, розвиток розуміння мови, навчання дітей вимови перших усвідомлених слів. Методика проведення ігор-занять з розвитку мови. Використання картинки й художньої літератури в роботі з дітьми першого року життя.

Другий рік життя. Характеристика мови дітей другого року життя. Розвиток розуміння мови, фонематичного слуху, активної мови дітей. Орієнтовні показники розвитку мови дітей. Методика проведення занять з дітьми другого року життя, їх види й характеристика. Структура заняття. Використання на заняттях різноманітних прийомів навчання: показ з називанням, показ предметів у дії, зразок вихователя, повторення слів і речень, запитання, відшукування й упізнавання предметів, емоційно-ігрові прийоми. Використання картинок, показ інсценівок, читання й розповідання дітям (оповідання, казки, потішки, вірші).

5. Методика формування діамонологічної та комунікативної компетенцій

Поняття зв’язної мови. Її види (діалогічна, монологічна). Діалог, полілог, монолог. Ситуативне й контекстне мовлення. Форми та функції зв’язної мови, їх розвиток протягом дошкільного віку. Періодизація мовного розвитку. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язної мови. Сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення.

Методика розвитку діалогічного мовлення. Завдання і зміст розвитку діалогічного мовлення в д/с. Розмова вихователя з дітьми в повсякденному спілкуванні – метод розвитку діалогічної мови. Вимоги до організації розмов, їх тематика й зміст у кожній віковій групі. Методика організації й проведення розмов з дітьми. Прийоми активізації мовлення мовчазних та сором’язливих дітей.

Бесіда – основний метод розвитку діалогічної мови. Види, зміст і тематика бесід. Значення бесід для розумового, морального та естетичного розвитку дітей.

Методика проведення бесіди: підготовка вихователя й дітей до бесіди, добір наочного, дидактичного, ілюстративного матеріалу та ТЗН до бесіди. Структура бесіди. Методичні прийоми розвитку діалогічної мови дітей у ході бесіди. Види запитань вихователя, вимоги до запитань та відповідей дітей.

Методика навчання дітей монологічної мови (розповідання). Види розповідей, їх класифікація, послідовність введення різних видів розповідей, їх місце на заняттях з розвитку мови. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічної мови.

Переказ літературних творів. Добір літературних творів для переказу, вимоги до них. Вимоги до дитячих переказів (усвідомленість, послідовність, точність, образність і граматична правильність мови, інтонаційна виразність, елементи творчої доробки). Структурні компоненти заняття. Методичні прийоми навчання дітей переказу: запитання, план, спільний, відображений переказ, підказка, переказ за частинами, за ролями, за малюнками, з використанням ТЗН, ілюстративного матеріалу, від першої особи, переказ з елементами драматизації та інсценування. Особливості навчання переказу в різних вікових групах.

Описові розповіді, їх структура й прийоми навчання (за зразком вихователя: 1. Назва предмета (іграшки). 2. Ознака. 3. Властивість. 4. Будова. 5. Дії предмета чи дії з ним. 6. Оцінка цього предмета, ставлення дитини до нього.). Сюжетні розповіді за однією іграшкою та набором іграшок (за ігровою сюжетною обстановкою). Добір іграшок, вимоги до них. Прийоми навчання розповідання за іграшками в різних вікових групах.

Навчання творчого розповідання. Роль чуттєвого досвіду, розвиток самостійності й творчої уяви в ході розповідей: складання розповідей за опорними словами, продовження розповіді (казки) вихователя, складання початку до кінцівки розповіді (казки) вихователя, творчі розповіді на тему, розповіді про смішні епізоди, розповіді про одного героя, розповіді-мініатюри (етюди), самостійне складання казок, небувальщин, складання розповідей, аналогічних прочитаним. Структурні компоненти заняття і методичні прийоми навчання творчому розповіданню Використання дидактичних ігор, вправ, мовних логічних задач у навчанні зв’язної мови. Їх види, зміст, місце на заняттях з розвитку мови та повсякденному спілкуванні.

6. Методика формування лексичної компетенції та ознайомлення дітей з довкіллям

Ознайомлення дітей з явищами навколишнього життя – основа словникової роботи. Зміст програми з ознайомлення дітей з навколишнім у різних вікових групах на заняттях та в повсякденному житті. Методи й прийоми ознайомлення дітей з навколишнім і словникової роботи.

Спостереження, екскурсії, екскурсії-огляди, їх роль в ознайомленні з навколишнім. Методика проведення спостереження. Тематика екскурсій-оглядів та екскурсій за межі д/с, методика їх проведення в різних вікових групах.

Розглядання предметів і бесіда про них. Їх роль в ознайомленні дітей з якостями, властивостями предметів, матеріалів.

Дидактичні картини, їх місце в ознайомленні дітей з навколишнім і в словниковій роботі. Види дидактичних картин і вимоги до них. Прийоми активізації дітей під час розглядання дидактичних картин. Види бесід за дидактичними картинами й методика їх проведення на заняттях по ознайомленню з навколишнім.

Методи опосередкованого ознайомлення дітей з навколишнім і словникової роботи. Читання оповідань і віршів пізнавального змісту, відтворююча бесіда.

Дидактичні ігри й вправи, їх види, зміст і методика проведення в різних вікових групах.


7. Методика формування граматичної будови мовлення

Загальне поняття про граматичну будову мови. Значення засвоєння граматичної будови для мовного розвитку дітей та підготовки дітей до школи.

Становлення граматичної будови мови у дітей. Пасивне та активне засвоєння. О.М.Гвоздєв про періоди засвоєння граматичної будови мови. Особливості засвоєння дітьми речень, оволодіння флексіями, узгодженням й керуванням.

Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Завдання й зміст формування граматичної правильності мови в дитячому садку. Умови, необхідні для засвоєння норм граматики.

Шляхи й методи формування граматичної правильності мови. Дидактичні ігри та вправи, їх місце у формуванні граматичної будови мови.

Тематичні заняття на формування граматичної правильності мови, методика їх проведення. Формування граматичної правильності мови в повсякденному житті та на заняттях з інших розділів програми.

8. Методика формування фонетичної компетенції

Поняття фонетичної компетентності. Передумови виховання звукової культури мови в дитячому садку: розвиток слухового й мовно-рухового аналізаторів, фонематичного слуху, гігієна нервової системи, охорона органів слуху, мови, носоглотки; правильна мова оточуючих, активна мовна практика, наявність дидактичного матеріалу, спільна робота дитячого садка й сім’ї.

Завдання й зміст формування фонетичної компетентності. Прийоми індивідуальної перевірки звуковимови дітей.

Система роботи щодо виховання звукової культури мови: розвиток слухової уваги, фонематичного слуху, мовного дихання, дикції, інтонації. Фронтальна та індивідуальна робота з дітьми.

Дидактичні ігри й вправи на виховання звукової культури мови.

Види занять, їх структура, обладнання наочним і дидактичним матеріалом. Методика їх проведення в різних вікових групах.

Виховання виразності мови. Завдання й зміст цієї роботи в різних вікових групах. Навчання виразності мови на заняттях, прийоми роботи.

Виховання звукової культури на інших заняттях та в повсякденному житті.

9. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з різними жанрами художньої літератури

Форми роботи з книгою в дитячому садку.

Методика читання художніх творів на заняттях. Специфіка занять з художньої літератури, їх структура, методичні прийоми роботи. Підготовка вихователя до занять: добір твору, виразне читання, виділення важких слів, добір ілюстрацій, наочності, ТЗН.

Види бесід після художнього читання. Прийоми ознайомлення дітей з жанрами, композицією, засобами художньої виразності твору, дитячою книгою, її структурою.

Методика проведення етичних бесід: підготовка вихователя й дітей, структура етичної бесіди, прийоми роботи. Куточок книги в дитячому садку. Значення куточка книги в різних вікових групах. Методика роботи в куточку книги. Літературні ранки (вечори, розваги), їх значення. Тематика, види, зміст літературних ранків і вечорів, методика їх проведення в різних вікових групах.

Методика заучування поетичних творів. Значення поезії у вихованні дітей. Особливості сприймання й запам’ятовування дітьми віршів. Добір віршів для заучування, вимоги до них. Структура занять із заучування віршів і методичні прийоми їх проведення в різних вікових групах. Навчання римування.

10. Методика навчання елементів грамоти

Поняття навчання грамоти. Теоретичні засади навчання грамоти. Лінгвістичні основи навчання грамоти: характеристика рівнів труднощів сприймання звуків на слух. Прийоми звукового аналізу й синтезу. Психолого-педагогічні основи навчання грамоти. Погляди вчених на час початку навчання грамоти. Психологічна характеристика процесів читання й письма.

Підготовка до навчання грамоти на п’ятому році життя. Завдання й зміст цієї роботи в середній групі. Методика навчання звуковому аналізу дітей середньої групи.

Зміст і завдання підготовки до навчання грамоти на шостому році життя.

Ознайомлення дітей з реченням, його будовою, словом, складом, звуком, наголосом. Методичні прийоми роботи.

Методика ознайомлення дітей з голосними та приголосними твердими та м’якими приголосними звуками, схемою звукового аналізу слів. Структура й специфіка занять.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ»

  1. Теоретико-методичні засади методики ознайомлення дітей з природою

Визначення змісту знань дітей дошкільного віку про природу на основі державного стандарту дошкільної освіти (Базового ком­понента дошкільної освіти). Принципи відбору змісту знань дітей дошкільного віку про природу.

  1. Методи ознайомлення дітей з природою

Необхідність використання різноманітних методів та прийомів ознайомлення дошкільників з природою. Залежність вибору ме­тодів ознайомлення дітей з природою від особливостей розвитку пізнавальної діяльності дітей різного віку та від змісту природни­чого матеріалу. Загальна характеристика методів ознайомлення з природою. Класифікація методів ознайомлення дітей з природою.

Загальна характеристика наочних методів пізнання приро­ди. Значення наочних методів у роботі з дітьми дошкільного віку. Класифікація наочних методів, безпосередні (спостереження при­роди та праці людей в природі) та опосередковані (використання ілюстративного матеріалу, моделей тощо) наочні методи. Навчально-виховне значення спостережень як методу пізнання природи. Характеристика спостереження як пізнавальної діяль­ності. Структура спостереження як методу ознайомлення дітей з природою. Види спостережень за тривалістю, за змістом, за ди­дактичною метою, за способом керівництва. Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види ілюстративного матеріалу. Використання технічних засобів для демонст­рації наочного матеріалу на заняттях та в повсякденному житті.

Загальна характеристика практичних методів ознайомлення з природою, роль і місце практичних методів у роботі з дошкіль­никами. Класифікація практичних методів ознайомлення дітей з природою. Значення праці в природі як методу ознайомлення дітей з природою. Зміст праці в природі дітей різного віку. Форми орга­нізації праці дітей у природі. Роль і місце різноманітних видів ігор в ознайомленні дітей з природою. Дидактичні ігри природничого змісту, їх види та ме­тодика проведення з дітьми різного віку. Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Структура нескладного досліду та прийоми керівництва пізнавальною діяльністю дітей старшого дошкільного віку на різних етапах дослідницької.

Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою. Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою. Види розповідей та загальні вимоги до них. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід та вимоги до їх проведення. Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо).

  1. Форми організації роботи з дітьми о ознайомленню їх з природою

Основні форми ознайомлення дітей з природою. Необхідність використання різноманітних форм. Заняття як важлива форма організації навчання дошкільників. Види і типи занять по ознайомленню дітей з природою в різних вікових групах. Структура заняття. Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. Тематика та види екскурсій природничого змісту. Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її про­ведення. Цільова про­гулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її від екскурсії. Методика проведення цільової про­гулянки. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у ознайомленні з природою. Структура щоденної прогулянки. Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.

Необхідність у фіксації знань дітей про природу. Характеристика основних засобів фіксації знань дітей про природу.

  1. Створення умов у ДНЗ для ознайомлення дітей з природою

Куток природи як основна база ознайомлення дітей з природою. Навчально-виховне значення кутка природи. Вимоги до відбору об'єктів кутка природи та розміщення об'єктів кутка природи.

Значення ділянки дошкільного закладу як бази для ознайомлення дітей з природою. Вимоги до планування і озеленення ділянки. Основні елементи озеленення.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ»

   1. Формування елементарних математичних уявлень у дітей”

Історія розвитку числа та лічби Письмова нумерація. Системи числення та їх розвиток. Лічбові прибори. Старовинні російські та українські міри.

Основні математичні поняття: множина, елементи множини, відношення, операції над множинами; число, натуральний ряд, лічба, цифра, форма, величина та ін.

Методи навчання арифметики в школі та дитячому садку. (Монографічний, обчислювальний; метод одночасного вивчення взаємозворотних дій.)

Становлення та розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

С.І. Тихеєва, Н.Г. Морозова, Ф.Н. Блехер, Г.М. Леушина, С.Ф. Русова та ін. про формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку, розроблені ними програми та методичні посібники.

Внесок Г.М. Леушиної в теорію та практику формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.

Сучасний стан методики навчання дітей математики. Внесок вчених України в її розробку (Г.С. Костюк, М.М. Макляк, Ц.В. Богданович, О.К .Грибанова, В.К. Котирло, 3.Є. Лебєдева та ін).

Перспективи розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього дошкільного віку.

2. Значення та завдання формування елементарних математичних уявлень у дітей у дитячому садку

Роль математичних знань у всебічному розвитку дошкільників та підготовці їх до школи. Математика – важливий засіб інтелектуального розвитку дитини.

Завдання з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників (освітні та виховні). Загальна характеристика змісту, форм і методів навчання дітей основ математики. Основні показники математичного розвитку дітей.

3. Організація навчання математики дітей дошкільного віку.

Планування та облік роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей

Реалізація основних дидактичних принципів навчання у процесі формування математичних уявлень у дошкільників.

Зміст навчання математики в дитячому садку. Форми організації навчання: колективна, індивідуальна і робота підгрупами. Інтеграція різних видів дитячої діяльності і різних видів занять – важлива умова формування кількісних, просторових, часових уявлень у дошкільників. Методи навчання дітей математики. Ігри та ігрові вправи в навчанні.

Специфіка організації та методика проведення занять з математики Забезпечення пізнавальної активності дитини на заняттях. Особливості організації навчання математики в різновіковій групі дитячого садка.

Планування роботи з математики в дошкільному закладі.

Види та форми планування.

4. Формування у дітей знань про кількість, число.

Навчання лічби та обчислювальній діяльності

Етапи розвитку лічбової діяльності. Сенсорна основа у формуванні уявлень і понять про множину. Особливості сприйняття та відображення множини дітьми раннього віку.

Навчання дітей угрупуванню предметів за різними ознаками.

Формування уявлень про рівність та нерівність множин.

Розуміння та засвоєння дітьми виразів: стільки-скільки; більш – менш; порівну, по одному, жодного.

Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.

Завдання навчання дітей лічби в різних вікових групах дитячого садка.

Утворення чисел на основі порівняння множини і дій з величинами.

Навчання дітей кількісної та порядкової лічби. Правила лічби. Лічба за участю різних аналізаторів.

Особливості розвитку у дітей уявлень про натуральний ряд чисел. Засвоєння взаємозворотних відносин між числами, які знаходяться поруч.

Підготовка дітей до обчислювальної діяльності: знайомство з цифрами, умовними знаками (плюс, мінус, дорівнює). Вивчення кількісного складу числа з одиниць на конкретному матеріалі, склад числа з двох менших чисел.

Особливості обчислювальної діяльності дітей старшого дошкільного віку. Сприйняття, розуміння арифметичної задачі дітьми сьомого року життя.

Методичні прийоми та послідовність роботи з арифметичними задачами та прикладами.

5. Формування у дітей уявлень про величину предметів та вимірювання

Поняття про величину предметів. Основні якості величини. Особливості сприйняття величини предметів у ранньому та дошкільному віці. Чуттєве пізнання – основа формування уявлень про протяжність. Роль слова в сприйнятті та порівнянні величини предметів.

Методика навчання дітей засобам обстеження та порівняння предметів за довжиною, шириною, висотою; ознайомлення з вагою та об'ємом. Розвиток окоміру.

Формування у дітей уявлень про вимірювання різних величин за допомогою умовної міри та загальноприйнятих мір.

6. Формування у дошкільників уявлень та понять про форму предметів

Геометрична фігура як еталон сприйняття форми предметів. Особливості сприйняття дітьми предметів та геометричної фігури. Обстежувані дії та їх роль у пізнанні форми. Роль слова в сприйманні та формуванні уявлень про форму.

Завдання та засоби ознайомлення дітей з формою предметів. Методика навчання дітей вміння розрізняти та називати геометричні фігури. Групування та порівняння геометричних фігур за різними ознаками. Використання дидактичних ігор та вправ у класифікації уявлень про форму.

7. Формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку

Поняття про простір та просторові орієнтири. Генезис просторових орієнтирів у дітей.

Завдання з формування у дітей уявлень та понять про простір.

Методика формування у дітей уявлень та понять про простір. Методика формування орієнтування у просторі у дітей різних вікових груп: розрізнення основних напрямків від себе, від предметів; визначення предметів у відношенні один до одного .

Ознайомлення дітей з планом та масштабом.

Дидактичні ігри та вправи для розвитку орієнтації у просторі.

8. Формування уявлень і понять про час у дітей дошкільного віку

Час і його ознаки.

Особливості сприйняття часу дітьми різного віку.

Завдання, зміст ознайомлення з системою мір: доба, тиждень, рік, місяць.

Розвиток чуття часу у дітей старшого дошкільного віку; здібності планування в часі діяльності, регулювання темпу та режиму роботи з формування, в залежності від відведеного часу та обсягу роботи.

Єдині просторово-часові уявлення у дітей.

9. Наступність у роботі дитячого садка, школи та сім'ї у навчанні дітей математиці

Вимоги сучасної початкової школи до математичної підготовки дітей у дитячому садку.

Наступність у змісті та методах навчання математики. Особливості математичної підготовки дітей до школи. Форми та методи спільної роботи з сім'єю з навчання дітей математики.

1   2   3   4

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи