Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Скачати 152.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Дата03.08.2012
Розмір152.9 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

________проф. М.І.Степаненко

23 лютого 2012 р.


Програма

фахової співбесіди з фізичного виховання

для осіб, які здобувають ОКР «БАКАЛАВР»

на основі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


галузь знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

спеціальність: 6.010201 «Фізичне виховання»


^ Полтава – 2012


Програма фахової співбесіди з фізичного виховання для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка» на основі ОКР «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури і здоров'я викладач Остапова О.О., декан факультету фізичного виховання, к.і.н., доц. Нагорна Т.В. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012.


Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізичної культури Української медичної стоматологічної академії Римар М.П.

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Бондаренко В.В.

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доцент Свєртнєв О.А.


Затверджено на засіданні кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол № 16 від 14 лютого 2012 року)


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку молоді в сучасній Україні.

^ Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дити-ни через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізич-них вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей абітурієнтів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Програма вступного екзамену складено відповідно до таких нормативно-правових актів, що становлять систему правових засад фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах:

 1. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 рр., затверджена полстановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 року.

 2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року.

 3. Наказ МОН України №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах» від 22.03.2002 року.

 4. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 року.

 5. Указ Президента України «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» від 2.08.2006 року.

 6. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», затверджена Указом Президента України від 1.09.1998 року.

 7. Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів.

 8. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Фахова співбесіда проводиться з метою виявлення випускників, які під час навчання досягай відповідного професійного рівня та отримали необхідні знання для подальшого вдосконалення чи професійної діяльності в сфері фізичної культури та спорту

Під час випробування абтурієнт повинен

знати:

- основні поняття та положення тем курсу «Фізична культура»

- зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

- засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини;

- умови реалізації принципів і методів фізичного виховання;

- - основу методик розвитку фізичних якостей;

- правила підбору засобів при вирішенні завдань фізичного виховання;

- значення міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання;

- різні форми занять фізичними вправами;

- основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом;

- основні положення фізичного виховання різних верств населення;

- особливості роботи вчителя фізичного виховання у загальноосвітній школі;

уміти:

- реалізувати методичні принципи фізичного виховання;

- виконувати практичні вправи з фізичної культури, передбачені навчальною програмою з фізичної культури для ЗНЗ;

- правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я тих, що займаються;

- проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання.

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Фахова співбесіда передбачає перевірку знань, умінь та навичок з дисципліни шляхом перевірки і виконання теоретичних завдань. За результатами співбесіди абітурієнт отримує бали за 100-бальною системою (але не менше, ніж 124 бали). За відповідь на перше питання абітурієнт отримує від 1 до 70; за друге – від 1 до 65; за третє – від 1 до 65 балів за такими критеріями:

Критерії оцінювання знань за відповідь

на три питання

Відмінно – 185 – 200 балів;

Добре – 165 – 184 бали;

Задовільно -125 – 164 бали;

Незадовільно – 0 – 124 бали.


^ Таблиця 1

Критерії оцінювання знань за відповідь

на перше питання

^ Підсумкові оцінки

Критерії оцінювання знань

1

2

3

Відмінно

60-70

Абітурієнт виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив творчі здібності в розумінні, логічному, стислому та ясному трактуванні навчального матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

Дуже добре

50-60

Абітурієнт виявив систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, рекомендовану програмою; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

Добре

40-50

Абітурієнт виявив загалом добрі знання навчального матеріалу дисципліни при виконанні передбачених програмою завдань, але припустив низку помітних б помилок; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Задовільно

30-40

Абітурієнт виявив знання навчального матеріалу дисципліни у обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; справився з виконанням завдань, передбачених програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, принципові, які може усунути самостійно.

Достатньо

20-30

Абітурієнт виявив знання основного навчального матеріалу дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив помилки у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, які може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача.

Незадовільно

1-20

Абітурієнт мас значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисципліни, допускав принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал.

^ Таблиця 2

Критерії оцінювання знань за відповідь

на друге та третє питання

^ Підсумкові оцінки

Критерії оцінювання знань

1

2

3

Відмінно

50-65

Абітурієнт виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив творчі здібності в розумінні, логічному, стислому та ясному трактуванні навчального матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

Дуже добре

40-50

Абітурієнт виявив систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, рекомендовану програмою; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

Добре

30-40

Абітурієнт виявив загалом добрі знання навчального матеріалу дисципліни при виконанні передбачених програмою завдань, але припустив низку помітних б помилок; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Задовільно

20-30

Абітурієнт виявив знання навчального матеріалу дисципліни у обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; справився з виконанням завдань, передбачених програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, принципові, які може усунути самостійно.

Достатньо

10-20

Абітурієнт виявив знання основного навчального матеріалу дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив помилки у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, які може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача.

Незадовільно

1-10

Абітурієнт мас значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисципліни, допускав принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал.

^ ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст програми

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки аітурієнтів

Теоретико-методичні знання

Загальна характеристика здорового способу життя.

Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою.

Види порушень постави та їх профілактика.

Фізичне виховання в Стародавній Греції.

Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами. Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять.

Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. Особливості фізичного розвитку і функціонального ста-ну організму в підлітковому періоді.

Олімпійські ігри у Стародавній Греції.

Засоби розвитку витривалості та методи контролю.

Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищах.

Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року).

Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.

Відродження Олімпійських ігор сучасності.

Засоби розвитку сили, гнуч-кості та методи контролю.

Ознаки перевтоми та засоби їх попередження.

Правила загартування холо-довими та тепловими проце-дурами.

Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності.

Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнен-ня олімпійців.

Засоби розвитку швидкісно-силових якостей та методи контролю.

Допомога при обмороженнях та опіках.

Основи раціонального харчування.

Олімпійська Україна. Правила самостійних занять та методика складання інди-відуальних програм занять фізичними вправами, складання індивідуальних про-грам.

Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення).


Абітурієнт:

н а в о д и т ь п р и к л а д и особливостей фізичного виховання в Стародавній Греції;

п о я с н ю є правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою;

х а р а к т е р и з у є здоровий спосіб життя, види порушень постави, поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

д о т р и м у є т ь с я правил гігієни та санітарії, техніки безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять;

в о л о д і є методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами само-контролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

н а в о д и т ь п р и к л а д и впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

п о я с н ю є значення дотримання правил поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах;

х а р а к т е р и з у є Олімпійські ігри у Стародавній Греції; особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітковому віці; засоби і методи контролю витривалості;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

в о л о д і є методами самоконтролю фізичного стану під час занять вправами, спрямова-ними на розвиток витривалості;

п о я с н ю є значення раціо-нального рухового режиму для здоров’я людини;

н а з и в а є форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

х а р а к т е р и з у є відродження Олімпійських ігор сучасності, засоби та методи розвитку сили, гнучкості, ознаки перевтоми;

в о л о д і є методами контролю за розвитком сили, гнуч-кості; засобами самоконтролю за адекватністю фізичних навантажень за суб’єктивними відчуттями;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

н а в о д и т ь п р и к л а д и визначних спортивних досягнень олімпійців;

н а з и в а є ознаки обмороження, опіків та профілактику їх попередження;

п о я с н ю є значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумо-вої працездатності, правила загартування холодовими та тепловими процедурами;

х а р а к т е р и з у є цінності олімпізму, засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

в о л о д і є методами контролю за розвитком швидкісно-силових якостей;

п о я с н ю є основи раціонального харчування; правила першої допомоги під час травм;

н а з и в а є досягнення українських олімпійців на міжнародній арені, значення НОКУ для розвитку спорту;

х а р а к т е р и з у є правила самостійних занять фізичними вправами;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять;

в о л о д і є методикою скла-дання індивідуальних програм занять фізичними вправами.^ Запитання до проведення фахової співбесіди з фізичного виховання:


 1. Дати загальну характеристику здорового способу життя.

 2. Пояснити правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою.

 3. Охарактеризувати види порушень постави та їх профілактика.

 4. Подати систему фізичного виховання в Стародавній Греції.

 5. Дати поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

 6. Визначити основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

 7. Розкрити правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять.

 8. Перелічити шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини.

 9. З’ясуватим особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в підлітковому періоді.

 10. Розкрити особливостів підготовки та проведення Олімпійських ігор у Стародавній Греції.

 11. Визначити засоби розвитку витривалості та методи контролю.

 12. Пояснити правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищах.

 13. Визначити раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року).

 14. Охаоактеризувати форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.

 15. Простежити особливості відродження Олімпійських ігор сучасності.

 16. Перелічити засоби розвитку сили, гнучкості та методи контролю.

 17. Визначити ознаки перевтоми та засоби їх попередження.

 18. Пояснити правила загартування холодовими та тепловими процедурами.

 19. Розкрити значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності.

 20. Охарактеризувати основні цінності олімпізму.

 21. Охарактеризувати визначні спортивні досягнення олімпійців.

 22. Пояснити засоби розвитку швидкісно-силових якостей та методи контролю.

 23. Висвітлити першу допомогу при обмороженнях та опіках.

 24. Визначтити основи раціонального харчування.

 25. Висвітлити досягнення українців на Олімпійських іграх.

 26. Пояснити правила самостійних занять та методику складання індивідуальних програм занять фізичними вправами.

 27. Визначити першу допомогу при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення).

 28. Пояснити правила гри у волейбол.

 29. Пояснити правила гри у футбол.

 30. Пояснити правила гри в гандбол.

 31. Пояснити правила гри в настільний теніс.

 32. Пояснити правила гри у баскетбол.

 33. Охарактеризувати основні види легкої атлетики.Голова предметної комісії ___________________О.О. Остапова


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Затверджую
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2011. – 27...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного випробування з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Маємо честь запросити Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Неформальна мистецька освіта в системі підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Українська спілка психотерапевтів Секція системної сімейної психотерапії
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 15-17 лютого 2013 року у Полтавському національному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з танцю для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: Горголь П. С., Благова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи