Положення icon

Положення
Скачати 143.36 Kb.
НазваПоложення
Дата03.08.2012
Розмір143.36 Kb.
ТипДокументи
Затверджую
голова приймальної комісії, ректор ПНПУ


_______________ М.І. Степаненко

23 грудня 2010 року

Положення

про приймальну комісію Полтавського національного

педагогічного університету імені В.Г. Короленка

І. Загальні положення

1.1. Приймальна комісія Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (далі: ПК ПНПУ) створюється для організації і проведення прийому студентів на всі форми навчання (за видатки державного бюджету України, за довгостроковими кредитами, за кошти фізичних, юридичних осіб). Термін повноважень ПК ПНПУ становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором університету та передбачає кількісний склад комісії, необхідний для прийняття рішень. Рішення приймальної комісії університету оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії. Рішення ПК ПНПУ вважається схваленим, коли за нього проголосувала більша частина її складу.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ПНПУ, який є головою комісії.

— голова — ректор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій; встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів; вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до університету;

До складу Приймальної комісії входять:

- заступник голови Приймальної комісії;

- відповідальний секретар Приймальної комісії;

.- заступники відповідального секретаря Приймальної комісії за формами навчання студентів;

- члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії є проректор з науково-педагогічної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету.

Членами Приймальної комісії є декани (заступники деканів) факультетів, завідувачі відділень, а також можуть призначатись керівники структурних підрозділів вищого навчального закладу.

До складу Приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких здійснюється підготовка фахівців.


1.4. Для забезпечення діяльності ПК ПНПУ наказом ректора створюються функціональні підрозділи та призначаються їх голови. Функціональними підрозділами ПК ПНПУ є :

— відбіркова комісія;

— предметні екзаменаційні комісії;

— комісії для проведення співбесід;

— фахові атестаційні комісії;

— апеляційна комісія.

До роботи у складі названих підрозділів залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані й сумлінні науково-педагогічні працівники ПНПУ.

^ Відбіркова комісія займається прийомом документів, оформленням особових справ вступників і проведенням консультацій з питань вибору майбутньої професії. До складу відбіркової комісії входять: декани факультетів (голови) та секретарі за кількістю напрямів підготовки та спеціальностей, на котрі здійснюється набір вступників.

^ Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесіди проводять конкурсні вступні випробування при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Вони складаються з голови та членів комісій. Їх кількість відповідає кількості дисциплін, які складають абітурієнти.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми вступних екзаменів (творчих конкурсів) розробляються і затверджуються університетом не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.


^ Фахові атестаційні комісії проводять конкурсні фахові вступні випробування для вступу на навчання на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються університетом не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого (співбесіда або екзамен) затверджується ректором. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до університету.

^ Апеляційна комісія вирішує спірні питання і розглядає апеляції абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів. До її складу входять кращі вчителі системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії ПНПУ, за рекомендацією головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою ПК ПНПУ. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, хто входить до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

1.5. До роботи в приймальній комісії та в її функціональних підрозділах не залучаються особи, діти яких вступають до ПНПУ в поточному році.

1.6. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ПНПУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

1.7. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ПНПУ не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії, а відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій та інших підрозділів - не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до вищого навчального закладу.

1.8. Склад підрозділів Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.


ІІ. Основні завдання та обов’язки ПК ПНПУ


2.1. Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила прийому до вищого навчального закладу (далі - Правила прийому), що затверджуються ректором ПНПУ не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

2.2. Приймальна комісія:

2.2.1 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

2.2.2 організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

2.2.3 організовує відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступають за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, визначеними Умовами прийому, та за його результатами приймає рішення про допуск учасників до участі у конкурсі;

2.2.4 координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

2.2.5 організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

2.2.6 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

2.2.7 організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

2.2.8 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту ПНПУ за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

^
ІІІ. Організація роботи ПК ПНПУ


3.1. Прийом заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти і документів вступників проводиться в строки, передбачені Правилами прийому до ПНПУ, і реєструється в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою журналі, в якому записуються:

  • порядковий номер;

  • прізвище, ім’я та по батькові;

  • домашня адреса;

  • стать;

  • рік народження;

  • документ про здобуту освіту, його номер і дата видачі, назва навчального закладу;

  • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом для навчання напрям підготовки, його номер і дата видачі, назва предмету;

  • середній бал документа про повну загальну середню освіту,

  • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у вступних випробуваннях та конкурсі.

Вступнику видається розписка про прийом його документів із підписом відповідального секретаря (його заступника) та печаткою ПК ПНПУ. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови та відповідального секретаря ПК ПНПУ і печаткою ПК ПНПУ.

3.2. Не пізніше як у тижневий строк після реєстрації заяв і документів, ПК ПДНУ приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій формі про допуск до участі у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів, підтвердженими сертифікатами Українського центру зовнішнього оцінювання якості освіти та/або за результатами вступних випробувань.

3.3. Для проведення вступних випробувань університетом формуються екзаменаційні групи у порядку надходження (реєстрації) документів. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої приймальною комісією форми. На абітурієнтів, які допущені до участі у конкурсі заповнюється екзаменаційний лист, до якого вносяться результати зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Для участі у вступних випробуваннях абітурієнтам напередодні їх проведення також видається екзаменаційний лист, який разом із паспортом є перепусткою на вступне випробування. Екзаменаційні групи формуються по 30 осіб у порядку реєстрації документів.

3.4. Розклад вступних випробувань затверджується головою ПК ПНПУ і оприлюднюється на стенді Приймальної комісії не пізніше як за 3 дні до їх початку. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.


ІV. Організація та проведення вступних випробувань


4.1. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові ПК ПНПУ всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою ПК ПНПУ не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування при прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра проводяться для категорій абітурієнтів, визначених умовами прийому до ПНПУ на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти і відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються ПНПУ і затверджуються ректором не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників разом з правилами прийому на навчання в поточному році.

Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії по проведенню співбесіди. Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування з фахових предметів спеціальностей культури, мистецтва та фізичної культури в кожного вступника приймають два екзаменатори.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (в тому числі чернетки) виконуються на листках зі штампом ПК ПНПУ. На листках не допускаються будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Їх автор указується тільки на титульному листку.

Бланки листків співбесіди, письмової відповіді, а також титульні листки зі штампом ПК ПДПУ зберігаються у відповідального секретаря ПК ПДПУ, який видає їх голові предметної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).

Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування з завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань установлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з мови та літератури:

твір - 4 години;

переказ - 2 години;

диктант - 1 година;

- з інших предметів - 3 години;

- при тестуванні - не більше, ніж передбачено у рекомендаціях пояснювальних записок до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням ПК ПНПУ. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4.8. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатор звіряє з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань. Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення вступного випробування голова предметної (атестаційної) комісії передає всі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві ПК ПНПУ або його заступникові.

4.9. Відповідальний секретар або його заступник проводять шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному й на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім викладача додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні листки разом з екзаменаційними листами абітурієнтів зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом із відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ПНПУ членами предметної екзаменаційної комісії і закінчується до початку роботи ПК ПНПУ наступного робочого дня. В окремих випадках (робота не шифрувалася, були зроблені зауваження вступникові під час вступного випробування тощо) відповідальний секретар приймальної комісії залучає для перевірки роботи двох екзаменаторів.

4.11. Голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) — менше, ніж 4 бали, більше, ніж 10 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та екзаменаційними листами абітурієнтів з оцінками і підписами екзаменаторів передаються головою предметної комісії відповідальному секретареві ПК ПНПУ або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.13. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей вступників знищуються за актом після першого семестру навчання.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами 100 — 123 до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні в ПНПУ повинна подаватися особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засідання апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної інформації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

^ V. Зарахування до складу студентів


5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється ПК ПНПУ відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до Приймальної (відбіркової) комісії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, утрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв'язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота ПК ПНПУ закінчується звітом про результати прийому студентів на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ПНПУ.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Відповідальний секретар

приймальної комісії П.В. Хоменко

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи